Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KURUMSAL SOSYAL 
SORUMLULUK 
Yıldır Yıldırım 
1
İçindekiler 
1. Sosyal Sorumluluk Nedir? 
2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? 
3. Şirketler ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’u...
1.Sosyal Sorumluluk Nedir? 
 Sosyal Sorumluluk, kamu ,özel sektör ve sivil toplumun bir 
amaç etrafında toparlanarak orta...
2.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? 
KSS tanımı konusunda literatürde ortak bir tanımlama 
bulunmamaktadır. 
KSS, "Kurumsa...
2.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? 
2001 yılında Avrupa Birliği ise KSS’yi şu şekilde tanımlamıştır; 
“Bir şirketin ya da...
2.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? 
Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi ise KSS kavramını; 
“İş dünyası tarafından ç...
3.Şirketler "Kurumsal Sosyal Sorumluluk " 
Neden Önemsemelidir? 
KSS şirketlere müşterilerin, çalışanların ve yükleniciler...
3.Şirketler "Kurumsal Sosyal Sorumluluk " 
Neden Önemsemelidir? 
Kurumsal sosyal sorumluluk konusunu ciddiye alan şirketle...
4.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine 
Yönelmede Doğru ve Yanlış Nedenler 
Doğru Nedenler ; 
• Kaynakları kullanarak...
4.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine 
Yönelmede Doğru ve Yanlış Nedenler 
Yanlış Nedenler; 
• Şirket itibarını zede...
5.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejileri 
Her şirket yapacağı sosyal sorumluluk projeleri için hangi 
stratejilerin uygun...
5.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejileri 
Hizmetler ve İş İlişkileri 
• İş ortaklarını çevresel ve sosyal konular hakkkın...
5.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejileri 
İstihdam, İş Sağlığı ve Güvenliği 
• Mağdurlara istihdam sağlamak 
• Şirket sor...
5.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejileri 
Çevre 
• Üretimde geri dönüştürülmüş ve doğal hammaddeler 
kullanmak 
• Yenilik...
5.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejileri 
Toplum 
• Toplumda risk altında bulunan gençleri istihdam etmek 
ve desteklemek...
6.Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları 
• Mal ve hizmet üreten işletmeler, toplumsal sistemi oluşturan 
temel kurumlardan birisi...
6.Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları 
Sosyal Sorumluluğun Klasik Ekonomik (Geleneksel) 
Görüşle Açıklanması 
Bu anlayış, fiyat...
6.Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları 
Sosyal Sorumluluğun Modern Ekonomik (Sosyo- 
Ekonomik) Görüşü 
Bu anlayış, işletmelerin ...
6.Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları 
Modern Anlayışın Sosyal Sorumluluk Düzeyleri 
Archie B. Carroll (1991), “İşletmelerin so...
Sosyal Sorumluluk Piramidi; 
GÖNÜLLÜ 
SORUMLULUKLARI 
AHLAKİ SORUMLULUKLAR 
YASAL SORUMLULUKLAR 
EKONOMİK 
SORUMLULUKLAR 
...
6.Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları 
Sosyal Sorumluluğun Ekonomik Boyutu 
İşletmelerin öncelikli sorumluluğunun karlılık oldu...
6.Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları 
Sosyal Sorumluluğun Hukuki boyutu 
İşletme faaliyetlerinin tümünün, kanuni ve yasal düze...
6.Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları 
Sosyal Sorumluluğun Ahlaki Boyutu 
Ahlaki sorumluluklar, işletmelerin toplumun değerleri...
6.Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları 
Sosyal Sorumluluğun Gönüllü Sorumluluklar Boyutu 
Toplum tarafından işletmeden temenni e...
7.KSS Teorik Altyapısı 
• Sosyal Paydaşlar Teorisi 
• Toplumsal Sözleşme Teorisi 
• Sosyal Adalet Teorisi 
• Haklar Teoris...
7.KSS Teorik Altyapısı 
Sosyal Paydaşlar Teorisi 
Paydaşlar bir organizasyonun amaçlarına ulaşmasında söz konusu 
organiza...
7.KSS Teorik Altyapısı 
Sosyal Paydaş Modeli 
27
7.KSS Teorik Altyapısı 
Sosyal Paydaşlar ve Amaçları 
28
7.KSS Teorik Altyapısı 
Toplumsal Sözleşme Teorisi 
Toplum, bireyler, örgütler ve kurumlar arasında var olan gizli ve 
açı...
7.KSS Teorik Altyapısı 
Haklar Teorisi 
İnsan hakları ve mülkiyet hakları da dahil olmak üzere hakların 
