Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫גיבוש‬‫פליטות‬ ‫להפחתת‬ ‫ואסטרטגיה‬ ‫לאומי‬ ‫יעד‬
‫לשנת‬ ‫חממה‬ ‫גזי‬2030
‫הוועדה‬ ‫עבודת‬ ‫הצגת‬‫הבינמשרדית‬
14‫יולי‬201...
‫כרגיל‬ ‫עסקים‬ ‫בתרחיש‬ ‫ופליטות‬ ‫אנרגיה‬ ‫צריכת‬
‫במשק‬ ‫והפחתה‬ ‫התייעלות‬ ‫פוטנציאל‬
‫ההפחתה‬ ‫ויעדי‬ ‫הוועדה‬ ‫ממצאי...
‫תהליך‬‫יעד‬ ‫לגיבוש‬
‫לאומיים‬ ‫ואסטרטגיה‬
3
‫הוועדה‬ ‫מטרות‬
•‫גיבוש‬‫לאומי‬ ‫יעד‬‫גז‬ ‫להפחתת‬"‫ב‬ ‫ח‬-2030(‫ל‬ ‫ביניים‬ ‫יעד‬ ‫כולל‬-2025)
•‫גיבוש‬‫אסטרטגיה‬‫משקית‬...
‫הסקטוריאליים‬ ‫העבודה‬ ‫וצוותי‬ ‫הוועדה‬ ‫מבנה‬
‫מנכ‬ ‫בראשות‬ ‫היגוי‬ ‫ועדת‬"‫להגנ‬ ‫המשרד‬ ‫ל‬"‫כ‬ ‫ובהשתתפות‬ ‫ס‬-70‫ה...
‫כרגיל‬ ‫עסקים‬ ‫תרחיש‬
6
‫כרגיל‬ ‫עסקים‬ ‫תרחיש‬–‫המדיניות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫חממה‬ ‫גזי‬ ‫פליטות‬ ‫תחזית‬
‫הקיימת‬,‫אושר‬ ‫שכבר‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫ותקצ...
‫כ‬ ‫של‬ ‫בפליטות‬ ‫משמעותי‬ ‫גידול‬ ‫צפוי‬-32%,‫של‬ ‫לרמה‬108‫מ‬'‫ב‬ ‫טון‬-2030(10.2‫לנפש‬ ‫טון‬)
‫כ‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫החשמל...
‫כרגיל‬ ‫עסקים‬ ‫תרחיש‬–‫ב‬ ‫חשמל‬ ‫צריכת‬-2030
‫לכ‬ ‫לגדול‬ ‫צפויה‬ ‫החשמל‬ ‫צריכת‬-96‫טרה‬-‫ב‬ ‫שעה‬ ‫וואט‬-2030(‫דומה‬
...
‫פליטות‬ ‫הפחתת‬ ‫פוטנציאל‬
‫הפחתה‬ ‫ותרחישי‬ ‫חממה‬ ‫גזי‬
10
•‫כ‬ ‫בחנו‬ ‫הסקטוריאליים‬ ‫העבודה‬ ‫צוותי‬-130‫שונים‬ ‫הפחתה‬ ‫מנופי‬
•‫או‬ ‫רלוונטיות‬ ‫בעלי‬ ‫אמצעים‬ ‫ניפוי‬ ‫לאחר‬‫יי...
12
•‫של‬ ‫הכוח‬ ‫תחנות‬ ‫העמסת‬ ‫סדר‬ ‫שינוי‬‫חח‬"‫י‬‫לטובת‬‫מחז‬"‫מים‬‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫על‬(‫של‬ ‫קבוע‬ ‫מינימאלי‬ ‫לעומס‬ ‫מעבר‬...
‫ב‬ ‫השמרני‬ ‫ההפחתה‬ ‫בתרחיש‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫מערך‬2030
‫כ‬ ‫של‬ ‫בהספק‬ ‫כוח‬ ‫תחנת‬ ‫הקמת‬ ‫מונע‬ ‫אנרגטית‬ ‫התייעלות‬...
15
16
•‫כ‬ ‫של‬ ‫אנרגטית‬ ‫התייעלות‬ ‫פוטנציאל‬-5‫טון‬ ‫מיליון‬‫גז‬"‫ח‬
