Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
主題二、糧食安全與產業衝擊(蔡培慧)
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Glandula tiroidea, paratiroide,pancreas

Download to read offline

Glandulas

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Glandula tiroidea, paratiroide,pancreas

 1. 1. TTiirrooiiddeess
 2. 2. TTiirrooiiddeess ► GGlláánndduullaa ddee sseeccrreecciióónn eennddóóccrriinnaa.. ► SSiittuuaaddaa ddeebbaajjoo ddee llaa mmaannzzaannaa ddee AAddáánn,, jjuunnttoo aall ccaarrttííllaaggoo ttiirrooiiddeess yy ssoobbrree llaa ttrrááqquueeaa.. ► TTiieennee ffoorrmmaa ddee mmaarriippoossaa,, ddooss llóóbbuullooss aa aammbbooss llaaddooss ddee llaa ttrrááqquueeaa uunniiddooss ppoorr eell iissttmmoo.. ► PPeessoo aapprrooxxiimmaaddoo eennttrree 1155 yy 3300 ggrraammooss eenn eell aadduullttoo..
 3. 3. TTiirrooiiddeess ffuunncciioonneess ► RReegguullaa eell mmeettaabboolliissmmoo ddeell ccuueerrppoo.. ► EEssttiimmuullaa eell ccoonnssuummoo ddee OO22.. ► RReegguullaa eell mmeettaabboolliissmmoo ddee llííppiiddooss yy ccaarrbboohhiiddrraattooss.. ► EEss pprroodduuccttoorraa ddee pprrootteeíínnaass.. ► RReegguullaa llaa sseennssiibbiilliiddaadd ddeell ccuueerrppoo aa oottrraass hhoorrmmoonnaass..
 4. 4. TTiirrooiiddeess aannaattoommííaa ► TTiieennee ffoorrmmaa ddee mmaarriippoossaa,, ggrriiss rroossaaddoo.. ► CCoommppuueessttoo ppoorr ddooss llóóbbuullooss qquuee aasseemmeejjaann aa llaass aallaass ddee uunnaa mmaarriippoossaa ((llóóbbuulloo ddeerreecchhoo ee iizzqq.. CCoonneeccttaaddooss ppoorr eell iissttmmoo)).. ► SSiittuuaaddaa eenn llaa ppaarrttee ffrroonnttaall ddeell ccuueelllloo aa llaa aallttuurraa ddee CC55 yy TT11.. ► CCuubbiieerrttaa ppoorr llaa mmuussccuullaattuurraa pprreettiirrooiiddeeaa,, mmúússccuulloo ppllaattiissmmaa,, tteejjiiddoo ssuubbccuuttáánneeoo yy ppiieell.. ► DDuurraannttee llaa ddeegglluucciióónn,, llaa ttiirrooiiddeess ssee mmuueevvee..
 5. 5. TTiirrooiiddeess ffiissiioollooggííaa ► PPaarrttiicciippaa eenn llaa pprroodduucccciióónn ddee hhoorrmmoonnaass TT33 ((ttrriiyyooddoottiirroonniinnaa)) yy TT44 ((ttiirrooxxiinnaa)).. ► EEssttaass hhoorrmmoonnaass rreegguullaann eell mmeettaabboolliissmmoo bbaassaall.. ► EEll yyooddoo eess uunn ccoommppoonneennttee eesseenncciiaall ppaarraa ssuu ffuunncciióónn.. ► TTaammbbiiéénn sseeccrreettaa llaa ccaallcciittoonniinnaa,, llaa ccuuaall ppaarrttiicciippaa eenn llaa hhoommeeoossttaassiiss ddeell ccaallcciioo..
 6. 6. TTiirrooiiddeess ffiissiioollooggííaa ► LLaa ttiirrooiiddeess eess ccoonnttrroollaaddaa ppoorr eell hhiippoottáállaammoo yy llaa ppiittuuiittaarriiaa.. ► LLaa uunniiddaadd bbáássiiccaa ddee llaa ttiirrooiiddeess eess eell ffoollííccuulloo,, qquuee eessttaa ccoonnssttiittuuiiddoo ppoorr ccéélluullaass ccuubbooiiddaalleess qquuee pprroodduucceenn yy rrooddeeaann eell ccoollooiiddee,, ccuuyyoo ccoommppoonneennttee ffuunnddaammeennttaall eess llaa ttiirroogglloobbuulliinnaa,, llaa mmoollééccuullaa pprreeccuurrssoorraa ddee llaass hhoorrmmoonnaass.. ► LLaa ssíínntteessiiss hhoorrmmoonnaall eessttaa rreegguullaaddaa eennzziimmááttiiccaammeennttee ppoorr eell yyooddoo,, qquuee ssee oobbttiieennee eenn llaa ddiieettaa eenn ffoorrmmaa ddee yyoodduurroo.. ► EEll yyooddoo ssee aallmmaacceennaa eenn eell ccoollooiiddee yy ssee uunnee ccoonn ffrraaggmmeennttooss ddee ttiirroogglloobbuulliinnaa ppaarraa ffoorrmmaarr TT33 oo TT44..
