Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
PT Insan Mulia Perkasa
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Cam nang-seo-copywriting

Download to read offline

Cam nang-seo-copywriting

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Cam nang-seo-copywriting

 1. 1. I «(77) KING WORLD TU DUY KHóNG GIOI HAN cííM NANG SEO COPYWRITING CHUYEN NGHIEP
 2. 2. k 7 h ^ CAM NANG SEO COPYWRITING CHUYEN NGHIEP Nól DUNG I. LOI GIóI THIEU . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .2 n. KHAI NIEM . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .2 m. VAI TRO . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .3 IV. xAY DUNG CHUDE . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4 1_ Dngn- góc a@ nhin nnàn_ dánh gna ng; nhán . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .4 2. Duóí C011 Inãít chuyên gia . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .4 Xày dymg chü dê Inang tính chuyêrl ngành . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5 4. Duói góc d@ thuorlg Inai . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .5 v. DAT TIEU Dê BAI vIêT . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .5 1- Düng COH S5 d5 dãl ííêU dê . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .5 2- Düng Cãu tFüC Cãu b5 1511132 $01 tó rnó . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .5 3. Dàt tiêu dê bàng (íác dang Cáu nghí Vãn . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .ó 4. Ván dung thành ngü; tua ngü; ca dao, dán ca . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .ó 5. Vàn dung các vêírl dê “hot” . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .ó 6. Düng biên pháp tu u): .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ó 7. Tiêu dê Inang tính Khêín Cãp . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .7 8. Làp rnót danh sách het kê . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7 9. Tiêu dê mang tính lgi ích . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .7 10. Tiêu dê mang tính chêít chíêu du, b6 büa . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .7 1 1. Düng các thuàt ngü chuyên ngành, nhüng khái niêm ít ngrài biêít dêín . ... ... ... ... ... .. . .7 VI. GIAT SAPO SAO CHO HAY . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8 1. Dãn dát sapo bàng cách kê chuyên . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .8 2. Dãn dát Sapo bàtlg càu hóí . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . 9 3- Dãn dát thBO (íãü Hói Ilgllàí 1151 tiéng . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .9 4. Dãn dát theo huróílg míêu tá . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . 9 vu. cAcH vnãT Nó| DUN@ CHUXN sEo . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . . 1 O 1. Chên lü' khóa nhuz thê nào cho hay? .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . 1 O 2. Mát d@ u} khóa . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . .11 . S. (Jãu trüc bài viêít . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..1 1 ; nilaga KING WORLD{E1'i1'D0z1I1:()()l*l, ^í(){3.3”(7] P096 1 n; Duv KHoNg G@ HAN VPDD: 84/23 Thíuh Tinh Nguyêl. P2_ Q. Tim Einh_ TP. “CV - TCH: (08) 0070 4838 - 0070 4829 - Vvhsihtz smmnrlxí. r1
