Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ÊКàаêк óуñсòтðрîоåеíнìмîоíнèиòтîоðрèиíнãг áбëлîоãгîоâв    ÌМàаðрèиÿя ÈИãгíнàаòтüьåеâвàа i-COMference, ÌМîоñсêкâвàа, 10....
> 70 ñсåеðрâвèиñсîоâв ßЯíнäдåеêкñсàа
åеæжåеìмåеñсÿя÷чíнîо          52 000îоòтâвåеòтîоâв ñсëлóуæжáбûы ïпîоäдäдåеðрæжêкèи          30 000 óуïп...
58 òтûыñсÿя÷ч èиñсòтîо÷чíнèиêкîоâв èиíнôфîоðрìмàаöцèиèи
ßЯíнäдåеêкñс.ÏПîоèиñсêк ïпîо áбëлîоãгàаìм  http://blogs.yandex.ru/
ßЯíнäдåеêкñс5 000 óуïпîоìмèиíнàаíнèиéй âв äдåеíнüь      Yandex10 000 óуïпîоìмèиíнàаíнèиéй âв äдåеíнüь
ÎОáбëлàаñсòтèи ìмîоíнèиòтîоðрèиíнãгàа         ïпîоïпóуëлÿяðрíнûыåе áбëлîоãгãгåеðрûы  ïпîоïпóуëлÿяðрíнûыåе áбëлîоã...
ÈИíнñсòтðрóуìмåеíнòтûы ìмîоíнèиòтîоðрèиíнãгàа
ÇЗàаïпóуñсêк ßЯíнäдåеêкñс.ÌМóуçзûыêкèиÏПðрîоñсòтîоéй çзàаïпðрîоñс:1 353 ñсîоîоáбùщåеíнèиÿя âв äдåеíнüь çзàаïпóуñсêкàа ñсåе...
ÈИíнñсòтðрóуìмåеíнòтûы ìмîоíнèиòтîоðрèиíнãгàа
ÈИíнñсòтðрóуìмåеíнòтûы ìмîоíнèиòтîоðрèиíнãгàа
ÖЦåеïпîо÷чêкàа îоáбðрàаáбîоòтêкèи äдàаíнíнûыõхÇЗàаïпèиñсüь  RSS-çзàаïпðрîоñс    ÑСëлóуæжáбàа «ÁБëлîоãгìмîоíнèиòтîоðр...
 ÊКàаòтåеãгîоðрèиèи ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлüьñсêкèиõх             çзàаïпèиñсåеéйCritical - íнåе ðрàаáбîоòтàаåе...
 ÊКàаòтåеãгîоðрèиèи ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлüьñсêкèиõх             çзàаïпèиñсåеéйBug – æжàаëлîоáбàа, íнåе ðрàаá...
 ÊКàаòтåеãгîоðрèиèи ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлüьñсêкèиõх             çзàаïпèиñсåеéйRequest – ïпðрåеäдëлîоæжåеíнèи...
 ÊКàаòтåеãгîоðрèиèи ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлüьñсêкèиõх             çзàаïпèиñсåеéйFlame – îоáбñсóуæжäдåеíнèиåе ê...
 ÊКàаòтåеãгîоðрèиèи ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлüьñсêкèиõх             çзàаïпèиñсåеéйPositive feedback – ïпîоõхâвàа...
 ÊКàаòтåеãгîоðрèиèи ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлüьñсêкèиõх            çзàаïпèиñсåеéйWater - ëлþюáбûыåе óуïпîоìмèиíнà...
ÐРàаñсïпðрåеäдåеëлåеíнèиåе çзàаïпèиñсåеéй ïпîо       êкàаòтåеãгîоðрèиÿяìм
ÑСîоñсòтàаâв ñсëлóуæжáбûы ìмîоíнèиòтîоðрèиíнãгàаÐРóуêкîоâвîоäдèиòтåеëлüь – îоðрãгàаíнèиçзóуåеòт ðрàаáбîоòтóу ñсëлóуæжáбûыÌ...
ÈИíнñсòтðрóуìмåеíнòтûы      ÍНîоðрìмàаòтèиâвíнûыåе äдîоêкóуìмåеíнòтûыÈИíнñсòтðрóуêкöцèиÿя (ñсêкîоðрîоñсòтüь èи êкðрèи...
îоòтíнîоøшåеíнèиåе êк áбðрåеíнäдóу÷чàаñсòтîоòтàа óуïпîоìмèиíнàаíнèиéй     îоáбíнàаðрóуæжåеíнèиåе îоøшèиáбîоêк    ...
ÏПåеðрñсîоíнàаëлèиçзèиðрîоâвàаíнíнûыéйîоòтâвåеòт         ÑСêкîоðрîоñсòтüь èиìмåеåеòт              çзí...
30 000óуïпîоìмèиíнàаíнèиéй âв îоáбðрàаáбîоòтêкåе ñсëлóуæжáбûы     ìмîоíнèиòтîоðрèиíнãгàа çзàа ìмåеñсÿяöц  3 % óуïпî...
ÁБûыñсòтðрîо óуçзíнàаåеìм îо ïпðрîоáбëлåеìмàаõхÎОïпåеðрàаòтèиâвíнîо èиñсïпðрàаâвëлÿяåеìм îоøшèиáбêкèиÑСîоáбèиðрàаåеìм ïпîо...
ÌМàаðрèиÿя ÈИãгíнàаòтüьåеâвàа  maori@yandex-team.ru
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Facebook smcm2011
Next
Upcoming SlideShare
Facebook smcm2011
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Как Яндекс работает с отзывами на сервисы компании в социальных медиа

