Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gemeente:Loof die Here, want Hy is goed,     aan sy liefde  is daar geen einde nie.
Voorganger:So moet die mense sê wat deur dieHere bevry is, die wat God uit hulle nood bevry het en uit baie lande versamel...
Gemeente:Loof die Here, want Hy is goed,     aan sy liefde  is daar geen einde nie.
Voorganger:Party van julle het in die woestyn verdwaal. Julle wou doodgaan van honger en dors.Toe het julle na die Here ge...
Gemeente:Loof die Here, want Hy is goed,     aan sy liefde  is daar geen einde nie.
Voorganger:  Party van julle was in die tronk in nvreemde land. Party van julle was lelik metdie Here. Toe het God julle...
Voorganger:Hy het julle gesond gemaak en julle weerkrag gegee. Loof die Here omdat Hy sogoed is vir ons! Vertel vir almal ...
Gemeente:Loof die Here, want Hy is goed,     aan sy liefde  is daar geen einde nie.
Voorganger:  Party van julle was op die see in diemoeilikheid. Party van julle het op skepeop die see uitgevaar. Julle he...
Voorganger: Julle het na die Here geroep en Sy het julle gered. Sy het die wind laat ophouwaai en die see kalm gemaak. Jul...
Gemeente:Loof die Here, want Hy is goed,     aan sy liefde  is daar geen einde nie.
Voorganger:Die Here kan mense op enige plek laat woon. Die Here kan enigiets doen. Hy laat riviere opdroog en Hy maak damm...
Voorganger:Hulle het koring geplant en vrugtebome wat baie vrugte gegee het. Die Here het hullebaie mense laat word en vir...
Voorganger: Die Here laat belangrike mense partykeersoos boemelaars word. Maar Sy sorg ook vir mense wat niks het nie. Goe...
Gemeente:Loof die Here, want Hy is goed,     aan sy liefde  is daar geen einde nie.
Ons is „n oomblik; U is vir altyd,God van die eeue, God voor die tyd.  Ons is „n asem, U is vir ewig. U wat ons lief het...
Heilig, heilig,  Heer, God, Almagtig!Waardig is die lam wat regeer. Al die lof, aanbidding en ere   kom U toe, o, Heer...
Ons is gebroke, U is geneser,Jesus, Verlosser, Redder en Vriend.Ons vra die vrae, U is die antwoord;ons die verdwaaldes, U...
Heilig, heilig,  Heer, God, Almagtig!Waardig is die Lam wat regeer. Al die lof, aanbidding en ere   kom U toe, o, Heer...
And you ask me what  I want this yearand I try to make this  kind and clear:  just a chancethat maybe we‟ll find,  b...
„cause I don‟t need boxes  wrapped in strings  and desire or love  and empty things.   Just a chance that maybe we‟l...
So take these words and sing out loud,  „cause everyone  is forgiven now. Tonight‟s the nightthe world begins again  ...
And it‟s someplace simple  where we could live, and it‟s something only    you can give and that‟s; faith and trustan...
And the one poor child  that saved this worldand there‟s 10million more,  who probably could,  if we all just stoppedan...
So take these words and sing out loud,  „cause everyone  is forgiven now. Tonight‟s the nightthe world begins again  ...
I wish everyone was  loved tonight,and somehow stop this  endless fight.  Just a chance that maybe we‟ll find   be...
So take these words and sing out loud,  „cause everyone  is forgiven now. Tonight‟s the nightthe world begins again  ...
Here, Redder groot en magtig, U oorskou ons lewenspad.   In u liefde en genade het U ook ons hand kom vat.Heer, u leidi...
U, my Redder, groot en magtig, U het my ook raakgesien. Ek is feilbaar, swak, onseker, tog wil ek U dankbaar dien. God, ...
Lei my, Heer, na dié bestemming  in u Woord my opgedra.Laat my leef en werk met vreugde  want dit sal volharding vra. H...
Martin Luther    &Johannes Calvyn
Martin LutherMartin Luther was gebore op 10November 1483 in Eisleben, Duitslanden was gedoop as „n Katoliek.