 3. 3. k a h h CAM NANG SEO COPYWRITING CHUYEN NGHIEP I. Lori Glól THIEU Thay màt Hoc Viên King World, chüng tói, nhüng nguài biên soan cuãn CAM NANG SEO COPYWRITING CHUYEN NGHIEP xin güi loi chào thàn thuong nhêít tói tãt cá ban doc. Trong quá trinh giáng day tai Hoo viên, chüng tói nhan dugo rêít nhiêu nhüng cáu hói nhu: Viêít noi dung SEO có dê khóng? Làm the nào d? : dat title trong SEO hay? Dat keyworld nhu: the nào hop 1y? ... Và rêít nhiêu, rêít nhiêu càu h6i khác nhau nüza liên quan den Viêt noi dung trong SEO duorc dua ra. S6 di có nhüzng càu h6i này vi hau hêt các ban SEOer dêu hiêu dugo tãrn quan trong cüa content SEO. Nó chính là VUA, là thuóc do chuêin muc cüa website, là diêu kiên quan trong dê “lêíy long” các ong lón tim kiêm nhu Google, Bing, Yahoo. Khóng có noi dung hay, nghía là ban phái doi màt Vói nhüng Website chêt, và nêfu là dã là Website chêt thi viêc làrn SEO cüng tr6 nên vo nghía. Dó cüng là lí do mà Hoo vien King World biên soan @no'n CAM NANG SEO COPYWRITING CHUYEN NGHIEP, Voi ngon ngü: gián di, chàn thàt, giàu cám Xüc, dugo chia sê bàng nhüng kinh nghiêrn thnsc tê và tãm huyêt cüa nhüng nguoi biên soan, chlíng tói hy yong, cuãn cêím nang sê gíüp cho nhüng ai darn mê trór thành SEO Copywriting chuyên nghiêp có the: tiêp can và hiêu vê lính mo này dê dàng horn. Chüc các ban doc sách Vui Vê và thành cong trên con duàng minh dã chon! II. KHAI NIEM SEO Copywriting duoc hiêu theo nghía tiêng Viet là NOI DUNG trong SEO. Ttíc là xày dung nói dung làrn nên táng phuc Vu nhu cãu tim kiêrn cüa ngusoi düng. Nó có thê là nói dung cho rnót bài giói thiêu sán phãrn, dich vinthuong hiêu, hoàc mot bài chia sê kinh nghiêrn, tu vãn, hay rnót chuong trinh offline, noi dung cüa mot website, m. VAI TRO Trong chiên luoc SEO thi “Noi dung chính là ma”. Diêu dó có nghía content là mot yêu to' vo cüng quan trong mà ban khóng the: b6 qna trong suêít quá trinh làm SEO, nó là su liên kêt chat che giüa Keyword + On Page + Off Page + Authority Và con rãt nloiêu yéu to' liên quan khác. KING WORLD (Eric Doan: 09141493399) Page 2 ru Duv KHONG snow HAN VPDD: 34/23 Thích Minh Nguyét, P2, Tãn Binh, TP. HCM ~ Tell: (08) 6670 4858 - 6670 4829 « YVebsíte: seoworldvn
 4. 4. a? A A CAM NANG SEO COPYWRITING CHUYEN NGHIEP Met bài Viet có content tet, chuen SEO se mang lai ret nhieu loi ích: Gia tang lusong khách hang truy càp (Vi nei dung hüu ích, hay) Giiíp doanh nghiep có nhüzng traffic tap trung, nhám dting dei meng cãn huórng tói, duy tri su: turong tác Vóri dec giá Ve lau dài. Giiíp Website thãn thien Vói be rnáy tim kiem Google. IV. XAY DUNG cHü DE De có met bài Viet tet, dãu tien ban cãn phái dinh huóng và Xáy dung duorc chü de. Tuy nhien, có ret nhieu nguei than phien Vói chüng tei ràng he kheng biet phái Viet gi. Vàng, neu nguei Viet kheng duec giao met chü de cn the thi Viec Xác dinh PHAI VIET GI quá thuc kheng he don gián. Neu nhu ban Vãn dang bei rei kheng biet làrn sao de tim duoc met chü de Viet thích hop thi hay tham kháo met se phuong pháp hüzu ích duói day. Có ret nhieu ng1rotI` ' Viet quan niem ràng: Met bài Viet hay thi phái khai thác de tài thet Vi rne. Tuy nhien, rnet chü de “to 1611” neu kheng mang lai loi ích gi, kheng cung cãp theng tinhüru ích thi tãt nhien nó se chãng có chüt giá triVáy nen, süc hüt cüa met bài Viet dei khi chi do'n gián là nhüzng kinh nghiem thuc tien, bài chia sê hay nhüng ban khoãn, nghi vãn, duçrc cá ceng deng quan tam Ve lính VLIC kinh doanh (sán phem, dich mà doanh nghiep dang khai thác. Dó có the là: “ Ghia sê kinh nghiem Vàng de mua duorc latop giá re” hay nhu: “Giái dáp thác mác làm