Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
User research
‫تحقیقات‬ ‫گروه‬ ‫کار‬
‫کاربری‬ ‫تجربه‬
UXSHIRAZ
‫گرداوری‬:‫وصال‬ ‫زینب‬
‫شرفایی‬ ‫اشکان‬
‫برد‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬-‫برد‬
‫برد‬ ‫به‬ ‫زمانی‬-‫که‬ ‫میرسیم‬ ‫برد‬
‫خود‬ ‫بیزنس‬ ‫کاربران‬ ‫مشکل‬ ‫برای‬
‫کنیم‬ ‫پیدا‬ ‫حل‬ ...
‫کنارگذاشتن‬
‫و‬ ‫احساسات‬
‫تفکرات‬‫شخصی‬
Research And Customer Insight
The Objective Problem-Solving Approach
‫تست‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫متدولوژی‬
‫ها‬ ‫پروتکل‬
‫محیط‬...
‫متدولوژی‬
‫تحقیقات‬
‫های‬ ‫داده‬
‫ارزشمند‬
‫مناسب‬ ‫محصول‬
‫کاربر‬ ‫برای‬
‫متدلوژی‬‫تحقیقات‬
‫بر‬ ‫هزینه‬ ‫تحقیقات‬ ‫این‬ ‫چه‬ ‫اگر‬
‫برای‬ ‫تحقیقات‬ ‫انجام‬ ‫ولی‬ ،‫است‬
‫صرف‬ ‫از‬ ‫ارزانتر‬ ‫بس...
‫شاپ‬ ‫کافی‬ ‫ترین‬ ‫نزدیک‬ ‫به‬
‫هدف‬ ‫جغرافیایی‬ ‫محیط‬ ‫در‬
‫از‬ ‫و‬ ‫بروید‬5‫الی‬10
‫و‬ ‫بپرسید‬ ‫سوال‬ ،‫نفر‬
‫کنید‬...
‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫نکات‬
‫تبدیل‬‫تحقیقات‬
‫کاربری‬‫طراحی‬ ‫به‬
 PERSONAS
 customer journey maps
 wireframes
PERSONAS
‫یکدلی‬‫درگیر‬ ‫اعضای‬ ‫بین‬
‫پروژه‬ ‫در‬
‫یک‬ ‫شامل‬archetype‫از‬
‫نیازها‬،‫رفتارها‬‫و‬‫اهداف‬
‫مشخص‬ ‫کاربر‬ ...
‫یکدلی‬
‫برای‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬
‫جای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫باید‬ ‫کسی‬
‫قرار‬ ‫او‬ ‫ذهنی‬ ‫شرایط‬‫داد‬.
‫من‬ ‫باره‬ ‫در...
‫وضعیت‬ ‫تشخیص‬‫ذ‬‫هنی‬
‫کاربر‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫حمل‬ ‫که‬ ‫ابزاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬.
Archetype
‫معنای‬‫ترکیب‬"Archetype"‫که‬
‫مشابه‬ ‫ذهنی‬ ‫و‬ ‫رفتاری‬ ‫خصوصیات‬
‫مشتقات‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫ای‬
‫دارند‬ ‫...
30 different archetypes
formed
Dividing users into 4 major
groups according to their
activity and goals for portal
Each gr...
‫مشتری‬ ‫سفر‬ ‫نقشه‬
‫مصاحبه‬ ‫طربق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬
‫بدست‬ ‫خاصی‬ ‫اهداف‬ ‫با‬
‫میاید‬.
‫از‬ ‫مشتری‬ ‫عبور‬ ‫حین‬ ‫در‬...
‫بفهمیم‬ ‫میکنه‬ ‫کمک‬ ‫ریسرچ‬ ‫یوزر‬
‫می‬ ‫زندگی‬ ‫چگونه‬ ‫مردم‬ ‫بقیه‬ ‫که‬
‫می‬ ،‫شناخت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنند‬
‫خیلی‬...
Resource
 Effective User Research And Transforming
The Minds Of Clients
smashing magazine.
‫ما‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬
 www.uxshiraz.com
 www.facebook.com/groups/shirazux
 www.twitter.com/uxshiraz
 www.slideshare.net/u...
User research
User research
User research
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
OpenDolphin: Enterprise Apps for collaboration on Desktop, Web, and Mobile
Next
Upcoming SlideShare
OpenDolphin: Enterprise Apps for collaboration on Desktop, Web, and Mobile
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

