Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
The Art of Storytelling
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Искусство сторителлинга

Download to read offline

Тренинг Александра Яныхбаша "Лет ми спик фром май харт. Сторителлинг в презентациях"

Для чего вам нужен этот тренинг? Чтобы создавать качественные, захватывающие и мотивирующие коммуникации со своей аудиторией.

Если вы проводите презентации, выступаете на конференциях, занимаетесь обучением или наставничеством, то этот тренинг для вас!
Вы узнаете, как истории могут улучшить ваши презентации, из каких элементов состоят истории и что помогает им достигать сердец слушателей. Вы сможете создавать интригующие сообщения для представления даже сложных предложений и продуктов.
В результате вы научитесь проводить запоминающиеся деловые презентации, к которым аудитория проявляет искренний интерес.

Зарегистрируйтесь на тренинг: http://yanyhbash.ru/training-courses/let-me-speak-from-my-heart-storitelling-v-prezentatsiyakh/

Искусство сторителлинга

 1. 1. Виктор Франкл Стив Джобс Курт Воннегут ÇЗíнàаåеòтåе, ÷чòтîо îоáбúъåеäдèиíнÿяåеòт ýэòтèиõх ëлþюäдåеéй?
 2. 2. Виктор Франкл Стив Джобс Курт Воннегут ÍНåеòт, íнåе òтóуëлîоâвèиùщàа-ñсïпèи÷чêкèи!
 3. 3. ñсâвîоèи óуäдèиâвèиòтåеëлüьíнûыåе èиäдåеèи… ÍНàа ñсàаìмîоìм äдåеëлåе âвñсåе îоíнèи íнåеñсëлèи
 4. 4. …îоáбðрàаùщàаÿяñсüь êк ñсåеðрäдöцàаìм àаóуäдèиòтîоðрèиèи
 5. 5. ÈИ âвñсåе îоíнèи ìмàаñсòтåеðрñсêкèи âвëлàаäдåеëлèи èиñсêкóуñсñсòтâвîоìм ñсòтîоðрèиòтåеëлëлèиíнãгàа
 6. 6. ×Чòтîо òтàаêкîоåе
 7. 7. «ÈИñсêкóуñсñсòтâвîо ñсîоçзäдàаíнèиÿя èиñсòтîоðрèиéй»
 8. 8. > «ÈИñсêкóуñсñсòтâвîо ñсîоçзäдàаíнèиÿя èиñсòтîоðрèиéй»
 9. 9. …íнîоâвîоñсòтüь: âвñсåе ìмûы – ðрàаñсñсêкàаçз÷чèиêкèи îоòт ïпðрèиðрîоäдûы
 10. 10. ÕХîоðрîоøшàаÿя íнîоâвîоñсòтüь: âвñсåе ìмûы – ðрàаñсñсêкàаçз÷чèиêкèи îоòт ïпðрèиðрîоäдûы
 11. 11. ÌМûы âвûыðрàаñсòтàаåеìм íнàа èиñсòтîоðрèиÿяõх èи ñсêкàаçзêкàаõх, ÷чåеðрåеçз íнèиõх ïпîоçзíнàаåеìм ìмèиðр
 12. 12. ÌМûы ñсàаìмèи åеæжåеäдíнåеâвíнîо ðрàаñсñсêкàаçзûыâвàаåеìм èиñсòтîоðрèиèи
 13. 13. ÌМûы ñсàаìмèи åеæжåеäдíнåеâвíнîо ðрàаñсñсêкàаçзûыâвàаåеìм èиñсòтîоðрèиèи
 14. 14. ÌМûы ñсàаìмèи åеæжåеäдíнåеâвíнîо ðрàаñсñсêкàаçзûыâвàаåеìм èиñсòтîоðрèиèи
 15. 15. x ÏПëлîоõхàаÿя íнîоâвîоñсòтüь: ìмûы èиíнòтóуèиòтèиâвíнûыåе ðрàаñсñсêкàаçз÷чèиêкèи
 16. 16. …осмысленны …интересны …волнующи x ÏПîоýэòтîоìмóу íнàаøшèи èиñсòтîоðрèиèи íнåеäдîоñсòтàаòтîо÷чíнîо… x
 17. 17. ÏПîо÷чåеìмóу âвàаæжíнîо óуìмåеòтüь ! ! ðрàаñсñсêкàаçзûыâвàаòтüь èиñсòтîоðрèиèи? ÃГÐРÀАÌМÎОÒТÍНÎО
 18. 18. ×Чòтîоáбûы ïпðрåеîоáбðрàаçзèиòтüь êкîоìмìмóуíнèиêкàаöцèиèи èи äдîоíнîоñсèиòтüь èиäдåеèи äдîо ñсåеðрäдåеöц ñсëлóуøшàаòтåеëлåеéй
 19. 19. ÑСòтîоðрèиòтåеëлëлèиíнãг ïпðрèиìмåеíнèиìм êкàаêк âв ïпîоâвñсåеäдíнåеâвíнîоìм îоáбùщåеíнèиèи…
