Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫الرحیم‬ ‫الرحمن‬ ‫الله‬ ‫بسم‬
‫برق‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
Cloud Computing
‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫دفت...
‫تعاریف‬
●‫رایانش‬ ‫یا‬ ‫محاسبات‬ ‫نواعی‬ ‫به‬‫شبکه‬ ‫تحت‬‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اطل ق‬
.‫شود‬‫می‬ ‫ارایه‬ ...
‫تعاریف‬
‫خواست‬ ‫در‬
‫پاسخ‬
Main Frame , Client – Server
‫ابری‬ ‫رایانش‬
... ‫و‬ ‫فایل‬ ‫ذخیره‬ ‫بازی‬ - ‫اعکس‬ - ‫ترجمه‬ ‫خوان‬ ‫خبر‬ ‫توییت‬ ‫ایمیل‬ ‫ویدیو‬ ‫چت‬– – – – – –
‫آینده‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬
‫آینده‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬
)‫خصوصیات‬ - ‫ابری‬ ‫رایانش‬Characteristics(
●‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تنها‬‫ارتباط‬.‫باشد‬‫می‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫یا‬ ‫اینترانتی‬ ‫یا‬...
)‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ‫سرویس‬ ‫انواع‬service model(
●‫سرویس‬ ‫بعنوان‬ ‫افزار‬‫نرم‬
(Software As A Service) SAAS
●‫سرویس‬ ‫...
(‫)خراسان‬ ‫برق‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
‫موجود‬ ‫وضعیت‬
●‫رضوی‬ ‫خراسان‬ ‫استان‬
–‫خراسان‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫بر ق‬
–(‫نیش...
‫موجود‬ ‫وضعیت‬
●‫مجزای‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫دارای‬ ‫همگی‬IT.‫هستند‬
●.‫است‬ ‫برقرار‬ ‫بخوبی‬ ‫سازمانها‬ ‫و‬ ‫شرکتها‬ ‫بین‬ ‫ای‬...
‫مشهد‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫برق‬
‫طوس‬ ‫نیروگاه‬
‫نیشابور‬ ‫نیروگاه‬
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫جدید‬ ‫ساختار‬ ‫پیشنهاد‬
●. ‫خراسان‬ ‫بر ق‬ ‫صنعت‬ ‫مختص‬ ‫مشترک‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬...
●‫سرویس‬۱۵۲۱
●‫سرویس‬gis
●‫مشترکین‬ ‫سرویس‬
●‫سرویس‬ERP
●‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫کنتور‬
‫مشتریان‬
‫طرح‬ ‫مزایای‬
●‫بخش‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫در‬ ‫بال‬ ‫بسیار‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬IT. ‫مقاومتی‬ ‫اقتصاد‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫حرکت‬ ،
–‫بخش‬ ‫در‬...
‫سپاسگذارم‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬
‫ابهامات‬ ‫و‬ ‫سؤالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬
‫مقدم‬ ‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫عباس‬
@ .baniasadi meedc net
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
فروش اینترنتی انشعاب
Next
Upcoming SlideShare
فروش اینترنتی انشعاب
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان

Download to read offline

طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان
تهیه شده توسط عباس بنی اسدی مقدم
کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان

 1. 1. ‫الرحیم‬ ‫الرحمن‬ ‫الله‬ ‫بسم‬ ‫برق‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ Cloud Computing ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫دفتر‬ ‫ماه‬ ‫تیر‬۹۳
 2. 2. ‫تعاریف‬ ●‫رایانش‬ ‫یا‬ ‫محاسبات‬ ‫نواعی‬ ‫به‬‫شبکه‬ ‫تحت‬‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اطل ق‬ .‫شود‬‫می‬ ‫ارایه‬ ‫سرویس‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫سرور‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ●‫چون‬ ‫مفاهیمی‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫گذشته‬ ‫در‬MainFrame‫یا‬ ‫و‬Client Server . ‫میشد‬ ‫انجام‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫محاسبات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رایانش‬ . ‫نقطه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫اعدم‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫طر ق‬ ‫از‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫برخی‬ ‫فقط‬Mian Frame‫بصورت‬ ‫یا‬Client Server.‫کرد‬ ‫اجرا‬ ●‫و‬ ‫دستگاهها‬ ‫آمدن‬ ‫با‬ ‫بعدتر‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫شدن‬ ‫گیر‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫تکنولوژی‬ ‫آمدن‬ ‫با‬ .‫شد‬ ‫ابداع‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫مفهوم‬ ‫همراه‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫تنوع‬ ، ‫خاص‬ ‫پلتفرم‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫اعدم‬cloud.‫بال‬ ‫مشخصات‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اعدم‬ ،
 3. 3. ‫تعاریف‬ ‫خواست‬ ‫در‬ ‫پاسخ‬ Main Frame , Client – Server
 4. 4. ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ... ‫و‬ ‫فایل‬ ‫ذخیره‬ ‫بازی‬ - ‫اعکس‬ - ‫ترجمه‬ ‫خوان‬ ‫خبر‬ ‫توییت‬ ‫ایمیل‬ ‫ویدیو‬ ‫چت‬– – – – – –
 5. 5. ‫آینده‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬
 6. 6. ‫آینده‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬
 7. 7. )‫خصوصیات‬ - ‫ابری‬ ‫رایانش‬Characteristics( ●‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تنها‬‫ارتباط‬.‫باشد‬‫می‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫یا‬ ‫اینترانتی‬ ‫یا‬ ‫اینترنتی‬ ‫مطمئن‬ ●) ‫ابر‬ ‫از‬ ‫منظور‬cloud‫ساختار‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫اطلاعی‬ ‫گذرد‬‫می‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ ( .‫ندارد‬ ‫اهمیتی‬ ‫وی‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ●‫مفهوم‬‫سرویس‬) ‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫سیستم‬ ‫)خدمت(بجای‬Application. ( ●‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شبکه‬ ‫تجهیزات‬ ‫یا‬ ‫سرور‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫خرید‬ ‫بجای‬‫سرویس‬ ‫خرید‬. ‫باشد‬‫می‬ ●‫به‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬Electricity Grid‫و‬ ‫منابع‬ ‫اشتراک‬ ، ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫کرد‬ ‫تشبیه‬ .‫شود‬‫می‬ ‫حاصل‬ ‫اقتصادی‬ ‫صرفه‬ ●‫سازی‬ ‫مجازی‬‫یا‬Virtulization.‫باشد‬‫می‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ●) ‫بکارگیری‬ ‫نحوه‬Deployment Model. ‫هیبریدی‬ ‫ابر‬ ‫و‬ ‫اعمومی‬ ‫ابر‬ ، ‫خصوصی‬ ‫(ابر‬ ●Elasticity‫خودکار‬ ‫بطور‬ ‫امکانات‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬ ‫مفهوم‬ ‫به‬
 8. 8. )‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ‫سرویس‬ ‫انواع‬service model( ●‫سرویس‬ ‫بعنوان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ (Software As A Service) SAAS ●‫سرویس‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ ‫پلتفرم‬ (Platform As A Service) PAAS ●‫سرویس‬ ‫بعنوان‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ (Infrastructure As A Service) IAAS
 9. 9. (‫)خراسان‬ ‫برق‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ●‫رضوی‬ ‫خراسان‬ ‫استان‬ –‫خراسان‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫بر ق‬ –(‫نیشابور‬ ‫و‬ ‫مشهد‬ ‫و‬ ‫توس‬ ) ‫هها‬ ‫نیروگاه‬ –‫مشهد‬ ‫بر ق‬ ‫توزیع‬ –‫استان‬ ‫بر ق‬ ‫توزیع‬
