Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Секція 7. Інноваційні технології в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі
V Міжнародна науково-практична конференці...
Секція 7. Інноваційні технології в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі
V Міжнародна науково-практична конференці...
Секція 7. Інноваційні технології в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі
V Міжнародна науково-практична конференці...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Концепція CRM як складова управління розвитком туристичних підприємств, Туник О. М.

Download to read offline

У нинішніх умовах конкурентоспроможність туристичних підприємств, забезпечується стабільним сегментом споживачів, оскільки суб’єкти туристичної діяльності повинні орієнтуватися на створення цільовим сегментам високу споживчу цінність туристичних продуктів. Саме тому основою формування конкурентних переваг туристичного підприємства є впровадження у його діяльність концепції управління взаємовідносинами зі споживачами CRM (Customer Relationship Management). Посилання: Туник, Олександр Миколайович. (2014). Концепція CRM як складова управління розвитком туристичних підприємств. «Творчий пошук молоді – курс на ефективність»: тези доповідей V Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених, аспірантів, студентів, 25 лютого 2014 р. (pp. 439–441). Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006». http://doi.org/10.5281/zenodo.495721

Концепція CRM як складова управління розвитком туристичних підприємств, Туник О. М.

  1. 1. Секція 7. Інноваційні технології в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі V Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів 439 Творчий пошук молоді – курс на ефективність чаями і обрядами, зроблено сміливу спробу знайти способи за- стосування гуцульський звичаїв і традицій у сучасних закладах готельно-ресторанного господарства, зокрема розроблено проект плану діяльності кафе «Студентська ватра», мета якого полягає у пропаганді гуцульських звичаїв. Ватра − це вогнище, яке берегли і охороняли гуцули. Мета створення кафе − зберегти і пропагувати серед молоді звичаї наших предків. КОНЦЕПЦІЯ CRM ЯК СКЛАДОВА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ Туник О. М., студент ФРГТБ 2-9 Київського національного торговельно-економічного університету Науковий керівник: Бойко М. Г., д.е.н., професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету У нинішніх умовах конкурентоспроможність туристичних підприємств, забезпечується стабільним сегментом споживачів, оскільки суб’єкти туристичної діяльності повинні орієнтуватися на створення цільовим сегментам високу споживчу цінність ту- ристичних продуктів. Саме тому основою формування конкурент- них переваг туристичного підприємства є впровадження у його ді- яльність концепції управління взаємовідносинами зі споживачами CRM (Customer Relationship Management). Дослідники теоретичних основ концепції CRM з’ясували, що залучення нових споживачів обходиться в шість разів дорожче, ніж досягнення повторного продажу вже існуючому споживачу. У си- туації, якщо споживач лишився незадоволеним, то його завоюван- ня коштуватиме підприємству в шість разів дорожче [4]. Крім того, якщо підприємство знизить рівень відтоку споживачів на 5%, то внаслідок цього воно зможе збільшити свій прибуток на 25-85%. Тому критичним фактором підвищення конкурентоспроможності для туристичних підприємств є встановлення та підтримка взаємо- відносин зі споживачами [2, С.30-35].
  2. 2. Секція 7. Інноваційні технології в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі V Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів 440 Творчий пошук молоді – курс на ефективність Впровадження CRM туристичними підприємствами потре- бує упорядкованих відносин в межах підприємства та в системах більш високих рівнів: мезосистемі галузі та макросистемі держа- ви. Ефективному функціонуванню туристичних підприємств спри- ятиме формування інфраструктури забезпечення інформаційної підтримки прийняття рішень [1]. Впровадження CRM на туристичних підприємствах – доціль- но реалізувати орієнтуючись на модель реалізації концепції CRM туристичних підприємств, що дозволить агентствам та операторам туристичної сфери підвищити лояльність споживачів, залучити нових