Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Big data بزرگ داده ها
Next

Share

4 ويژگي عظيم داده

عمدتا داده هاي عظيم با چهار ويژگي حجم -تنوع-سرعت -و صحت مطرح ميشوند.
در دنياي امروز حجم داده هابه شدت در حال افزايش است و ميزان توليد بالاي داده ها در يك بازهي زماني از ويژگي هاي عظيم داده ها ميباشند . یکی دیگر از مشخصات داده های حجیم، تنوع داده ها است

4 ويژگي عظيم داده

 1. 1. Big Data characteristics
 2. 2. Au_ . gud 31.433! _ILs , a Au_ La: ;ab , ,qo 334.4 SL@ _m Ua eala 5,. : . bUs ; I &JM , a 4.5 53:5* p çqgl); 9345.3 31 del» , ,qo , a 4.! wit: eala
 3. 3. V'V'JL~`5>9$u-^s1:u3~3 on d! I «na ; mr h), g ? s . a ~' '= ^ 4 g L _' » 4-» Q z -3925 dil-e? J3
 4. 4. .bwal al! ” a' ***jy h) . w» , wall? ” . s,f)I9) OI)| )'_Q)97D
 5. 5. al? . 13 45h» 15329724 wuh: @AM 7 obi' 4-: I - . .$3.30 u; ul;
 6. 6. Jãl» ; Gglsíj-oí . gu. as» 9m m _ , i" _If A ` V' ~' ' . ».'. IL V . .ügb ay? . 0x53 5 ub '. y- 1-" A_ V. .Jr _ ~ ***PJ , a
 7. 7. an, ... .gg egg. : 4., l; ,ng ojlg «Lg p u. : . ugly ul; al), g- . gampóunsg .5uus. :.. ;I, íp, ,s. ;.>. ,.x. -¢ 51.503!) ; ugn , a -/ /` I
 8. 8. l; f. J) J) *(5) ' w! ” 5294-73 . . uli *S* . . Lçnb' V* ' t. ) 's . )9*bf, %
 9. 9. a _góaíalã were", - MJUW? , , jwàjgàü” i v . My/ by , yíw
 10. 10. 4Sàybüauàgj. _ag_sY-iídhü , , 4í¢. .5'u4.3JLa3I>; L~_J¢ol/ .“ R 'ow' 025 G: ) ; e 2-55 2-# csb' *e . gi-Ia. AM: 43443 39-? : . 3,430.33: ; Ijx JLAII v.0
 11. 11. _ ^ a v I, x . . I "' . ' , v. v r . ' ` A P I L : g , H __ * JA Y . *a . ` a -~ T . __ , . , I. - 4` V_ f” . V A , ` I “ I v , 'c y J ' 9 . , ç 1 't ' . i ` r n rj-. .vvf W _ ` - '~ V ; i. * : `.` ' J. ., 4. ku. 'v.3. , $54 r . Canal lb ub «rgv 51h ub jl ; $33 é; Gogjoggüwlgxímqqbxylboàl) &lahát; bà'àdal= =794a)-7.=74eálsi)à3ê4-f= eüaàsà5ya'ecàí`e'z 3)! ) Juüfgooal: QBLCQLQJT 0,303,343,! ) gapu:
 12. 12. 40 ; b J' "$95 "u OIX/ 'S 4, , ,i'l a í/ F” 600)); Jr"
 13. 13. V"`JLw)3 Una. ., p La ul; Gig. ? .5 bjlààl üLojà 9 mug. , celeb? ' ó- . üwloàá 03)
 14. 14. jd] _h _a_ I 'I| " *g 1% _- í ~ 4 * . 'II' . ` I / __; ~g_____Ilg"i“ _g i , ~ 'kg C "' n, (à 'My na# `, 4 w _ 3 » `. ` I . `l . ` , _
 15. 15. Veracity , sla ul) L; 095.1.. Qi): ulol jl GS. : 45), ,, Lçüz ul; ,wes . ..gg 07 , g ul; «s , ,u 1.. ,.. . @naga 4, , ,sa w: .. ;.. .I M. . Cuz» 6;I. ._o_l. ;l34:; ).à. )>)3`5-)g 39.35- xbmlppcáawlrzaàlàJàg
 16. 16. 32)! GL@ ahil-u 23 4-53) @kAyA-o T* {of : w , I a _ "i _I 'I ' . Y 7 * 7 ~ ` 'f' v K . " > - _ , _ 'i ' . ..f _74f_. i i. `. .A r. . l. ' . , ` r' ' * * ' ' or y_ V r, , *fi. '. ”;:5"í; - V" wr. ' r' 1: r- 'v,
 17. 17. *V M91» 291' “le ' àu0)) i Qlím; . éwgonlyqãgpaàp Mbààfüuujãb
 18. 18. ;i J' <531) M: *S . $53 ak: 4-. - ~~l~w' cs' ; kwa #-3723 ü ub Cam» 3 5)! ... 497,135* 4.! ;Lg «S 39.5. ;3193 $4.25.. al". . jl uhaw gl: : ub o-Vni' 0.5k: .. sxa-iki- 4-2 . ygíêwlç «sb-e «vj-J ; Mb 6-: hi@ ; rab-she wb . sil-w $3.93 $0 / líàb à-: :uwv-Q ; gtg bj9> r . xah
 • FaribaRezazade1

  May. 5, 2016
 • ahmadrahimi1

  Mar. 13, 2016
 • MahsaSeifikar

  Oct. 27, 2015
 • Saeed_Rouhani

  Dec. 18, 2014
 • mazare89

  Dec. 10, 2014
 • digidanesh

  Dec. 8, 2014

عمدتا داده هاي عظيم با چهار ويژگي حجم -تنوع-سرعت -و صحت مطرح ميشوند. در دنياي امروز حجم داده هابه شدت در حال افزايش است و ميزان توليد بالاي داده ها در يك بازهي زماني از ويژگي هاي عظيم داده ها ميباشند . یکی دیگر از مشخصات داده های حجیم، تنوع داده ها است

Views

Total views

1,625

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

48

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

6

×