 10. 10. ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ●‫مجزای‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫دارای‬ ‫همگی‬IT.‫هستند‬ ●.‫است‬ ‫برقرار‬ ‫بخوبی‬ ‫سازمانها‬ ‫و‬ ‫شرکتها‬ ‫بین‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫ارتباط‬ ●.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مشابه‬ ‫کنندگان‬ ‫تأمین‬ ‫از‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ●‫قبل‬ ‫از‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ISMS ITIL–. ‫شود‬‫می‬ ‫تعریف‬ ‫مجزا‬ ‫بصورت‬ ‫همگی‬ ‫در‬ … ‫و‬ ●‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫ارتقاء‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫مراکز‬ ‫تجهیز‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫صرف‬ ‫ساله‬ ‫همه‬ ‫هنگفتی‬ ‫های‬‫هزینه‬ .‫شود‬‫می‬ ●‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خدمات‬ ‫صرف‬ ‫بیشتری‬ ‫وقت‬ ‫و‬ ‫نیرو‬ ‫باید‬ ( ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫اعمدتا‬ ) ‫خدمات‬ ‫کنندگان‬ ‫اعرضه‬ .‫نمایند‬ ‫سازمانها‬ ‫و‬ ‫شرکتها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫مختص‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ●.‫است‬ ‫میسر‬ ‫بسختی‬ ‫دیگر‬ ‫شرکتهای‬ ‫برای‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫برتر‬ ‫تجارب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ●‫شرکتها‬ ‫توسط‬ ‫نیرو‬ ‫جذب‬
 11. 11. ‫مشهد‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫برق‬ ‫طوس‬ ‫نیروگاه‬ ‫نیشابور‬ ‫نیروگاه‬
 12. 12. ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫جدید‬ ‫ساختار‬ ‫پیشنهاد‬ ●. ‫خراسان‬ ‫بر ق‬ ‫صنعت‬ ‫مختص‬ ‫مشترک‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ●‫واحد‬ ‫مدیریت‬ ‫یک‬ ‫ااعمال‬ ‫و‬ ‫فو ق‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫به‬ ‫شرکتها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫موجود‬ ‫ساختار‬ ‫انتقال‬ . ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ●‫بخش‬ ‫توسعه‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬IT‫بسمت‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫پیمانی‬ ‫نیروهای‬ ‫هدایت‬ ‫و‬ ‫شرکتها‬ ) .‫مشترک‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬... ‫و‬ ‫پشتیبان‬ ‫نسخه‬ ‫تهیه‬ ، ‫تجهیزات‬ ‫خرید‬ ، ‫داده‬ ‫مراکز‬ ‫پرهزینه‬ ‫توسعه‬( ●‫یک‬ ‫با‬ ‫بتوان‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫بگونه‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫ساختاری‬ ‫تغییرات‬ ‫ااعمال‬ .‫نمود‬ ‫پشتیبانی‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫همه‬ (‫متفاوت‬ ‫اطلاعاتی‬ ‫های‬ ‫)بانک‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ Multitenancy
 13. 13. ●‫سرویس‬۱۵۲۱ ●‫سرویس‬gis ●‫مشترکین‬ ‫سرویس‬ ●‫سرویس‬ERP ●‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫کنتور‬ ‫مشتریان‬
 14. 14. ‫طرح‬ ‫مزایای‬ ●‫بخش‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫در‬ ‫بال‬ ‫بسیار‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬IT. ‫مقاومتی‬ ‫اقتصاد‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫حرکت‬ ، –‫بخش‬ ‫در‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫نیرو‬ ‫جذب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اعدم‬IT. ‫شرکتها‬ ‫توسط‬ –.‫کننده‬ ‫استفاده‬ ‫شرکتهای‬ ‫بین‬ ( ‫مشترک‬ ‫موارد‬ ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫اغلب‬ ‫شدن‬ ‫سرشکن‬ –‫افزار‬‫نرم‬ ‫خرید‬ ‫بجای‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫سرویس‬ ‫خرید‬ ●. ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫توسط‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫برتر‬ ‫تجارب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ●‫ارایه‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫خدمات‬ ‫کنندگان‬ ‫اعرضه‬ ‫برای‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫بهتر‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫سراعت‬ ‫با‬ ‫خدمت‬
 15. 15. ‫سپاسگذارم‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫ابهامات‬ ‫و‬ ‫سؤالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫مقدم‬ ‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫عباس‬ @ .baniasadi meedc net
 • KavehRezaeiShiraz

  Feb. 28, 2015

طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان تهیه شده توسط عباس بنی اسدی مقدم کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات

Views

Total views

904

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

15

Actions

Downloads

40

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×