anlamı üzerinde o...
8.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Gelişimi 
21.yy.’da küreselleşmenin etkisiyle ortak değerlere sahip küresel sivil 
toplumla...
8.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Gelişimi 
Bir çok faktör KSS öneminin artışında etkili olmuştur. Bu faktörler şöyle 
sırala...
9.Kss Davranış Kodları ve Gelişimi 
Avrupa Komisyonu tarafından davranış kodları spesifik bir işletme 
davranışı için stan...
9.Kss Davranış Kodları ve Gelişimi 
Bunlardan bazıları: 
• Tek yanlı olarak işletmeler tarafından benimsenen işletme 
davr...
9.Kss Davranış Kodları ve Gelişimi 
Yine İTO’nun «İTO üyeleri Tüketiciyi Koruma Taahhütnamesi 
Sistemi» ni ,İSO’nun ise 20...
10.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Faydaları 
KSS yerine getiren işletmeler, bu uygulamalarından bir takım 
faydalar elde etm...
10.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Faydaları 
Operasyon Maliyetlerinde Azalma 
Bir çok işletme ,çevre ve topluma olan etkile...
10.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Faydaları 
Marka İmaj ve İtibarını Geliştirme 
Sosyal sorumluluklarını yerine getiren işl...
10.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Faydaları 
 Verimlilik ve Kaliteyi Arttırma 
İşletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerin...
10.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Faydaları 
40
11.Gelişmekte Olan Ülkelerde KSS 
Günümüz dünyasında gelişmekte olan ülkeler eğitim, sağlık hizmetleri, 
hijyen, sağlık, k...
11.Gelişmekte Olan Ülkelerde KSS 
42
12.Türkiye’de KSS ve Gelişimi 
Türkiyede KSS ,hayırsever faaliyetler ve toplumsal projelere katılım 
ölçeğinde ele alındığ...
12.Türkiye’de KSS ve Gelişimi 
Ülkemizde KSS çok yavaş gelişmekte ve işletmeler düzeyinde KSS 
gelişmesinde daha etkili ol...
12.Türkiye’de KSS ve Gelişimi 
TÜSEV’in türk işletme kültüründe KSS yerini analiz etmeyi amaçlayan 
2005 yılındaki çalışma...
13.Türkiye'de KSS Biçimlendiren Faktörler 
Ülkemizde KSS biçimlendiren faktörler; iç ve dış faktörler olmak üzere iki kısı...
13.Türkiye'de KSS Biçimlendiren Faktörler 
b. Kurumsal Yönetim 
Kurumsal Yönetim Enron, WorldCom, Tyco v.b. İşletmelerdeki...
13.Türkiye'de KSS Biçimlendiren Faktörler 
c. Dini ve Kültürel Özellikler 
Araştırmalar dinin KSS etkisinin oldukça sınırl...
13.Türkiye'de KSS Biçimlendiren Faktörler 
d. Sivil Toplum Kuruluşları 
Türkiyede 80 bin üzerinde sivil toplum kuruluşu fa...
13.Türkiye'de KSS Biçimlendiren Faktörler 
e. Yasal Düzenlemeler 
Ülkemizde Sosyal Sorumluluk ve tanımı sadece devlet dene...
13.Türkiye'de KSS Biçimlendiren Faktörler 
Dış Faktörler 
Dış faktörlerin başında uluslararası hukuksal düzenlemeler 
gelm...
14.Ülkemizden Sosyal Sorumluluk Proje 
Örnekleri 
Türkiye’den örneklere bakacak olursak; 
Bazı şirketler kendi sosyal soru...
14.Ülkemizden Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri 
Doğu Anadolu'nun soğuk ikliminde, kar kalkmadan açan kış çiçeklerine Kard...
14.Ülkemizden Sosyal Sorumluluk Proje 
Örnekleri 
Doğan Gazetecilik, Türkiye’nin en önemli 
sorunlarından birinin eğitim o...
14.Ülkemizden Sosyal Sorumluluk Proje 
Örnekleri 
Koç Topluluğu tarafından Milli Eğitim 
Bakanlığı işbirliği ile başlatıla...
14.Ülkemizden Sosyal Sorumluluk Proje 
Örnekleri 
Ülkemizde her yıl yaklaşık 3000 hektar 
orman alanı yangınlara maruz 
ka...
14.Ülkemizden Sosyal Sorumluluk Proje 
Örnekleri 
Nestlé ayrıca dünya üzerinde 70 farklı 
ülkede ; çocukların beslenmenin ...
14.Ülkemizden Sosyal Sorumluluk Proje 
Örnekleri 
Toplumsal Gelişme Hibe 
Programı ; Kadın, genç ve 
engellilerin eşit fır...
14.Ülkemizden Sosyal Sorumluluk Proje 
Örnekleri 
BETEK Boya Renkli Barınaklar Projesi 
Betek Boya ile Renkli Barınaklar” ...
Kaynakça 
• İşletmelerde İş Etiği (İ.T.O yayınları) Prof.Dr.Sabri Orman Prof.Dr.Zeki 
Parlak 
• Kurumsal Sosyal Sorumluluk...
Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz... 61
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Sosyal sorumluluk
Next
Upcoming SlideShare
Sosyal sorumluluk
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

