Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫سامهر‬‫ر‬‫پا‬ ‫وحید‬
‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫موضوع‬:
‫ی‬‫کاو‬‫داده‬
‫پاییز‬93
‫در‬‫دنيايي‬‫ندگي‬‫ز‬‫ميكنيم‬‫كه‬‫اطالعات‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫يادي‬‫ز‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫ما‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬.‫با‬‫ايش‬‫ز‬‫اف‬‫حجم‬‫اطالعات‬‫دستر...
‫با‬‫توجه‬‫به‬‫گسترش‬‫روز‬‫افزون‬‫اينترنت‬‫و‬‫اسناد‬‫ديجي‬‫تال‬‫نياز‬
‫به‬‫هايي‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫مديريت‬‫و‬‫اج‬‫ر‬‫...
‫اصلي‬ ‫هدف‬‫داده‬‫ي‬‫كاو‬
‫انبوه‬‫حجم‬‫ميان‬ ‫از‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫با‬‫الگوهايي‬‫دن‬‫ر‬‫آو‬‫بدست‬‫داده‬‫ها‬
‫مي‬‫باشد‬.
Data Mining‫ت‬‫ر‬‫عبا‬‫است‬‫از‬‫اقتباس‬‫يا‬‫اج‬‫ر‬‫استخ‬‫دانش‬‫از‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫داده‬‫ها‬،‫به‬‫بيان‬‫ديگر‬،Data
Mining‫...
‫پاک‬‫ی‬‫ساز‬‫داده‬‫ها‬:‫در‬‫اين‬‫مرحله‬‫داده‬‫های‬‫غير‬‫معتبر‬‫از‬‫مجموعه‬‫داده‬‫های‬‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫خارج‬‫می‬‫شوند‬.‫داد...
‫کاهش‬‫اطالعات‬‫ت‬‫ر‬‫عبا‬‫است‬‫از‬‫توليد‬‫يک‬‫مجموعه‬‫کوچکتر‬‫از‬‫داده‬‫های‬‫اوليه‬‫که‬‫تحت‬‫عمليات‬Data Mining‫نتايج‬‫تق...
‫داده‬‫های‬‫مرتبط‬‫با‬‫فرايند‬Data Mining:‫بانک‬‫اطالعاتی‬‫ممکن‬‫است‬‫شامل‬‫تعداد‬‫يادی‬‫ز‬‫از‬‫د‬‫ر‬‫رکو‬‫ها‬‫باشد‬‫که‬
‫...
‫اين‬‫شها‬‫و‬‫ر‬‫ر‬‫بطو‬‫کلی‬‫به‬‫دو‬‫دسته‬‫ير‬‫ز‬‫تقسيم‬‫می‬‫شوند‬:
‫يتمهای‬‫ر‬‫الگو‬‫ی‬‫يادگير‬‫با‬‫ت‬‫ر‬‫نظا‬(Predictio...
‫دسته‬‫بندی‬(Classification [Predictive]):‫در‬‫اين‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫يک‬‫نمونه‬‫به‬‫يکی‬‫از‬‫چند‬‫دسته‬‫از‬‫پيش‬
‫تعريف‬‫شده‬‫دسته...
‫هدایت‬‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬(Direct Marketing):
‫اهداف‬:
•‫کاهش‬‫هزینه‬‫ی‬‫پست‬‫با‬‫موقعیت‬‫یابی‬‫هی‬‫و‬‫گر‬‫از‬‫مصرف‬‫کنندگ...
‫شناسایی‬‫تخلف‬(Fraud Detection):
‫اهداف‬:
•‫شناسایی‬‫د‬‫ر‬‫موا‬‫کاله‬‫ی‬‫بردار‬‫در‬‫معامالت‬‫تهای‬‫ر‬‫کا‬‫ی‬‫اعتبار‬.
‫ش‬...
‫پیش‬‫بینی‬‫یک‬‫مقدار‬‫متغير‬‫مبنی‬‫بر‬‫متغيرهای‬‫دیگر‬.
‫مثال‬:
•‫پیش‬‫بینی‬‫مقدار‬‫ش‬‫و‬‫فر‬‫یک‬‫ل‬‫محصو‬‫جدید‬‫بر‬‫مبنا...
•Example training database
• Two predictor attributes:
Age and Car-type (Sport,
Minivan and Truck)
• Spent indicates how m...
‫تقسیم‬‫ار‬‫ز‬‫با‬(Market Segmentation):
‫اهداف‬:
•‫تقسیم‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫به‬‫یر‬‫ز‬‫مجموعه‬‫های‬‫مستقل‬‫،مبتنی‬‫بر‬‫مصرف‬‫کنن...
‫خوشه‬‫بندی‬‫اسناد‬(Document Clustering):
‫اهداف‬:
•‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫پیدا‬‫کردن‬‫هی‬‫و‬‫گر‬‫از‬‫اسناد‬‫که‬‫از‬‫لحاظ‬‫ظاهر‬‫شدن‬‫...
‫مدیریت‬‫ایی‬‫ر‬‫دا‬(Inventory Management):
‫اهداف‬:
