Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Critical Chain Project Management
Next

Share

Project Management Meth V1 2006

Introductie tot projectmanagement

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Project Management Meth V1 2006

 1. 1. PMI Project methodologie Aanpak projecten 20 juni 2006 Vlaams Centrum voor Openbare Bibliotheken
 2. 2. PMI Methodologie <ul><li>Project Management Institute (°1970) </li></ul><ul><ul><li>ontwikkeling van standaarden, </li></ul></ul><ul><ul><li>certificering, </li></ul></ul><ul><ul><li>opleiding, congressen </li></ul></ul><ul><ul><li>vereniging, </li></ul></ul><ul><ul><li>promotie, </li></ul></ul><ul><ul><li>tijdschriften </li></ul></ul>
 3. 3. PMBOK <ul><li>PMBOK: Project Management Body of Knowledge </li></ul><ul><ul><li>Conceptueel, kader, framework </li></ul></ul><ul><ul><li>Richtlijnen en praktijk is toepasbaar meestal in de meeste projecten </li></ul></ul><ul><ul><li>Goede praktijk = er is algemene consensus dat de toepassing ervan de kans op succes vergroot </li></ul></ul>
 4. 4. Wat is een project? <ul><li>Een project is een tijdelijke onderneming om </li></ul><ul><li>een uniek resultaat te bereiken. </li></ul>
 5. 5. Project: fasen (1/6) <ul><li>Doorheen een project ontwikkeld men meer detail en begrip (cf. (ver)bouwen) </li></ul><ul><li>Gefaseerd: </li></ul><ul><ul><li>Fases gerelateerd aan eigenheid v/h project </li></ul></ul><ul><ul><li>Afgebakend door een levering en een acceptatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Meetbaar, verifieerbaar </li></ul></ul><ul><ul><li>Bv. rapport, product, plan voor volgende fase </li></ul></ul><ul><li>Progressieve ont-wikkel-ing. </li></ul>
 6. 6. Project : verloop (2/6) <ul><li>Verloop van werk en kost </li></ul><ul><li>Verloop van onzekerheid en aanpasbaarheid </li></ul>
 7. 7. Project levenscyclus (3/6) <ul><li>Varieert; typisch: </li></ul><ul><ul><li>0. Idee </li></ul></ul><ul><ul><li>Charter (wie, wat, wanneer) </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenstelling project team </li></ul></ul><ul><ul><li>Scope statement </li></ul></ul><ul><ul><li>Takenlijst </li></ul></ul><ul><ul><li>Plan </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitvoering/voortgang </li></ul></ul><ul><ul><li>Acceptatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Product </li></ul></ul><ul><ul><li>Afsluiting </li></ul></ul>
 8. 8. Project: trade off (4/6) <ul><li>(3 klassiekers: time, budget and scope) </li></ul>Functionaliteit/scope Tijd Budget Kwaliteit Expertise Skill
 9. 9. Project stakeholders (5/6) <ul><li>= Alle actief betrokkenen </li></ul><ul><ul><ul><li>Individuen of organisaties </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beïnvloed of beïnvloedend </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gebruikers op alle niveaus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projectmedewerkers </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sponsors </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>“ Stakeholders’ verantwoordelijkheid en autoriteit kan gaan van een occasionele bijdrage in werkgroepen tot volledige sponsorschap, hetgeen financiële en politieke ondersteuning omvat. Stakeholders die deze verantwoordelijkheid niet opnemen, kunnen schadelijke invloed hebben op de project objectieven.” </li></ul></ul>
 10. 10. Project Resultaten (6/6) <ul><li>SMART Goals </li></ul><ul><ul><li>Specific </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Well defined : They are clear to anyone that has a basic knowledge of the project </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Measurable </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Have some means to be able to know if the goal is obtainable or how far away completion is. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Agreed Upon </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Have agreement between the users and the project team on what goals should be </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Realistic </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Looking at the resources, knowledge, and time available can the goal be accomplished </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Time-Framed </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>How much time is needed to accomplish the goal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Having too much time can affect the project performance </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Project beheer <ul><li>Project beheer is de toepassing van praktijken , technieken (tools) , kennis om het beoogde resultaat te bereiken. </li></ul>