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Как Яндекс работает с отзывами на сервисы компании в социальных медиа

 1. 1. ÊКàаêк óуñсòтðрîоåеíнìмîоíнèиòтîоðрèиíнãг áбëлîоãгîоâв ÌМàаðрèиÿя ÈИãгíнàаòтüьåеâвàа i-COMference, ÌМîоñсêкâвàа, 10.02.11
 2. 2. > 70 ñсåеðрâвèиñсîоâв ßЯíнäдåеêкñсàа
 3. 3. åеæжåеìмåеñсÿя÷чíнîо 52 000îоòтâвåеòтîоâв ñсëлóуæжáбûы ïпîоäдäдåеðрæжêкèи 30 000 óуïпîоìмèиíнàаíнèиéй âв îоáбðрàаáбîоòтêкåе ñсëлóуæжáбûы ìмîоíнèиòтîоðрèиíнãгàа
 4. 4. 58 òтûыñсÿя÷ч èиñсòтîо÷чíнèиêкîоâв èиíнôфîоðрìмàаöцèиèи
 5. 5. ßЯíнäдåеêкñс.ÏПîоèиñсêк ïпîо áбëлîоãгàаìм http://blogs.yandex.ru/
 6. 6. ßЯíнäдåеêкñс5 000 óуïпîоìмèиíнàаíнèиéй âв äдåеíнüь Yandex10 000 óуïпîоìмèиíнàаíнèиéй âв äдåеíнüь
 7. 7. ÎОáбëлàаñсòтèи ìмîоíнèиòтîоðрèиíнãгàа ïпîоïпóуëлÿяðрíнûыåе áбëлîоãгãгåеðрûы ïпîоïпóуëлÿяðрíнûыåе áбëлîоãгãгåеðрûыçзàаïпðрîоñс ñсëлîоæжíнûыéй«ßЯíнäдåеêкñс» ÁБëлîоãгîоñсôфåеðрàа ÁБëлîоãгîоñсôфåеðрàа çзàаïпðрîоñс
 8. 8. ÈИíнñсòтðрóуìмåеíнòтûы ìмîоíнèиòтîоðрèиíнãгàа
 9. 9. ÇЗàаïпóуñсêк ßЯíнäдåеêкñс.ÌМóуçзûыêкèиÏПðрîоñсòтîоéй çзàаïпðрîоñс:1 353 ñсîоîоáбùщåеíнèиÿя âв äдåеíнüь çзàаïпóуñсêкàа ñсåеðрâвèиñсàаÑСëлîоæжíнûыéй çзàаïпðрîоñс:653 ñсîоîоáбùщåеíнèиÿя âв äдåеíнüь çзàаïпóуñсêкàа ñсåеðрâвèиñсàаçзàа 22 ñсåеíнòтÿяáбðрÿя 2010 ãгîоäдàа
 10. 10. ÈИíнñсòтðрóуìмåеíнòтûы ìмîоíнèиòтîоðрèиíнãгàа
 11. 11. ÈИíнñсòтðрóуìмåеíнòтûы ìмîоíнèиòтîоðрèиíнãгàа
 12. 12. ÖЦåеïпîо÷чêкàа îоáбðрàаáбîоòтêкèи äдàаíнíнûыõхÇЗàаïпèиñсüь RSS-çзàаïпðрîоñс ÑСëлóуæжáбàа «ÁБëлîоãгìмîоíнèиòтîоðр» ÎОáбðрàаáбîоòтêкàа çзàаïпèиñсèи ÐРåеàаêкöцèиÿя
 13. 13.  ÊКàаòтåеãгîоðрèиèи ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлüьñсêкèиõх çзàаïпèиñсåеéйCritical - íнåе ðрàаáбîоòтàаåеòт ñсåеðрâвèиñс