•‫یک‬‫شرکت‬‫تعمير‬‫وسایل‬‫مصرف‬‫کنندگان‬‫خواستار‬‫پیش‬‫بینی‬‫ماهیت‬‫ا...
INSIGHTFUL MINER
Angoss Knowledge ACCESS
ARMiner
Eudaptics Viscovery
Goal TV
MDR
Viscovery SOMine
SPSS
‫دو‬‫مشکل‬‫اصلی‬‫که‬‫اکثر‬‫سيستم‬‫های‬Data Mining‫با‬‫آن‬‫مواجه‬،‫هستند‬‫تند‬‫ر‬‫عبا‬‫از‬:
‫حجم‬‫باالی‬‫داده‬‫های‬‫ی‬ ‫ش‬‫...
‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫بکارگير‬‫امکانات‬‫سيستمهای‬‫مديريت‬‫پايگاههای‬‫داده‬‫به‬‫ر‬‫منظو‬‫اف‬‫دن‬‫و‬‫ز‬‫قابليت‬
Data Mining،‫مجموعه‬...
‫داده‬‫هاي‬‫عملياتی‬‫موجود‬‫در‬‫سيستم‬‫های‬‫اطالعاتی‬‫معموال‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫عدم‬‫قطعيت‬‫هستند‬.‫عدم‬
‫قطعيت‬‫می‬‫تواند‬‫به‬‫ا...
‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫يادي‬‫ز‬‫داده‬‫ي‬‫كاو‬‫ا‬‫ر‬‫مثالي‬‫ادف‬‫ر‬‫مت‬‫با‬‫اتي‬‫ر‬‫عبا‬‫ل‬‫متداو‬‫ن‬‫همچو‬‫كشف‬‫دانش‬‫در‬‫پايگاه‬‫داد...
1.‫ك‬‫ر‬‫د‬‫فضاي‬‫مسئله‬
2.‫شناخت‬‫داده‬
3.‫تهيه‬‫داده‬
4.‫داده‬‫ي‬‫كاو‬
5.‫يابي‬‫ز‬‫ار‬‫دانش‬‫كشف‬‫شده‬
6.‫استفاده‬‫از‬‫د...
1.‫به‬‫فرضیه‬‫احتیاجی‬‫ندارد‬.
2.‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫داده‬‫ی‬‫کاو‬‫از‬‫انواع‬‫مختلف‬‫داده‬‫ها‬(‫نه‬‫تنها‬‫عددی‬)‫می‬‫توانند‬‫اس...
‫خرده‬‫ی‬ ‫فروش‬:
─‫تعیين‬‫الگوهای‬‫خرید‬‫مشتریان‬
─‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫سبد‬‫خرید‬‫ار‬‫ز‬‫با‬
─‫پیشگویی‬‫ان‬‫ز‬‫مي‬‫خرید‬‫مش...
‫بیمه‬:
─‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫ی‬‫دعاو‬
─‫پیشگویی‬‫ان‬‫ز‬‫مي‬‫خرید‬‫بیمه‬‫نامه‬‫های‬‫جدید‬‫توسط‬‫مشتریان‬
‫پزشکی‬:
─‫تعیين‬‫نوع‬‫فتار‬‫ر‬‫با‬‫ان‬‫ر‬‫بیما‬‫وپیشگویی‬‫ان‬‫ز‬‫مي‬‫موفقیت‬‫عمل‬‫های‬‫احی‬‫ر‬‫ج‬
─‫تعیين‬‫ان‬‫ز‬‫مي‬‫موف...
‫ی‬‫بانکدار‬:
─‫پیش‬‫بینی‬‫الگوهای‬‫ی‬‫کالهبردار‬‫طریق‬‫ز‬‫ا‬‫ت‬‫ر‬‫کا‬‫های‬‫ی‬‫اعتبار‬
─‫تشخیص‬‫مشتریان‬‫ثابت‬
─‫تعیين‬‫ا...
•‫متن‬‫ی‬‫کاو‬
•‫تصویر‬‫ی‬‫کاو‬
•‫سیستم‬‫ی‬ ‫هواشناس‬
•‫صنعت‬‫و‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫کار‬
‫و‬...
‫به‬‫طور‬‫مشخص‬‫پروژه‬‫هایی‬‫که‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫نتایج‬‫کامال‬‫ملموس‬‫می‬‫باشند‬‫شامل‬‫موارد‬‫ذیل‬‫است‬:
1.‫بانکها‬‫و‬‫موسسات‬‫...
-‫پیش‬‫بینی‬‫تقاضاهای‬‫آینده‬‫خرید‬‫از‬‫طرف‬‫مشتریان‬
-‫پیش‬‫بینی‬‫تقاضاهای‬‫آینده‬‫جهت‬‫مندی‬‫ز‬‫نیا‬‫های‬‫آینده‬‫خدمات‬
...
‫بحث‬‫است‬‫شده‬ ‫د‬‫ر‬‫وا‬‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬‫بر‬‫که‬ ‫ایرادی‬ ‫مهمترین‬‫ی‬ ‫خصوص‬ ‫حریم‬‫میباشد‬
Parsamehr datamining
Parsamehr datamining
Parsamehr datamining
Parsamehr datamining
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Data mining process powerpoint ppt slides.
Next
Upcoming SlideShare
Data mining process powerpoint ppt slides.
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Parsamehr datamining