9

Share

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Örneği

Download to read offline

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Doğuşu ve Türkiye de Kurumsal Sorumluluğun Boyutu

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Türkiye Örneği

 1. 1. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Yıldır Yıldırım 1
 2. 2. İçindekiler 1. Sosyal Sorumluluk Nedir? 2. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? 3. Şirketler ‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk’u Neden Önemsemelidir? 4. KSS Faaliyetlerine Yönelmede Doğru ve Yanlış Nedenler 5. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejileri 6. Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları 7. KSS Teorik Altyapısı 8. KSS Gelişimi 9. Kss Davranış Kodları ve Gelişimi 10. Kss Faydaları 11. Gelişmekte Olan Ülkelerde KSS 12. Türkiye’de KSS ve Gelişimi 13. Türkiye’de KSS Biçimlendiren Faktörler 14. Ülkemizden Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri 2
 3. 3. 1.Sosyal Sorumluluk Nedir?  Sosyal Sorumluluk, kamu ,özel sektör ve sivil toplumun bir amaç etrafında toparlanarak ortak yaşama yönlenmeleridir.  Diğer bir tanım ile, kendi çıkarlarının olduğu kadar toplumun genel çıkarlarını da geliştirecek ve koruyacak eylemlerin yapılmasıdır. 3
 4. 4. 2.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? KSS tanımı konusunda literatürde ortak bir tanımlama bulunmamaktadır. KSS, "Kurumsal Sorumluluk", "kurumsal hesap verilebilirlik", "kurumsal ahlak", "kurumsal vatandaşlık" gibi kavramlarla ifade edilebilmektedir. Yine KSS uygulamada bazen "kurumsal gönüllülük" ve "kurumsal sürdürülebilirlik" gibi benzer kavramlarla karıştırılmaktadır. KSS temelde ne kurumsal hayırseverlik, ne de yasalara sıkı sıkıya bağlı olmaktır. KSS işletmelerin topluma olan etkilerini iyileştirmek amaçlı bir yaklaşımla ticari politikaları ve uygulamalarına sosyal ve çevresel konuları entegre etmektir. 4
 5. 5. 2.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? 2001 yılında Avrupa Birliği ise KSS’yi şu şekilde tanımlamıştır; “Bir şirketin ya da markanın sosyal ve çevresel kaygıları kendi istekleriyle faaliyetlerinin ve paydaşlarıyla ilişkilerinin bir parçası haline getirmesi ve tüm paydaşlara karşı etik ve sorumlu davranması, bu yönde kararlar alması ve uygulamasıdır.” KSS tanımında dikkat çeken 2 nokta ; 1. Sosyal sorumluluk alanı “Toplum ve Çevre” dir. 2. KSS gönüllülük esasına göre işler. 5
 6. 6. 2.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Nedir? Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi ise KSS kavramını; “İş dünyası tarafından çalışanların, onların ailelerinin, halkın ve tüm toplumun hayat standardını yükseltip ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik verilmiş bir söz” olarak tanımlar. 6
 7. 7. 3.Şirketler "Kurumsal Sosyal Sorumluluk " Neden Önemsemelidir? KSS şirketlere müşterilerin, çalışanların ve yüklenicilerin memnuniyetini sağlamak gibi birçok avantaj sunar ; • Sorumluluk sahibi iş uygulamaları toplumla bağları güçlendirir ve bir şirketin bu toplumda faaliyet gösterme imtiyazını kazanmasını sağlar. • Dahası sorumluluk bilinciyle hareket etmek, bir şirketin itibarına yönelik tehdit ve riskleri ortadan kaldırır. 7
 8. 8. 3.Şirketler "Kurumsal Sosyal Sorumluluk " Neden Önemsemelidir? Kurumsal sosyal sorumluluk konusunu ciddiye alan şirketler önemli kazanımlar sağlıyorlar. Yapılan çalışmalar sunucunda belirlenen faydalar şu şekilde sıralanabilir; • Bu şirketlerin marka değerleri ve dolayısıyla piyasa değerleri artıyor, • Daha nitelikli personeli cezbetme, motive etme ve tutma imkanı doğuyor, • Kurumsal öğrenme ve yaratıcılık potansiyeli artıyor, • Özellikle bu konularda hassas yatırımcılara ulaşma imkanı oluştuğundan, gerek hisse değerleri artıyor, gerekse borçlanma maliyetleri düşüyor, • Yeni pazarlara girmekte ve müşteri sadakati sağlamada önemli avantajlar elde ediliyor, • Verimlilik ve kalite artışları yaşanıyor, • Kamuoyunun şirketin görüşlerine önem vermesi sağlanıyor. 8
 9. 9. 4.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yönelmede Doğru ve Yanlış Nedenler Doğru Nedenler ; • Kaynakları kullanarak ve ilişkiler kurarak bir şirketin sürdürülebilir değerini artırmak • Gelecekteki gerekliliklere hazır olarak yasalarla uyumlu faaliyet gösterme yetisi kazanmak • Şirketlerin “iyi vatandaş” olması gerekliliği doğrultusunda topluma karşı manevi yükümlülük sergilemek • Tüm dünyada değişen iş yapma süreçlerine uygun faaliyet göstererek şirket devamlılığını sağlamak 9
 10. 10. 4.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine Yönelmede Doğru ve Yanlış Nedenler Yanlış Nedenler; • Şirket itibarını zedeleyecek bir riskten korkmak • Hissedarların artan talepleri • Kriz yönetimi • Sosyal etkinlikler ve yardım faaliyetleri yürütme konusunda modaya uymak Ne yazık ki bu tarz iş yapma güdüleri çoğu zaman herhangi bir kalıcı fayda sağlayamıyor. Hatta bu tür KSS faaliyetleri, sadece halkla ilişkiler stratejileri olarak algılandıkları takdirde değersiz girişimler gibi algılanabilir. 10
 11. 11. 5.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejileri Her şirket yapacağı sosyal sorumluluk projeleri için hangi stratejilerin uygun olduğuna kendisi karar verebilir. Bu stratejileri dört ana başlık altında toplayabiliriz ; • Hizmetler ve İş İlişkileri • İstihdam, İş Sağlığı ve Güvenliği • Çevre • Toplum 11