партнерів, підвищити рентабельність господарської діяль- ності [3]. На основі узагальнення результатів теоретичних досліджень сутності CRM слід зазначити про доцільність визначення особли- востей поведінки споживача при придбанні туристичного продук- ту. Розуміння мотиваційної поведінки споживача надає можливість туристичному підприємству визначати момент втручання у процес здійснення споживачем вибору туристичного продукту, для отри- мання запланованих результатів. Дослідивши теоретико-методологічні основи маркетингу від- носин туристичних підприємств, проаналізувавши погляди відо- мих науковців, варто зазначити, що реалізація CRM на туристич- них підприємствах потребує системного підходу, який забезпечує узгодженість між стратегічним рівнем системи – місією, концеп- цією і стратегією підприємств, рівнем їх корпоративної культури та імплементаційним рівнем. У результаті дослідження туристичної агенції «Color Travel» в рамках конкурсу студентських наукових робіт, можна визначити, що все більшої популярності набуває метод електронних продажів туристичних продуктів, зокрема через Інтернет, переваги викорис- тання сайту туристичного агентства та системи online-пошуку та бронювання турів задовольнили 95% респондентів. У результаті анкетування 100% респондентів були задоволені якістю обслуго- вування менеджерами «Color Travel». На розвиток туристичного бізнесу великий вплив мають Інтернет-технології. Зокрема най- більш ефективними Інтернет ресурсами є сайт агентства, сторінки агентства в соціальних мережах.
  3. 3. Секція 7. Інноваційні технології в туристичному та готельно-ресторанному бізнесі V Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів, студентів 441 Творчий пошук молоді – курс на ефективність Ефективно використовують переваги Інтернету для реклами та надання туристичних послуг. Найпоширенішою соціальною мережею, якою користуються 39% респондентів є «ВКонтакте», також вживаними є: «Однокласники» – 21%, «Facebook» – 24%, менш популярними залишаються: «Twitter» – 8%, «LinkedIn» – 2%, «Google+» – 6% користувачів. Отже, впровадження концепції CRM сприятиме підвищенню ефективності функціонування туристичних підприємств через під- вищення лояльності споживачів, зменшенню рівня невизначенос- ті, зміцненню конкурентних позицій на ринку, що глобалізується. Через багатоаспектність, ефективність застосування, прогресив- ність і перспективність розвитку є можливим констатувати CRM як парадигму сучасного ведення бізнесу. Список використаних джерел 1. Балабаниць А. В. Інтегроване управління маркетинговою взаємодією: імперативи, методологія, механізми [Текст] : моногра- фія / А. В. Балабаниць ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2010. – 508 с. 2. Бегларашвили О. Формирование системы взаимодействия на принципах маркетинга взаимоотношений: базовые положения [Текст] / О. Бегларашвили // Маркетинг и реклама. – 2012. – № 3. – С. 30–35. 3. Гречаник Н.Ю. CRM-система управління як новітній спо- сіб формування конкурентних переваг туристичного підприємства [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/ portal/Soc_gum/aprer/2010_6_1/3.pdf 4. Матвіїв, М. Дослідження концепції маркетингу відносин на міжнародному ринку / Микола Матвіїв // Журнал європейської економіки. – 2010. – № 4. – С. 463-476.
  • oleksandrtunyk

    Apr. 24, 2018

У нинішніх умовах конкурентоспроможність туристичних підприємств, забезпечується стабільним сегментом споживачів, оскільки суб’єкти туристичної діяльності повинні орієнтуватися на створення цільовим сегментам високу споживчу цінність туристичних продуктів. Саме тому основою формування конкурентних переваг туристичного підприємства є впровадження у його діяльність концепції управління взаємовідносинами зі споживачами CRM (Customer Relationship Management). Посилання: Туник, Олександр Миколайович. (2014). Концепція CRM як складова управління розвитком туристичних підприємств. «Творчий пошук молоді – курс на ефективність»: тези доповідей V Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених, аспірантів, студентів, 25 лютого 2014 р. (pp. 439–441). Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006». http://doi.org/10.5281/zenodo.495721

Views

Total views

248

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

1

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×