 7. 7. TTiirrooiiddeess ffiissiioollooggííaa ► CCuuaannddoo llaa ccoonncceennttrraacciióónn ddee yyooddoo eess ssuuppeerriioorr aa llaa iinnggeessttaa rreeqquueerriiddaa ssee iinnhhiibbee llaa ffoorrmmaacciióónn ttaannttoo TT44 ccoommoo ddee TT33.. ► LLaa lliibbeerraacciióónn ddee hhoorrmmoonnaass eessttáá ddaaddaa ppoorr llaa ccoonncceennttrraacciióónn ddee TT44 eenn ssaannggrree.. ► CCuuaannddoo TT44 eess bbaajjaa eenn ssaannggrree ssee lliibbeerraa TTSSHH,, qquuee pprroommuueevvee llaa lliibbeerraacciióónn ddee TT44 yy TT33 aa llaa cciirrccuullaacciióónn.. ► LLaass hhoorrmmoonnaass cciirrccuullaann ppoorr llaa ssaannggrree uunniiddaass aa pprrootteeíínnaass,, ddee llaa ccuuaall llaa mmááss iimmppoorrttaannttee eess llaa gglloobbuulliinnaa ttrraannssppoorrttaaddoorraa ddee ttiirrooxxiinnaa..
 8. 8. TTiirrooiiddeess ffiissiioollooggííaa ► LLaass hhoorrmmoonnaass ttiirrooiiddeeaass ttiieenneenn eeffeeccttooss ssoobbrree ccaassii ttooddooss llooss tteejjiiddooss ddeell oorrggaanniissmmoo:: -- AAuummeennttaann llaa tteerrmmooggéénneessiiss yy eell ccoonnssuummoo ddee ooxxiiggeennoo.. -- SSoonn nneecceessaarriiaass ppaarraa llaa ssíínntteessiiss ddee mmuucchhaass pprrootteeíínnaass ((ccrreecciimmiieennttoo yy oorrggaannooggéénneessiiss ddeell ssiisstteemmaa nneerrvviioossoo cceennttrraall)).. -- IInnfflluuyyeenn ssoobbrree eell mmeettaabboolliissmmoo ddee llooss hhiiddrraattooss ddee ccaarrbboonnoo yy ddee llooss llííppiiddooss..
 9. 9. TTiirrooiiddeess ffiissiioollooggííaa ► LLaa TT44 ssee ccoonnvviieerrttee eenn TT33 eenn llooss tteejjiiddooss ppeerriifféérriiccooss.. LLaa TT44 ccoonnssttiittuuyyee eell 9933%% ddee llaass hhoorrmmoonnaass mmeettaabbóólliiccaammeennttee aaccttiivvaass,, yy llaa TT33 eell 77%%.. ► LLaa sseeccrreecciióónn ddee TTSSHH eessttaa rreegguullaaddaa bbáássiiccaammeennttee ppoorr llaa rreettrrooaalliimmeennttaacciióónn nneeggaattiivvaa qquuee eejjeerrcceenn llaass hhoorrmmoonnaass ttiirrooiiddeeaass ssoobbrree llaa hhiippóóffiissiiss,, aauunnqquuee ttaammbbiiéénn ppoorr ffaaccttoorreess hhiippoottaalláámmiiccooss ccoommoo llaa TTRRHH..
 10. 10. TTiirrooiiddeess ffiissiioollooggííaa ► TTiirrooxxiinnaa:: - CCoonnttrrooll ddee llaa pprroodduucccciióónn ddee eenneerrggííaa eenn eell ccuueerrppoo:: LLaa ttiirrooxxiinnaa eess nneecceessaarriiaa ppaarraa mmaanntteenneerr llaa ttaassaa mmeettaabbóólliiccaa bbaassaall aa uunn nniivveell nnoorrmmaall.. -- DDuurraannttee llooss aaññooss ddee ccrreecciimmiieennttoo:: MMiieennttrraass llaa hhoorrmmoonnaa ddeell ccrreecciimmiieennttoo eessttiimmuullaa eell aauummeennttoo ddee ttaammaaññoo,, llaa ttiirrooxxiinnaa hhaaccee qquuee llooss tteejjiiddooss vvaayyaann ttoommaannddoo llaa ffoorrmmaa aapprrooppiiaaddaa aa mmeeddiiddaa qquuee vvaann ccrreecciieennddoo.. EEss ddeecciirr,, llaa ttiirrooxxiinnaa hhaaccee qquuee llooss tteejjiiddooss ssee ddeessaarrrroolllleenn eenn llaass ffoorrmmaass yy pprrooppoorrcciioonneess aaddeeccuuaaddaass..
 11. 11. TTiirrooiiddeess mmééttooddooss ddee vvaalloorraacciióónn ► PPeerrffiill ttiirrooiiddeeoo ((TT33,, TT44 yy TTSSHH)).. ► UUllttrraassoonniiddoo ttiirrooiiddeess.. ► GGaammmmaaggrraaffííaa ttiirrooiiddeess.. ► PPuunncciióónn--aassppiirraacciióónn ddee ttiirrooiiddeess.. ► AAnnttiiccuueerrppooss aannttiittiirroogglloobbuulliinnaa.. ► EExxccrreecciióónn uurriinnaarriiaa ddee yyooddoo..
 12. 12. Enfermedades ttiirrooiiddeeaass mmaass ccoommuunneess ►EExxiisstteenn 22 mmááss ccoommuunneess:: - HHiippeerrttiirrooiiddiissmmoo.. - HHiippoottiirrooiiddiissmmoo..