 12. 12. 5.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejileri Hizmetler ve İş İlişkileri • İş ortaklarını çevresel ve sosyal konular hakkkında ilgili tüzük ve uluslararası standartlara yönlendirmek • Diğer şirketler ve kurumlarla yenilik ve ürün geliştirmeye yönelik işbirliği yapmak • Gelişmekte ve büyümekte olan ülkelerde gelişim projelerini ve sürdürülebilir üretimi desteklemek 12
 13. 13. 5.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejileri İstihdam, İş Sağlığı ve Güvenliği • Mağdurlara istihdam sağlamak • Şirket sorunlarının çözüm arayışına çalışanların katılımını teşvik etmek ve kolaylaştırmak • Aileye yönelik çalışma modelleri oluşturmak • Sağlık kontrolleri ve eğitim fırsatları sunmak • İş sağlığı risklerini azaltmak ve kazalardan kaçınmak adına çalışma süreçlerini değiştirmek 13
 14. 14. 5.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejileri Çevre • Üretimde geri dönüştürülmüş ve doğal hammaddeler kullanmak • Yenilikçi olmak ve çevre dostu ürünler üretmek • Enerji ve kaynak tüketimi verimliliğini artırmak • Çevre yönetim planı uygulamak 14
 15. 15. 5.Kurumsal Sosyal Sorumluluk Stratejileri Toplum • Toplumda risk altında bulunan gençleri istihdam etmek ve desteklemek • Yerel girişimleri, sosyal hizmetleri ve okulları desteklemek • Yerel katılım için vakıflar ve dernekler kurmak • Yerel spor takımlarını ve etkinliklerini desteklemek 15
 16. 16. 6.Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları • Mal ve hizmet üreten işletmeler, toplumsal sistemi oluşturan temel kurumlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Sanayileşme sürecine katkılarının önemli boyutlara erişmesi, işletmelerin toplum içindeki rollerinin daha etraflıca incelenmesine yol açmış, bu yönelişle birlikte işletmelerin sosyal sorumluluk değerleri ön plana çıkmıştır • Bu gelişmelere paralel olarak akademik çevrelerin teorik gelişimi ile genel toplumsal çevre, sosyal sorumluluğun iki farklı görüşünü ortaya çıkarmaktadır. Bu gelişmelerden birisi klasik teorik yaklaşıma paralel (Geleneksel) sosyal sorumluluk anlayışı, diğeri ise modern (Sosyo-ekonomik) anlayışın sosyal sorumluluk yaklaşımıdır 16
 17. 17. 6.Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları Sosyal Sorumluluğun Klasik Ekonomik (Geleneksel) Görüşle Açıklanması Bu anlayış, fiyat mekanizması ile üretim faktörlerinin rasyonel biçimde oluşacaklarını, bu suretle toplum refahını arttırabileceği varsayımından hareket ederek ekonomiye karışmanın gereksizliğini ileri sürmektedir. 17
 18. 18. 6.Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları Sosyal Sorumluluğun Modern Ekonomik (Sosyo- Ekonomik) Görüşü Bu anlayış, işletmelerin birincil sosyal sorumluluğunu klasik ekonomik yaklaşımda olduğu gibi kârlarını maksimize etmesi olarak kabul etmekle birlikte, sosyal sorumluğun gelişim evrelerinde ortaya çıkan toplumsal refahın korunması ve geliştirilmesi fikirlerine ilave olarak, işletmelerin ekonomik performans ölçümlerinin yapılması ve işletme faaliyetlerinin kontrol edilmesi faaliyetlerini de sorumlulukları arasına eklemektedir. 18
 19. 19. 6.Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları Modern Anlayışın Sosyal Sorumluluk Düzeyleri Archie B. Carroll (1991), “İşletmelerin sosyal sorumluluk gereği yapmak zorunda oldukları hizmetleri toplumun, devletin ve insanlığın lehine ise; bu durum, ahlaki bir davranışın sonucudur.” şeklinde ifade ederek, işletmelerin sosyal sorumluluğunu dört grupta toplamıştır ; 19
 20. 20. Sosyal Sorumluluk Piramidi; GÖNÜLLÜ SORUMLULUKLARI AHLAKİ SORUMLULUKLAR YASAL SORUMLULUKLAR EKONOMİK SORUMLULUKLAR 20
 21. 21. 6.Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları Sosyal Sorumluluğun Ekonomik Boyutu İşletmelerin öncelikli sorumluluğunun karlılık olduğu ilkesi üzerinde durur. • Hissedar kazançlarının maksimizasyonunu sağlamalı, • Mümkün olan en yüksek kazancı gerçekleştirme çabasında olunmalı, • Rekabetçi pozisyon sürdürebilmeli, • Verimli çalışma koşulları sürekli kılınmalı, • Şirket imajını devam ettirebilmek için, kazançlarda süreklilik sağlamalıdır. 21
 22. 22. 6.Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları Sosyal Sorumluluğun Hukuki boyutu İşletme faaliyetlerinin tümünün, kanuni ve yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülmesi anlamını ifade etmektedir. • Devamlılık için yasal ve kanuni düzenlemelere uygun hareket edilmeli, • Ulusal ve yerel kurumların hukuki düzenlemelerine uyulmalı, • Çalışanlara yasalara uygun faaliyette bulunmaları konusunda öz güven • verilmeli, • Yasal yükümlülükler tanımlanmalı ve bu prensipler çalışanlara duyurulmalı, • Üretilen mal ve hizmet için yasal garanti şartlarına güvence vermelidir. 22
 23. 23. 6.Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları Sosyal Sorumluluğun Ahlaki Boyutu Ahlaki sorumluluklar, işletmelerin toplumun değerleriyle uyumlu bir şekilde faaliyet göstermesi üzerinde odaklanan beklentilerin tümünü ifade etmektedir. • Toplumun belirlediği norm ve kurallara uyulmalı, • Toplumun işletmelerden beklemiş olduğu saygıyı göstermeli, • Ahlaki norm ve kurallardan fedakârlık edilmemeli, • Ahlaki açıdan toplumun işletmeden beklentileri açık bir şekilde tanımlamalı, 23
 24. 24. 6.Sosyal Sorumluluk Yaklaşımları Sosyal Sorumluluğun Gönüllü Sorumluluklar Boyutu Toplum tarafından işletmeden temenni edilen ve işletmenin zorunlu olmadığı halde isteyerek yerine getirebileceği düşünülen sorumluluklar olarak ifade edilmektedir. • Toplumun işletmelerden hayırsever yardımlar konusunda beklenti içerisinde olduğu unutulmamalı, • Talep edilen gönüllü yardımlar, işletmeler tarafından en iyi şekilde • karşılanmalı, • Yönetici ve çalışanlar ile birlikte toplumsal çevreye de yardım yapılmalı, • Özel ve kamuya ait eğitim kurumlarına maddi olarak destek verilmeli, • Gönüllü projelere, kendisine iyi bir imaj kazandıracağı için destek vermelidirler. 24