•‫כלכלית‬ ‫כדאיים‬ ‫ההפחתה‬ ‫מנופי‬ ‫כל‬,‫חיצוניות‬ ‫בעל...
18
•‫כ‬-18%‫חיסכון‬‫החשמל‬ ‫בצריכת‬(‫כ‬-6.5%‫האנרגיה‬ ‫צריכת‬ ‫בכלל‬ ‫חיסכון‬)‫והפחתת‬‫כ‬-3.5‫טון‬ ‫מיליון‬‫גז‬"‫ח‬
•‫כלכלית‬...
20
‫ויעדי‬ ‫הוועדה‬ ‫ממצאי‬ ‫סיכום‬
‫ההפחתה‬
21
‫לשנת‬ ‫הפחתה‬ ‫יעד‬2030
•‫כ‬ ‫של‬ ‫להפחתה‬ ‫יביא‬ ‫השמרני‬ ‫התרחיש‬ ‫אימוץ‬-28%(30‫טון‬ ‫מיליון‬)‫לעומת‬"‫כרגיל‬ ‫עסקים‬"...
‫כלכליות‬ ‫השלכות‬–‫שאפתני‬ ‫יעד‬
‫תועלת‬
‫כלכלית‬
‫מצטברת‬
‫למשק‬:125
‫מיליארד‬
‫ש‬"‫ח‬
‫תועלת‬
‫כלכלית‬
‫מצטברת‬
‫למשק‬:...
‫ההפחתה‬ ‫מנופי‬ ‫ליישום‬ ‫עקרונות‬
‫שלהם‬ ‫שהכדאיות‬ ‫אמצעים‬
‫הזמן‬ ‫עם‬ ‫משתפרת‬(‫אנרגיות‬
‫מתחדשות‬,‫חשמליים‬ ‫רכבים‬)...
‫מרכזיים‬ ‫מדיניות‬ ‫אמצעי‬
•‫הזיהום‬ ‫עלויות‬ ‫הפנמת‬‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫מערך‬ ‫הפעלת‬ ‫בשיקולי‬ ‫וגז‬ ‫בפחם‬ ‫משימוש‬ ‫למשק...
‫רבה‬ ‫תודה‬‫ל‬-70‫ההיגוי‬ ‫ועדת‬ ‫חברי‬ ‫המומחים‬‫ממשרדי‬‫ורשויות‬ ‫הממשלה‬
‫סטטוטוריות‬,‫החשמל‬ ‫חברת‬,‫ה‬ ‫פורום‬-15‫מק...
‫כרגיל‬ ‫בעסקים‬ ‫הייצור‬ ‫מערך‬ ‫תחזית‬
Year 2025 2030
Coal 36.3% 30.8%
Natural gas 55.4% 62.1%
Renewable/other 8.3% 7.1%
‫וגז‬ ‫פחם‬ ‫כמויות‬
2030-
‫כרגיל‬ ‫עסקים‬
2030-
‫תרחיש‬
‫שמרני‬
‫פחם‬(‫מ‬'‫טון‬)12.7654.422
‫טבעי‬ ‫גז‬(‫מ‬ ‫מיליארד‬"‫ק‬...
‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫דלקים‬ ‫על‬ ‫זיהום‬ ‫היטל‬ ‫הטלת‬–‫התעריף‬ ‫על‬ ‫השלכות‬
‫במדינות‬ ‫החשמל‬ ‫מחיר‬
OECD,‫קניה‬ ‫כוח‬ ‫מושו...
‫נוסף‬ ‫הפחתה‬ ‫פוטנציאל‬
30
‫לאחר‬‫מקדם‬‫החלפת‬‫הון‬ ‫הון‬ ‫החלפת‬ ‫מקדם‬ ‫לפני‬ ‫יחידה‬ ‫סוג‬
3,400 3,400 ‫קיטורית‬-‫פחם...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
דן בר משיח, מנכ"ל אסקו ישראל "מודל חלופי להתמודדות עם משבר האנרגיה והמיתון"
Next
Upcoming SlideShare
דן בר משיח, מנכ"ל אסקו ישראל "מודל חלופי להתמודדות עם משבר האנרגיה והמיתון"
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