 13. 13. HHiippeerrttiirrooiiddiissmmoo ► EEss ddeebbiiddoo aa hhiippeerrppllaassiiaa ddee llaa gglláánndduullaa ((bboocciioo ttóóxxiiccoo)) aa ccaauussaa ddee uunnaa eexxccrreecciióónn eexxcceessiivvaa ddee TTSSHH.. ► HHaayy pprroodduucccciióónn eexxcceessiivvaa ddee hhoorrmmoonnaass ttiirrooiiddeeaass.. ► PPrroovvooccaa uunn aauummeennttoo gglloobbaall ddeell mmeettaabboolliissmmoo,, eelleevvaacciióónn ddeell ggaassttoo eenneerrggééttiiccoo,, pprroodduucccciióónn ddee ccaalloorr yy ccoonnssuummoo ddee ooxxííggeennoo.. ► AAuummeennttaa llaa ssíínntteessiiss pprrootteeiiccaa.. ► PPrreeddoommiinnaa eell ccaattaabboolliissmmoo ssoobbrree eell aannaabboolliissmmoo..
 14. 14. HHiippeerrttiirrooiiddiissmmoo ccuuaaddrroo ccllíínniiccoo ► AAddeellggaazzaammiieennttoo.. ► PPiieell ffiinnaa yy ccaaííddaa ddee ccaabbeelllloo,, uuññaass ffrráággiilleess,, ssuuddoorraacciióónn.. ► DDiiaarrrreeaa.. ► AAuummeennttoo ddee FFcc.. yy aarrrriittmmiiaass.. ► NNeerrvviioossiissmmoo,, iirrrriittaabbiilliiddaadd,, iinnssoommnniioo,, aannssiieeddaadd,, ddeelliirriioo,, tteemmbblloorr ffiinnoo,, hhiippeerrrreefflleexxiiaa.. ► DDiissnneeaa.. ► EExxooffttaallmmooss
 15. 15. HHiippoottiirrooiiddiissmmoo ► LLaa ccaauussaa mmááss ffrreeccuueennttee eenn llaa aaccttuuaalliiddaadd eess llaa pprreesseenncciiaa ddee aannttiiccuueerrppooss aannttiittiirrooiiddeeooss,, llooss qquuee aattaaccaann aa llaa ttiirrooiiddeess yy lllleevvaann aa llaa ddiissmmiinnuucciióónn ddee llaa pprroodduucccciióónn ddee hhoorrmmoonnaass ttiirrooiiddeeaass.. ► EEnn ééppooccaass aanntteerriioorreess llaa ccaauussaa mmááss ffrreeccuueennttee ddee hhiippoottiirrooiiddiissmmoo eerraa llaa ddeeffiicciieenncciiaa ddee yyooddoo,, eessttoo ddeessaappaarreecciióó ccoonn llaa yyooddaacciióónn ddee llaa ssaall.. ► EEll hhiippoottiirrooiiddiissmmoo pprroodduucciiddoo ppoorr llaa pprreesseenncciiaa ddee aannttiiccuueerrppooss aannttiittiirrooiiddeeooss ssee ddeennoommiinnaa eennffeerrmmeeddaadd ddee HHaasshhiimmoottoo,, eess uunn ttrraassttoorrnnoo ddee ccaarráácctteerr ggeennééttiiccoo qquuee ppuueeddee sseerr hheerreeddaaddoo aa llooss hhiijjooss..
 16. 16. HHiippoottiirrooiiddiissmmoo ► LLaa ffaallttaa ddee HHTT pprroodduuccee eennlleenntteecciimmiieennttoo ggeenneerraall ddeell mmeettaabboolliissmmoo,, uunnaa ddiissmmiinnuucciióónn ddee llaa ggeenneerraacciióónn ddee ccaalloorr yy ddeesscceennssoo eenn llaa ssíínntteessiiss pprrootteeiiccaa.. ► DDiissmmiinnuucciióónn mmaayyoorr ddeell ccaattaabboolliissmmoo qquuee ddee llaa ssíínntteessiiss ddee ddeetteerrmmiinnaaddaass ssuussttaanncciiaass qquuee ttiieennddeenn aa aaccuummuullaarrssee ((llííppiiddooss ppllaassmmááttiiccooss,, mmuuccooppoolliissaaccáárriiddooss ccuuttáánneeooss))..
 17. 17. HHiippoottiirrooiiddiissmmoo ccuuaaddrroo ccllíínniiccoo ► FFaattiiggaabbiilliiddaadd ffáácciill.. ► RReetteenncciióónn ddee llííqquuiiddooss.. ► LLeennttiittuudd mmeennttaall.. ► AAuummeennttoo ddee ppeessoo.. ► EEddeemmaa ggeenneerraalliizzaaddoo.. ► VVoozz rroonnccaa,, ccaaííddaa ddee ccaabbeelllloo.. ► DDeepprreessiióónn..
 18. 18. CCaallcciittoonniinnaa ► SSeeccrreettaaddaa ppoorr llaass ccéélluullaass ppaarraaffoolliiccuullaarreess ddee llaa ttiirrooiiddeess.. ► DDeerriivvaann ddeell 55ttoo aarrccoo bbrraannqquuiiaall.. ► LLooccaalliizzaaddooss eennttrree llooss ffoollííccuullooss ttiirrooiiddeeooss.. ► LLaa sseeccrreecciióónn eess rreegguullaaddaa ppoorr llaa ccoonncceennttrraacciióónn ddee ccaallcciioo eenn ppllaassmmaa..
 19. 19. ccaallcciittoonniinnaa ► LLooss aaggoonniissttaass BB--aaddrreennéérrggiiccooss,, ddooppaammiinnaa,, ggaassttrriinnaa,, gglluuccaaggoonn,, eessttrróóggeennooss yy sseeccrreettiinnaa eessttiimmuullaann llaa sseeccrreecciióónn ddee ccaallcciittoonniinnaa.. ► LLaa ggaassttrriinnaa eess eell eessttiimmuulloo mmááss ppootteennttee ppaarraa llaa sseeccrreecciióónn ddee eessttaa hhoorrmmoonnaa.. ► SSuu vviiddaa mmeeddiiaa eenn eell ccuueerrppoo eess ddee 1100 mmiinnuuttooss..