 25. 25. 7.KSS Teorik Altyapısı • Sosyal Paydaşlar Teorisi • Toplumsal Sözleşme Teorisi • Sosyal Adalet Teorisi • Haklar Teorisi • Deontolojik Teorisi 25
 26. 26. 7.KSS Teorik Altyapısı Sosyal Paydaşlar Teorisi Paydaşlar bir organizasyonun amaçlarına ulaşmasında söz konusu organizasyonu etkileyebilecek ya da organizasyonun bu amaca ulaşmasından etkilenebilecek herhangi bir grup ya da birey olarak tanımlanır. Şirketin dışarıda yer alan gruplarla ilişkisi ne kadar güçlü olursa o şirketin kurumsal amacına ulaşması o kadar kolay; bu ilişki ne kadar kötü olursa söz konusu amaca ulaşması o kadar zor olacaktır. 26
 27. 27. 7.KSS Teorik Altyapısı Sosyal Paydaş Modeli 27
 28. 28. 7.KSS Teorik Altyapısı Sosyal Paydaşlar ve Amaçları 28
 29. 29. 7.KSS Teorik Altyapısı Toplumsal Sözleşme Teorisi Toplum, bireyler, örgütler ve kurumlar arasında var olan gizli ve açık sözleşmelerden oluşmaktadır. Şirketlerin topluma karşı sorumsuz davranışlar sergilemeleri durumunda; toplum, şirketlere verdiği faaliyet lisansını geri alma yetisine sahiptir. Sosyal Adalet Teorisi Zenginlik ve güç gibi toplumsal olguların toplumun üyeleri arasında nasıl ve hangi ilkelere göre dağıtıldığı konusu üzerine yoğunlaşmaktadır. Sadece zengin ve güçlü olanın değil, toplumun tüm üyelerinin ihtiyaçlarının dikkate alındığı toplum; adil bir toplumdur. 29
 30. 30. 7.KSS Teorik Altyapısı Haklar Teorisi İnsan hakları ve mülkiyet hakları da dahil olmak üzere hakların anlamı üzerinde odaklanmaktadır. Şirketin ortakları birtakım mülkiyet haklarına sahip olsa da bu hak onlara çalışanların yerel toplum üyelerinin ve diğer menfaat sahiplerinin temel insani haklarını yok sayma yetisi vermemektedir. Deontolojik Teori Şirketler de dahil olmak üzere toplumun tüm üyeleri toplumda yer alan diğer herkesin ihtiyaçlarını gözeterek ve bunlara önem vererek davranma durumundadır. 30
 31. 31. 8.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Gelişimi 21.yy.’da küreselleşmenin etkisiyle ortak değerlere sahip küresel sivil toplumlar ortaya çıkmaya başlamıştır. Yine küreselleşme etkisiyle dünyadaki değişiklikler işletmelerinde davranışlarını etkilemiştir. İşletmelerde kar maksimizasyonu ve hissedar menfaatlerine odaklı yaklaşım değişime uğramış ve bugünün küresel ekonomisinde tüm paydaşların menfaatlerinin dikkate alınması gerekliliği anlayışına ulaşılmıştır . Kısacası, işletmelerden topluma olan etkilerini kontrol altına almada daha büyük sorumluluklar beklenmektedir. Toplumun işletmelerden beklentilerinin başında «çevreye zarar vermemeleri» gelmektedir. Nitekim Globescan tarafından 2001-2005 dönemini kapsayan ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 19 ülkede yapılan araştırmada, katılımcıların %72’sinin beklentisi işletmelerin çevreye zarar vermemeleridir. İkinci ve üçüncü sıradaki beklentiler ise «üretim zincirinde sorumlu tedarikçilerle çalışılması» ve «çalışanlara adil davranılması» olarak sıralanmaktadır. 31
 32. 32. 8.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Gelişimi Bir çok faktör KSS öneminin artışında etkili olmuştur. Bu faktörler şöyle sıralanabilir; • Küreselleşme • BM,OECD,ILO gibi uluslararası örgütler, sosyal normlara ilişkin sözleşmeler ,bildiriler, davranış kodları geliştirmişlerdir. • İletişim Teknolojilerindeki gelişmeler işletmelerin faaliyetlerinin izlenmesini ve onlar hakkındaki bilgilerin daha kolay yayılmasına neden olmuştur. • Tüketiciler ve yatırımcılar artık sorumlu ticari uygulamaları destekleme eğilimindedirler, • Şeffaflık, hesap verilebilirlik, etik standartların artık işletmelerin geliştirmesi gereken alanlar içine girmesi • İşletmeler etkin bir KSS anlayışını benimsemelerinin yeni fırsatlar yaratacağı ve işletme imajına katkısı olacağını kabul etmeye başlamışlardır. 32
 33. 33. 9.Kss Davranış Kodları ve Gelişimi Avrupa Komisyonu tarafından davranış kodları spesifik bir işletme davranışı için standartları tanımlayan ilkelerin resmi bir ifadesi olarak tanımlanmaktadır. Davranış Kodları işletmenin faaliyetlerini yürütürken izlemeyi taahhüt ettiği davranış kurallarıdır. Küresel ekonomide davranış kodları ,kamuoyunun işletmelerin ahlaki davranışları kadar toplum ve çevreye etkilerine yönelik büyüyen ilgisi nedeniyle hızla çoğalmıştır. Öyle ki çeşitli davranış kodları vardır. 33
 34. 34. 9.Kss Davranış Kodları ve Gelişimi Bunlardan bazıları: • Tek yanlı olarak işletmeler tarafından benimsenen işletme davranış kodları, • Belirli bir sektördeki bir grup işletme tarafından benimsenen bir ticari/mesleki birliğe veya sektöre özgü davranış kuralları söylenebilir. Nitekim TOBB 2003 yılında ticaret ve sanayi odalarının kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını biçimlendirecek bir metin olan KSS Deklarasyonunu kabul etmiştir. 34
 35. 35. 9.Kss Davranış Kodları ve Gelişimi Yine İTO’nun «İTO üyeleri Tüketiciyi Koruma Taahhütnamesi Sistemi» ni ,İSO’nun ise 2001 yılında bir iş dünyası örgütü olan Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ile birlikte, üyeleri için «Sosyal Sorumluluk Geliştirme Sertifikası» düzenlemiş olması ülkemizdeki ticaret ve sanayi odalarının davranış kodları konusunda mesafe almaya başladıkları söylenebilir. • İşçi sendikaları, gönüllü kuruluşların ortak girişimleri sonucunda benimsenen davranış kodları v.b. 35