the nào de phán biet dIIQC dau là don Vi cung cãp dich Vu báo Ve uy tín” R@ ràng Viec nguei Viet xày dung chü de duói góc de nhin nhan, dánh giá tü: thuc te trái nghiem cüa bán than se tao nen cái nhin trtirc quan, tao su tin tuóng tuyet dei cho nguei doc. Trong quá trinh làm Viec lien quan den lính Vurc SEO Copywriting, tei nhàn they Xác dinh de tài duróri góc de này có the dugo Xem là meu chet quan trong. Bed, Vói nhüng quan diem, lap luàn Inà các chuyen gia den ngành dua ra, chüng tei tin chác góc tiep càn này se tao nen cái nhin true quan, mang su: tin meng tuyet dei cho nguei doc. Hien nay, có ret nhieu chuyen gia lien quan den nhieu lính Vuc nhu: khoa hoc ceng nghe, neng nghiep neng then, kinh doanh, ... Ban có the tham kháo nhüzng bai Viet Ve các chuyen gia, nhüng càu nói bet hü hay nhan dinh cüa Bill Gates, Steve Jops, Mark Zuckerberg, ... de xày dung chü de hay, phü hop Vói sán phem/ dich vu ban dang Viet. KING WORLD (Em Doan: 0914.493.399) P096 3 ru DUV KHONG 0101 HAN VPDD: 84/23 Th íc11 Minh Nguyel, P2, Tãn Binh, TP. HCM ~ Tell: (08) 6670 4858 - 6670 4829 ~ Wlebsilc: seoworldvn
 5. 5. k CAM NANG SEO COPYWRITING CHUYEN NGHIEP Thay Vi chüng ta Viet theo huóng chung chung thi cac ban Xac dinh Viet theo met hvzórng cu the, san pham cu the, di sau Vào chüc nang, vai tre cüa chung. Ví du: Khi Viet cho linh Vuc báo Ve chung ta se nghiên cüu Và Xác dinh de tài là các dich Vu báo Ve nhu: dich vu bao Ve muc tieu ce dinh, yeu nhan, ATM, nha hang, khách san, .. hoac Ve lính Vuc may tính, ban có the tim hieu ky Ve mei deng may HP, Dell, Toshiba de Viet Ve ceu tao, chüàc nang, vai tre cüa mei loai may, ... Có the nói, Vóri chính lei xay dung chu de theo huóng nay, ban se có co hei khai thác duorc cá trãm bài Viet khac nhau deng thei se dugo ceng deng chia sé manh me Vi tính be ích cüa nó. Hay chung ta hieu nem na là cách Xay dung theo xu huórng theri dai. Dei Vói ca nhan ngtrei Viet thi day có the duQc Xem là cach don gian nhuzng cüng rat hieu quá. Nguei Viet có the cho “ra le” cac bài Viet dang nhu: “Gióri thieu chung Ve dich Vu, Ve san pham cüa doanh nghiep minh. Cung cap met cai nhin teng the Ve tinh hinh thi trueng trong giai doan hien tai, chung ta cüng có the so sành sánh gia ca, chat luong sán pham cüng nhu chat luorng dich Vu, giói thieu den ceng deng nhüng dia chí uy tín, hay thieu uy tín, ... ". Nhin chung, dang chü de nay kha reng Và kheng mang tính khuen khe, mien sao ban Viet that hay, lei cuen nguei doc si} dung dich Vu cüa minh. Tei lay ví du nhu the nay, ban dang khai thác de tài cho tu khóa “tham my vien” thi ban có the tiep can theo cach don gian la giei thieu truàc tiep tham my vien don Vi minh. Neu phfrc tap hon thi ban có the thusc hien met bài Viet teng hop nhüng han che cen ten tai trong ngành làm dep, Nhin chung, khi Xay dung chu de bài Viet, các ban nen lua chon nhüng chü de ma nhieu ngueri quan tam Và có lien quan den lính Vuc cüa website ban, de tài can cu the, có gia tri, có kha nang mang den nhieu theng tin hüu ích cho ceng deng, Vóri cach khai thac de tài nay se giüp ban có 1 luong tracffic cao Và en dinh. v. DAT TIEU DE BAI VIET Tieu de bài Viet la met nhan te Ve cung quan trong trong ket cau cüa met bai Viet phuc vu SEO. Tieu de se la yeu te dau tien “dap” Vào mat dec gia Va là chia khóa dan khách Vào toàn be bài Viet. Vay nen, trong khau Viet tieu de bài Viet phái 1am sao cho V1`ra thu hut Vira hap dan và Vera mang tính hieu qua thiet thuc. KING WORLD (Eric Dean: 1191414921399) Page 4 ru DUV KHONG 0101 HAN VPDD: 34/23 Thích Minh Nguyet, P2, Tan Binh, TP. HUM - Tell: (08) 0670 4353 - 6670 4829 - Wiebsite: seoworhívn