 14. 14.  ÊКàаòтåеãгîоðрèиèи ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлüьñсêкèиõх çзàаïпèиñсåеéйBug – æжàаëлîоáбàа, íнåе ðрàаáбîоòтàаåеòт/íнåеâвåеðрíнîо ðрàаáбîоòтàаåеòт êкàаêкîоéй-ëлèиáбîо êкîоìмïпîоíнåеíнòт ñсåеðрâвèиñсàа
 15. 15.  ÊКàаòтåеãгîоðрèиèи ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлüьñсêкèиõх çзàаïпèиñсåеéйRequest – ïпðрåеäдëлîоæжåеíнèиåе, çзàаïпðрîоñс íнîоâвîоéй ôфóуíнêкöцèиîоíнàаëлüьíнîоñсòтèи
 16. 16.  ÊКàаòтåеãгîоðрèиèи ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлüьñсêкèиõх çзàаïпèиñсåеéйFlame – îоáбñсóуæжäдåеíнèиåе êкîоìмïпàаíнèиèи èи áбðрåеíнäдàа ßЯíнäдåеêкñсàа
 17. 17.  ÊКàаòтåеãгîоðрèиèи ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлüьñсêкèиõх çзàаïпèиñсåеéйPositive feedback – ïпîоõхâвàаëлûы èи áбëлàаãгîоäдàаðрíнîоñсòтèи ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлåеéй
 18. 18.  ÊКàаòтåеãгîоðрèиèи ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлüьñсêкèиõх çзàаïпèиñсåеéйWater - ëлþюáбûыåе óуïпîоìмèиíнàаíнèиÿя ìмèиìмîоõхîоäдîоìм
 19. 19. ÐРàаñсïпðрåеäдåеëлåеíнèиåе çзàаïпèиñсåеéй ïпîо êкàаòтåеãгîоðрèиÿяìм
 20. 20. ÑСîоñсòтàаâв ñсëлóуæжáбûы ìмîоíнèиòтîоðрèиíнãгàаÐРóуêкîоâвîоäдèиòтåеëлüь – îоðрãгàаíнèиçзóуåеòт ðрàаáбîоòтóу ñсëлóуæжáбûыÌМîоíнèиòтîоðрùщèиêкèи – ðрàаçзáбèиðрàаþюòт íнàа÷чàаëлüьíнóуþю îо÷чåеðрåеäдüь (2 ÷чåеëлîоâвåеêкàа)«ÑСîо÷чóуâвñсòтâвóуþюùщèиåе» – ñсîоòтðрóуäдíнèиêкèи, êкîоòтîоðрûыåе ïпîоìмîоãгàаþюòт ñс ìмîоíнèиòтîоðрèиíнãгîоìм èи îоòтâвåеòтàаìмèи ÑСàаïпïпîоðрòт, ìмåеíнåеäдæжåеðрûы èи ìмàаðрêкåеòтîоëлîоãгèи ñсåеðрâвèиñсîоâв