מצגת סיכום גיבוש יעד לאומי

Download to read offline

בדה

מצגת סיכום גיבוש יעד לאומי

 1. 1. ‫גיבוש‬‫פליטות‬ ‫להפחתת‬ ‫ואסטרטגיה‬ ‫לאומי‬ ‫יעד‬ ‫לשנת‬ ‫חממה‬ ‫גזי‬2030 ‫הוועדה‬ ‫עבודת‬ ‫הצגת‬‫הבינמשרדית‬ 14‫יולי‬2015 ‫ד‬"‫פרואקטור‬ ‫גיל‬ ‫ר‬ ‫אקלים‬ ‫ושינויי‬ ‫אוויר‬ ‫איכות‬ ‫אגף‬,‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬
 2. 2. ‫כרגיל‬ ‫עסקים‬ ‫בתרחיש‬ ‫ופליטות‬ ‫אנרגיה‬ ‫צריכת‬ ‫במשק‬ ‫והפחתה‬ ‫התייעלות‬ ‫פוטנציאל‬ ‫ההפחתה‬ ‫ויעדי‬ ‫הוועדה‬ ‫ממצאי‬ ‫סיכום‬ ‫התהליך‬‫לאומיים‬ ‫ואסטרטגיה‬ ‫יעד‬ ‫לגיבוש‬ ‫ביעד‬ ‫לעמוד‬ ‫כיצד‬?‫עיקריים‬ ‫מדיניות‬ ‫אמצעי‬
 3. 3. ‫תהליך‬‫יעד‬ ‫לגיבוש‬ ‫לאומיים‬ ‫ואסטרטגיה‬ 3
 4. 4. ‫הוועדה‬ ‫מטרות‬ •‫גיבוש‬‫לאומי‬ ‫יעד‬‫גז‬ ‫להפחתת‬"‫ב‬ ‫ח‬-2030(‫ל‬ ‫ביניים‬ ‫יעד‬ ‫כולל‬-2025) •‫גיבוש‬‫אסטרטגיה‬‫משקית‬ ‫כלל‬‫ביעדים‬ ‫לעמידה‬ •‫מערך‬ ‫הקמת‬‫לאומי‬‫למעקב‬,‫בקרה‬‫ודיווח‬‫היעדים‬ ‫לקראת‬ ‫הממשלה‬ ‫התקדמות‬ ‫על‬ ‫חממה‬ ‫גזי‬ ‫להפחתת‬ ‫לאומי‬ ‫יעד‬ ‫לגיבוש‬ ‫בינמשרדית‬ ‫ועדה‬ 4
 5. 5. ‫הסקטוריאליים‬ ‫העבודה‬ ‫וצוותי‬ ‫הוועדה‬ ‫מבנה‬ ‫מנכ‬ ‫בראשות‬ ‫היגוי‬ ‫ועדת‬"‫להגנ‬ ‫המשרד‬ ‫ל‬"‫כ‬ ‫ובהשתתפות‬ ‫ס‬-70‫הממשלה‬ ‫משרדי‬ ‫מרבית‬ ‫של‬ ‫נציגים‬(‫אנרגיה‬,‫ועוד‬ ‫אוצר‬)..., ‫סטטוטוריים‬ ‫גופים‬,‫ממשלתיות‬ ‫חברות‬,‫מקומי‬ ‫שלטון‬,‫ומסחר‬ ‫תעשייה‬,‫וסביבתיים‬ ‫מקצועיים‬ ‫איגודים‬,‫ומומחים‬ ‫אקדמיה‬ ‫האנרגיה‬ ‫בתחומי‬,‫ומחו‬ ‫מהארץ‬ ‫ותחבורה‬ ‫תעשייה‬"‫ל‬ ‫הוקמו‬5‫סקטוריאליים‬ ‫עבודה‬ ‫צוותי‬‫חסמים‬ ‫וניתוח‬ ‫לבחינה‬,‫הפחתה‬ ‫ופוטנציאל‬ ‫עלויות‬,‫מדיניות‬ ‫ואמצעי‬ ‫ייצור‬‫חשמל‬–‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬,‫אגירת‬‫והסטת‬ ‫אנרגיה‬‫עומסים‬,‫תמהיל‬‫הדלקים‬ ‫תחבורה‬–‫ותחליפי‬ ‫יעילות‬ ‫הנעה‬ ‫טכנולוגיות‬‫דלקים‬,‫הפחתת‬‫ו‬ ‫פרטית‬ ‫נסועה‬‫פיתוח‬‫תחבורה‬‫ציבורית‬ ‫במבנים‬ ‫אנרגטית‬ ‫התייעלות‬–‫הבניין‬ ‫מעטפת‬,‫מים‬ ‫חימום‬ ‫אקלום‬,‫תאורה‬,‫ומפוחים‬ ‫מדחסים‬,‫לבנים‬ ‫מכשירים‬ ‫תעשייה‬–‫ייצור‬ ‫בתהליכי‬ ‫אנרגטית‬ ‫התייעלות‬,‫תהליך‬ ‫פליטות‬,‫טבעי‬ ‫לגז‬ ‫מעבר‬‫וקוגנרציה‬ ‫וחקלאות‬ ‫פסולת‬–‫מחזור‬,‫אנרגיה‬ ‫לייצור‬ ‫פסולת‬ ‫ניצול‬,‫חקלאית‬ ‫ופסולת‬ ‫מחקלאות‬ ‫פליטות‬ 5
 6. 6. ‫כרגיל‬ ‫עסקים‬ ‫תרחיש‬ 6
 7. 7. ‫כרגיל‬ ‫עסקים‬ ‫תרחיש‬–‫המדיניות‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫חממה‬ ‫גזי‬ ‫פליטות‬ ‫תחזית‬ ‫הקיימת‬,‫אושר‬ ‫שכבר‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫נוסף‬ ‫ותקצוב‬ ‫ממשלה‬ ‫החלטות‬ ‫ללא‬ •‫נבנתה‬ ‫התחזית‬"‫למעלה‬ ‫מלמטה‬"‫המשק‬ ‫לרמת‬ ‫הסקטור‬ ‫מרמת‬ •‫חשמל‬ ‫בצריכת‬ ‫גידול‬ ‫תחזית‬ ‫נבנתה‬ ‫סקטור‬ ‫בכל‬‫ודלקים‬‫סקטוריאליות‬ ‫ותחזיות‬ ‫היסטוריים‬ ‫נתונים‬ ‫פי‬ ‫על‬: ‫חדשות‬ ‫מגורים‬ ‫דירות‬ ‫בניית‬,‫וציבור‬ ‫מסחר‬ ‫שטחי‬ ‫בניית‬,‫תעשייתי‬ ‫תוצר‬ ‫תחזית‬,‫לנפש‬ ‫פסולת‬ ‫כמות‬,‫מספר‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫גידול‬ ‫ותחזית‬ ‫לנפש‬ ‫רכבים‬ 7
 8. 8. ‫כ‬ ‫של‬ ‫בפליטות‬ ‫משמעותי‬ ‫גידול‬ ‫צפוי‬-32%,‫של‬ ‫לרמה‬108‫מ‬'‫ב‬ ‫טון‬-2030(10.2‫לנפש‬ ‫טון‬) ‫כ‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬-55%‫כ‬ ‫ותחבורה‬-19%‫מסך‬‫בשנת‬ ‫הפליטות‬2030 ‫כרגיל‬ ‫עסקים‬ ‫תרחיש‬–‫לשנת‬ ‫פליטות‬ ‫תחזית‬2030 8
 9. 9. ‫כרגיל‬ ‫עסקים‬ ‫תרחיש‬–‫ב‬ ‫חשמל‬ ‫צריכת‬-2030 ‫לכ‬ ‫לגדול‬ ‫צפויה‬ ‫החשמל‬ ‫צריכת‬-96‫טרה‬-‫ב‬ ‫שעה‬ ‫וואט‬-2030(‫דומה‬ ‫האנרגיה‬ ‫משרד‬ ‫של‬ ‫הרשמית‬ ‫לתחזית‬) ‫מסחריים‬ ‫מבנים‬,‫כ‬ ‫על‬ ‫אחראים‬ ‫ומגורים‬ ‫ציבוריים‬-60%‫החשמל‬ ‫מצריכת‬ 9