 20. 20. CCaallcciittoonniinnaa ffuunncciioonneess ► DDiissmmiinnuuyyee llooss nniivveelleess ddee ccaallcciioo yy ffoossffaattoo eenn eell ppllaassmmaa.. ► SSee eennccuueennttrraann rreecceeppttoorreess eenn hhuueessoo yy rriiññóónn.. ► IInnhhiibbeenn llaa rreessoorrcciióónn ddeell hhuueessoo ppoorrqquuee iinnhhiibbee llaa aacccciióónn ddee llooss oosstteeooccllaassttooss.. ► AAddeemmááss iinnccrreemmeennttaa llaa eexxccrreecciióónn ddee ccaallcciioo eenn llaa oorriinnaa.. ► SSuu mmaall ffuunncciioonnaammiieennttoo nnoo rreeppeerrccuuttee ddee mmaanneerraa iimmppoorrttaannttee eenn eell oorrggaanniissmmoo..
 21. 21. GGÁÁNNDDUULLAASS PPAARRAATTIIRROOIIDDEESS 3322
 22. 22. GGLLAANNDD.. PPAARRAATTIIRROOIIDDEESS ►LLaass gglláánndduullaass ppaarraattiirrooiiddeess ssoonn gglláánndduullaa ss eennddooccrriinnaass ssiittuuaaddaass eenn eell ccuueelllloo,, ppoorr ddeettrrááss ddee llooss llóóbbuullooss ttiirrooiiddeess 33
 23. 23. ►Estas producen llaa hhoorrmmoonnaa ppaarraattiirrooiiddeeaa oo ppaarraattoohhoorrmmoonnaa ((PPTTHH)).. ► PPoorr lloo ggeenneerraall,, hhaayy ccuuaattrroo gglláánndduullaass ppaarraattiirrooiiddeess,, ddooss ssuuppeerriioorreess yy ddooss iinnffeerriioorreess,, ppeerroo ddee ffoorrmmaa ooccaassiioonnaall ppuueeddee hhaabbeerr cciinnccoo oo mmááss.. 34
 24. 24.  SSoonn mmuuyy vvaassccuullaarriizzaaddaass..  MMiiddeenn 33 xx 66 xx 22 mmmm..  PPeessoo 3300 –– 4400 ggrr cc//uu..  LLaass gglláánndduullaass ppaarraattiirrooiiddeess ccoonnttrroollaann eell ccaallcciioo eenn nnuueessttrroo ccuueerrppoo..  llaass gglláánndduullaass ppaarraattiirrooiiddeess ssoonn ddeell ttaammaaññoo ddee uunn ggrraannoo ddee aarrrroozz,, ddee vveezz eenn ccuuaannddoo ppuueeddee sseerr ttaann ggrraannddee ccoommoo uunn gguuiissaannttee yy ssiigguueenn ssiieennddoo nnoorrmmaalleess.. 35
 25. 25. ►p La hormona paarraattiirrooiiddeeaa ppaarrttiicciippaa eenn eell ccoonnttrrooll ddeellaa hhoommeeoossttaassiiss ddeell ccaallcciioo yy ffóóssffoorroo,, aassíí ccoommoo eenn llaa ffiissiioollooggííaa ddeell hhuueessoo.. 36
 26. 26. HHOORRMMOONNAA PPAARRAATTIIRROOIIDDEEAA ((PPTTHH)) ►ÓÓ PPAARRAATTOOHHOORRMMOONNAA ►EEss sseeccrreettaaddaa ppoorr llaass ccéélluullaass pprriinncciippaalleess ddee llaa gglláánndduullaa ppaarraattiirrooiiddeess,, eess uunn ppoolliippééppttiiddoo ddee 8844 aammiinnooáácciiddooss ccuuyyoo ppeessoo mmoolleeccuullaarr eess ddee aapprrooxxiimmaaddaammeennttee 99550000 DDaa.. 37
 27. 27. FFUUNNCCIIOONNEESS ► Facilita la absorción intestino. DDeell ccaallcciioo,, vviittaammiinnaa DD ((eenn ssuu ffoorrmmaa nnaattuurraall)),, yy ffoossffaattoo;; ccoonnjjuunnttaammeennttee eenn eell.. ►AAuummeennttaa llaa rreessoorrcciióónn ddee ccaallcciioo ddee llooss hhuueessooss,, mmeeddiiaannttee llaa pprroodduucccciióónn ddee mmááss oosstteeooccllaassttooss aa ppaarrttiirr ddee llaass ccéélluullaass mmaaddrree mmeesseennqquuiimmaattoossaass ddee llaa mméédduullaa óósseeaa ►RReedduuccee llaa eexxccrreecciióónn rreennaall ddee ccaallcciioo yy aauummeennttaa llaa eexxccrreecciióónn rreennaall ddee ffoossffaattoo,, pprroovvooccaannddoo llaa eexxccrreecciióónn uurriinnaarriiaa eenn mmaayyoorr ccoonncceennttrraacciióónn.. 38
 28. 28. ►AAuummeennttaa llaa rreessoorrcciióónn ddeell ccaallcciioo eenn eell iinntteessttiinnoo.. ► IInndduuccee uunn iinnccrreemmeennttoo eenn llaa ffoorrmmaacciióónn ddeell 11,,2255--ddiihhiiddrrooxxiiccoolleeccaallcciiffeerrooll ((ffoorrmmaa aaccttiivvaa ddee llaa vviittaammiinnaa DD,, ccaalliittrriiooll oo vviittaammiinnaa DD33)) aa ppaarrttiirr ddeell 2255--hhiiddrrooxxiiccoolleeccaallcciiffeerrooll ((ccaallcciiffeeddiiooll)) eenn llooss rriiññoonneess,, llaa vviittaammiinnaa DD33 lluueeggoo aaccttúúaa aa nniivveell ddeell eeppiitteelliioo iinntteessttiinnaall aauummeennttaannddoo llaa aabbssoorrcciióónn ddeell ccaallcciioo,, aauummeennttaannddoo aassíí llooss nniivveelleess ddee ccaallcciioo ppllaassmmááttiiccooss.. 39