In daardie tyd (1500‟s) het die Rooms-Katolieke kerk vereis dat deur om geld aandie kerk te gee die enigste manier was omh...
Luther het daarop aangedring dat hierdieverkeerd is en dat net God kan vergewe.Op Halloween van 1517, het Luther sy 95stel...
Martin Luther was die eerste persoon om dieBybel te vertaal van Latyns na die taal van diemense.Die Luther Duitse Nuwe Tes...
Johannes Calvyn• Johannes Calvyn is gebore op 10 July 1509 en oorlede op „n ouderdom van 54 op 27 May 1564.
Dit was vir hom belangrik dat ons mense besefdat godsdiens nie net iets is vir Sondae en kerknie, maar dat „n mens in alle...
Vyf Punte van CalvinismeTotale verdorwenheid van die mens.Onvoorwaardelike uitverkiesing.Beperkte versoening.Onweerstaanba...
Martin Luther se laaste geskrewe woordewas : "Know that no one can haveindulged in the Holy Writers sufficiently,unless he...
Light of the worldYou stepped down into darkness. Open my eyes. Let me see.    Beauty that made   this heart adore ...
Here I am to worship.   Here I am to bow down.Here I am to say that You‟re my God.   You‟re altogether lovely,   ...
King of all days   oh, so highly exalted  glorious in heaven above.    Humbly You came  to the earth You created.Al...
Here I am to worship.   Here I am to bow down.Here I am to say that You‟re my God.   You‟re altogether lovely,   ...
I‟ll never know how much it costto see my sin upon that cross.       (x3)
Here I am to worship.   Here I am to bow down.Here I am to say that You‟re my God.   You‟re altogether lovely,   ...
Voorganger:U kom oral en altyd ons dank toe, Here ons God, deur Jesus Christus, ons Heer. ‟nNuwe dag is gebore. U toekoms ...
Voorganger:Daarom Here ons God, verhef ons ons stemom saam met engele, herders en wyses metdie vroue, manne en kinders wat...
Gemeente:Daar is geen einde aan die liefde    van die Here nie,   dit is elke môre nuut!
Voorganger: Here, ons God, dit is gepas dat ons onsdank aan U bring. Ons wil dit altyd en oral doen deur Jesus Christus o...
Voorganger:  U het ons ook geskape en aan ons uskepping as woonplek gegee. U het aan onsdie vermoë gegee om U te mag ken ...
Gemeente:Daarvoor dank ons U.!
Voorganger:In die volheid van die tyd het U u Seun, Jesus Christus, na die wêreld toe gestuur om onssonde te kom dra, om a...
Gemeente: Heilig, heilig, heilig is die Here dieAlmagtige. Die hele aarde is vol van symagtige teenwoordigheid. Hosanna v...
Voorganger: Ons dank U vir Jesus Christus, u enigste Seun, wat vir ons gebore is, wat onder ons kom leef het, wat mense k...
Voorganger:Want in die nag waarin Hy oorgelewer is, hetHy brood geneem en, nadat Hy God daarvoor  gedank het, het Hy dit ...
Voorganger:Terwyl ons dan nou die maaltyd van dieHere vier, dank ons U vir die lyding en sterwe van ons Here en Verlosser...
Gemeente:  Christus het gesterwe!  Christus het opgestaan!Christus regeer in heerlikheid!   Christus kom weer!    ...
Voorganger: Saam in herinnering aan U    nader ons U, o God,    met hierdie brood    en hierdie wyn     en ...
Oh I believe in Jesus; I believe He is the Son of God.I believe He died and rose again;   I believe He paid for us all.
And I believe that He‟s here now, He is standing in our midstHere with the power to heal now  And the grace to forgive.
Oh I believe in You Lord; I believe You are the Son of God.I believe You died and rose again;  I believe You paid for us...
And I believe that You‟re here now, You are standing in our midst Here with the power to heal now   And the grace to fo...
Voorganger:Here, gee aan ons die genadige werkingvan die Heilige Gees, sodat ons geloof deur die viering van hierdie maal...
Voorganger:Gaan voort om u gemeente te vergaderuit alle volke, nasies en tale. Gee dat die ryk van vrede wat U in u Seun, ...