 10. 10. ‫פליטות‬ ‫הפחתת‬ ‫פוטנציאל‬ ‫הפחתה‬ ‫ותרחישי‬ ‫חממה‬ ‫גזי‬ 10
 11. 11. •‫כ‬ ‫בחנו‬ ‫הסקטוריאליים‬ ‫העבודה‬ ‫צוותי‬-130‫שונים‬ ‫הפחתה‬ ‫מנופי‬ •‫או‬ ‫רלוונטיות‬ ‫בעלי‬ ‫אמצעים‬ ‫ניפוי‬ ‫לאחר‬‫יישימות‬‫כ‬ ‫נותרו‬ ‫נמוכה‬-70‫עלות‬ ‫ניתוח‬ ‫עברו‬ ‫אשר‬ ‫שונים‬ ‫הפחתה‬ ‫מנופי‬-‫תועלת‬ ‫פרטני‬,‫החדירה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫וכימות‬ ‫חסמים‬ ‫ניתוח‬ •‫הפחתה‬ ‫תרחישי‬ ‫שני‬ ‫נבנו‬: •‫שאפתני‬ ‫הפחתה‬ ‫תרחיש‬‫ומחיר‬ ‫סקטור‬ ‫בכל‬ ‫ההפחתה‬ ‫מנופי‬ ‫של‬ ‫הריאלי‬ ‫החדירה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מלוא‬ ‫את‬ ‫הכולל‬ ‫פחמן‬ •‫שמרני‬ ‫הפחתה‬ ‫תרחיש‬‫רחבים‬ ‫מערכתיים‬ ‫ושיקולים‬ ‫במגבלות‬ ‫בהתחשב‬ ‫גובש‬ ‫אשר‬,‫חדירה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫כולל‬ ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫של‬ ‫חלקי‬,‫ללא‬‫מחיר‬‫לפחמן‬ ‫הפחתה‬ ‫תרחישי‬ 11
 12. 12. 12
 13. 13. •‫של‬ ‫הכוח‬ ‫תחנות‬ ‫העמסת‬ ‫סדר‬ ‫שינוי‬‫חח‬"‫י‬‫לטובת‬‫מחז‬"‫מים‬‫טבעי‬ ‫גז‬ ‫על‬(‫של‬ ‫קבוע‬ ‫מינימאלי‬ ‫לעומס‬ ‫מעבר‬ ‫פחמיות‬ ‫תחנות‬)‫הפחתה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫בעל‬ ‫הינו‬‫מאוד‬ ‫גדול‬‫של‬ ‫חיצוניות‬ ‫עלויות‬ ‫בחשבון‬ ‫לוקחים‬ ‫כאשר‬ ‫גם‬ ‫וכלכלי‬ ‫פחם‬ ‫שריפת‬ •‫ייצור‬ ‫פוטנציאל‬‫מתחדשת‬ ‫מאנרגיה‬‫כ‬ ‫של‬ ‫בשיעור‬-35%‫וכ‬ ‫השאפתני‬ ‫בתרחיש‬-22%‫השמרני‬ ‫בתרחיש‬ •‫המתחדשת‬ ‫האנרגיה‬ ‫פוטנציאל‬ ‫מרבית‬‫כלכלית‬ ‫כדאי‬,‫חיצוניות‬ ‫עלויות‬ ‫ללא‬ ‫וגם‬ ‫אנרגיה‬ ‫אגירת‬ ‫עלויות‬ ‫עם‬ ‫גם‬ ‫חשמל‬ ‫ייצור‬–‫ל‬ ‫עיקריים‬ ‫אמצעים‬2030 13