 29. 29. FUNCIONES DEL CALCIO EN EL ORGANISMO: 1.PROPORCIONA LA ENERGIA ELECTRICA PARA EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 2.PROPORCIONA ENERGIA ELECTRICA PARA EL SISTEMA MUSCULAR 3.DA FORTALEZA A NUESTRO SISTEMA OSEO 40
 30. 30. HIPERPARATIROIDISMO PRIMARIO : PROBLEMA EN LA GLÁNDULA. INDEPENDIENTE DE LOS NIVELES DE CALCIO CIRCULANTE. HABITUALMENTE . CURSA CON HIPERCALCEMIA SECUNDARIO : RESPUESTA A UNA DISMINUCIÓN PERSISTENTE DE CALCEMIA ( INSUF RENAL, ETC). Con el tiempo puede hacerse autónomo, independiente del calcio 41
 31. 31. DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN ►HHiippeerrccaallcceemmiiaa ssee ddeeffiinnee ccoommoo uunn vvaalloorr ddee ccaallcciioo sséérriiccoo ssuuppeerriioorr aa 1100,,55 mmgg//ddLL ((rraannggoo nnoorrmmaall:: 88,,55--1100,,55mmgg//ddLL)).. ►LLaa hhiippeerrccaallcceemmiiaa ppuueeddee sseerr eell rreessuullttaaddoo ddee ppaassoo eexxcceessiivvoo ddee ccaallcciioo aall eessppaacciioo eexxttrraacceelluullaarr oo ddee aalltteerraacciioonneess eenn ssuu eexxccrreecciióónn.. 42
 32. 32. HHIIPPEERRPPAARRAATTIIRROOIIDDIISSMMOO ►EESS UUNNAA EENNFFEERRMMEEDDAADD DDEEBBIIDDAA AA UUNN EEXXCCEESSOO DDEE HHPPTT CCIIRRCCUULLAANNTTEE PPOORR UUNNAA TTUUMMOORRAACCIIOONN OO HHIIPPEERRPPLLAASSIIAA DDEE LLAASS GGLLAANNDDUULLAASS PPAARRAATTIIRROOIIDDEEAASS ► DDEEBBIIDDOO AA QQUUEE LLOOSS NNIIVVEELLEESS DDEE CCAALLCCIIOO EESSTTÁÁNN DDEEMMAASSIIAADDOO BBAAJJOOSS.. EESSTTOO SSEE OOBBSSEERRVVAA CCUUAANNDDOO LLOOSS NNIIVVEELLEESS DDEE VVIITTAAMMIINNAA DD EESSTTÁÁNN BBAAJJOOSS OO CCUUAANNDDOO EELL CCAALLCCIIOO NNOO EESS AABBSSOORRBBIIDDOO DDEESSDDEE LLOOSS IINNTTEESSTTIINNOOSS.. 43
 33. 33. ES UNA ENFERMEDAD MAS FRECUENTE EN LAS MUJERES POSTMENOPAUSICAS (50% DE LOS CASOS) PERO PUEDE AFECTAR A PACIENTES DE CUALQUIER EDAD Y DE AMBOS SEXOS 44
 34. 34. DOLOR DE ESPALDA VISIÓN BORROSA SENSIBILIDAD O DOLOR ÓSEO DISMINUCIÓN DE LA ESTATURA DEPRESIÓN FATIGA FRACTURAS DE HUESOS LARGOS 45
 35. 35. ►IINNCCRREEMMEENNTTOO DDEE LLAA DDIIUURREESSIISS ►IINNCCRREEMMEENNTTOO DDEE LLAA SSEEDD ►PPRRUURRIITTOO EENN LLAA PPIIEELL ►DDOOLLOORR AARRTTIICCUULLAARR ►IINNAAPPEETTEENNCCIIAA ►NNÁÁUUSSEEAASS 46
 36. 36. HIPOCALCEMIA La hipocalcemia aguda produce un aumento de la excitabilidad neuromuscular. El aumento de la excitabilidad neuromuscular de cualquier causa se llama TETANIA 47
 37. 37. PUEDE SER PRODUCIDA POR: LA EXTIRPACIÓN QUIRÚRGICA ACCIDENTAL O INTENCIONAL DURANTE LA TIROIDECTOMÍA, SIENDO ESTA LA CAUSA MÁS FRECUENTE LOS PROCESOS AUTOINMUNES SON LOS MÁS IMPORTANTES, ENCONTRANDO DENTRO DE ELLOS EL SÍNDROMES AUTOINMUNES POLIGLANDULARES 48
 38. 38. CCLLÍÍNNIICCAA ►DDIISSNNEEAA ►DDOOLLOORR CCÓÓLLIICCOO AAGGUUDDOO ►HHOORRMMIIGGUUEEOOSS 49
 39. 39. LOS TRASTORNOS MENTALES MÁS FRECUENTES DE LA HIPOCALCEMIA AGUDA CAUSADA POR EL HIPOPARATIROIDISMO ES EL DELIRIUM Y LA PSICOSIS. EN LA HIPOCALCEMIA CRÓNICA SON MÁS FRECUENTES LOS SÍNTOMAS DE ANSIEDAD, IRRITABILIDAD, LABILIDAD EMOCIONAL, DEPRESIÓN, PSICOSIS, ALTERACIÓN DE LA MEMORIA Y DE LA CONCENTRACIÓN, DETERIORO COGNITIVO Y A VECES RETRASO MENTAL EN FUNCIÓN DE LA EDAD DE COMIENZO. EL COMPROMISO INTELECTUAL APARECE EN EL 50% DE LOS CASOS DE HIPOPARATIROIDISMO. 50