 36. 36. 10.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Faydaları KSS yerine getiren işletmeler, bu uygulamalarından bir takım faydalar elde etmektedirler. Bu faydalar şunlardır;  Finansal Performansta Artış KSS alanında yapılan araştırmalarda ,topluma karşı sorumluluk içinde yerine getirilen ticari uygulamalarla pozitif finansal performans arasında gerçek bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle, KSS faaliyetlerine yönelmekle finansal performansta iyileşme arasında doğru bir orantı vardır. 36
 37. 37. 10.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Faydaları Operasyon Maliyetlerinde Azalma Bir çok işletme ,çevre ve topluma olan etkilerini azaltmak için ilave harcamalarda bulunmayı ve fakat aynı zamanda artan rekabetten dolayı maliyetlerini azaltmayı amaçlar. KSS çabaları bağlamında insan kaynakları alanında hayata geçirilen esnek çalışma Çalışan rotasyonu ve diğer çalışma yaşamı programları gibi uygulamalar ise devamsızlığı azaltan yüksek vasıflı çalışanları işletmede tutmaya yardımcı olan verimliliği arttıran ve istihdam ve eğitim maliyetlerini düşüren bir etkiye sahiptir. Kısacası, KSS , çalışan verimliliğini arttırıcı etkisiyle operasyon maliyetlerinin azaltılmasına imkan vermektedir 37
 38. 38. 10.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Faydaları Marka İmaj ve İtibarını Geliştirme Sosyal sorumluluklarını yerine getiren işletmelerin kamuoyu ve iş dünyası içinde imaj ve bilinirliliği artar, yatırım ve ticari partner cezbetme kapasitesi genişler ve bu işletmeler küresel piyasalarda büyük bir kurum olarak tanınır. Satış ve Müşteri Bağımlılığını Arttırma Yapılan araştırmalar günümüzde müşterilerin ürün tercihinde fiyat, kalite, güvenlik, uygunluk gibi faktörlerin yanı sıra çevreye daha az olumsuz etki, ürün bileşenleri arasında genetik olarak değiştirilmiş maddelerin bulunmaması gibi diğer faktörleri de dikkate almaya başladıklarını ortaya koymaktadır. 38
 39. 39. 10.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Faydaları  Verimlilik ve Kaliteyi Arttırma İşletmelerin sosyal sorumluluk faaliyetlerine ve bu alandaki karar alma süreçlerine çalışanlarını katmaları, paydaşlarından olan çalışanların çalışma koşullarını iyileştirmeleri verimlilik ve kaliteyi arttıracak ,hata oranını düşürecektir.  Vasıflı İşgücünü Tutma ve Cezbetme Sosyal Sorumluluklarına duyarlı işletmeler için yüksek vasıflı işgücünü temin ve işletme bünyesinde tutma daha kolaydır. Böylece, istihdam ve eğitim maliyetleri de azalmaktadır. Diğer taraftan sosyal sorumluluklarını yerine getiren işletmeler kamu kesiminin kolaylaştırıcı desteğini kazanır, finansal kaynaklara erişim imkanı artar, kamu ve özel sektör ile sivil toplumda işletmeye karşı güçlü ve sürekli bir bağlılık oluşturur. 39
 40. 40. 10.Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Faydaları 40
 41. 41. 11.Gelişmekte Olan Ülkelerde KSS Günümüz dünyasında gelişmekte olan ülkeler eğitim, sağlık hizmetleri, hijyen, sağlık, koruma, ve içme suyu gibi temel ihtiyaçların eksikliğinden kaynaklanan çok boyutlu yoksullukla savaşmaktadırlar. Pek çok ülkede düşük ekonomik büyüme yeterli istihdam yaratamadığından dolayı yoksulluk düzeyi oldukça yüksektir. Öncelikle KSS girişimlerinin temel amaç olarak yoksulluğu azaltmak değil daha ziyade çevrenin korunması ve çalışma ve insan hakları konularına odaklandığı belirtilmelidir. İşletmeler: • Çevrenin korunması, • Hayırseverlik, • Sosyal sorunlara katılım, • Kentsel Kalkınma • Yerel işletmelere yatırım, çalışan planları gibi faaliyetlere yönelirler 41
 42. 42. 11.Gelişmekte Olan Ülkelerde KSS 42
 43. 43. 12.Türkiye’de KSS ve Gelişimi Türkiyede KSS ,hayırsever faaliyetler ve toplumsal projelere katılım ölçeğinde ele alındığında yeni bir kavram olmadığı anlaşılmaktadır. Her ne kadar bu konuda doğrudan yasal bir düzenleme olmasa dahi ülkemiz insanı bu kavrama yabancı değildir. Nitekim İslam dünyasında ilk sivil toplum kuruluşu unsuru olduğu ileri sürülen vakıflar bir mesleki örgütlenme biçimi olan ahilik teşkilatı Osmanlı Devleti boyunca toplumda sosyal açıdan sorumlu davranışların geliştirilmesini amaçlamıştır. 1546 yılında kurulan olan vakıf sayısı 2515 idi. 11.yy itibaren ortaya çıkan ahilik ve daha sonraki haliyle Lonca teşkilatı işletmelerin ve mesleki birliklerin topluma karşı sorumluluklarının yerine getirilmesinde önemli bir mirasa sahip olduğunu göstermektedir. 43
 44. 44. 12.Türkiye’de KSS ve Gelişimi Ülkemizde KSS çok yavaş gelişmekte ve işletmeler düzeyinde KSS gelişmesinde daha etkili olabilecek dış faktörlere gerek duyulmaktadır. Çok uluslu işletmeler genelde çocuk ve sağlık konularında sosyal sorumluluk projelerine odaklanırken ,türk işletmelerin benzer bir modeli benimsemediği ve daha sınırlı sayıda düzeyde olmak üzere daha çok çocuk ve kültürel aktiviteler merkezli projeleri hayata geçirdikleri görülmektedir. Ülkemizde işletmelerin KSS projelerine yönelmelerinde etkili olan faktörlerin başında kişisel liderlik ve çok uluslu işletmelerin geldiği görülmektedir. KSS anlayışı ülkemizde hükümetin veya tüketicilerin baskısıyla kurumsallaşmış bir olgu değildir. Ülkemizdeki işletmelerin KSS faaliyetlerini raporlama ve sosyal sorumluluk alanındaki uluslararası kodları benimseme eğilimleri düşüktür. 44