 12. 12. PMI 5 Project Mgt processen <ul><li>5 processen maken project beheer uit: </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Initiatie </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Planning </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Uitvoering </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Monitoring </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Afsluiting </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Projectbeheer is het integreren/toepassen van de verschillende processen en hun interacties in een continu iteratief verloop om het resultaat te bereiken. </li></ul>
 13. 13. Vijf processen
 14. 14. 1. Initiatie processen <ul><li>Formele authorisatie om het project of project fase te starten. </li></ul><ul><ul><li>Verantwoordingsdocumentatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Basis beschrijving van scope, resultaat, duur, vereiste resources. </li></ul></ul><ul><ul><li>= Project Charter </li></ul></ul><ul><li>Verdere detaillering </li></ul><ul><ul><li>Aanwijzing project manager </li></ul></ul><ul><ul><li>Assumpties, beperkingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Validatie middelen </li></ul></ul><ul><ul><li>=Voorlopige Project Scope </li></ul></ul>
 15. 15. 2. Planningsprocessen (1/2) <ul><li>Ontwikkeling van het “ project management beheersplan ” </li></ul><ul><ul><li>Door informatieverzameling </li></ul></ul><ul><ul><li>Identificatie, definitie van de project scope, takenlijst, budget en tijdsschema </li></ul></ul><ul><ul><li>Oplijsten van afhankelijkheden, risico’s, vereisten, kansen, assumpties, beperkingen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Opstellen van richtlijnen voor beheer, uitvoering, controle, kwaliteit </li></ul></ul><ul><ul><li>Eventuele feedback naar initiatie. </li></ul></ul><ul><ul><li>=> Planningsproces is een rollende golf, iteratief </li></ul></ul>
 16. 16. 2. Planningsprocessen (2/2) <ul><li>Het project management beheersplan omvat: </li></ul><ul><ul><li>Scope bepaling </li></ul></ul><ul><ul><li>Project organisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Takenlijst </li></ul></ul><ul><ul><li>Project tijdschema </li></ul></ul><ul><ul><li>Budget raming </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaliteitsplan </li></ul></ul><ul><ul><li>Human Resources Plan </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatieplan </li></ul></ul><ul><ul><li>Wijzigingsbeheersplan (Change Control) </li></ul></ul><ul><ul><li>Risico beheersplan (RIL, RMP) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aankoop (Make or buy, SOW) bepalingen </li></ul></ul>
 17. 17. 3. Uitvoeringsprocessen <ul><li>Uitvoeringsproces </li></ul><ul><ul><li>Processen om het werk dat beschreven is in het project management plan en de wijzigingen daarop uit te voeren en de leveringen te produceren. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kwaliteitsbewaking </li></ul></ul><ul><ul><li>HR beheer </li></ul></ul><ul><ul><li>Verwerven van leveranciers </li></ul></ul><ul><ul><li>Informatie doorstroming </li></ul></ul>
 18. 18. 4. Monitoringprocessen <ul><li>Meten van de project performantie </li></ul><ul><ul><li>Verzamelen, meten en verdelen van informatie over de uitvoeringswerkzaamheden en analyseren + voorspellen </li></ul></ul><ul><li>(Potentiële) problemen identificeren </li></ul><ul><li>Controle op wijzigingen </li></ul><ul><li>Bijsturen </li></ul><ul><li>Rapportage over: </li></ul>Risico Kost Kwaliteit Schedule HR Scope
 19. 19. 5. Afsluitingsprocessen <ul><li>Afsluiting </li></ul><ul><ul><li>Leveringen </li></ul></ul><ul><ul><li>Hand over </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectdocumentatie en Learned Lessons </li></ul></ul><ul><ul><li>O.a. in functie van volgende projecten en schattingen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Contract administratie </li></ul></ul><ul><ul><li>HR </li></ul></ul><ul><li>5 processen, 9 kennisgebieden … </li></ul>
 20. 20. PMI 9 Project Mgt kennisgebieden <ul><li>Project integration mgt </li></ul><ul><li>Project scope mgt </li></ul><ul><li>Project time mgt </li></ul><ul><li>Project cost mgt </li></ul><ul><li>Project quality mgt </li></ul><ul><li>Project human resources mgt </li></ul><ul><li>Project communications mgt </li></ul><ul><li>Project risk mgt </li></ul><ul><li>Project procurement mgt </li></ul>
 21. 21. 1. Integration Mgt <ul><li>Project charter </li></ul><ul><li>Voorlopige scope </li></ul><ul><li>Project beheersplan </li></ul><ul><li>Sturen en beheren van de uitvoering </li></ul><ul><li>Monitoren en controleren en bijsturen </li></ul><ul><li>Wijzigingsbeheer </li></ul><ul><li>Afsluiting </li></ul>