Gemeente: Ons Vader wat in die hemel is,  laat u Naam geheilig word;    laat u koninkryk kom;laat u wil ook op die a...
Gemeente:Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings   soos ons ook dié vergewe    wat teen on...
Gemeente:Aan U behoort die koninkryken die krag en die heerlikheid    tot in ewigheid.      Amen.
Genade, onbeskryflik groot  het U aan my bewys:verlore seun - „n wegloopkind -  weer in die vaderhuis.
Ek is die naam van kind nie werd -   wou self my sake reël.  My lewe, kanse, tyd en geld   is nutteloos verspeel.
Maar U sien ver, oneindig ver.  U sien my honger, dors.Nog voordat ek kon skuld bely,  druk U my aan die bors.
Genade, onbeskryflik groot - daars fees, ek is weer tuis.U Seun bring my - verlore mens -   weer in die vaderhuis.
Ek weet vir seker: Jesus is Heer -Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind;nou het ek vrede - ek...
Hy is my leidsman - Hy laat my leef. Hy is oorwinnaar - Hy is die Heer.  Uit sy genade, liefde en trou,weet ons hoe God s...
Lig is sy las en sag is sy juk.Hy gee vermoeides die ware geluk.Selfs as ek struikel, en dit berou - Hy sal vergewe, Hy b...
Hy is my leidsman - Hy laat my leef. Hy is oorwinnaar - Hy is die Heer.  Uit sy genade, liefde en trou,weet ons hoe God s...
Eet die brood, drink die wyn,Kom na Christus, Hy stil U honger. Eet die brood, drink die wyn. Glo in Hom en Hy les u dor...
Voorganger:Lam van God wat die sonde van   die wêreld wegdra,     Gemeente:   ontferm U oor ons;
Voorganger:Lam van God wat die sonde van   die wêreld wegdra,     Gemeente:   gee ons vergifnis;
Voorganger:Lam van God wat die sonde van   die wêreld wegdra,     Gemeente:    gee ons vrede.      Amen.
Give thanks with a grateful heart  Give thanks unto the Holy OneGive thanks because Hes given Jesus      Christ, His...
Give thanks with a grateful heart Give thanks unto the Holy One     Give thanksbecause Hes given Jesus Christ,    ...
And now let the weak say;   "I am strong"  Let the poor say;"I am rich because of whatthe Lord has done for us"
And now let the weak say;    "I am strong"   Let the poor say;  "I am rich because ofwhat the Lord has done for u...
My Jesus, my savior,  Lord, there is none like You. All of my days, I want to praisethe wonders of You‟re mighty hand.
My comfort, my shelter,tower of refuge and strength.Let every breath, all that I am,never cease to worship You.
Shout to the Lord!All the earth, let us sing;  tower of majesty.  Praise to the king! Mountains bow down and the seas w...
I sing for joy at the works   of Your hand.  Forever I love You,  forever I‟ll stand.  Nothing compares to the prom...
My Jesus, my savior,  Lord, there is none like You. All of my days, I want to praisethe wonders of You‟re mighty hand.
My comfort, my shelter,tower of refuge and strength.Let every breath, all that I am,never cease to worship You.
Shout to the Lord!   All the earth, let us sing;     tower of majesty.     Praise to the king!Mountains bow do...
I sing for joy at the works     of Your hand.   Forever I love You,    forever I‟ll stand.Nothing compares to th...
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Efesiërs 2 Die lelike eendjie
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
08 August 23, 2015, Revelation 12;1-17, Jesus Defeats Satan
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Efesiërs 2 Die lelike eendjie

Download to read offline

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Efesiërs 2 Die lelike eendjie

 1. 1. Gemeente:Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie.
 2. 2. Voorganger:So moet die mense sê wat deur dieHere bevry is, die wat God uit hulle nood bevry het en uit baie lande versamel het, uit die ooste en die weste, die noorde en die suide.
 3. 3. Gemeente:Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie.
 4. 4. Voorganger:Party van julle het in die woestyn verdwaal. Julle wou doodgaan van honger en dors.Toe het julle na die Here geroep en Sy het julle gered. God het julle na n stad toegelei. Loof die Here, want Hy het julle weer laat eet en drink!