 6. 6. k a ^ ^ CAM NANG SEO COPYWRITING CHUYEN NGHIEP Gó the khãng dinh: Tieu de cüa ban la n1et ban tóm tat toan be nei dung bài Viet. fay nen, tieu de tet thueng can phái dam bao: o Hep dan, lei cuen ngueri doc n11in vao la rnuen click c11uet nhung kheng nen p11e truorng. o Ngan gor1 1111ung mieu ta day dü nei du11g (11e11 giói han 15 ky tu). o Tieu de phái lien quan mat t11iet den nei dung. 0 Tieu de can chuàa tü: khóa nhung phai khéo leo. o Theng diep ban Viet có the giao tiep tet Veri tat ca moi ngtreTi, n1oi thanh phan Và moi laa tuei. o Phái dam bao t11e11g diep dó k11i den vói nguei doc nó Van cen nguiten y nghía Và tuyet dei tránh nhüng lei cu pháp, (zhính tá. : -mna I 1 inluv' """ _ 1.011' I . l' g " L_ : ninu ' ' "' 'V Squlvxords cgnLegtent nante: key _, - pt -í on (G ndescr" _. . I wame-“Aut har. . (on: gn( n, ” v". 1 . e= . 11 r . pa! ” . .(li. _fl'llvlll. l"' "mvnn anrr' _ "`, ,. ;III I' , .-1I! I"' AH”. tl' ` i . y|. [11I'I' . l"'_ _ . .pula 11! . ""'. on! a _, ,_ . a 'url' Met se nguei có thói quen Viet tieu de sau k11i hoàn thành bai Viet, met se ngurei khac thi lai có thói quen Viet tieu de trtrec. Tuy nhien, Viet trusórc hay sau thi dó la cach 1am cüa mei nguzei, Van de nãm 6 che tieu de có hay, dec dao, the hien tet tu: tuírng chü de cüa bài Viet hay kheng. Sau day n11óm SEO (bpywriting chung tei xin gori den ban met se CáCh Viet tieu de thuerng they: 1. Düng 151,111 51311611111 tieu 11@ Di n11ien, nó kheng áp dung cho tat cá các trueng hop nhung 11eu có the thi ban nen sü: dung nó nhu met cach 1am tang de tin cay Và met hinh ánh chính Xac cho cau tieu de. Ví du: “3 bí quyet 1am facebook marketing hieu qna” hoac “IO ngay hoc 1am SEO”. 2. Düng ceu 11111: (tau b6 hilig goi 113 111e Trong tieu de bai Viet thi Viec düng cau trüc b6 lüsng se gay te me cho nguei doc t1`r dó khuyen khích nguei doc dick de biet them nhieu theng tin hon. V í du: “Muen thue duoc bao Ve giá re (zan chu gap” hoac “Bao Ve gia re - re ma dat” (Erht 1302111: ()()14.4(38.C39Q> P096 5 mm momo _ i 111 DUY KHONG 51:71 NAN VPDD: 84/23 Thích Minh 1g11yet. P2, Tan Binh, TP. HUM - Tell: (08) 0070 4858 - 0070 4829 - W ebsite: seotvorhlvn
 7. 7. , _ _ CAM NANG SEO COPYWRITING CHUYEN NGHIEP Nhüín càu hói luón thói thác n ài doc di tim cáu trá lài Và di nhiên á trinh tim kiêm cáu 3 gu - q” trá lài bài Viêt cüa ban sê nhàn dugo nhüng “cü” click chuót. Ví du: “Làm thê nào ãê tü: khóa nhanh lên T0p? ”, “Có nên làm SEO khóng i? ” Vi du: Nhán Sam giá rê “Tíên nào cüa nãy” hay “Thi truàng may lanh - “Thusçmg vàng ha 77 z 97 CaIIl Bang kinh nghiêm cá nhán chüng tói tha/ y ràng: Dang tiêu dê này sê tao cám giác thàn quen, khoi gm' tinh cám, gày ãn turong Vói nguài dec. Nhu các tác phêím diên ánh, ca khiíc nói tiêng hay nhürng càu nói dang gày sêít trên cóng ãêng. Diêu này cüng gíêíng nhu Víêc si} dung ca dao, tuc ngüz trong tiêu dê bài viêt, nhung nó mang tính sáng tao va dót phá hon. Ví du: - “Thiên ha ãê nha/ t” SEO pháp - “Xin lãi anh chi là thãng làm nghê “SEO” Dó là nhüzng biên pháp khá quen thuób vói nguài viêt lách: so sánh, ãn du, cuàng diêu, hoán du hoãc mót S6 tü: nhu tãt nhãtla, “hay nha? , “don gián nhêítw, “tiên loi nhãtw, “bá dao nha/ t” , “hot nhãt”. Ví du: - Nhüng phurong chiêb máy làm kem “hot nhãt” - Máy tàp thê dung tiên loi nhãt, Dáy là cách si} dung các phuong tiên ngón ngüz, nhãin dat tói hiêu quá diên dat hay, dep, biêu cam, hêíp dãn. KING WORLD (Em: Daan: 09142193399) Page ó ru nuv KHONG cum HAN VPDD: 34/23 Thích Minh Nguyêt, P2, Q. Tàn Binh, TP. HCM ~ Tell: (03) 6670 4353 A 6670 4329 ~ Website: seoworldvn