 14. 14. ‫ב‬ ‫השמרני‬ ‫ההפחתה‬ ‫בתרחיש‬ ‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫מערך‬2030 ‫כ‬ ‫של‬ ‫בהספק‬ ‫כוח‬ ‫תחנת‬ ‫הקמת‬ ‫מונע‬ ‫אנרגטית‬ ‫התייעלות‬ ‫פוטנציאל‬ ‫יישום‬-1500‫מגאוואט‬ ‫ייצור‬‫כ‬-22%‫מתחדשת‬ ‫אנרגיה‬ ‫באמצעות‬ ‫מהחשמל‬(‫יישום‬ ‫לאחר‬‫האנרגטית‬ ‫התייעלות‬) 14 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Target Scenario Capacity (MW) Coal NG Renewable Other Thermal
 15. 15. 15
 16. 16. 16
 17. 17. •‫כ‬ ‫של‬ ‫אנרגטית‬ ‫התייעלות‬ ‫פוטנציאל‬-5‫טון‬ ‫מיליון‬‫גז‬"‫ח‬ •‫כלכלית‬ ‫כדאיים‬ ‫ההפחתה‬ ‫מנופי‬ ‫כל‬,‫חיצוניות‬ ‫בעלויות‬ ‫התחשבות‬ ‫ללא‬ •‫ב‬ ‫הפוטנציאל‬ ‫מרבית‬‫חסכוניות‬ ‫ותאורה‬ ‫אקלום‬ ‫מערכות‬ •‫פוטנציאל‬‫יקר‬ ‫הינו‬ ‫במבנים‬ ‫וזיגוג‬ ‫בידוד‬,‫מיושם‬ ‫כאשר‬ ‫כלכלי‬ ‫זה‬ ‫אמצעי‬ ‫אך‬‫בלבד‬ ‫חדשה‬ ‫בבניה‬ ‫המסחרי‬ ‫המגזר‬/‫ציבורי‬/‫ביתי‬-‫עיקריים‬ ‫אמצעים‬ 17
 18. 18. 18
 19. 19. •‫כ‬-18%‫חיסכון‬‫החשמל‬ ‫בצריכת‬(‫כ‬-6.5%‫האנרגיה‬ ‫צריכת‬ ‫בכלל‬ ‫חיסכון‬)‫והפחתת‬‫כ‬-3.5‫טון‬ ‫מיליון‬‫גז‬"‫ח‬ •‫כלכלית‬ ‫כדאיים‬ ‫ההפחתה‬ ‫מנופי‬ ‫כל‬,‫חיצוניות‬ ‫בעלויות‬ ‫התחשבות‬ ‫ללא‬ •‫התעשייה‬‫יעילה‬ ‫כבר‬‫הייצור‬ ‫במערכות‬ ‫יחסית‬‫תומכות‬ ‫ומערכות‬,‫תפיסת‬ ‫בשינוי‬ ‫רב‬ ‫פוטנציאל‬ ‫קיים‬ ‫אך‬‫ניהול‬ ‫וייצור‬ ‫האנרגיה‬‫וחום‬ ‫חשמל‬ ‫של‬ ‫מקומי‬(‫קוגנרציה‬) ‫תעשייה‬-‫עיקריים‬ ‫אמצעים‬ 19
 20. 20. 20
 21. 21. ‫ויעדי‬ ‫הוועדה‬ ‫ממצאי‬ ‫סיכום‬ ‫ההפחתה‬ 21
 22. 22. ‫לשנת‬ ‫הפחתה‬ ‫יעד‬2030 •‫כ‬ ‫של‬ ‫להפחתה‬ ‫יביא‬ ‫השמרני‬ ‫התרחיש‬ ‫אימוץ‬-28%(30‫טון‬ ‫מיליון‬)‫לעומת‬"‫כרגיל‬ ‫עסקים‬",‫של‬ ‫לרמה‬78‫מ‬'‫טון‬ (7.4‫טון‬‫ב‬ ‫לנפש‬-2030) •‫כ‬ ‫של‬ ‫להפחתה‬ ‫יביא‬ ‫השאפתני‬ ‫התרחיש‬ ‫אימוץ‬-32%(34‫טון‬ ‫מיליון‬)‫לעומת‬"‫כרגיל‬ ‫עסקים‬",‫של‬ ‫לרמה‬74‫מ‬'‫טון‬ (6.9‫טון‬‫ב‬ ‫לנפש‬-2030) 22 ‫מתחדשות‬ 23% ‫חשמל‬ ‫ייצור‬ ‫אחר‬ 22% ‫מבנים‬ 16%‫תעשייה‬ 11% ‫תחבורה‬ ‫ציבורית‬ 9% ‫תחבורה‬-‫אחר‬ 10% ‫חקלאות‬/‫גזי‬ ‫ואחר‬ ‫קרור‬ 9% ‫שמרני‬ ‫תרחיש‬-‫הפחתה‬ ‫מנופי‬