 20. 20. …òтàаêк èи âв ðрåеøшåеíнèиèи äдåеëлîоâвûыõх çзàаäдàа÷ч
 21. 21. ÝЭòтîо êкàаêк àаïпòтåе÷чêкàа ñсîо âвñсåеìм íнåеîоáбõхîоäдèиìмûыìм!
 22. 22. ×Чòтîоáбûы óуáбåеäдèиòтüь äдðрóуãгèиõх âв ÷чåеìм-òтîо…
 23. 23. …ìмûы ÷чàаñсòтîо ïпðрèиáбåеãгàаåеìм êк èиñсòтîоðрèиÿяìм èиçз ëлèи÷чíнîоãгîо îоïпûыòтàа
 24. 24. ðрàаñсñсêкàаçзàаòтüь îо ñсåеáбåе ÌМûы ïпðрîоõхîоäдèиìм ñсîоáбåеñсåеäдîоâвàаíнèиåе èи íнàаñс ïпðрîоñсÿяòт
 25. 25. ÌМûы ïпðрåеçзåеíнòтóуåеìм ïпðрîоåеêкòтûы, âвûыñсòтóуïпàаåеìм íнàа ñсîоâвåеùщàаíнèиÿяõх - èиñсòтîоðрèиèи èи çзäдåеñсüь ïпîоìмîоãгàаþюòт äдîоíнîоñсèиòтüь èиíнôфîоðрìмàаöцèиþю äдîо àаóуäдèиòтîоðрèиèи
 26. 26. ÌМûы âвûыñсòтóуïпàаåеìм ïпåеðрåеäд ãгîоñсòтÿяìмèи èиëлèи êкîоëлëлåеãгàаìмèи ñс òтîоðрæжåеñсòтâвåеíнíнûыìмèи ðрåе÷чàаìмèи
 27. 27. ÌМûы ñсîоçзäдàаåеìм èиñсòтîоðрèиþю êкîоìмïпàаíнèиèи, ïпèиøшåеìм ðрåеêкëлàаìмíнûыåе ñсòтàаòтüьèи – âвñсåе ýэòтîо òтîоæжåе èиñсòтîоðрèиèи
 28. 28. ÊКîоãгäдàа ìмûы íнåе ìмîоæжåеìм ñсêкàаçзàаòтüь ÷чòтîо-òтîо íнàаïпðрÿяìмóуþю, òтîо äдîоíнîоñсèиìм ñсìмûыñсëл ÷чåеðрåеçз ïпðрèиòт÷чóу èиëлèи «ñсëлóу÷чàаéй èиçз æжèиçзíнèи»
 29. 29. ×Чòтîоáбûы ïпðрîоñсòтîо áбûыòтüь èиíнòтåеðрåеñсíнûыìм ñсîоáбåеñсåеäдíнèиêкîоìм
 30. 30. ÂВàаìм êкîоãгäдàа-íнèиáбóуäдüь ïпðрèиõхîоäдèиëлîоñсüь ñсëлóуøшàаòтüь ïпåеðрåеñсêкàаçз ôфèиëлüьìмàа, îоòт êкîоòтîоðрîоãгîо âв âвîоñсòтîоðрãгåе âвàаøш äдðрóуãг?
 31. 31. ÍНàа âвàаñс ýэòтîоòт ïпåеðрåеñсêкàаçз äдåеéйñсòтâвóуåеòт êкàаêк ñсíнîоòтâвîоðрíнîоåе, âвåеðрíнîо? ÕХîо÷чåеòтñсÿя ïпîоñсêкîоðрåеåе ýэòтîо îоñсòтàаíнîоâвèиòтüь…
 32. 32. ÏПîоìмíнèиòтåе! 
 óуâвëлåеêкàаòтåеëлüьíнûыéй 
 ðрàаñсñсêкàаçз – ýэòтîо
 33. 33. ÒТîо æжåе ñсàаìмîоåе èи ñс íнàаøшèиìмèи èиñсòтîоðрèиÿяìмèи: îоíнèи íнåе óуâвëлåеêкàаþюòт èи íнåе âвïпåе÷чàаòтëлÿяþюòт ñсëлóуøшàаòтåеëлåеéй
 34. 34. ÍНîо êкàаêк ãгðрàаìмîоòтíнîо ÑСÎОÇЗÄДÀАÒТÜЬ ÈИÑСÒТÎОÐРÈИ
 35. 35. ÂВÎОÒТ ÐРÅЕÖЦÅЕÏПÒТ Говорите от чистого сердца о том, что волнует вас и ваших слушателей. Открытость и интимность – это тренд в коммуникациях
 36. 36. Найдите смысл, ради которого вы рассказываете историю
 37. 37. К черту лишние детали!
 38. 38. Добавьте эмоциональности и ярких образов!
 39. 39. Главное – постройте драматургическую линию сюжета
 40. 40. ÐРàаñсñсêкàаçзûыâвàаéйòтåе èиñсòтîоðрèиèи äдëлÿя ïпðрîоôфèиëлàаêкòтèиêкèи êкàаæжäдûыéй äдåеíнüь, âвíнåе çзàаâвèиñсèиìмîоñсòтèи îоòт ïпðрèиåеìмàа ïпèиùщèи :)
 41. 41. Привет! Я, рассказчик этой презентации, бизнес-тренер и эксперт в сфере сторителлинга ÀАëлåеêкñсàаíнäдðр
 42. 42. И лично Яне Григорьевой, дизайнеру агентства,
 за чудесную отрисовку! за визуальный сторителлинг Спасибо моим друзьям из ÀАëлåеêкñсàаíнäдðр esPrezo
 43. 43. Хотите узнать, как проводить незабываемые презентации, к которым аудитория проявляет искренний интерес? Приходите ко мне на тренинг! www.letmespeak.ru
 • ssuser1e972d