Download to read offline

data mining

Parsamehr datamining

 1. 1. ‫سامهر‬‫ر‬‫پا‬ ‫وحید‬ ‫ائه‬‫ر‬‫ا‬ ‫موضوع‬: ‫ی‬‫کاو‬‫داده‬ ‫پاییز‬93
 2. 2. ‫در‬‫دنيايي‬‫ندگي‬‫ز‬‫ميكنيم‬‫كه‬‫اطالعات‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫يادي‬‫ز‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫ما‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬.‫با‬‫ايش‬‫ز‬‫اف‬‫حجم‬‫اطالعات‬‫دسترس‬‫ر‬‫د‬‫روي‬‫اينترن‬،‫ت‬‫نياز‬‫ق‬‫فو‬ ‫العاده‬‫به‬‫هايي‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫كه‬‫بتوانند‬‫در‬،‫جستجو‬‫فيلتر‬‫نمودن‬‫و‬‫مديريت‬‫منابع‬‫كمك‬‫كنند‬‫كامال‬‫محسوس‬‫است‬.
 3. 3. ‫با‬‫توجه‬‫به‬‫گسترش‬‫روز‬‫افزون‬‫اينترنت‬‫و‬‫اسناد‬‫ديجي‬‫تال‬‫نياز‬ ‫به‬‫هايي‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫مديريت‬‫و‬‫اج‬‫ر‬‫استخ‬‫اطالعات‬‫مفيد‬‫از‬‫ميان‬ ‫حجم‬‫عظيم‬‫داده‬‫ها‬‫ايش‬‫ز‬‫اف‬‫يافته‬‫است‬.‫از‬‫اين‬‫رو‬ ‫متخصصين‬‫علوم‬‫ايانه‬‫ر‬‫روشهايي‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫منظور‬‫ساخت‬‫مدلهايي‬ ‫كه‬‫كار‬‫طبقه‬‫بندي‬‫خودكار‬‫اسناد‬‫ا‬‫ر‬‫انجام‬،‫ميدهند‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫داده‬ ‫اند‬.‫با‬‫پيدايش‬‫علوم‬‫داده‬‫ي‬‫كاو‬‫و‬‫به‬‫ي‬‫كارگير‬،‫آمار‬‫توجه‬‫ب‬‫ه‬ ‫اين‬‫گونه‬‫روشها‬‫به‬‫سرعت‬‫ايش‬‫ز‬‫اف‬‫يافت‬.
 4. 4. ‫اصلي‬ ‫هدف‬‫داده‬‫ي‬‫كاو‬ ‫انبوه‬‫حجم‬‫ميان‬ ‫از‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫با‬‫الگوهايي‬‫دن‬‫ر‬‫آو‬‫بدست‬‫داده‬‫ها‬ ‫مي‬‫باشد‬.
 5. 5. Data Mining‫ت‬‫ر‬‫عبا‬‫است‬‫از‬‫اقتباس‬‫يا‬‫اج‬‫ر‬‫استخ‬‫دانش‬‫از‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫داده‬‫ها‬،‫به‬‫بيان‬‫ديگر‬،Data Mining‫ايندی‬‫ر‬‫ف‬‫است‬‫که‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫تکنيکهای‬،‫هوشمند‬‫دانش‬‫ا‬‫ر‬‫از‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫داده‬‫ها‬‫اج‬‫ر‬‫استخ‬‫م‬‫ی‬‫کند‬. Data Mining‫از‬‫ساخت‬‫مدل‬‫های‬‫تحليلی‬،‫دسته‬‫بندی‬‫و‬‫پيش‬‫بينی‬‫اطالعات‬‫و‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫نتايج‬‫با‬‫استفاد‬‫ه‬‫از‬ ‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫مرتبط‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬. ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫اينکه‬‫يتم‬‫ر‬‫الگو‬Data Mining‫بتواند‬‫عمل‬‫اج‬‫ر‬‫استخ‬‫دانش‬‫ا‬‫ر‬‫بخوبی‬‫انجام‬،‫دهد‬‫نياز‬‫به‬‫يک‬‫ی‬‫سر‬‫پيش‬ ‫ش‬‫ز‬‫پردا‬‫ها‬‫بر‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫مجموعه‬‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫و‬‫يک‬‫ی‬‫سر‬‫پس‬‫ش‬‫ز‬‫پردا‬‫ها‬‫بر‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫الگوهای‬‫اج‬‫ر‬‫استخ‬‫شده‬‫د‬‫ر‬‫دا‬.
