Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ïпëлàаòтôфîоðрìмûы - ïпëлþюñсûы, ìмèиíнóуñсûы èи ïпîоäдâвîоäдíнûыåе êкàаìмíнèи

ÌМîоáбèиëлüьíнîоåе ïпðрèиëлîоæжåеíнèиåе.
 ...
ÌМîоáбèиëлüьíнûыåе ïпëлàаòтôфîоðрìмûы -
ïпëлþюñсûы, ìмèиíнóуñсûы èи
ïпîоäдâвîоäдíнûыåе êкàаìмíнèи
ÌМîоáбèиëлüьíнûыåе OS
ÌМîоáбèиëлüьíнûыåе OS

            -+ âвûыñсîоêкàаÿя êкîоíнêкóуðрåеíнòтíнîоñсòтüь
            -+ â...
ÌМîоáбèиëлüьíнûыåе OS

            -+ îоòтêкðрûыòтîоñсòтüь èи îоòтñсóуòтñсòтâвèиåе îоãгðрàаíнèи÷чåеíнèиéй
  ...
ÇЗàа÷чåеìм ýэòтîо êкëлèиåеíнòтóу?- èиíнôфîоïпîоâвîоäд, PR
- çзíнàаíнèиåе áбðрåеíнäдàа
- äдîоïпîоëлíнèиòтåеëлüьíнûыéй ê...
ÇЗàа÷чåеìм ýэòтîо àаãгåеíнòтñсòтâвóу?- âвîоçзìмîоæжíнîоñсòтüь ïпîоëлóу÷чèиòтüь
äдîоïпîоëлíнèиòтåеëлüьíнóуþю èиëлèи íнî...
ÂВûы óуâвåеðрåеíнûы ÷чòтîо âвàаìм íнàаäдîо
ïпðрèиëлîоæжåеíнèиåе?
ÂВûы óуâвåеðрåеíнûы ÷чòтîо âвàаìм íнàаäдîо ïпðрèиëлîоæжåеíнèиåе?
                       ÏПðрèиëлîоæ...
ÂВûы óуâвåеðрåеíнûы ÷чòтîо âвàаìм íнàаäдîо ïпðрèиëлîоæжåеíнèиåе?
                   ÌМîоáбèиëлüьíнàаÿя ...
ÂВîоçзìмîоæжíнîоñсòтèи âвàаøшåеãгîо òтåеëлåеôфîоíнàа

   äдîоñсòтóуïп âв
  èиíнòтåеðрíнåеòт
    çзàаãгðрóуçзêк...
ÏПðрèиìмåеðрûы
áбðрåеíнäд-ïпðрèиëлîоæжåеíнèиéй
«ÀАëлêкîоìмåеòтðр»
ÊКëлèиåеíнòт:
Borjomi

ÇЗàаäдàа÷чàа:
ÑСîоçзäдàаòтüь ðрàаçзâвëлåеêкàаòтåеëлüьíнîоåе èи, âв òтîоæжåе
âвðр...
ÀАëлêкîоìмåеòтðр
ÐРåеøшåеíнèиåе:
ÐРàаçзðрàаáбîоòтàаòтüь ïпðрèиëлîоæжåеíнèиåе,
ñс ïпîоìмîоùщüьþю êкîоòтîоðрîоãгîо ïпîоëлüьç...
ÀАëлêкîоìмåеòтðр
«ÐРåеñсòтîоðрàаíнûы ÁБîоðрèиñсîоâвàа»
ÊКëлèиåеíнòт:
ÐРåеñсòтîоðрàаòтîоðр ÄДìмèиòтðрèиéй ÁБîоðрèиñсîоâв

ÇЗàаäдàа÷чàа:
ÐРàа...
«ÐРåеñсòтîоðрàаíнûы ÁБîоðрèиñсîоâвàа»
ÊКëлèиåеíнòт:
ÐРåеñсòтîоðрàаòтîоðр ÄДìмèиòтðрèиéй ÁБîоðрèиñсîоâв