 23. 23. ‫כלכליות‬ ‫השלכות‬–‫שאפתני‬ ‫יעד‬ ‫תועלת‬ ‫כלכלית‬ ‫מצטברת‬ ‫למשק‬:125 ‫מיליארד‬ ‫ש‬"‫ח‬ ‫תועלת‬ ‫כלכלית‬ ‫מצטברת‬ ‫למשק‬:50 ‫ש‬ ‫מיליארד‬"‫ח‬ 2025 2030 23
 24. 24. ‫ההפחתה‬ ‫מנופי‬ ‫ליישום‬ ‫עקרונות‬ ‫שלהם‬ ‫שהכדאיות‬ ‫אמצעים‬ ‫הזמן‬ ‫עם‬ ‫משתפרת‬(‫אנרגיות‬ ‫מתחדשות‬,‫חשמליים‬ ‫רכבים‬)... ‫ארוך‬ ‫בפועל‬ ‫שיישומם‬ ‫אמצעים‬ (‫שאובה‬ ‫אגירה‬,‫תחבורה‬ ‫ציבורית‬) ‫היום‬ ‫ביותר‬ ‫כדאיים‬ ‫אמצעים‬ (‫אנרגטית‬ ‫התייעלות‬)... 24
 25. 25. ‫מרכזיים‬ ‫מדיניות‬ ‫אמצעי‬ •‫הזיהום‬ ‫עלויות‬ ‫הפנמת‬‫החשמל‬ ‫ייצור‬ ‫מערך‬ ‫הפעלת‬ ‫בשיקולי‬ ‫וגז‬ ‫בפחם‬ ‫משימוש‬ ‫למשק‬ •‫אנרגטית‬ ‫להתייעלות‬ ‫לאומית‬ ‫קרן‬ ‫הקמת‬‫התחרותיות‬ ‫שיפור‬ ‫על‬ ‫בדגש‬ ‫הפרטי‬ ‫השוק‬ ‫של‬ ‫השקעות‬ ‫למנף‬ ‫הישראלית‬ ‫התעשייה‬ ‫של‬,‫החלשות‬ ‫האוכלוסיות‬ ‫וחיזוק‬ ‫ובינוניים‬ ‫קטנים‬ ‫עסקים‬ ‫לקרן‬ ‫אפשריים‬ ‫מימון‬ ‫מקורות‬:‫פחמן‬ ‫תמחור‬,‫אנרגטית‬ ‫התייעלות‬ ‫היטל‬,‫מדינה‬ ‫תקציב‬,‫דיפרנציאלי‬ ‫חשמל‬ ‫תעריף‬, •‫קביעת‬‫תעריף‬‫לקוט‬"‫ש‬‫נחסך‬‫ותמרוץ‬‫הצרכנים‬ ‫אצל‬ ‫אנרגטית‬ ‫התייעלות‬ ‫ליישום‬ ‫חשמל‬ ‫יצרני‬ •‫של‬ ‫מדורג‬ ‫חיוב‬‫ירוקה‬ ‫בנייה‬ ‫תקן‬‫הארץ‬ ‫בכל‬ ‫חדשה‬ ‫בבניה‬(‫ה‬ ‫פורום‬ ‫של‬ ‫מהניסיון‬ ‫למידה‬ ‫תוך‬-15) •‫של‬ ‫הפיתוח‬ ‫המשך‬‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬‫פרטית‬ ‫בנסועה‬ ‫השימוש‬ ‫והפחתת‬ •‫מוביל‬ ‫למקום‬ ‫ישראל‬ ‫הפיכת‬‫והדגמה‬ ‫בפיתוח‬‫טכנולוגיות‬ ‫של‬‫קלינטק‬‫חדשניות‬ •‫סמכויות‬ ‫בעל‬ ‫גוף‬ ‫הקמת‬‫יבצע‬ ‫אשר‬ ‫מתאימות‬‫בקרה‬,‫ודיווח‬ ‫מעקב‬‫היעדים‬ ‫ביישום‬ ‫הממשלה‬ ‫התקדמות‬ ‫על‬ 25