 5. 5. Gemeente:Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie.
 6. 6. Voorganger: Party van julle was in die tronk in nvreemde land. Party van julle was lelik metdie Here. Toe het God julle laat siek word. Julle kon nie eet nie en was amper dood.Toe het julle na die Here geroep en Sy het julle gered.
 7. 7. Voorganger:Hy het julle gesond gemaak en julle weerkrag gegee. Loof die Here omdat Hy sogoed is vir ons! Vertel vir almal hoe goed Hy vir julle was.
 8. 8. Gemeente:Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie.
 9. 9. Voorganger: Party van julle was op die see in diemoeilikheid. Party van julle het op skepeop die see uitgevaar. Julle het gesien hoe groot die Here is, want die see luister na Hom. God het n storm op die see laat opkom. Toe het julle op en af gedobber. Julle het nie geweet hoe julle lewendig daar gaan uitkom nie.
 10. 10. Voorganger: Julle het na die Here geroep en Sy het julle gered. Sy het die wind laat ophouwaai en die see kalm gemaak. Julle was bly want God het julle na die hawe toe gebring waar julle wou wees. Loof die Here omdat Hy so goed is vir mense! Vertel vir almal wat in God glo hoe die Here julle gered het!
 11. 11. Gemeente:Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie.
 12. 12. Voorganger:Die Here kan mense op enige plek laat woon. Die Here kan enigiets doen. Hy laat riviere opdroog en Hy maak damme in n woestyn.As n volk lelik is met ander mense, maak Hy dat hulle koring nie wil groei nie. Maar God het al damme in n droë land gemaak en mense daar in n stad laat bly.
 13. 13. Voorganger:Hulle het koring geplant en vrugtebome wat baie vrugte gegee het. Die Here het hullebaie mense laat word en vir hulle baie beesteen skape gegee. Toe het God hulle weer laatswaar kry. Julle het al minder geword omdat hulle so swaar kry.
 14. 14. Voorganger: Die Here laat belangrike mense partykeersoos boemelaars word. Maar Sy sorg ook vir mense wat niks het nie. Goeie mense sien dit raak en hulle is bly daaroor. As iemandverstandig is sal hulle sien hoe goed die Here eintlik vir n mens is.
 15. 15. Gemeente:Loof die Here, want Hy is goed, aan sy liefde is daar geen einde nie.
 16. 16. Ons is „n oomblik; U is vir altyd,God van die eeue, God voor die tyd. Ons is „n asem, U is vir ewig. U wat ons lief het, altyd getrou.
 17. 17. Heilig, heilig, Heer, God, Almagtig!Waardig is die lam wat regeer. Al die lof, aanbidding en ere kom U toe, o, Heer, kom U toe, o, Heer.
 18. 18. Ons is gebroke, U is geneser,Jesus, Verlosser, Redder en Vriend.Ons vra die vrae, U is die antwoord;ons die verdwaaldes, U is die weg.
 19. 19. Heilig, heilig, Heer, God, Almagtig!Waardig is die Lam wat regeer. Al die lof, aanbidding en ere kom U toe, o, Heer, kom U toe, o, Heer, kom U toe, o, Heer.
 20. 20. And you ask me what I want this yearand I try to make this kind and clear: just a chancethat maybe we‟ll find, better days.
 21. 21. „cause I don‟t need boxes wrapped in strings and desire or love and empty things. Just a chance that maybe we‟ll find, better days.
 22. 22. So take these words and sing out loud, „cause everyone is forgiven now. Tonight‟s the nightthe world begins again (x2)
 23. 23. And it‟s someplace simple where we could live, and it‟s something only you can give and that‟s; faith and trustand peace while we‟re alive.
 24. 24. And the one poor child that saved this worldand there‟s 10million more, who probably could, if we all just stoppedand said a prayer for them.