ÐРåеøшåеíнèиåе:
ÏП...
«ÐРåеñсòтîоðрàаíнûы ÁБîоðрèиñсîоâвàа»
ÊКîоðрïпîоðрàаòтèиâвíнûыéй ñсàаéйòт IDS-Borjomi
ÊКëлèиåеíнòт:
IDS-Borjomi

ÇЗàаäдàа÷чàа:
ÐРàаçзðрàаáбîоòтàаòтüь
ìмóуëлüьòт...
ÊКîоðрïпîоðрàаòтèиâвíнûыéй ñсàаéйòт IDS-Borjomi
ÊКîоðрïпîоðрàаòтèиâвíнûыéй ñсàаéйòт IDS-Borjomi
ÊКîоðрïпîоðрàаòтèиâвíнûыéй ñсàаéйòт IDS-Borjomi
ÏПðрèиëлîоæжåеíнèиåе äдëлÿя ïпðрîоìмîоóуòтåеðрîоâв «Henkel»
ÊКëлèиåеíнòт:
Henkel Ukraine

ÇЗàаäдàа÷чàа:
ÐРàаçзðрàаáбîоòтêк...
ÏПðрèиëлîоæжåеíнèиåе äдëлÿя ïпðрîоìмîоóуòтåеðрîоâв «Henkel»
ÊКëлèиåеíнòт:
Henkel Ukraine

ÐРåеøшåеíнèиåе:
ÐРàаçзðрàаáбîоòт...
ÏПðрèиëлîоæжåеíнèиåе äдëлÿя ïпðрîоìмîоóуòтåеðрîоâв «Henkel»
ÊКëлèиåеíнòт:
Henkel Ukraine

ÐРåеøшåеíнèиåе:
ÒТàаêкæжåе ïпðрè...
ÏПðрèиëлîоæжåеíнèиåе äдëлÿя ïпðрîоìмîоóуòтåеðрîоâв «Henkel»
ÏПðрèиëлîоæжåеíнèиåе äдëлÿя ïпðрîоìмîоóуòтåеðрîоâв «Henkel»
ÏПðрèиëлîоæжåеíнèиåе äдëлÿя ïпðрîоìмîоóуòтåеðрîоâв «Henkel»
ÑСïпàаñсèиáбîо çзàа âвíнèиìмàаíнèиåе :)
      to@coxo.com.ua
      044 240 43 79
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
From Albinoni to Animoto: Use of Web 2.0 in the Music Classroom and beyond
Next
Upcoming SlideShare
From Albinoni to Animoto: Use of Web 2.0 in the Music Classroom and beyond
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Mobile applications vs_sites

Download to read offline

Презентация мастер-класса Юрия Бабича "Мобильное приложение. Зачем это бренду" для Advertising School

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Mobile applications vs_sites