 45. 45. 12.Türkiye’de KSS ve Gelişimi TÜSEV’in türk işletme kültüründe KSS yerini analiz etmeyi amaçlayan 2005 yılındaki çalışmasına göre de ülkemizde işletmelerin KSS faaliyetlerine verdikleri önem zamanla artmakta ve fakat işletmeler net bir kurumsal sosyal sorumluluk stratejisinden yoksun bulunmaktadırlar. Öyle ki işletmelerin hedef kitle belirlemediği hangi projelere nasıl destek verecekleri konusunda bir stratejilerinin olmadığı anlaşılmaktadır. Araştırmada ülkemizdeki işletmelerin KSS faaliyeti olarak yaptıkları sponsorlukların eğitim alanında daha çok burs verme ,okul inşa ettirme, araç sağlama biçiminde; çevre kültür ve sanat sponsorluklarında mekan sağlama biçiminde ortaya çıktığı belirtilmiştir. 45
 46. 46. 13.Türkiye'de KSS Biçimlendiren Faktörler Ülkemizde KSS biçimlendiren faktörler; iç ve dış faktörler olmak üzere iki kısımda incelenebilir. İç Faktörler : a. Ekonomik Yapı ve Koşullar İşletmelerin sosyal sorumluluk anlayışları üzerinde etkili olan faktörlerin başında ülkelerin ekonomik yapı ve koşulları gelmektedir. Türkiye Gelişmekte olan ülkelerin başında yer almaktadır.1980’li yıllara göre 1990 sonrasında ve özellikle de 21.yy.ilk yıllarına kadar ekonomide kısa vadeli spekülatif sermaye hareketlerinin yoğunlaştığı bir yıl olmuştur. 1990 yılların başından itibaren ortaya çıkan iç ve dış krizler ekonomik koşulların ağırlaşmasına neden olmuştur.2000-2002 yılları kriz-büyüme-kriz-istikrarsızlıklarla geçmiştir. 2002 yılını takip eden yıllarda ise ülkemiz nispeten istikrarlı bir büyüme sürecine girmiştir.2002 yılında %7,9 / 2003 yılında %5,9 / 2004 yılında %9,9 / 2005 yılında %7,6 büyümüştür. Sonuçta Türkiye ekonomisinin performansı, işsizlik, istikrarsızlık, krizler işletmelerin sosyal sorumluluk anlayışının gelişimine KSS faaliyetlerine olumsuz etki yapmaktadır. 46
 47. 47. 13.Türkiye'de KSS Biçimlendiren Faktörler b. Kurumsal Yönetim Kurumsal Yönetim Enron, WorldCom, Tyco v.b. İşletmelerdeki skandallar ile siyasi ve ticari gündemin önemli konuları arasına girmiştir. Etkin bir kurumsal yönetim tesis edilirse işletmelerin yönetimleri daha etkin daha sorumlu ve daha hesap verilebilir konuma gelecektir. Ülkemizde ise kurumsal yönetim kavramı yeni yeni yerleşmektedir. Çünkü ülkemizde şirketlerin çoğunluğu aile şirketleridir. Kurumsal yönetim ayrıca KSS destekleyici bir işlevi vardır. 47
 48. 48. 13.Türkiye'de KSS Biçimlendiren Faktörler c. Dini ve Kültürel Özellikler Araştırmalar dinin KSS etkisinin oldukça sınırlı olduğu ifade edilmektedir. Kültürel özelliklerde ise bazı araştırmacılar kültürel özellikler ile KSS arasında ilişki olduğunu ifade etmektedirler. Gerçekten KSS güçlü olduğu İngiltere ,Almanya, Hollanda gibi ülkelerde kültürel özelliklerin KSS belirleyici etken olduğunu belirtmektedirler. 48
 49. 49. 13.Türkiye'de KSS Biçimlendiren Faktörler d. Sivil Toplum Kuruluşları Türkiyede 80 bin üzerinde sivil toplum kuruluşu faaliyet göstermektedir. Ancak ülkemizde sivil toplum faaliyeti yavaş gelişmektedir. Özellikle geçmişte yaşanılan darbeler STK’ların gelişimlerini kesintiye uğratmıştır. Uluslararası STK’ların çok uluslu işletmeler üzerindeki baskısı KSS biçimlendiren en önemli faktördür. 49
 50. 50. 13.Türkiye'de KSS Biçimlendiren Faktörler e. Yasal Düzenlemeler Ülkemizde Sosyal Sorumluluk ve tanımı sadece devlet denetleme yönetmeliğinin 2.bölüm 5.maddesinde yer almaktadır. Bu maddede sosyal sorumluluk ,şeffaflık, güvenirlik, tarafsızlık ve dürüstlük prensip ve pratiklerini uygulayarak halkın haklarının korunması olarak tanımlanmaktadır. Yasa ve düzenlemelerde KSS tanım olarak yer almamakla beraber konsept olarak mevcuttur. Anayasanın 172.mad.tüketici haklarını koruyan bir maddedir. 50
 51. 51. 13.Türkiye'de KSS Biçimlendiren Faktörler Dış Faktörler Dış faktörlerin başında uluslararası hukuksal düzenlemeler gelmektedir. Bunlar KSS ilgili ülkemizin imzaladığı sözleşme ve anlaşmalardır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi, Çocuk Hakları Sözleşmesi, OECD Çokuluslu işletmeler Yönetmelikleri, ILO’nun Eşit işe Eşit ücret Sözleşmesi v.b. sözleşmeler sorumluluk anlayışı çerçevesinde uyulması gereken uluslararası kurallardır. 51
 52. 52. 14.Ülkemizden Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri Türkiye’den örneklere bakacak olursak; Bazı şirketler kendi sosyal sorumluluk projelerini kendilerini belirleyip hayata geçirirken, bazı şirketler ise belirli sivil toplum kuruluşlarına ait sosyal sorumluluk projelerine maddi destek sağlarlar. 52
 53. 53. 14.Ülkemizden Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri Doğu Anadolu'nun soğuk ikliminde, kar kalkmadan açan kış çiçeklerine Kardelen adı verilir. Yöre koşullarına ve törelerine baskın çıkarak okula, bilgiye koşan kız çocukları gibi, onlar da kendi varoluş çabalarının sembolüdür, kara toprağı delerek ışığa ulaşan Kardelenler. 2000 yılında Turkcell ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği tarafından düzenlenen bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurulan Kardelenler projesi, Türkiye genelinde, okuma azmi ve kararlılığı gösteren 5.000 kız öğrenciye eğitim bursu vererek başladı. 2007 yılında Turkcell projenin kapsamını genişleterek her yıl burs sayısını 10.000’e çıkardı. Kardelenler" projesinde, ailelerinin maddi yetersizliği nedeniyle öğrenimlerine devam edemeyen kız çocuklara eğitimde fırsat eşitliği sağlanması ve kızlarımızın meslek sahibi, ufku açık "birey"ler haline gelmeleri amaçlanıyor. 2000 yılından itibaren proje dahilinde yaklaşık; • 100.000 Turkcell bursu verildi. • 28.000 öğrenciye ulaşıldı. • 17.000 Kardelen liseden mezun oldu. • 1.800 Kardelen üniversiteden mezun oldu. 53