 40. 40. EL TRATAMIENTO CONSISTE EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA HORMONA PARATIROIDEA (PTH) PERO PRINCIPALMENTE DE LA ADMINISTRACIÓN DE CALCIO Y VITAMINA D EN CASO DE QUE SE TRATE DE LA VERDADERA FORMA DEL HIPOPARATIROIDISMO LA CUAL PRESENTA BAJOS NIVELES DE CALCIO SÉRICO 51
 41. 41. PPAANNCCRREEAASS ►EEll PPáánnccrreeaass ssee eennccuueennttrraa ccoommppuueessttoo pprriinncciippaallmmeennttee ppoorr ddooss ttiippooss ddee tteejjiiddooss,, llooss AAcciinnooss ccuuyyaa ffuunncciióónn eess sseeccrreettaarr jjuuggooss ddiiggeessttiivvooss qquuee ppoosstteerriioorrmmeennttee ssee vvoollccaarráánn eenn eell iinntteessttiinnoo,, yy llooss IIssllootteess ddee LLaannggeerrhhaannss qquuee aa ttrraavvééss ddee ssuu sseeccrreecciióónn eennddooccrriinnaa lliibbeerraann iinnssuulliinnaa yy gglluuccaaggóónn hhaacciiaa llaa ssaannggrree.. 52
 42. 42. AANNAATTOOMMÍÍAA ► EEll ppáánnccrreeaass eess uunn óórrggaannoo rreettrrooppeerriittoonneeaall mmiixxttoo:: eexxooccrriinnoo ((sseeggrreeggaa eennzziimmaass ddiiggeessttiivvaass qquuee ppaassaann aall iinntteessttiinnoo ddeellggaaddoo)) yy eennddooccrriinnoo ((pprroodduuccee hhoorrmmoonnaass,, ccoommoo llaa iinnssuulliinnaa,, gglluuccaaggóónn,, ppoolliippééppttiidd oo ppaannccrreeááttiiccoo yy ssoommaattoossttaattiinnaa,, eennttrree oottrrooss,, qquuee ppaassaann aa llaa ssaannggrree)).. 53
 43. 43. Quimo gástrico PANCREAS Uno de los órganos más complejos e importantes involucrado en la asimilación de nutrientes. Vesícula Biliar Coledoco Conducto Pancreático Esfinter de Oddi Páncreas Duodeno Yeyuno
 44. 44. EEll ppáánnccrreeaass ssee ddiivviiddee eenn vvaarriiaass ppaarrtteess qquuee ssoonn llaass ssiigguuiieenntteess:: ► CCaabbeezzaa:: DDeennttrroo ddee llaa ccuurrvvaattuurraa dduuooddeennaall,, mmeeddiiaa yy ssuuppeerriioorr.. ► PPrroocceessoo uunncciiffoorrmmee:: PPoosstteerriioorr aa llooss vvaassooss mmeesseennttéérriiccooss ssuuppeerriioorreess,, mmeeddiiaalleess ee iinnffeerriioorr.. ► CCuueelllloo:: AAnntteerriioorr aa llooss vvaassooss mmeesseennttéérriiccooss ssuuppeerriioorreess.. PPoosstteerriioorr aa ééll ssee ccrreeaa llaa vveennaa ppoorrttaa.. AA llaa ddeerreecchhaa ddee llaa ccaabbeezzaa.. ► CCuueerrppoo:: CCoonnttiinnúúaa ppoosstteerriioorr aall eessttóómmaaggoo hhaacciiaa llaa ddeerreecchhaa yy aasscceennddiieennddoo lliiggeerraammeennttee.. ► CCoollaa:: TTeerrmmiinnaa ttrraass ppaassaarr eennttrree llaass ccaappaass ddeell lliiggaammeennttoo eesspplleennoorrrreennaall.. LLaa úúnniiccaa ppaarrttee ddeell ppáánnccrreeaass iinnttrraappeerriittoonneeaall.. 55
 45. 45. CCEELLUULLAASS AALLFFAA ►SSiinntteettiizzaann yy lliibbeerraann gglluuccaaggóónn.. ►EEll gglluuccaaggóónn aauummeennttaa eell nniivveell ddee gglluuccoossaa ssaanngguuíínneeaa ((hhoorrmmoonnaa hhiippeerrgglluucceemmiiaannttee)),, aall eessttiimmuullaarr llaa ffoorrmmaacciióónn ddee eessttee ccaarrbboohhiiddrraattoo aa ppaarrttiirr ddeell gglluuccóóggeennoo aallmmaacceennaaddoo eenn llooss hheeppaattoocciittooss.. ►TTaammbbiiéénn eejjeerrccee eeffeeccttoo eenn eell mmeettaabboolliissmmoo ddee pprrootteeíínnaass yy ggrraassaass.. ►LLaa lliibbeerraacciióónn ddeell gglluuccaaggóónn eess iinnhhiibbiiddaa ppoorr llaa hhiippeerrgglluucceemmiiaa.. RReepprreesseennttaann eennttrree eell 1100 yy eell 2200%% ddeell vvoolluummeenn ddeell iisslloottee yy ssee ddiissttrriibbuuyyeenn ddee ffoorrmmaa ppeerriifféérriiccaa.. 56
 46. 46. CCEELLUULLAASS BBEETTAA ►LLaass ccéélluullaass bbeettaa pprroodduucceenn yy lliibbeerraann iinnssuulliinnaa,, hhoorrmmoonnaa hhiippoogglluucceemmiiaannttee qquuee rreegguullaa eell nniivveell ddee gglluuccoossaa eenn llaa ssaannggrree ((ffaacciilliittaannddoo eell uussoo ddee gglluuccoossaa ppoorr ppaarrttee ddee llaass ccéélluullaass,, yy rreettiirraannddoo eell eexxcceessoo ddee gglluuccoossaa,, qquuee ssee aallmmaacceennaa eenn eell hhííggaaddoo eenn ffoorrmmaa ddee gglluuccóóggeennoo)).. 57