 8. 8. X , A A CAM NANG SEO COPYWRITING CHUYEN NGHIEP w A' 7. Tiêu di; Inang tính Khíin (AílI) Tiêu dê khéin cêíp luón có tác dung thüc dáy khách hàng phái hành dóng ngay làp tác Vi du: - May lanh giáln giá S60 dêfn 99% chi trong già Vàng. - Mua Toyota ngay nhanh tay rinh quà 8. Làp m6( (lanh sávh Iiêt kê Nguàri viêt nên dua ra Iihüng 56 liêu th6ng kê tiêu biêíu Inót mat nó tao duon tính thuyêt phnc “nói có SáCh mách có (zhlíngw mãt khác nó Cüng th6 hiên dugo si): chiu khó tiIn tói, nghiên (niu cüa tác giá. Ví du nhu: : “Top 10 Cóng ty làIn SEO uy tín nhêít” hoàc “7 thü thuàt seo tü khóa lên top Google”. QTiêu d5 Inang tính lgi ích Hãu h6t nhüng tiêu dê nhãn manh d6n nhüng lori íchv Inót kêt quá rãt dáng mong doi sê thu hát dusçrc khách hàngV i dn: Tang doanh S6 ngay sau 10 ngày làm SEO 10. Tiêu (i6 mang tính (their (thiêu (lu, hó hüa Ngay cá hán thàn chüng ta cüng luón khóng có süc Iniên dich truóc nhüsng lc`ri “du d6” có (íánh hay nhüsng cai CTLIQC gQi la “bi inat”. Tai sao nguàài vi6t khóng “loi dung” nhusçrc di6m này cüa dóc giá d6 chiêu du nhüzng “on” click chuót. Dó (zó th? ? là: “Khám phá bí mát làrn dep Cüa các ngói sao hàng dêiu” hay nhu: “Ban có Inu6n bi6t tuyêt chiêu làIn dep cüa hot girlíw. 11. Dinig (tác Ihuãl Ilgü vhuyíêln Ilgành. nhfmg khái Iliên) it ngmiñ hifít (i6n Ban dã tinig nghe d6n: “SEO rnü XáIIlw, “SEO Xanhvh “SEOchính phái, SEO tà dao”. Dó chính là Inót trong nhüng CáCh si} dung thuàt ngü Chuyên nghành mang lai hiêu quá 030./ thác dêíy su tó m6 và thích thü cüa ngusài doc. Dàc biêt, dày la cách dat nhám tóri các d6i tuzcjng quan tàm thuc sur d6n SEO, cung cãp thóng tin chuyên ngành hüsu ích nên d6 dàng nhán dugo click chuót tü ho. Mót bài Vi6t thu hlít hay khóng hãy nhin vào tiêu dê Inà anh ta dat. Bói tiêu dê hay chính là chia khóa dãn nguzài doc vào bài cüa ban, vi vàyy hãy luón sáng tao trong cách dat title d6 thu hüt nhiêu dóc giá hon nhé. (( a , , KING WORLD (Em Dnnn: ()<>1+.408.I300) Page 7 KING WORLD g ` g _ V _ _ m [my KHoNg mo. HAN FDD: ãH/ Zíã 'lhíuh Minh Nguyêt. P2, Q. làl) Binh, ll). HUM ~ fell: (03) {1070 4808 ~ 0070 4132” ~ Hhsite: :eemv01'l(l. '11
 9. 9. , A h CAM NANG SEO COPYWRITING CHUYEN NGHIEP vu. GIAT SAPO sAo CHO HAY Chüng ta có “giàt title” Và cüng Có giát “sapoja, bóri sau title, thi day chính la phêin khó nhêít trong toàn b6 bài Vi6t. Nhiêu hoc Viên chia sê Vói chüng tói th6 nay: “Có oi, BH] thãy Vi6t k6t bài cón d6 hon Inó bài”. Diíng Vày, n16 bài gi6ng nhu “n1i6ng tràu” d6 bat dau 1 càu chuyên. “Mi6ng trãu” dó càng ngon, (tang Xanh thorn thi Iiguoi an càng thích Inà nguài doc cüng m6 say, nhung khóng phái ai cüng hi6t cách rnó. Vày (zái khó ó dày là gi? N6u sapo trong báo chi dugo coi là cái “thãn” cüa bài báov nó có th6 rlít ra tü: Inót d6n Vài càu nguyên Vãn trong bài báo hoàc tác giá hay toa soan “sinh thành” tü: cái “thãn” dó hang mót hoãc Vài cáu (zó süc hãp dãn ngán gon, , d6 hi6u. Thi Sapo trong SEO content cüng trên tinh thãn 6y? nhung phát tri6n Và Inang nang tính dao thü. Sapo trong n6i dung SEO khóng dorn