 25. 25. So take these words and sing out loud, „cause everyone is forgiven now. Tonight‟s the nightthe world begins again (x2)
 26. 26. I wish everyone was loved tonight,and somehow stop this endless fight. Just a chance that maybe we‟ll find better days. (x2)
 27. 27. So take these words and sing out loud, „cause everyone is forgiven now. Tonight‟s the nightthe world begins again (x3)
 28. 28. Here, Redder groot en magtig, U oorskou ons lewenspad. In u liefde en genade het U ook ons hand kom vat.Heer, u leiding bring bevrydingU het ook my hand kom vat x2
 29. 29. U, my Redder, groot en magtig, U het my ook raakgesien. Ek is feilbaar, swak, onseker, tog wil ek U dankbaar dien. God, my Here – u is Here! Vas kan ek op U vertrou, vas kan ek op U vertrou.
 30. 30. Lei my, Heer, na dié bestemming in u Woord my opgedra.Laat my leef en werk met vreugde want dit sal volharding vra. Heer, u lyding bring bevryding: Al ons skuld het U gedra, al ons skuld het U gedra.
 31. 31. Martin Luther &Johannes Calvyn
 32. 32. Martin LutherMartin Luther was gebore op 10November 1483 in Eisleben, Duitslanden was gedoop as „n Katoliek.
 33. 33. In daardie tyd (1500‟s) het die Rooms-Katolieke kerk vereis dat deur om geld aandie kerk te gee die enigste manier was omhul sondes te laat vergewe.Die Bybel was net in Latyns beskikbaar.
 34. 34. Luther het daarop aangedring dat hierdieverkeerd is en dat net God kan vergewe.Op Halloween van 1517, het Luther sy 95stellings aan die kerkdeur op Wittenbergvasgespyker, wat die Rooms-Katolieke Kerk vankettery op kettery beskuldig het.Baie mense beskou hierdie Wet as die primêrebegin punt van die Protestantse Hervorming.
 35. 35. Martin Luther was die eerste persoon om dieBybel te vertaal van Latyns na die taal van diemense.Die Luther Duitse Nuwe Testament is vir dieeerste keer gepubliseer in September 1522. In1534 was die volle Duitse Bybel gepubliseer.Luther se Duitse vertaling van die NuweTestament was deur William Tyndale gebruik asbron vir die Engelse Nuwe Testament in 1525-26.
 36. 36. Johannes Calvyn• Johannes Calvyn is gebore op 10 July 1509 en oorlede op „n ouderdom van 54 op 27 May 1564.
 37. 37. Dit was vir hom belangrik dat ons mense besefdat godsdiens nie net iets is vir Sondae en kerknie, maar dat „n mens in alles wat jy doen, moetwys dat jy „n Christen is.Volgens Calvyn strek die gedagte dat God sevoorsienigheid alles regeer, die gelowige tottroos. Die mens word nie geregeer deur die lotnie, maar deur die goeie God.
 38. 38. Vyf Punte van CalvinismeTotale verdorwenheid van die mens.Onvoorwaardelike uitverkiesing.Beperkte versoening.Onweerstaanbare genade.Volharding van die heiliges.
 39. 39. Martin Luther se laaste geskrewe woordewas : "Know that no one can haveindulged in the Holy Writers sufficiently,unless he has governed churches for ahundred years with the prophets, such asElijah and Elisha, John the Baptist, Christand the apostles... We are beggars: this istrue."
 40. 40. Light of the worldYou stepped down into darkness. Open my eyes. Let me see. Beauty that made this heart adore You Hope of a life spent with You.
 41. 41. Here I am to worship. Here I am to bow down.Here I am to say that You‟re my God. You‟re altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
 42. 42. King of all days oh, so highly exalted glorious in heaven above. Humbly You came to the earth You created.All for Love‟s sake became poor.
 43. 43. Here I am to worship. Here I am to bow down.Here I am to say that You‟re my God. You‟re altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. (x2)
 44. 44. I‟ll never know how much it costto see my sin upon that cross. (x3)
 45. 45. Here I am to worship. Here I am to bow down.Here I am to say that You‟re my God. You‟re altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me.