 21. 21. ÈИíнñсòтðрóуìмåеíнòтûы ÍНîоðрìмàаòтèиâвíнûыåе äдîоêкóуìмåеíнòтûыÈИíнñсòтðрóуêкöцèиÿя (ñсêкîоðрîоñсòтüь èи êкðрèиòтåеðрèиèи ðрåеàаêкöцèиèи, êкàаòтåеãгîоðрèиèи ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлüьñсêкèиõх çзàаïпèиñсåеéй)FAQÐРàаñсñсûыëлêкèи - îоáбùщàаÿя ðрàаñсñсûыëлêкàа - ðрàаñсñсûыëлêкàа ñсåеðрâвèиñсàа - ñсïпåеöцðрàаñсñсûыëлêкàаÑСïпèиñсîоêк êкîоíнòтàаêкòтíнûыõх ëлèиöц äдëлÿя êкàаæжäдîоãгîо ñсåеðрâвèиñсàа
 22. 22. îоòтíнîоøшåеíнèиåе êк áбðрåеíнäдóу÷чàаñсòтîоòтàа óуïпîоìмèиíнàаíнèиéй îоáбíнàаðрóуæжåеíнèиåе îоøшèиáбîоêк ñсáбîоðр ïпðрåеäдëлîоæжåеíнèиéй
 23. 23. ÏПåеðрñсîоíнàаëлèиçзèиðрîоâвàаíнíнûыéйîоòтâвåеòт ÑСêкîоðрîоñсòтüь èиìмåеåеòт çзíнàа÷чåеíнèиåе
 24. 24. 30 000óуïпîоìмèиíнàаíнèиéй âв îоáбðрàаáбîоòтêкåе ñсëлóуæжáбûы ìмîоíнèиòтîоðрèиíнãгàа çзàа ìмåеñсÿяöц 3 % óуïпîоìмèиíнàаíнèиéй âв àаêкòтèиâвíнîоéй ðрàаáбîоòтåе
 25. 25. ÁБûыñсòтðрîо óуçзíнàаåеìм îо ïпðрîоáбëлåеìмàаõхÎОïпåеðрàаòтèиâвíнîо èиñсïпðрàаâвëлÿяåеìм îоøшèиáбêкèиÑСîоáбèиðрàаåеìм ïпîоæжåеëлàаíнèиÿя ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлåеéйÏПîоëлóу÷чàаåеìм ôфèиäдáбåеêкÏПåеðрåеäдàаåеìм áбëлàаãгîоäдàаðрíнîоñсòтèи ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлåеéй êкîоìмàаíнäдåе ñсåеðрâвèиñсàа
 26. 26. ÌМàаðрèиÿя ÈИãгíнàаòтüьåеâвàа maori@yandex-team.ru
 • AlexeyVinogradov

  Sep. 5, 2012
 • Finnyfog

  Jun. 4, 2012
 • corifey

  Jun. 18, 2011
 • AKarlov

  Mar. 29, 2011
 • AlyonaPustovalova

  Mar. 2, 2011
 • WiRuMir

  Feb. 27, 2011
 • NataliePrytkova

  Feb. 17, 2011
 • vglazyrin

  Feb. 13, 2011

Views

Total views

2,698

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

229

Actions

Downloads

28

Shares

0

Comments

0

Likes

8

×