 26. 26. ‫רבה‬ ‫תודה‬‫ל‬-70‫ההיגוי‬ ‫ועדת‬ ‫חברי‬ ‫המומחים‬‫ממשרדי‬‫ורשויות‬ ‫הממשלה‬ ‫סטטוטוריות‬,‫החשמל‬ ‫חברת‬,‫ה‬ ‫פורום‬-15‫מקומיות‬ ‫רשויות‬ ‫ונציגי‬,‫והמסחר‬ ‫התעשייה‬ ‫נציגי‬, ‫מתחדשות‬ ‫אנרגיות‬ ‫של‬ ‫האיגודים‬ ‫נציגי‬,‫ירוקה‬ ‫בנייה‬,‫הסביבתיים‬ ‫הארגונים‬ ‫נציגי‬,‫חוקרי‬ ‫בתחומי‬ ‫נוספים‬ ‫ומומחים‬ ‫אקדמיה‬‫האנרגיה‬,‫תעשייה‬‫ותחבורה‬ ‫הייעוץ‬ ‫מחברות‬ ‫ולמומחים‬‫ו‬ ‫אקוטריידרס‬-Ricardo AEA ‫לכולנו‬ ‫ובהצלחה‬ ‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫לכם‬ ‫רבה‬ ‫ותודה‬
 27. 27. ‫כרגיל‬ ‫בעסקים‬ ‫הייצור‬ ‫מערך‬ ‫תחזית‬ Year 2025 2030 Coal 36.3% 30.8% Natural gas 55.4% 62.1% Renewable/other 8.3% 7.1%
 28. 28. ‫וגז‬ ‫פחם‬ ‫כמויות‬ 2030- ‫כרגיל‬ ‫עסקים‬ 2030- ‫תרחיש‬ ‫שמרני‬ ‫פחם‬(‫מ‬'‫טון‬)12.7654.422 ‫טבעי‬ ‫גז‬(‫מ‬ ‫מיליארד‬"‫ק‬)16.38515.9 ‫חשמל‬ ‫ייצור‬(‫מ‬ ‫מיליארד‬"‫ק‬)13.112.45
 29. 29. ‫חשמל‬ ‫לייצור‬ ‫דלקים‬ ‫על‬ ‫זיהום‬ ‫היטל‬ ‫הטלת‬–‫התעריף‬ ‫על‬ ‫השלכות‬ ‫במדינות‬ ‫החשמל‬ ‫מחיר‬ OECD,‫קניה‬ ‫כוח‬ ‫מושווה‬ (IEA 2015) 29
 30. 30. ‫נוסף‬ ‫הפחתה‬ ‫פוטנציאל‬ 30 ‫לאחר‬‫מקדם‬‫החלפת‬‫הון‬ ‫הון‬ ‫החלפת‬ ‫מקדם‬ ‫לפני‬ ‫יחידה‬ ‫סוג‬ 3,400 3,400 ‫קיטורית‬-‫פחם‬ 8,596 9,551 ‫משולב‬ ‫מחזור‬ 925 1,028 ‫פתוח‬ ‫מחזור‬ 1,148 1,252 ‫קוגנרציה‬ 200 800 ‫רוח‬ 3,286 7,565 ‫פוטו‬-‫וולטאי‬ 603 782 ‫תרמו‬‫סולארי‬ 200 200 ‫ביוגז‬ 941 1,046 ‫אחר‬ 1,240 1,240 ‫אגירה‬‫שאובה‬ 19,299 26,864 ‫סה‬"‫כ‬
 • eitankochman

  Jul. 14, 2015

בדה

Views

Total views

1,321

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

547

Actions

Downloads

19

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×