 6. 6. ‫پاک‬‫ی‬‫ساز‬‫داده‬‫ها‬:‫در‬‫اين‬‫مرحله‬‫داده‬‫های‬‫غير‬‫معتبر‬‫از‬‫مجموعه‬‫داده‬‫های‬‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬‫خارج‬‫می‬‫شوند‬.‫داده‬‫های‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬ ،‫نويز‬‫اطالعات‬‫ناکامل‬‫و‬...‫نمونه‬‫هايی‬‫از‬‫داده‬‫هايی‬‫هستند‬‫که‬‫با‬‫يد‬‫ی‬‫پاکساز‬‫در‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫آنها‬‫انجام‬‫گردد‬. ‫چه‬‫ر‬‫يکپا‬‫ی‬‫ساز‬‫داده‬‫ها‬:‫در‬‫اين‬،‫مرحله‬‫منابع‬‫چندگانه‬‫داده‬‫ای‬‫با‬‫هم‬‫ترکيب‬‫می‬‫شوند‬. ‫انتخاب‬‫داده‬‫ها‬:‫داده‬‫های‬‫مرتبط‬‫به‬‫ايند‬‫ر‬‫ف‬Data Mining‫از‬‫ساير‬‫داده‬‫ها‬‫جدا‬‫می‬‫شود‬.‫اين‬‫مبحث‬‫ا‬‫ر‬‫می‬‫توان‬ ‫ی‬ ‫بخش‬‫از‬‫ايند‬‫ر‬‫ف‬‫کاهش‬‫اطالعات‬‫نيز‬‫دانست‬. ‫تبديل‬‫داده‬‫ها‬:‫داده‬‫ها‬‫به‬‫قالبی‬‫قابل‬‫استفاده‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬Data Mining‫در‬‫می‬‫آيند‬.‫از‬‫اعمالی‬‫که‬‫در‬‫اين‬‫مرحله‬ ‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫می‬‫گيرد‬،‫می‬‫توان‬‫به‬‫خالصه‬‫ی‬‫ساز‬‫و‬‫يا‬‫محاسبه‬‫مقادير‬‫تجمعی‬‫ه‬‫ر‬‫اشا‬‫کرد‬. Data Mining:‫بخش‬‫اصلی‬‫ايند‬‫ر‬‫ف‬‫که‬‫در‬‫آن‬‫با‬‫استفاده‬‫از‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫ها‬‫و‬‫تکنيکهای‬‫خاص‬،‫اج‬‫ر‬‫استخ‬‫الگو‬‫ه‬‫ای‬ ‫دانش‬‫ت‬‫ر‬‫صو‬‫می‬‫گيرد‬. ‫يابی‬‫ز‬‫ار‬‫الگوها‬:‫تشخيص‬‫الگو‬‫های‬‫صحيح‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫نظر‬،‫از‬‫ساير‬‫الگو‬‫ها‬‫در‬‫اين‬‫مرحله‬‫انجام‬‫می‬‫شود‬.‫صحت‬‫ال‬‫گوها‬‫بر‬ ‫اساس‬‫يک‬‫ی‬‫سر‬‫معيار‬‫های‬‫جذابيت‬‫سنجيده‬‫می‬‫شود‬. ‫نمايی‬‫ز‬‫با‬‫دانش‬:‫در‬‫اين‬‫بخش‬‫به‬‫ر‬‫منظو‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫دانش‬‫اج‬‫ر‬‫استخ‬‫شده‬‫به‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬،‫از‬‫يک‬‫ی‬‫سر‬‫های‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫ی‬‫بصر‬‫س‬‫ی‬‫از‬ ‫استفاده‬‫می‬‫گردد‬.
 7. 7. ‫کاهش‬‫اطالعات‬‫ت‬‫ر‬‫عبا‬‫است‬‫از‬‫توليد‬‫يک‬‫مجموعه‬‫کوچکتر‬‫از‬‫داده‬‫های‬‫اوليه‬‫که‬‫تحت‬‫عمليات‬Data Mining‫نتايج‬‫تقريبا‬‫يکسانی‬‫با‬ ‫نتايج‬Data Mining‫روی‬‫اطالعات‬‫اوليه‬‫به‬‫دست‬‫می‬‫دهد‬. ‫اين‬‫عمل‬‫ا‬‫ر‬‫می‬‫توان‬‫از‬‫طريق‬‫حذف‬‫خصيصه‬‫های‬‫غیر‬‫مرتبط‬‫با‬‫نوع‬‫عمليات‬Data Mining‫مورد‬‫نظر‬‫انجام‬‫داد‬. ‫حذف‬‫خصيصه‬‫های‬‫مرتبط‬‫که‬‫در‬‫اثر‬‫اشتباه‬‫در‬‫يابی‬‫ز‬‫ار‬‫ان‬‫ز‬‫می‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫آنها‬‫با‬‫عمليات‬Data Mining‫انجام‬‫می‬،‫گیرد‬‫می‬‫تواند‬‫منجر‬‫به‬ ‫آمدی‬‫ر‬‫ناکا‬‫فرايند‬Data Mining‫و‬‫اج‬‫ر‬‫استخ‬‫قوانین‬‫ناقص‬‫و‬‫در‬‫نتيجه‬‫بی‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫شود‬. ‫عدم‬‫حذف‬‫خصايص‬‫غیر‬‫مرتبط‬‫می‬‫تواند‬‫مان‬‫ز‬‫انجاخم‬‫عمليات‬Data Mining‫ا‬‫ر‬‫به‬‫طرز‬‫قابل‬‫مالحظه‬‫ای‬‫ايش‬‫ز‬‫اف‬‫دهد‬. ‫سه‬‫روش‬‫کلی‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫انتخاب‬‫خصايص‬‫مرتبط‬‫با‬Data Mining‫وجود‬‫د‬‫ر‬‫دا‬: ‫انتخاب‬‫پيش‬‫رونده‬:‫در‬‫هر‬‫مرحله‬‫خصيصه‬‫ای‬‫که‬‫بيشترين‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬،‫د‬‫ر‬‫دا‬‫برگزيده‬‫می‬‫شود‬. ‫انتخاب‬‫عقب‬‫رونده‬:‫در‬‫هر‬‫مرحله‬‫خصيصه‬‫ای‬‫که‬‫کمترين‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬‫ا‬‫ر‬،‫د‬‫ر‬‫دا‬‫انتخاب‬‫و‬‫حذف‬‫می‬‫شود‬. ‫روش‬‫ترکيبی‬:‫ترکيب‬‫هر‬‫دو‬‫روش‬‫پيش‬‫رونده‬‫و‬‫پس‬‫رونده‬ ‫سلسله‬‫مراتب‬‫مفهومی‬:‫ی‬ ‫روش‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫کاهش‬‫تعداد‬‫مقادير‬‫ممکن‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫يک‬‫خصيصه‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫می‬،‫دهد‬‫اگر‬‫چه‬‫داده‬‫های‬‫خروجی‬‫کلی‬‫تر‬‫بو‬‫ده‬‫و‬‫فاقد‬ ‫برخی‬‫جزئيات‬،‫هستند‬‫اما‬‫اين‬‫داده‬‫ها‬‫بسيار‬‫ساده‬‫تر‬‫بوده‬‫و‬‫در‬‫سطح‬‫تجريدی‬‫ی‬‫باالتر‬‫نسبت‬‫به‬‫داده‬‫های‬‫اوليه‬‫ار‬‫ر‬‫ق‬‫ند‬‫ر‬‫دا‬.