 47. 47. CCEELLUULLAASS DDEELLTTAA ►LLaass ccéélluullaass ddeellttaa pprroodduucceenn ssoommaattoossttaattiinnaa,, hhoorrmmoonnaa qquuee iinnhhiibbee llaa ccoonnttrraacccciióónn ddeell mmúússccuulloo lliissoo ddeell aappaarraattoo ddiiggeessttiivvoo yy ddee llaa vveessííccuullaa bbiilliiaarr ccuuaannddoo llaa ddiiggeessttiióónn hhaa tteerrmmiinnaaddoo 58
 48. 48. CCEELLUULLAASS GG ►EEssttaass ccéélluullaass pprroodduucceenn yy lliibbeerraann llaa hhoorrmmoonnaa ggaassttrriinnaa.. ►EEssttaa hhoorrmmoonnaa eessttiimmuullaa llaa lliibbeerraacciióónn ggáássttrriiccaa ddee HHCCLL,, llaa mmoottiilliiddaadd yy eell vvaacciiaammiieennttoo ggáássttrriiccoo.. 59
 49. 49. CCEELLUULLAASS FF ►EEssttaass ccéélluullaass pprroodduucceenn yy lliibbeerraann eell ppoolliippééppttiiddoo ppaannccrreeááttiiccoo qquuee ccoonnttrroollaa yy rreegguullaa llaa sseeccrreecciióónn eexxooccrriinnaa ddeell ppáánnccrreeaass.. 60
 50. 50. 61 GLUCAGÓN El glucagón se produce en las células α de los islotes pancreáticos y en el tubo digestivo proximal.
 51. 51. ACCIONES El glucagón provoca la glucogenólisis y aumenta la glicemia. Estos efectos aumentan mucho la disponibilidad de la glucosa hacia los demás órganos. No causa glucógenolisis en el músculo. Incrementa la gluconeogénesis a partir de aminoácidos disponibles en el hígado y eleva el índice metabólico. Aumenta la formación de cuerpos cetónicos al reducir los niveles de malonil-CoA en el hígado 62
 52. 52. 63 METABOLISMO El glucagón tiene una vida media en la circulación de 5-10 minutos.  Se degrada en muchos tejidos principalmente en el hígado. Como el glucagón se secreta a la vena porta, alcanza la circulación hepática antes de llegar a la circulación periférica.
 53. 53. 64 INSULINA  Esta hormona es secretada por las células beta del páncreas. La insulina tiene muchas funciones, el principal es el hipoglucemiante y el almacenamiento de carbohidratos, grasas y proteínas. Efectos rápidos: Aumento en el transporte de glucosa, aminoácidos y K+ al interior de las células sensibles a la insulina.
 54. 54. INSULINA Efectos intermedios: La estimulación de la síntesis proteínica Inhibición de la degradación proteínica Activación de enzimas glucolíticas y 65 glucógeno sintasas Inhibición de las glucógeno fosforilasas y enzimas gluconeogénicas Efectos tardíos: aumento del mRNA para enzimas lipogénicas y otras, además participa en el almacenamiento de lípidos.
 55. 55. 66 EFECTO ESPECÍFICO EN CADA TEJIDO Tejido adiposo: Aumenta la entrada de glucosa Aumenta la síntesis de ácidos grasos Aumenta el depósito de triacilgliceroles Aumenta la captación de K+ Aumenta la síntesis de glicerol fosfato
 56. 56. 67 Tejido muscular: Aumenta la entrada de glucosa Aumenta la síntesis de glucógeno Aumenta la captación de aminoácidos Disminuye el catabolismo proteínico Aumenta la captación de K
 57. 57. 68 Tejido muscular: Aumenta la entrada de glucosa Aumenta la síntesis de glucógeno Aumenta la captación de aminoácidos Disminuye el catabolismo proteínico Aumenta la captación de K
 58. 58. 69 METABOLISMO INSULINA La vida media de la insulina en circulación es de casi 5 minutos. Casi todos los tejidos en el cuerpo pueden metabolizar algo de insulina. El 80% de la insulina secretada por lo general se degrada en hígado y riñón. El catabolismo de la insulina se inicia con la ruptura de los puentes disulfuros por la acción de la glutation insulintransferasa, para luego iniciarse la proteólisis.