gián nhu chüng ta Vi6t Inót càu Vãn ngan gon? Xlíc tích, 1am n6i hat nói dung bài Vi6t d6 dãn dat r1guoi doc, mà nó con phái khéo léo cài dat keyword sao (tho that hay7 that tu: nhiên Và muort ma. B6n n6i, I16u ngtrài dqn: có nhin thãy tü khóa d@ ho cüng khóng bao già bi6t ràng nó duroc (:6 sap dat Vào. Tuy nhiên, duói dày t6i sê giói thiêu d6n các ban mót 56 cach Vi6t sapo sao cho hay, thu hüt Và quan trong la, các ban düng nghi quá nhi6u V6 tü: khóa. Hãy gat nó sang 1 bên, hãy cü Vi6t bãng nhüng ngón ngü rnóc mac, gián di dugo “tuón” ra tfr nhüng y nghi ban dãu. Chi (zó nl1frng CáHl Xüc dãu tiên mói Inang d6n cái “thãn” cho cáu Van. Có th6 khi dó, cau Van chua hoàn thiên Và khón dü d6 nêu bat tinh thãn bai vi6t nhusnw nó la buzóc khói dêiu d6 các ban “cham” d6n dtroc g a a; . chiêu sàu trong nghê thuàt Copywritingv Inà cn th6 là Sapo. 'l. Dãn (iãit sapo hãng ('á(tl1 k6 vhuyên “Ong 6y khóng gian, nhusng 6ng 6y thích oai. Ma cái oai ó day cüa 6ng 6y lai la d6i, dó la thuê V6 S7. N ruài ta nói chi nhün r n uài Uiàu n Eri n6i ti6n<I mói cãn V6 SN chüà ón r ã riói ian r 3 à v a v a Y( à Y à à hay ngay hi6rn gi dãu mà V6 sy cho rách Viêc, có khi lai mang “hoa” Vào nguóri”. Doan sapo trên khóng h6 nam trong bãt of): Inêt khu6n kh6 nào. T1`r khóa ó day chính là “V6 ayw, nhuzng tác giá gãn nhu: khóng quan tam nhiêu d6n di6u dó. Tac giá d6n dát Cáu Chuyên mót cach tu: Iihiên Và gián di? tham (; }lí? càu Van cüa tác giá rãt dori thuàng nhu “rách Viêc, mang hoa”. Ay nhung, chính l6i d6n dó dã dánh “lira” dóc giá, khi6n ho khóng nhan ra ràng? tác giá dang (:6 cài tfr khóa Vào bài. Tai sao “oai” lai khóng phái là Xáy nhà lêiu, mua xe hoi, choi hàng hiêu Inà là thuê V6 sy? Vày Inói nói, dó là thüs oai “la” ó' d6i. rà cüng (zhính l6i dát càu chuyên nhu Váy, bài Vi6t sã khóng th6 nãm ngoài danh sách yêu thích cüa nguài doc. Nó hàiv nó gãy (tuài Và di nhi6I1 nó cüng Inang lai hiêu quá Pr cho doanh nghiêp th6ng qna bài Vi6t. I (Q 7 , , KING WORLD (Eric Doan: ()<>14.19:; .:s<)<)“; Page 8 KING WORLD n; Duv xHóNç s@ HAN VPDD: 34/23 Thívh Minh Nguyíl. P2, Q. Tàn Binh_ TP. “CM - Toll: (03) 0070 4353 - 0070 4829 - Wivhsilv: ncoworldwrl
 10. 10. x , ^ ^ CAM NANG SEO COPYWRITING CHUYEN NGHIEP Cáeh dãn Sapo này thlre ra kheng quá Xa la Vóí hãu het nhüng ban dã tüàng hee qua chuyen nghành báo chí hay eopywriter. Tuy nhien, các ban cãn phái luru y, eàu hói ó dày kheng do'n thuãn là eàu hói. Ven di nó là eàu hói tu tü* Và pha ehlit “ngêngaa, “khiêu khích” nglrài doe. Nó kháe vó1 báo ehí, vi ehling ta dang làm Copywriting, eái mà ehling ta eãn là “dli” dlIQC nglróí dee doe nó ehli kheng ehí luót qua Xem. “Len sapa ehlip ánh trong müa tuyet là Vó nhán dao? That là nhüng suy nghi thien ean. ..” Hay nhu: “Hãy cho tói cáu trá lan, tien thue có Inang lai hanh phlie hay kheng? Neu kheng, tai sao ehling ta lai eãn t1en? ... ” Vói nhüng eàu hói mang tính “tháeh thlie” nguàri dee, nó se thu hlit laeng truy cap nhieu hon vó1 dang eàu hói tu tl`r don thuãn. Bó là Bill Gates, Steve leps hay bãt eli ai mà ban cho ràng phü hep vóí II11_,1C dich elia bài Viet eüng nhu tü: khóa élánh SEO. Theng thuràng, vóí nhüzng den ehlirng tl`1 nguàd nei tieng se mang lai tính thuyet phlie Và ánh huórng lótn tóí nguài dee. “Thãt nghiep, nhüng tem bãng quãng vào met góc. Ban ehán nán Và mu6n bó euóe, cuóc seng này that bet eóng. Bling váy, bei chính nhà ti phli Bill Gateeüng ãã nói: “Cuóe seng