 8. 8. ‫داده‬‫های‬‫مرتبط‬‫با‬‫فرايند‬Data Mining:‫بانک‬‫اطالعاتی‬‫ممکن‬‫است‬‫شامل‬‫تعداد‬‫يادی‬‫ز‬‫از‬‫د‬‫ر‬‫رکو‬‫ها‬‫باشد‬‫که‬ ‫تنها‬‫بخش‬‫کوچکی‬‫از‬‫آنها‬‫با‬‫ايند‬‫ر‬‫ف‬Data Mining‫مرتبط‬‫هستند‬.‫مشخص‬‫کردن‬‫اين‬‫بخش‬‫از‬‫اطالعات‬‫بايد‬ ‫توسط‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬‫انجام‬‫گيرد‬. ‫نوع‬‫ی‬ ‫دانش‬‫که‬‫بايد‬‫استخراج‬‫شود‬:‫نوع‬‫تين‬‫و‬‫ر‬‫هايی‬‫که‬‫بايد‬‫بر‬‫ی‬‫و‬‫ر‬‫داده‬‫های‬‫انتخاب‬‫شده‬‫اعمال‬،‫شوند‬‫ب‬‫ايد‬‫مشخص‬ ‫گردد‬. ‫دانش‬‫مينه‬‫ز‬‫ای‬:‫ان‬‫ر‬‫ب‬‫ر‬‫کا‬‫می‬،‫توانند‬‫با‬‫مشخص‬‫کردن‬‫دانش‬‫مينه‬‫ز‬‫ای‬‫ايند‬‫ر‬‫ف‬Data Mining‫ا‬‫ر‬‫هدايت‬،‫نمايند‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫نمونه‬‫حدس‬‫بر‬‫ر‬‫کا‬‫در‬‫د‬‫ر‬‫مو‬‫فتار‬‫ر‬‫اطالعات‬. ‫های‬‫ر‬‫معيا‬‫يابی‬‫ز‬‫ار‬‫دانش‬‫استخراج‬‫شده‬:‫اين‬‫ها‬‫ر‬‫معيا‬‫ممکن‬‫است‬‫در‬‫مان‬‫ز‬‫ای‬‫ر‬‫اج‬‫ايند‬‫ر‬‫ف‬Data Mining‫و‬‫يا‬‫پس‬ ‫از‬‫پايان‬Data Mining،‫ی‬‫و‬‫ر‬‫دانش‬‫اج‬‫ر‬‫استخ‬‫شده‬‫اعمال‬‫شده‬‫و‬‫بخش‬‫شمند‬‫ز‬‫ار‬‫دانش‬‫ا‬‫ر‬‫مشخص‬‫نمايند‬. ‫نحوه‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫دانش‬‫استخراج‬‫شده‬:‫نمايش‬‫دانش‬‫و‬‫قوانين‬‫اج‬‫ر‬‫استخ‬‫شده‬‫در‬‫قالب‬‫های‬‫مختلفی‬‫نظير‬‫ل‬‫جدو‬،‫ن‬‫مودار‬، ‫خت‬‫ر‬‫د‬‫تصميم‬‫ی‬‫گير‬‫و‬...
 9. 9. ‫اين‬‫شها‬‫و‬‫ر‬‫ر‬‫بطو‬‫کلی‬‫به‬‫دو‬‫دسته‬‫ير‬‫ز‬‫تقسيم‬‫می‬‫شوند‬: ‫يتمهای‬‫ر‬‫الگو‬‫ی‬‫يادگير‬‫با‬‫ت‬‫ر‬‫نظا‬(Prediction Method) ‫يتمهای‬‫ر‬‫الگو‬‫ی‬‫يادگير‬‫ن‬‫بدو‬‫ت‬‫ر‬‫نظا‬)(Description Methods ‫در‬‫يتمهای‬‫ر‬‫الگو‬‫ی‬‫يادگير‬‫با‬‫ت‬‫ر‬‫نظا‬‫هدف‬‫از‬Data Mining‫مشخص‬‫است‬‫و‬‫می‬‫دانيم‬‫که‬‫به‬‫دنبال‬ ‫چه‬‫نوع‬‫ی‬ ‫دانش‬‫می‬‫گرديم‬.‫مانند‬‫دسته‬‫بندی‬. ‫در‬‫شهای‬‫و‬‫ر‬‫ی‬‫يادگير‬‫ن‬‫بدو‬،‫ت‬‫ر‬‫نظا‬‫هدف‬‫کامال‬‫تعريف‬‫شده‬‫نيست‬.‫مانند‬‫خوشه‬‫بندی‬.
 10. 10. ‫دسته‬‫بندی‬(Classification [Predictive]):‫در‬‫اين‬‫ش‬‫و‬‫ر‬‫يک‬‫نمونه‬‫به‬‫يکی‬‫از‬‫چند‬‫دسته‬‫از‬‫پيش‬ ‫تعريف‬‫شده‬‫دسته‬‫بندی‬‫می‬‫شود‬. ‫ن‬‫رگرسيو‬(Regression [Predictive]):‫پیش‬‫بینی‬‫یک‬‫مقدار‬‫متغير‬‫مبنی‬‫بر‬‫متغيرهای‬‫دیگر‬. ‫خوشه‬‫بندی‬((Clustering [Descriptive]:‫يک‬‫دسته‬‫داده‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫يکی‬‫از‬‫چند‬‫خوشه‬‫نگاشت‬‫می‬‫کن‬‫د‬. ‫خوشه‬‫ها‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫بنديهای‬‫دسته‬‫های‬‫داده‬‫ای‬‫هستند‬‫که‬‫بر‬‫اساس‬‫شباهت‬‫برخی‬‫از‬‫ها‬‫ر‬‫معيا‬‫بوجو‬‫د‬‫می‬ ‫آيند‬. ‫کشف‬‫قواعد‬‫وابستگی‬(Association Rule Discovery [Descriptive]):‫ابط‬‫و‬‫ر‬‫وابستگی‬‫بين‬ ‫خصيصه‬‫های‬‫مختلف‬‫ا‬‫ر‬‫بيان‬‫می‬‫کند‬. ‫تحليل‬‫دنباله‬:‫الگوهای‬‫دنباله‬‫ای‬‫ن‬‫همچو‬‫سريهای‬‫مانی‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫مدل‬‫می‬‫کند‬.