 22. 22. 2. Scope mgt <ul><li>Scope definitie (opzet definitie) </li></ul><ul><ul><li>Gedetailleerde beschrijving van het resultaat en het werk. </li></ul></ul><ul><ul><li>Gemeenschappelijk begrip van de project objectieven </li></ul></ul><ul><ul><li>Baseline voor evaluatie “what’s in and what’s not in” </li></ul></ul><ul><ul><li>Omvat: </li></ul></ul>Budget raming Acceptatiecriteria Mijlpalen Leveringen Risico’s Grenzen Organisatie en procedures Vereisten Voorwaarden Product beschrijving Beperkingen Objectieven van het project
 23. 23. 2. Scope mgt <ul><li>Project Scope Beheers Plan </li></ul><ul><li>Scope verificatie/acceptatie </li></ul><ul><li>Scope controle </li></ul><ul><li>Belangrijkste proces: WBS ontwikkelen </li></ul>
 24. 24. 2. Scope mgt : WBS <ul><li>Work breakdown structure (WBS) </li></ul><ul><ul><li>Levering georiënteerde decompositie naar meer beheersbare werkpakketten </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschillende niveaus van detail </li></ul></ul><ul><ul><li>Tot concreet beheersbare en toewijsbare onderdelen; opdelen in deelprojecten. </li></ul></ul><ul><ul><li>Is de scope </li></ul></ul><ul><ul><li>Link met OBS, BOM,… </li></ul></ul><ul><ul><li>Stramien/structuur voor beheer, controle en rapportering </li></ul></ul>
 25. 25. 2. Scope mgt : WBS
 26. 26. 3. Time Mgt <ul><li>Ontwikkeling en beheer van het tijdschema: </li></ul><ul><ul><li>Wanneer wat gebeurd </li></ul></ul><ul><ul><li>In functie van : uitvoering, communicatie en controle </li></ul></ul>
 27. 27. 3. Time Mgt 2. Activiteiten sequentieel uitzetten 1. Activiteiten definitie - taaklijst 3. Activiteiten resources ramen 4. Activiteiten duur ramen 5. Ontwikkeling van het schedule <ul><li>Type en aantal; HR, materiaal, materieel </li></ul><ul><li>Afhankelijkheden </li></ul><ul><li>Itratief, analyse, CPM, … </li></ul>
 28. 28. 3. Time Mgt: Gantt
 29. 29. 4. Cost Mgt <ul><li>CV=EV-AC; CPI =EV/AC </li></ul><ul><li>SV=EV-PV </li></ul>2. Project budget 1. Kost raming 3. Kost controle
 30. 30. Cost Mgt
 31. 31. 5. Quality Mgt <ul><li>Kwaliteitsplan </li></ul><ul><ul><li>Beheersplan </li></ul></ul><ul><ul><li>Definitie meetbaarheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Checklists </li></ul></ul><ul><ul><li>Verbeteringsplan </li></ul></ul>2. Kwaliteitsverzekering/verbetering 1. Kwaliteitsplan 3. Kwaliteistcontrole
 32. 32. Pareto
 33. 33. 6. HR plan <ul><li>Human resourcesplan </li></ul><ul><ul><li>Rollen </li></ul></ul><ul><ul><li>Verantwoordelijkheden </li></ul></ul><ul><ul><li>HR plan </li></ul></ul><ul><li>Samenstelling project team </li></ul><ul><li>Ontwikkel </li></ul><ul><li>Begeleid </li></ul>
 34. 34. 7. Communication plan <ul><li>Communictaie beheersplan </li></ul><ul><li>Informatie verspreiding </li></ul><ul><li>Voortgangsrapportering </li></ul><ul><li>Begeleid stakeholders </li></ul>
 35. 35. 8. Risico plan <ul><li>Risk mgt plan </li></ul><ul><li>Risico identificatie </li></ul><ul><li>Kwalitatieve risico analyse </li></ul><ul><li>Kwantitatieve risico analyse </li></ul><ul><li>Risico beheer </li></ul><ul><li>Risico monitoring </li></ul>
 36. 36. 9. Procurement plan <ul><li>Aankoop plan </li></ul><ul><ul><li>Make or buy </li></ul></ul><ul><ul><li>SOW </li></ul></ul><ul><li>Aanpak contracting </li></ul><ul><li>RFP </li></ul><ul><li>Selectie </li></ul><ul><li>Contract admin </li></ul><ul><li>Contract afsluiting </li></ul>
 37. 37. Wijzigingsbeheer: integratie <ul><li>Geïntegreerde wijzigingsbeheer </li></ul><ul><ul><li>Wijziging op PMP, scope </li></ul></ul><ul><ul><li>Goedgekeurde correctieve acties </li></ul></ul><ul><ul><li>Goedgekeurde preventieve acties </li></ul></ul><ul><li>Scope verificatie en controle </li></ul><ul><li>Schedule controle </li></ul><ul><li>Kost controle </li></ul><ul><li>Kwaliteitscontrole </li></ul><ul><li>Team mgt </li></ul><ul><li>Voortgangsrapportering </li></ul>
 38. 38. Zeker te onthouden <ul><li>Goed project beheer vereist: </li></ul><ul><ul><li>Project manager en methode </li></ul></ul><ul><ul><li>Scope definitie </li></ul></ul><ul><ul><li>WBS </li></ul></ul><ul><ul><li>Takenlijst </li></ul></ul><ul><ul><li>Schedule en budget </li></ul></ul><ul><ul><li>Monitoring en bijsturing van de uitvoering </li></ul></ul><ul><ul><li>Levering </li></ul></ul><ul><ul><li>Afsluiting </li></ul></ul>
 • HJUyleman

  May. 11, 2009
 • AmitRanjan

  Feb. 24, 2009

Introductie tot projectmanagement

Views

Total views

2,751

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

24

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×