 46. 46. Voorganger:U kom oral en altyd ons dank toe, Here ons God, deur Jesus Christus, ons Heer. ‟nNuwe dag is gebore. U toekoms het begin. Toe die aarde nog donker was het ons ulewenslig aanskou: die hemel gaan vir onsoop en u heil kom binne ons bereik, Uselfword ons naaste en ons vrede word u eer.
 47. 47. Voorganger:Daarom Here ons God, verhef ons ons stemom saam met engele, herders en wyses metdie vroue, manne en kinders wat u lig ontdek het as hulle lewenslig U diep uit die hart die lof toe te sing.
 48. 48. Gemeente:Daar is geen einde aan die liefde van die Here nie, dit is elke môre nuut!
 49. 49. Voorganger: Here, ons God, dit is gepas dat ons onsdank aan U bring. Ons wil dit altyd en oral doen deur Jesus Christus ons Here.Ons dank U, want dit is U wat die hemel en die aarde geskape het en wat alle dinge altyd in stand hou.
 50. 50. Voorganger: U het ons ook geskape en aan ons uskepping as woonplek gegee. U het aan onsdie vermoë gegee om U te mag ken en lief temag hê; en om U te mag vertrou en te magdien. U het ons as mense vir mekaar gegeeom lief te hê en na mekaar om te sien. U het u wêreld aan ons sorg toevertrou.
 51. 51. Gemeente:Daarvoor dank ons U.!
 52. 52. Voorganger:In die volheid van die tyd het U u Seun, Jesus Christus, na die wêreld toe gestuur om onssonde te kom dra, om alle dinge met God te kom versoen, om die vrede te kom herstel deur sy bloed wat aan die kruis gevloei het. Daarom prys ons u Naam saam met die hemelse wesens, saam met die profete en apostels, saam met alles wat asem het.
 53. 53. Gemeente: Heilig, heilig, heilig is die Here dieAlmagtige. Die hele aarde is vol van symagtige teenwoordigheid. Hosanna virdie Seun van Dawid! Loof Hom wat indie Naam van die Here kom! Hosanna in die hoogste hemel!
 54. 54. Voorganger: Ons dank U vir Jesus Christus, u enigste Seun, wat vir ons gebore is, wat onder ons kom leef het, wat mense kom leer het, komversorg het, kom dien het. Ons dank U dat Hyoorgelewer is ter wille van ons sonde, dat Hy gesterf het en dat Hy opgestaan het, sodat ons vrygespreek kan word.
 55. 55. Voorganger:Want in die nag waarin Hy oorgelewer is, hetHy brood geneem en, nadat Hy God daarvoor gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: “Dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my gedagtenis.” Net so ook het Hy ná die maaltyd die beker geneem en gesê:“Hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit, elke keer as julle daaruit drink, tot my gedagtenis.”
 56. 56. Voorganger:Terwyl ons dan nou die maaltyd van dieHere vier, dank ons U vir die lyding en sterwe van ons Here en Verlosser, Jesus Christus, en vir sy opstanding. Ons dank U dat Hy leef en regeer, endat Hy weer sal kom. Ons wil sy dood verkondig totdat Hy kom. .
 57. 57. Gemeente: Christus het gesterwe! Christus het opgestaan!Christus regeer in heerlikheid! Christus kom weer! Amen! Kom, Here Jesus!
 58. 58. Voorganger: Saam in herinnering aan U nader ons U, o God, met hierdie brood en hierdie wyn en bid ons: onthou die offer van die Seun van u liefdeen aanvaar ons offer van dank.
 59. 59. Oh I believe in Jesus; I believe He is the Son of God.I believe He died and rose again; I believe He paid for us all.
 60. 60. And I believe that He‟s here now, He is standing in our midstHere with the power to heal now And the grace to forgive.
 61. 61. Oh I believe in You Lord; I believe You are the Son of God.I believe You died and rose again; I believe You paid for us all.
 62. 62. And I believe that You‟re here now, You are standing in our midst Here with the power to heal now And the grace to forgive.