 11. 11. ‫هدایت‬‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬(Direct Marketing): ‫اهداف‬: •‫کاهش‬‫هزینه‬‫ی‬‫پست‬‫با‬‫موقعیت‬‫یابی‬‫هی‬‫و‬‫گر‬‫از‬‫مصرف‬‫کنندگان‬. ‫ش‬‫و‬‫ر‬‫کار‬: •‫استفاده‬‫از‬‫اطالعات‬‫یک‬‫ل‬‫محصو‬‫که‬‫قبال‬‫تولید‬‫شده‬‫به‬‫ر‬‫منظو‬‫استفاده‬‫در‬‫نمونه‬‫های‬‫جدید‬ . •‫ما‬‫با‬‫توجه‬‫به‬‫اطالعات‬‫موجود‬‫بدانیم‬‫که‬‫چه‬‫فردی‬‫بیشتر‬‫چه‬‫چيزهایی‬‫ا‬‫ر‬‫می‬‫خرد‬‫و‬‫چ‬‫ه‬ ‫چيزهایی‬‫ا‬‫ر‬‫نمی‬‫خرد‬. •‫جمع‬‫ی‬‫ر‬‫آو‬‫های‬‫ر‬‫نمودا‬‫ی‬‫آمار‬‫مختلف‬‫و‬‫اطالعات‬‫مربوط‬‫به‬‫تعامالت‬‫ی‬‫مشتر‬‫و‬‫شرکت‬.
 12. 12. ‫شناسایی‬‫تخلف‬(Fraud Detection): ‫اهداف‬: •‫شناسایی‬‫د‬‫ر‬‫موا‬‫کاله‬‫ی‬‫بردار‬‫در‬‫معامالت‬‫تهای‬‫ر‬‫کا‬‫ی‬‫اعتبار‬. ‫ش‬‫و‬‫ر‬‫کار‬: •‫استفاده‬‫از‬‫اطالعات‬‫معامالت‬‫تهای‬‫ر‬‫کا‬‫ی‬‫اعتبار‬‫و‬‫اطالعات‬‫نده‬‫ر‬‫دا‬‫ی‬‫آن‬. •‫برچسب‬‫دن‬‫ز‬‫به‬‫معامالت‬‫گذشته‬‫به‬‫عنوان‬‫ی‬‫کالهبردار‬‫یا‬‫معامالت‬‫نسبتا‬‫خوب‬. •‫شناسایی‬‫یک‬‫مدل‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫یک‬‫ده‬‫ر‬‫از‬‫معامالت‬ •‫استفاده‬‫از‬‫این‬‫مدل‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫تشخیص‬‫کالهبردای‬‫با‬‫مشاهده‬‫ی‬‫معامالت‬‫ت‬‫ر‬‫کا‬‫ی‬‫اعتبار‬‫شخص‬.
 13. 13. ‫پیش‬‫بینی‬‫یک‬‫مقدار‬‫متغير‬‫مبنی‬‫بر‬‫متغيرهای‬‫دیگر‬. ‫مثال‬: •‫پیش‬‫بینی‬‫مقدار‬‫ش‬‫و‬‫فر‬‫یک‬‫ل‬‫محصو‬‫جدید‬‫بر‬‫مبنای‬‫هزینه‬‫تبلیغات‬ •‫پیش‬‫بینی‬‫سرعت‬‫باد‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫تابع‬‫از‬‫دما‬،‫طوبت‬‫ر‬،‫فشار‬‫هوا‬‫وغيره‬.
 14. 14. •Example training database • Two predictor attributes: Age and Car-type (Sport, Minivan and Truck) • Spent indicates how much person spent during a recent visit to the web site • Dependent attribute is numerical Regression Example
 15. 15. ‫تقسیم‬‫ار‬‫ز‬‫با‬(Market Segmentation): ‫اهداف‬: •‫تقسیم‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫به‬‫یر‬‫ز‬‫مجموعه‬‫های‬‫مستقل‬‫،مبتنی‬‫بر‬‫مصرف‬‫کنندگان‬‫،جایی‬‫که‬‫ه‬‫ر‬‫یر‬‫ز‬ ‫مجموعه‬‫بتواند‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫مستقل‬‫انتخاب‬‫شود‬. ‫ش‬‫و‬‫ر‬‫کار‬: •‫جمع‬‫ی‬‫ر‬‫آو‬‫مشخصات‬‫مختلف‬‫مصرف‬‫کنندگان‬‫بر‬‫پایه‬‫ی‬‫موقعیت‬‫افیایی‬‫ر‬‫جغ‬. •‫یافتن‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫مصرف‬‫کنندگان‬‫مشابه‬ •‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫ی‬‫گير‬‫کیفیت‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫با‬‫مشاهده‬‫ی‬‫الگوهای‬‫خرید‬‫مصرف‬‫کنندگان‬‫در‬‫یک‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫در‬‫مقابل‬ ‫الگوهای‬‫دیگر‬‫ه‬‫و‬‫گر‬‫ها‬.
 16. 16. ‫خوشه‬‫بندی‬‫اسناد‬(Document Clustering): ‫اهداف‬: •‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫پیدا‬‫کردن‬‫هی‬‫و‬‫گر‬‫از‬‫اسناد‬‫که‬‫از‬‫لحاظ‬‫ظاهر‬‫شدن‬‫کلمات‬‫مهم‬‫در‬‫آنها‬‫شبیه‬‫به‬‫هم‬‫هستند‬ ‫ش‬‫و‬‫ر‬‫کار‬: •‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫تشخیص‬‫اتی‬‫ر‬‫عبا‬‫که‬‫در‬‫سند‬‫به‬‫ر‬‫طو‬‫متوالی‬‫ار‬‫ر‬‫تک‬‫میشوند‬.‫تشکیل‬‫یک‬‫مقیاس‬‫همانندی‬‫بر‬‫پا‬‫یه‬‫ی‬‫اوانی‬‫ر‬‫ف‬ ‫ات‬‫ر‬‫عبا‬‫مختلف‬.‫استفاده‬‫از‬‫مقیاس‬‫در‬‫خوشه‬‫بندی‬.