 54. 54. 14.Ülkemizden Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri Doğan Gazetecilik, Türkiye’nin en önemli sorunlarından birinin eğitim olduğu ve özellikle kız çocuklarının eğitimden mahrum kaldığı gerçeğinden yola çıkarak 2005 yılında gelecek nesillerin yetişmesinde önemli bir işlev üstlenecek “Baba Beni Okula Gönder” (BBOG) sosyal sorumluluk projesini hayata geçirmiştir. Projeyle birlikte, nüfusun yarısını oluşturan kız çocuklarının eğitim yoluyla üretken bireyler haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Kampanya kapsamında geçen altı buçuk yıl içinde 33 yurdun ve 11 ilköğretim okulunun yapımı çeşitli kişi ve kuruluşlar tarafından tamamlanmış; 10.524 kız çocuğuna eğitim bursu sağlanmış; Aydın Doğan Vakfı da 5 kız öğrenci yurdu yaptırarak kampanyaya destek vermiştir. 54
 55. 55. 14.Ülkemizden Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri Koç Topluluğu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile başlatılan “Mesleki– Teknik Eğitimi Özendirme Programı” çerçevesinde, olanakları kısıtlı başarılı ilköğretim mezunu gençlerin sanayi, bilişim ve hizmet sektörüne eleman yetiştiren Meslek Liseleri'ne girmelerinin desteklenmesi, staj olanağı sağlayarak, bilgi, beceri ve yeterliliklerinin artırılması ve ekonominin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların yetiştirilmesidir. Projenin başlamasıyla (2006-2007 öğretim yılı) meslek liselerinin tercih edilme oranında artışlar kaydedilmiştir. 2007-2008 öğretim yılı içinde meslek liselerine başvurularda %30 artış olduğu görülmüştür. 55
 56. 56. 14.Ülkemizden Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri Ülkemizde her yıl yaklaşık 3000 hektar orman alanı yangınlara maruz kalmaktadır. Orman varlığımızın genişletilerek erozyon ile mücadelede etkili olunması, karbon tutumunun artırılması, ormansızlaşma konusunda toplumun dikkatinin çekilmesi ile orman ve fidan dikme sevgisini çocuklara katmak amacıyla yola çıkılan projede 81 ilde 2.205.000 adet fidan dikimi ile toplamda 1470 hektar orman alanı tesis edilmesi öngörülmüştür. Proje kapsamında 2012 yılı sonu itibariyle dikimleri tamamlanarak, 2017 yılı sonuna kadar bakım, koruma ve tamamlama çalışmaları sürdürülecektir. 56
 57. 57. 14.Ülkemizden Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri Nestlé ayrıca dünya üzerinde 70 farklı ülkede ; çocukların beslenmenin ve fiziksel aktivitenin sağlıklı bir yaşam için gerekli olduğunu anlamalarını sağlama amacı güden “Nestlé Küresel Sağlıklı Çocuklar (Healthy Kids)” programını uyguluyor. Üniversite, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumlarıyla iş birliği içinde yürütülen bu programlarla tüm dünyada 10 milyondan fazla çocuğa ulaşılıyor.Türkiye’de bu program “ Beslenebilirim” adı altında Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile 3. sınıf öğrencilerine ulaşıyor. 57
 58. 58. 14.Ülkemizden Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri Toplumsal Gelişme Hibe Programı ; Kadın, genç ve engellilerin eşit fırsatlara sahip olmalarını ve topluma aktif katılımlarına destek Fark Yaratanlar İzle, Paylaş, İlham Al... Birleşmiş Milletler Ortak Programı Hibe Programı, Mor Sertifika, Yerel Eşitlik Eylem Planları, Toplantılar, Bültenler... Sabancı Vakfı Seminerleri "İmkansızı Zorlamak" 58
 59. 59. 14.Ülkemizden Sosyal Sorumluluk Proje Örnekleri BETEK Boya Renkli Barınaklar Projesi Betek Boya ile Renkli Barınaklar” kampanyasıyla 1 milyona yakın duyarlı vatandaşın, hayvan severin sağduyusu harekete geçirilerek yardıma muhtaç, sahipsiz hayvanların yaşadığı barınaklara dikkat çekildi, konuyla ilgili duyarlılık oluşturuldu. Haçiko Derneği (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) tarafından tespit edilen ve 4.000’i aşkın yardıma muhtaç, sahipsiz hayvanın yaşadığı 10 barınağa Betek Boya tarafından boyaları kampanyanın tamamlanmasının ardından teslim edildi. BETEK Okul Projesi Ülkemizin dört bir yanındaki okulların sağlıklı ve modern eğitim şartlarına kavuşturulması hedefi ile 2008 yılında başlanan Betek Okul projesinde; bu güne kadar 626 ton boya ile 2.278.872 metrekare alan renklendirilerek 400.000’i aşkın öğrencinin eğitim gördüğü tam 705 okul boyanmıştır. 59
 60. 60. Kaynakça • İşletmelerde İş Etiği (İ.T.O yayınları) Prof.Dr.Sabri Orman Prof.Dr.Zeki Parlak • Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Global Compact (Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) Anıl Güngör-Tuğçe Karaçevirgen-Öykü Biçersay • Temel İşletmecilik ve İşletme Çevresi Prof.Dr.Canan Çetin- Prof.Dr.Esin Canmutlu • Türkiye de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışının gelişimde Meslek ve Sivil Toplum Kuruluşlar (İ.T.O yayınları) Doç.Dr.Halis Yunus Ersöz • Kurumsal Sosyal Sorumluluk-Fadıl Özbağı • İşletmelerin KSS Anlayışının Gelişiminde Meslek Kuruluşlarının Rolü - Doç.Dr.Halis Yunus Ersöz • http://www.sabancivakfi.org • http://www.koc.com.tr/tr-tr • http://www.nestle.com.tr 60
 61. 61. Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz... 61
 • ETHEMAKMAK

  Mar. 21, 2018
 • Creal123

  Mar. 15, 2018
 • BurakBakan3

  Aug. 24, 2017
 • DidemDemir3

  Feb. 25, 2017
 • MariannaVasiliadiz

  Jan. 8, 2016
 • evvalAlda

  Dec. 6, 2015
 • SlymnYzbenli

  Jan. 11, 2015
 • Dilekiftiolu

  Dec. 29, 2014
 • yyildirim75

  Nov. 18, 2014

Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Doğuşu ve Türkiye de Kurumsal Sorumluluğun Boyutu

Views

Total views

17,783

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

50

Actions

Downloads

242

Shares

0

Comments

0

Likes

9

×