  Oct. 15, 2020
 • Newswarwick2211

  Apr. 25, 2020
 • kairatkz1

  Sep. 12, 2018
 • igortimofeev712

  Feb. 7, 2017
 • ssuserbe4f1c

  Dec. 9, 2016
 • umdesign

  May. 3, 2016
 • pptknowhow

  Nov. 24, 2015
 • insayder

  Oct. 9, 2015
 • infuchilka

  Aug. 30, 2015
 • OlgaZagorodniaia

  Jul. 14, 2015
 • ssuser1ee4b2

  Jun. 22, 2015
 • ssuser527a0f

  May. 15, 2015
 • Gregor_Zamza

  May. 14, 2015
 • DmitryYuzhanin

  May. 14, 2015
 • Stanislavsky

  May. 14, 2015
 • grigorysychevzborovskiy

  May. 14, 2015
 • apiakarski

  Apr. 15, 2015
 • AlexandraGrigorovich

  Apr. 1, 2015
 • marychinkina

  Mar. 31, 2015
 • yuliyadora

  Mar. 27, 2015

Тренинг Александра Яныхбаша "Лет ми спик фром май харт. Сторителлинг в презентациях" Для чего вам нужен этот тренинг? Чтобы создавать качественные, захватывающие и мотивирующие коммуникации со своей аудиторией. Если вы проводите презентации, выступаете на конференциях, занимаетесь обучением или наставничеством, то этот тренинг для вас! Вы узнаете, как истории могут улучшить ваши презентации, из каких элементов состоят истории и что помогает им достигать сердец слушателей. Вы сможете создавать интригующие сообщения для представления даже сложных предложений и продуктов. В результате вы научитесь проводить запоминающиеся деловые презентации, к которым аудитория проявляет искренний интерес. Зарегистрируйтесь на тренинг: http://yanyhbash.ru/training-courses/let-me-speak-from-my-heart-storitelling-v-prezentatsiyakh/

Views

Total views

24,884

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

16,918

Actions

Downloads

204

Shares

0

Comments

0

Likes

44

×