 17. 17. ‫مدیریت‬‫ایی‬‫ر‬‫دا‬(Inventory Management): ‫اهداف‬: •‫یک‬‫شرکت‬‫تعمير‬‫وسایل‬‫مصرف‬‫کنندگان‬‫خواستار‬‫پیش‬‫بینی‬‫ماهیت‬‫ات‬‫ر‬‫تعمي‬‫مص‬‫رف‬ ‫کنندگان‬‫است‬‫تا‬‫همیشه‬‫ماشين‬‫های‬‫یس‬‫و‬‫سر‬‫دهنه‬‫اش‬‫ا‬‫ر‬‫مجهز‬‫نگه‬‫د‬‫ر‬‫دا‬. ‫ش‬‫و‬‫ر‬‫کار‬: •‫ش‬‫ز‬‫پردا‬‫داده‬‫ها‬–‫ها‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫اب‬‫و‬‫قطعه‬‫هایی‬‫که‬‫که‬‫در‬‫ات‬‫ر‬‫تعمي‬‫قبلی‬‫در‬‫مکان‬‫های‬‫متفاوت‬‫نیاز‬ ‫شده‬‫است‬–‫و‬‫کشف‬‫الگوهای‬‫خدادهای‬‫ر‬‫مختلف‬.
 18. 18. INSIGHTFUL MINER Angoss Knowledge ACCESS ARMiner Eudaptics Viscovery Goal TV MDR Viscovery SOMine SPSS
 19. 19. ‫دو‬‫مشکل‬‫اصلی‬‫که‬‫اکثر‬‫سيستم‬‫های‬Data Mining‫با‬‫آن‬‫مواجه‬،‫هستند‬‫تند‬‫ر‬‫عبا‬‫از‬: ‫حجم‬‫باالی‬‫داده‬‫های‬‫ی‬ ‫ش‬‫ز‬‫آمو‬ ‫وجود‬‫عدم‬‫قطعيت‬‫در‬‫اطالعات‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫فع‬‫ر‬‫مشکالتی‬‫که‬‫اين‬‫سيستم‬‫ها‬‫در‬‫د‬‫ر‬‫برخو‬‫با‬‫داده‬‫های‬‫حجيم‬،‫ند‬‫ر‬‫دا‬‫معموال‬‫شهای‬‫و‬‫ر‬ ‫ير‬‫ز‬‫استفاده‬‫می‬‫گردند‬: ‫احی‬‫ر‬‫ط‬‫يتم‬‫ر‬‫الگو‬‫های‬‫سريع‬:‫کاهش‬،‫پيچيدگيها‬‫بهينه‬،‫ی‬‫ساز‬‫ی‬‫مواز‬‫ی‬‫ساز‬ ‫کاهش‬‫حجم‬‫داده‬‫ها‬:‫نمونه‬‫ی‬‫گير‬،‫گسسته‬،‫ی‬‫ساز‬‫کاهش‬‫ابعاد‬‫و‬... ‫ی‬‫بکارگير‬‫يک‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫ابطه‬‫ر‬‫ای‬:‫استفاده‬‫از‬‫قابليتهای‬‫ذخيره‬‫و‬‫يابی‬‫ز‬‫با‬‫اطالعات‬‫در‬‫پايگاه‬‫های‬‫داده‬
 20. 20. ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫بکارگير‬‫امکانات‬‫سيستمهای‬‫مديريت‬‫پايگاههای‬‫داده‬‫به‬‫ر‬‫منظو‬‫اف‬‫دن‬‫و‬‫ز‬‫قابليت‬ Data Mining،‫مجموعه‬‫عملياتهای‬‫ير‬‫ز‬‫ا‬‫ر‬‫می‬‫توان‬‫انجام‬‫داد‬: ‫ی‬‫بکارگير‬‫بان‬‫ز‬SQL‫و‬‫ساير‬‫اشياء‬‫پايگاههای‬‫داده‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫دن‬‫و‬‫افز‬‫قابليت‬Data Mining‫به‬ ‫سيستم‬‫يت‬‫ر‬‫مدي‬‫پايگاه‬‫داده‬ ‫احی‬‫ر‬‫ط‬‫و‬‫ايجاد‬‫يک‬‫بان‬‫ز‬‫پرس‬‫و‬‫جو‬‫همانند‬SQL‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫پشتيبانی‬‫از‬‫انجام‬‫فعاليتهای‬‫مختلف‬ Data Mining ‫توسعه‬‫مجموعه‬‫ای‬‫از‬‫ات‬‫ر‬‫عبا‬‫به‬‫ر‬‫منظو‬‫پوشش‬‫دادن‬‫مجموعه‬‫عمليات‬Data Mining
 21. 21. ‫داده‬‫هاي‬‫عملياتی‬‫موجود‬‫در‬‫سيستم‬‫های‬‫اطالعاتی‬‫معموال‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫عدم‬‫قطعيت‬‫هستند‬.‫عدم‬ ‫قطعيت‬‫می‬‫تواند‬‫به‬‫اشکال‬‫مختلفی‬‫در‬‫پايگاههای‬‫داده‬‫ر‬‫ظهو‬‫کند‬. ‫ر‬‫بطو‬‫کلی‬‫عدم‬‫قطعيت‬‫در‬‫سيستمهای‬‫پايگاه‬‫داده‬‫به‬‫دو‬‫دسته‬‫تقسيم‬‫می‬‫شوند‬: ‫اطالعات‬‫ناکامل‬(‫مقادير‬‫نامشخص‬):‫ر‬‫منظو‬‫خصيصه‬‫هايی‬‫است‬‫که‬‫ی‬‫مقدار‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫آنها‬‫ثبت‬‫نشده‬‫است‬. ‫اطالعات‬‫ناسازگار‬:‫اطالعاتی‬‫که‬‫در‬‫اثر‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫ی‬‫گير‬‫ست‬‫ر‬‫ناد‬‫يا‬‫بوجود‬‫آمدن‬‫نويز‬‫در‬‫داده‬‫ها‬‫ايجاد‬‫شده‬‫ب‬‫اشد‬‫و‬ ‫مقادير‬‫ثبت‬‫شده‬‫با‬‫مقادير‬‫واقعی‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬‫نباشند‬.
 22. 22. ‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫يادي‬‫ز‬‫داده‬‫ي‬‫كاو‬‫ا‬‫ر‬‫مثالي‬‫ادف‬‫ر‬‫مت‬‫با‬‫اتي‬‫ر‬‫عبا‬‫ل‬‫متداو‬‫ن‬‫همچو‬‫كشف‬‫دانش‬‫در‬‫پايگاه‬‫داده‬،‫ميدانند‬‫در‬‫حالي‬‫كه‬‫داده‬ ‫ي‬‫كاو‬‫تنها‬‫يكي‬‫از‬‫احل‬‫ر‬‫م‬‫ي‬‫ضرور‬‫در‬‫ايند‬‫ر‬‫ف‬‫كشف‬‫دانش‬‫در‬‫پايگاه‬‫داده‬‫است‬.