 59. 59. 70 SOMATOSTATINA Efectos inhibidores: Reduce la secreción de insulina y de glucagón. Reduce la motilidad del estomago, el duodeno y la vesícula biliar. Disminuye tanto la secreción como la absorción por el tubo digestivo
 60. 60. 71 POLIPEPTIDO PANCREATICO Su secreción se incrementa por alimentos que contienen proteínas, así como por ayuno, ejercicio e hipoglucemia.  La secreción se reduce con somatostatina y con glucosa intravenosa.
 61. 61. SSIISSTTEEMMAA RREEGGUULLAADDOORR DDEE GGLLUUCCEEMMIIAA ►ssee ppuueeddee ddeecciirr,, eennttoonncceess,, qquuee eell hhííggaaddoo ccoonnssttiittuuyyee uunn ""ssiisstteemmaa aammoorrttiigguuaaddoorr ddee llaa gglluucceemmiiaa"" yyaa qquuee aall aauummeennttaarr llooss nniivveelleess ddee gglluuccoossaa eenn ssaannggrree,, eessttaa ssee aallmmaacceennaa iinnmmeeddiiaattaammeennttee ppoorr aacccciióónn ddee llaa iinnssuulliinnaa,, ppoorr lloo qquuee llaa gglluucceemmiiaa ddiissmmiinnuuyyee.. 72
 62. 62. ►c Posteriormente cuuaannddoo llooss nniivveelleess ddee gglluuccoossaa yy ddee iinnssuulliinnaa ssee eennccuueennttrraann yyaa ddiissmmiinnuuiiddooss,, ssee pprroodduuccee uunn aauummeennttoo eenn llaa lliibbeerraacciióónn ddee gglluuccoossaa hhaacciiaa llaa ssaannggrree ddeessddee eell hhííggaaddoo ppoorr llaa aacccciióónn gglluuccóóggeennoollííttiiccaa ddeell gglluuccaaggóónn ppoorr lloo qquuee llaa gglluucceemmiiaa rreettoorrnnaa aa ssuuss vvaalloorreess nnoorrmmaalleess.. 73
 63. 63. ►Los niveles de gglluuccoossaa ddeebbeenn mmaanntteenneerrssee ccoonnssttaanntteess yyaa qquuee llaa ddiissmmiinnuucciióónn ddee llaa gglluucceemmiiaa aaffeeccttaarrííaa ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee aall cceerreebbrroo,, llaa rreettiinnaa yy eell eeppiitteelliioo ggeerrmmiinnaattiivvoo yyaa qquuee eessttooss uuttiilliizzaann llaa gglluuccoossaa ccoommoo nnuuttrriieennttee ppaarraa aabbaasstteecceerrssee eenneerrggééttiiccaammeennttee.. 74
 64. 64. ► Por lo contrario, ssii llooss nniivveelleess ddee gglluuccoossaa eenn ssaannggrree ffuueerraann mmuuyy aallttooss ((hhiippeerrgglluucceemmiiaa)),, ssee pprroodduucciirrííaa uunn iinnccrreemmeennttoo eenn llaa ddeesshhiiddrraattaacciióónn cceelluullaarr ppoorr eell eeffeeccttoo oossmmóóttiiccoo ddee llaa gglluuccoossaa eenn llaa ssaannggrree;; uunn aauummeennttoo eenn llaa ppéérrddiiddaa ddee gglluuccoossaa ppoorr oorriinnaa yy aa ccoonnsseeccuueenncciiaa ddee eelllloo uunnaa ddiissmmiinnuucciióónn ddee llooss llííqquuiiddooss yy eelleeccttrroolliittooss eenn eell oorrggaanniissmmoo ppoorr uunn mmeeccaanniissmmoo ddee ddiiuurreessiiss oossmmóóttiiccaa pprroovvooccaaddaa aa nniivveell ddeell rriiññóónn..
 65. 65. 76 VALORES NORMALES DE GLUCOSA EN SANGRE Glicemia en ayunas 70-100 mg/dl Glicemia en ayunas 100-125 mg /dl (pre diabetes) Mayor de 125 mg / dl diabetes per ce
 66. 66. 77 DIABETES TIPO I La diabetes mellitus tipo I se debe a una carencia intensa y absoluta de insulina causada por la reducción de la masa de células beta. Ésta suele desarrollarse durante la infancia, y se hace evidente y grave durante la pubertad.
 67. 67. 78 DM TIPO I representa el 5 a 10% de todos los casos de dm hay destrucción inmunitaria de células β pancreáticas afecta individuos menores de 30 años de edad con mayor incidencia de los cinco a siete años y en la pubertad.
 68. 68. 79 DM TIPO2  Representan el 90 a 95% de los diabeticos  Componente genetico  Ocurre en adultos  Frecuente en obesos (85%) ya que esto incrementa la resistencia a insulina.
 69. 69. 80 DIABETES GESTACIONAL La diabetes gestacional es una condición en la cual el nivel de la glucosa es elevado y otros síntomas de la diabetes aparecen durante el embarazo en una mujer que no ha sido diagnosticada con diabetes previamente. Todos los síntomas de la diabetes desaparecen después del parto.
 70. 70. 81 CLINICA GENERAL DE DIABETES PRINCIPALMENTE: • Poliuria • Polifagia • Polidipsia • Pérdida de peso
 71. 71. GGrraacciiaass!!!!!!!!!!!!

Glandulas

Views

Total views

710

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

9

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×