Ven kheng eóng bãng - Hãy tap quen dãn vóí dieu dó. ” Váng, dieu quan trong là ban phái quen vóri nó. Tói biet, rãt nhieu ban thuràng tríeh den len cüa nguài n51 tieng dãu tien, tmóe khi ban diem giái met dieu gi dó. Bó eüng là met eáeh, nhung düng quá lam dung, bài th6ng thuàng, dee giá thích slr kháe biet hon là su lap khuen, sáo reng. Hãy bien teu lei nói elia nguód nei tieng met eáeh kheo leo, dãn dát dee giá theo huóng tu nhiên nhêít. Kháe vói báo ehí và eüng kháe vóí vãn chlrong, SEO Copywriting sáng tao tren met khu6n khe nhêít dinh Vód nhüng tü: khóa dã CTIIQC ehí diem. Bó eó the là nhüng tü: khóa nhàm ehán lien quan den máy phát ãiên, máy tính, máy lanh, xe hoti hay my phãm, thuee, ... Bae biet Vói nhüng dang bài seeding di sáu vào chuyen nghành se Vó eüng khien ehling ta bí dê tài, bí cáeh mó màn. KING WORLD (Eric Dean: o014.493.39s; ) Page 9 m Duv KHoNç glo. HAN VPBD: 84/23 Thích Minh Nguyêt, P2, Tàn Binh, TP. IICM - Tell: (08) 6670 4853 - 6670 4329 - Website: seoworlrívn
 11. 11. k , A A CAM NANG SEO COPYWRITING CHUYEN NGHIEP “Kheng duzec guy phái nhu: Carnry hay dey tính the thae nhu? Fortuner, nhtrng V 10s lai có su: nei bet rieng Vóri Vóc dáng nhó, gen Và thanh lieh. Bae biet, en tueng hen eá dó là deng e0 ben bi Vóri inet Inlie giá Ve (züng hep 1y”. Mieu tá Ve sán phãm là inet trong nhüng cách khác phlie duec slr khe cling trong phãn me bài. Hay nhu: “Ngei nhà se tró nen treng trái heàc kém phãn them my neu thieu met phãn nhó ban ceng phía truóc. Ban ceng ehính là nei ban có the thu giãn, thá hen minh Vói nhüsng giàn hoa nhó li tí, nhüng eheu lan kiêu ky”. Vói ngen ngüz nhe nhàng, the meng ban có the dua phãn me deli thee hlróng tá cánh de de thliyet phlie leng ngliei. VII. CACH VIET NOI DUNG CHUKN SEO 1. (Ihen tl`r khóa nhu' the 11210 che hely? Bieu khó khãn nhêít khi trien khai nei dung chuêín SEO là leta chen chli de phü herp Vói nhüng keyword trong bài. Và, sau khi hya chen dlrec chü de, nghia là. ban dã dành duec 50% chien tháng trong “phi Vu” Viet SEO này. Bieu (ten lai, dó là ban phái trien khai nei dung sae ehe (zhliãn SEO Và chen tü: khóa sae che that tu nhien, re ràng, Inach lac Và cuen hlit nguei dee. Tuy nhien thtrc te kheng có quy chuãn nào Ve eáeh chen til khóa, nó duec hinh thành tl} nhühg kinh nghiem thUC te. Ban càng Viet nhieu ban se eàng hieu ra khi nàe thi chen tl`1 khóa, cãu tl`r nào di Vói tü: khóa thi cáin they tlg: nhien mà kheng kech eem. Tei they ó tren ret nhieu Website hien nay có cáeh chen tl`r khóa rêít la the này, có the nó Inang lai hieu quá trong quá trinh SEO, nhtmg gày khó chiu che nguel' dec. Ví du, tü' khóa, “Ceng ty báo Ve chuyen nghiep” duec chen 111111 sau: - Ceng ty báo Ve chuyen nghiep: Phát hien met wi lat xe, 9 ngliei chet, 28 nguei b1 thueng - Ceng ty báo Ve chuyen nghiep: Bau leng tre se sinh bi me be rei trong thfing rác - Ceng ty báo Ve chuyen nghiep: Cháy len, nhieu nguei thuerng Veng Re ràng, “ceng ty báo Ve chuyen nghiep” (theng lien quan gi tói Iihüng tin dó, nhlrng de de dàng SEO tl`r khóa, nguei Viet bet chãp nguei dec có thích hay kheng, chi cen có lei ehe ceng Viec SEO cüa he là duec. Bày là cách Viet gày rãít nhieu phán cárn cho ngueri dec, mà muc dích chling ta SEO Website de làm gi, dó là “lãy leng” ngliei dec bang Vi tri tren Geelge Và nei dung Web. Vi yay, ban nhó nen chen tü: khóa sae cho tu nhien, thuán theo (tãu Vãn, kheng nên (then thieu sus logic Và le lieu nhu: the. (( T , , KING WORLD (Em Dean: <)<>14.+<>3.: s00) P099 lo KING WORLD _ _ _ a _ TU DUY KHONG cual HAN PBB: 34/23 Thívh Minh Ngliyet, P2. Q. Tán Binh. TP. H(I. [ - Tell: (08) 0070 41808 - 0070 4829 - W ehsite: semvel'lll. x'ii