 23. 23. 1.‫ك‬‫ر‬‫د‬‫فضاي‬‫مسئله‬ 2.‫شناخت‬‫داده‬ 3.‫تهيه‬‫داده‬ 4.‫داده‬‫ي‬‫كاو‬ 5.‫يابي‬‫ز‬‫ار‬‫دانش‬‫كشف‬‫شده‬ 6.‫استفاده‬‫از‬‫دانش‬‫كشف‬‫شده‬
 24. 24. 1.‫به‬‫فرضیه‬‫احتیاجی‬‫ندارد‬. 2.‫ارهای‬‫ز‬‫اب‬‫داده‬‫ی‬‫کاو‬‫از‬‫انواع‬‫مختلف‬‫داده‬‫ها‬(‫نه‬‫تنها‬‫عددی‬)‫می‬‫توانند‬‫استفاده‬‫کنند‬. 3.‫الگوریتم‬‫های‬‫داده‬‫ی‬‫کاو‬‫به‬‫طور‬‫اتوماتیک‬‫روابط‬‫ا‬‫ر‬‫ایجاد‬‫می‬‫کنند‬. 4.‫داده‬‫ی‬‫کاو‬‫به‬‫داده‬‫های‬‫صحیح‬‫و‬‫درست‬‫نیاز‬‫دارد‬. 5.‫نتایج‬‫داده‬‫ی‬‫کاو‬‫نسبتا‬‫پیچیده‬‫می‬‫باشد‬‫و‬‫نیاز‬‫به‬‫متخصصانی‬‫جهت‬‫بیان‬‫انها‬‫به‬‫ان‬‫ر‬‫مدی‬‫دارد‬. 6.‫اساس‬‫داده‬‫ی‬‫کاو‬‫برمبنای‬‫سه‬‫فعالیت‬‫اصلی‬‫حذف‬‫داده‬‫های‬‫بی‬‫ش‬‫ز‬‫ار‬،‫فشرده‬‫ی‬‫ساز‬‫داده‬‫ها‬‫و‬‫کشف‬‫الگوها‬‫است‬.
 25. 25. ‫خرده‬‫ی‬ ‫فروش‬: ─‫تعیين‬‫الگوهای‬‫خرید‬‫مشتریان‬ ─‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫سبد‬‫خرید‬‫ار‬‫ز‬‫با‬ ─‫پیشگویی‬‫ان‬‫ز‬‫مي‬‫خرید‬‫مشتریان‬‫طریق‬‫ز‬‫ا‬‫پست‬(‫فروش‬‫الکترونیکی‬)
 26. 26. ‫بیمه‬: ─‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫ی‬‫دعاو‬ ─‫پیشگویی‬‫ان‬‫ز‬‫مي‬‫خرید‬‫بیمه‬‫نامه‬‫های‬‫جدید‬‫توسط‬‫مشتریان‬
 27. 27. ‫پزشکی‬: ─‫تعیين‬‫نوع‬‫فتار‬‫ر‬‫با‬‫ان‬‫ر‬‫بیما‬‫وپیشگویی‬‫ان‬‫ز‬‫مي‬‫موفقیت‬‫عمل‬‫های‬‫احی‬‫ر‬‫ج‬ ─‫تعیين‬‫ان‬‫ز‬‫مي‬‫موفقیت‬‫روش‬‫های‬‫مانی‬‫ر‬‫د‬‫برخورد‬‫ر‬‫د‬‫با‬‫ی‬‫بیمار‬‫های‬‫سخت‬
 28. 28. ‫ی‬‫بانکدار‬: ─‫پیش‬‫بینی‬‫الگوهای‬‫ی‬‫کالهبردار‬‫طریق‬‫ز‬‫ا‬‫ت‬‫ر‬‫کا‬‫های‬‫ی‬‫اعتبار‬ ─‫تشخیص‬‫مشتریان‬‫ثابت‬ ─‫تعیين‬‫ان‬‫ز‬‫مي‬‫استفاده‬‫از‬‫ت‬‫ر‬‫کا‬‫های‬‫ی‬‫اعتبار‬‫اساس‬‫ر‬‫ب‬‫گروه‬‫های‬‫اجتماعی‬
 29. 29. •‫متن‬‫ی‬‫کاو‬ •‫تصویر‬‫ی‬‫کاو‬ •‫سیستم‬‫ی‬ ‫هواشناس‬ •‫صنعت‬‫و‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫کار‬ ‫و‬...
 30. 30. ‫به‬‫طور‬‫مشخص‬‫پروژه‬‫هایی‬‫که‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬‫نتایج‬‫کامال‬‫ملموس‬‫می‬‫باشند‬‫شامل‬‫موارد‬‫ذیل‬‫است‬: 1.‫بانکها‬‫و‬‫موسسات‬‫مالی‬‫و‬‫ی‬‫اعتبار‬ 2.‫اکز‬‫ر‬‫م‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫خدمات‬‫بیمه‬ 3.‫بورس‬‫و‬‫سهام‬‫و‬‫شرکت‬‫های‬‫فعال‬‫در‬‫این‬‫حوزه‬ 4.‫شرکت‬‫ها‬‫و‬‫سازمان‬‫های‬‫تولیدی‬ 5.‫شرکت‬‫های‬‫ائه‬‫ر‬‫ا‬‫دهنده‬‫خدمات‬(‫به‬‫طور‬‫ویژه‬‫فروشگاه‬‫های‬‫زنجيره‬‫ایی‬‫و‬‫بزرگ‬) 6.‫اکز‬‫ر‬‫م‬‫ی‬ ‫آموزش‬ 7.‫مدیریت‬‫منابع‬‫انسانی‬ 8.‫مدیریت‬‫ریسک‬ 9.‫هتل‬‫ی‬‫دار‬
 31. 31. -‫پیش‬‫بینی‬‫تقاضاهای‬‫آینده‬‫خرید‬‫از‬‫طرف‬‫مشتریان‬ -‫پیش‬‫بینی‬‫تقاضاهای‬‫آینده‬‫جهت‬‫مندی‬‫ز‬‫نیا‬‫های‬‫آینده‬‫خدمات‬ -‫دسته‬‫بندی‬‫انواع‬‫مشتریان‬(‫خوشه‬‫بندی‬) -‫کمک‬‫به‬‫ان‬‫ر‬‫مدی‬‫در‬‫تصمیم‬‫ی‬‫گير‬ -‫بهبود‬‫امر‬،‫یابی‬‫ر‬‫ا‬‫ز‬‫با‬‫ی‬‫مشتر‬‫یابی‬‫و‬...
 32. 32. ‫بحث‬‫است‬‫شده‬ ‫د‬‫ر‬‫وا‬‫ی‬‫کاو‬ ‫داده‬‫بر‬‫که‬ ‫ایرادی‬ ‫مهمترین‬‫ی‬ ‫خصوص‬ ‫حریم‬‫میباشد‬
 • samad968

  Mar. 18, 2017
 • minaminaii

  Jun. 7, 2016
 • cafe8behesht

  Dec. 6, 2015
 • vahidparsamehr

  Dec. 27, 2014

data mining

Views

Total views

585

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

27

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×