User research

Download to read offline

در تحقیقات کاربری باید این قدر تحقیق کرد تا دقیقا فهمید که مشتریامون چه کسایی هستند و چه شخصیتی دارن و چه توقعی ازما داره. در نهایت این تحقیقات می تونیم برخورد درخور مشتریامون و مطابق با خواسته هاشون رو کشف کنیم

User research

 1. 1. User research ‫تحقیقات‬ ‫گروه‬ ‫کار‬ ‫کاربری‬ ‫تجربه‬ UXSHIRAZ ‫گرداوری‬:‫وصال‬ ‫زینب‬ ‫شرفایی‬ ‫اشکان‬
 2. 2. ‫برد‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬-‫برد‬ ‫برد‬ ‫به‬ ‫زمانی‬-‫که‬ ‫میرسیم‬ ‫برد‬ ‫خود‬ ‫بیزنس‬ ‫کاربران‬ ‫مشکل‬ ‫برای‬ ‫کنیم‬ ‫پیدا‬ ‫حل‬ ‫راه‬.
 3. 3. ‫کنارگذاشتن‬ ‫و‬ ‫احساسات‬ ‫تفکرات‬‫شخصی‬
 4. 4. Research And Customer Insight The Objective Problem-Solving Approach ‫تست‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫متدولوژی‬ ‫ها‬ ‫پروتکل‬ ‫محیط‬ ‫نزدیک‬ ‫از‬ ‫مشاهده‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫کاربر‬ ‫ها‬ ‫گروه‬ ‫روی‬ ‫تمرکز‬ ‫نظرسنجی‬ ‫سازی‬ ‫نمونه‬ ‫پذیری‬ ‫کاربرد‬ ‫تست‬ ‫کاربران‬ ‫با‬ ‫مصاحبه‬ ‫غیره‬ ‫و‬
 5. 5. ‫متدولوژی‬ ‫تحقیقات‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫ارزشمند‬ ‫مناسب‬ ‫محصول‬ ‫کاربر‬ ‫برای‬
 6. 6. ‫متدلوژی‬‫تحقیقات‬ ‫بر‬ ‫هزینه‬ ‫تحقیقات‬ ‫این‬ ‫چه‬ ‫اگر‬ ‫برای‬ ‫تحقیقات‬ ‫انجام‬ ‫ولی‬ ،‫است‬ ‫صرف‬ ‫از‬ ‫ارزانتر‬ ‫بسیار‬ ‫کاربر‬ ‫درک‬ ‫راه‬ ‫کردن‬ ‫پیدا‬ ‫برای‬ ‫پول‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫هست‬ ‫پروژه‬ ‫اجرای‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫حل‬. ‫تحقیقات‬ ‫این‬ ‫انجام‬ ‫برای‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫سبک‬ ‫تست‬ ،‫ندارید‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫بودجه‬ ‫باشد‬ ‫مفید‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫ارزان‬.
 7. 7. ‫شاپ‬ ‫کافی‬ ‫ترین‬ ‫نزدیک‬ ‫به‬ ‫هدف‬ ‫جغرافیایی‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بروید‬5‫الی‬10 ‫و‬ ‫بپرسید‬ ‫سوال‬ ،‫نفر‬ ‫کنید‬ ‫مصاحبه‬.
 8. 8. ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫نکات‬ ‫تبدیل‬‫تحقیقات‬ ‫کاربری‬‫طراحی‬ ‫به‬  PERSONAS  customer journey maps  wireframes
 9. 9. PERSONAS ‫یکدلی‬‫درگیر‬ ‫اعضای‬ ‫بین‬ ‫پروژه‬ ‫در‬ ‫یک‬ ‫شامل‬archetype‫از‬ ‫نیازها‬،‫رفتارها‬‫و‬‫اهداف‬ ‫مشخص‬ ‫کاربر‬ ‫دسته‬ ‫یک‬
 10. 10. ‫یکدلی‬ ‫برای‬ ‫محصول‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫جای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫باید‬ ‫کسی‬ ‫قرار‬ ‫او‬ ‫ذهنی‬ ‫شرایط‬‫داد‬. ‫من‬ ‫باره‬ ‫در‬ ‫میخواهی‬ ‫اگر‬ ‫کفش‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫کنی‬ ‫قضاوت‬ ‫بری‬ ‫راه‬ ‫من‬ ‫های‬