 12. 12. , A A CAM NANG SEO COPYWRITING CHUYEN NGHIEP 2. Met de tl`r khóa Kheng quá ít cling kheng quá nhieu nhé. Theo cáe chuyen gia SEO, mat de tü: khóa kheng quy dinh eli the le bao nhieu, nó ehí mang tính tnong dei. Theng thueng, tl`r khóa eó ten se sii dung nhieu thi de duere index hon nhung neu ban lam dung thi nó lai ret de bi spam. Vi Vey, trong met bài Viet khoáng 300 chü, ban chi een ehen 2 tl`r khóa, een nhüíng bài Viet khoáng 500 ehü: ban eó the ehen 3 tü: khóa. Be tang them tính hieu quá trong SEO, thay Vi ehen 1 loai tü* khóa, ban eüng eó the de Xuet Vói be phan SEO Ve mat de tü' khóa Và cung eep them met se tl`i khóa phli di kem de ket hep trong bài Viet. Ceu trüc bài Viet Có khá nhieu loai de cáe ban llia ehen nhu me hinh tháp Xuei, tháp nguec, kim elrong, bóe hành, hinh tren, hinh chü nhet. Trong dó, me hinh tháp Xuei Và tháp nguec hay een gei là (dien dich Và quy nap) duee sti dting nhieu nhet. Me hinh tháp xuei: Me hinh này quá quen thuec Vóri ehling ta ngay tü' khi ngei tren ghe nhà trlreng Vói men tep làm Van. Nghia là, phen me bài duee Viet gei me Và hep den, sau dó mlie de quan trong ngày càng duel: tang den er phen then bài, Và phen ket luen chính là nhüng theng tin quan trong nhet mà ban een nhae tói. Me hinh tháp nglree: Trái hoàn toàn Vói me hinh tren, Vóri me hinh này cáe ban ce gang dua nhüng y quan trong nhet lên phen me bài, sau dó phen then bài ehling ta phen tíeh y chính dã dua ra. Phen ket luen se rlit gen Và dlie ket lai nhüng gi ehling ta da phen tíeh. Tuy nhien, ban nhó llru mei dang Viet lai eó nhüng uu IIhIIQC diem kháe nhau, trong quá trinh Viet ban düng quá quan tem vào nhüng quy tae Viet dành rieng eho eáe me hinh. Bieu quan trong là ehling ta phái linh deng eáeh Viet sao eho sáng tao, hay Và logic. t ç a , , KING WORLD (Eric Dean: 0914493399) P096 l l ma noum a _ a TU nuv KHONG ciel HAN VPBD: 84/23 Tliírli Minh Ngliyet, P2. Ten Binh, TP. HCM - Tell: (08) 0070 4808 - 6670 4829 - W ehsite: seoworldwn
 13. 13. k , A A CAM NANG SEO COPYWRITING CHUYEN NGHIEP THAY CHO LOI KET Kheng eó eáeh nào kháe, neu ban eó nhüng bài Viet SEO content hay, y nghia, dó là Viet, Viet Và Viet. Mei ngày hay Viet ít nhet 1000 tf! , ban eó the lua ehen bet eli ehli de nào tü: gia dinh, tinh yeu, eeng Viee, chuyen men, tám, ... Ban kheng een thiet phái Viet quá hay, quá hoàn my, nhung ban Viet theo eám Xlie elia minh. Chang phái eó ceu “Cli di rei se den” eüng gieng nhu “Cli Viet rei se hay”. Tei dám chae, den met ngày nào dó ban se Viet mà nhu nói, nói mà nhu Viet, nó ehen that, tn: nhien Và thuyet phlie nguei dee. Và neu ban thlre su dam me Và mong muen tre thành SEO Copywriting chuyen nghiep Vóri nhüng bài Viet SEO Copywriting de deri thi ngay tu báy gie, hay Viet len nhüzng ceu chuyen euee eeng clia minh mei ngày. Chlic các ban thành ceng tren con dueng mang tên Copywriting I ( ç a , , KING WORLD (Eric Dean: 0914,493.399) P099 l 2 KING WOI! !!) _ a _ , _ n; Duv KHóNç gm) HAN VPBD: 84/23 Thíeh Minh Ngliyet, P2, Tán Binh, TP. HCM - Tell: (08) 6670 4808 - 6070 4829 - Website: seoworldvn

Cam nang-seo-copywriting

Views

Total views

412

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×