 63. 63. Voorganger:Here, gee aan ons die genadige werkingvan die Heilige Gees, sodat ons geloof deur die viering van hierdie maaltyd versterk sal word met die oog op beteren meer ywerige diens aan u koninkryk.Bind ons deur u Gees onderling in liefde saam as lede van die één liggaam
 64. 64. Voorganger:Gaan voort om u gemeente te vergaderuit alle volke, nasies en tale. Gee dat die ryk van vrede wat U in u Seun, JesusChristus, beloof het, spoedig in sy volle heerlikheid sal aanbreek. Ons bid nou soos U ons geleer het:
 65. 65. Gemeente: Ons Vader wat in die hemel is, laat u Naam geheilig word; laat u koninkryk kom;laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel.
 66. 66. Gemeente:Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredings soos ons ook dié vergewe wat teen ons oortree; en laat ons nie in die versoeking kom nie maar verlos ons van die Bose
 67. 67. Gemeente:Aan U behoort die koninkryken die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.
 68. 68. Genade, onbeskryflik groot het U aan my bewys:verlore seun - „n wegloopkind - weer in die vaderhuis.
 69. 69. Ek is die naam van kind nie werd - wou self my sake reël. My lewe, kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel.
 70. 70. Maar U sien ver, oneindig ver. U sien my honger, dors.Nog voordat ek kon skuld bely, druk U my aan die bors.
 71. 71. Genade, onbeskryflik groot - daars fees, ek is weer tuis.U Seun bring my - verlore mens - weer in die vaderhuis.
 72. 72. Ek weet vir seker: Jesus is Heer -Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind;nou het ek vrede - ek is Gods kind.
 73. 73. Hy is my leidsman - Hy laat my leef. Hy is oorwinnaar - Hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou,weet ons hoe God sy kinders behou.
 74. 74. Lig is sy las en sag is sy juk.Hy gee vermoeides die ware geluk.Selfs as ek struikel, en dit berou - Hy sal vergewe, Hy bly getrou.
 75. 75. Hy is my leidsman - Hy laat my leef. Hy is oorwinnaar - Hy is die Heer. Uit sy genade, liefde en trou,weet ons hoe God sy kinders behou.
 76. 76. Eet die brood, drink die wyn,Kom na Christus, Hy stil U honger. Eet die brood, drink die wyn. Glo in Hom en Hy les u dors. (x3)
 77. 77. Voorganger:Lam van God wat die sonde van die wêreld wegdra, Gemeente: ontferm U oor ons;
 78. 78. Voorganger:Lam van God wat die sonde van die wêreld wegdra, Gemeente: gee ons vergifnis;
 79. 79. Voorganger:Lam van God wat die sonde van die wêreld wegdra, Gemeente: gee ons vrede. Amen.
 80. 80. Give thanks with a grateful heart Give thanks unto the Holy OneGive thanks because Hes given Jesus Christ, His Son
 81. 81. Give thanks with a grateful heart Give thanks unto the Holy One Give thanksbecause Hes given Jesus Christ, His Son
 82. 82. And now let the weak say; "I am strong" Let the poor say;"I am rich because of whatthe Lord has done for us"
 83. 83. And now let the weak say; "I am strong" Let the poor say; "I am rich because ofwhat the Lord has done for us" Give thanks...
 84. 84. My Jesus, my savior, Lord, there is none like You. All of my days, I want to praisethe wonders of You‟re mighty hand.
 85. 85. My comfort, my shelter,tower of refuge and strength.Let every breath, all that I am,never cease to worship You.
 86. 86. Shout to the Lord!All the earth, let us sing; tower of majesty. Praise to the king! Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name .
 87. 87. I sing for joy at the works of Your hand. Forever I love You, forever I‟ll stand. Nothing compares to the promise I have, in You.
 88. 88. My Jesus, my savior, Lord, there is none like You. All of my days, I want to praisethe wonders of You‟re mighty hand.
 89. 89. My comfort, my shelter,tower of refuge and strength.Let every breath, all that I am,never cease to worship You.
 90. 90. Shout to the Lord! All the earth, let us sing; tower of majesty. Praise to the king!Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name.
 91. 91. I sing for joy at the works of Your hand. Forever I love You, forever I‟ll stand.Nothing compares to the promise I have, in You. (x2)
 • estherlouw

  Aug. 11, 2013

Views

Total views

1,350

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

5

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×