 11. 11. ‫وضعیت‬ ‫تشخیص‬‫ذ‬‫هنی‬ ‫کاربر‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫حمل‬ ‫که‬ ‫ابزاری‬ ‫طریق‬ ‫از‬.
 12. 12. Archetype ‫معنای‬‫ترکیب‬"Archetype"‫که‬ ‫مشابه‬ ‫ذهنی‬ ‫و‬ ‫رفتاری‬ ‫خصوصیات‬ ‫مشتقات‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫ای‬ ‫دارند‬ ‫مشابهی‬ ‫ترکیبی‬ creator Explorer Magician Caregiver
 13. 13. 30 different archetypes formed Dividing users into 4 major groups according to their activity and goals for portal Each group received one to five personas, based on real users construct a general archetype
 14. 14. ‫مشتری‬ ‫سفر‬ ‫نقشه‬ ‫مصاحبه‬ ‫طربق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫بدست‬ ‫خاصی‬ ‫اهداف‬ ‫با‬ ‫میاید‬. ‫از‬ ‫مشتری‬ ‫عبور‬ ‫حین‬ ‫در‬ ‫باید‬ ،‫بیزنس‬ ‫روند‬ ‫جریان‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫ازمشتریان‬ ‫قسمت‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫احساساتشان‬ ‫کلیدی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫پرسید‬ ‫بیزنس‬
 15. 15. ‫بفهمیم‬ ‫میکنه‬ ‫کمک‬ ‫ریسرچ‬ ‫یوزر‬ ‫می‬ ‫زندگی‬ ‫چگونه‬ ‫مردم‬ ‫بقیه‬ ‫که‬ ‫می‬ ،‫شناخت‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫کنند‬ ‫خیلی‬ ‫نیازهاشون‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫داد‬ ‫پاسخ‬ ‫موثرتر‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ما‬ ‫ریسرچ‬ ‫یوزر‬ ‫چرا‬ ‫کنه‬ ‫می‬ ‫دور‬ ‫تعصباتمان‬ ‫طراحی‬ ‫کسایی‬ ‫برای‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫ما‬ ‫مثل‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫نیستند‬.
 16. 16. Resource  Effective User Research And Transforming The Minds Of Clients smashing magazine.
 17. 17. ‫ما‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬  www.uxshiraz.com  www.facebook.com/groups/shirazux  www.twitter.com/uxshiraz  www.slideshare.net/uxshiraz
 • mshahamirian

  Feb. 1, 2015
 • AhmadZeini

  Jan. 27, 2015
 • OrBit4

  Jan. 27, 2015

در تحقیقات کاربری باید این قدر تحقیق کرد تا دقیقا فهمید که مشتریامون چه کسایی هستند و چه شخصیتی دارن و چه توقعی ازما داره. در نهایت این تحقیقات می تونیم برخورد درخور مشتریامون و مطابق با خواسته هاشون رو کشف کنیم

Views

Total views

662

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

179

Actions

Downloads

20

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×