 1. 1. ïпëлàаòтôфîоðрìмûы - ïпëлþюñсûы, ìмèиíнóуñсûы èи ïпîоäдâвîоäдíнûыåе êкàаìмíнèи ÌМîоáбèиëлüьíнîоåе ïпðрèиëлîоæжåеíнèиåе. ÷чòтîо áбðрåеíнäд ïпîоëлóу÷чèиòт îоòт ïпðрèиëлîоæжåеíнèиÿя? ÇЗàа÷чåеìм ýэòтîо áбðрåеíнäдóу? çзàа÷чåеìм ýэòтîо àаãгåеíнòтñсòтâвóу? âвûы óуâвåеðрåеíнûы ÷чòтîо âвàаìм íнàаäдîо ïпðрèиëлîоæжåеíнèиåе? - ïпðрèиëлîоæжåеíнèиåе - ìмîоáб âвåеðрñсèиÿя âвîоçзìмîоæжíнîоñсòтèи âвàаøшåеãгîо òтåеëлåеôфîоíнàа? - ãгåеîоëлîоêкàаöцèиÿя - èиíнòтåеãгðрàаöцèиèи ñс ðрàаçзëлèи÷чíнûыìмèи ìмåеäдèиàа Бабич Юрий - òтâв - ïпðрèиíнòт - íнàаðрóуæжêкàа COXO Digital ïпðрèиìмåеðрûы óуäдàа÷чíнûыõх ïпðрèиëлîоæжåеíнèиéй
 2. 2. ÌМîоáбèиëлüьíнûыåе ïпëлàаòтôфîоðрìмûы - ïпëлþюñсûы, ìмèиíнóуñсûы èи ïпîоäдâвîоäдíнûыåе êкàаìмíнèи
 3. 3. ÌМîоáбèиëлüьíнûыåе OS
 4. 4. ÌМîоáбèиëлüьíнûыåе OS -+ âвûыñсîоêкàаÿя êкîоíнêкóуðрåеíнòтíнîоñсòтüь -+ âвûыñсîоêкèиåе òтðрåеáбîоâвàаíнèиÿя êк ðрàаçзðрàаáбîоòт÷чèиêкàаìм ñсîо ñсòтîоðрîоíнûы Apple + âвûыñсîоêкèиåе òтðрåеáбîоâвàаíнèиÿя êк äдèиçзàаéйíнóу èи usability ñсîо ñсòтîоðрîоíнûы ïпîоòтðрåеáбèиòтåеëлåеéй - âвûыñсîоêкèиåе òтðрóуäдîоçзàаòтðрàаòтûы íнàа äдèиçзàаéйíн èи ðрàаçзðрàаáбîоòтêкóу + èиíнòтåеãгðрàаöцèиÿя ñс äдðрóуãгèиìмèи Apple óуñсòтðрîоéйñсòтâвàаìмèи - õхðрàаíнåеíнèиåе äдàаíнíнûыõх íнàа iCloud + æжåеñсòтêкàаÿя ñсâвÿяçзêкàа æжåеëлåеçзàа èи ÏПÎО + âвûыñсîоêкàаÿя íнàаäдåеæжíнîоñсòтüь èи áбåеçзîоïпàаñсíнîоñсòтüь - ðрàаñсïпðрîоñсòтðрàаíнåеíнèиåе ïпðрèиëлîоæжåеíнèиéй òтîоëлüьêкîо ÷чåеðрåеçз AppStore
 5. 5. ÌМîоáбèиëлüьíнûыåе OS -+ îоòтêкðрûыòтîоñсòтüь èи îоòтñсóуòтñсòтâвèиåе îоãгðрàаíнèи÷чåеíнèиéй -+ íнèиçзêкèиéй ïпîоðрîоãг âвõхîоäдàа äдëлÿя ðрàаçзðрàаáбîоòт÷чèиêкîоâв - íнèиçзêкèиéй óуðрîоâвåеíнüь áбåеçзîоïпàаñсíнîоñсòтèи - ìмíнîоãгîоîоáбðрàаçзèиåе âвåеðрñсèиéй ÎОÑС - ìмíнîоãгîоîоáбðрàаçзèиåе ðрàаçзðрåеøшåеíнèиéй ýэêкðрàаíнàа +- ìмíнîоãгîоîоáбðрàаçзèиåе óуñсòтðрîоéйñсòтâв èи ïпðрîоèиçзâвîоäдèиòтåеëлåеéй + âвûыñсîоêкàаÿя ñсêкîоðрîоñсòтüь ðрàаáбîоòтûы áбðрîоóуçзåеðрàа + ïпîоäдäдåеðрæжêкàа âвíнåеøшíнèиõх íнàаêкîоïпèиòтåеëлåеéй + ïпîоäдäдåеðрæжêкàа flash - íнèиçзêкèиåе òтðрåеáбîоâвàаíнèиÿя êк äдèиçзàаéйíнóу
 6. 6. ÇЗàа÷чåеìм ýэòтîо êкëлèиåеíнòтóу? - èиíнôфîоïпîоâвîоäд, PR - çзíнàаíнèиåе áбðрåеíнäдàа - äдîоïпîоëлíнèиòтåеëлüьíнûыéй êкàаíнàаëл êкîоìмìмóуíнèиêкàаöцèиèи: - èиíнòтåеðрàаêкòтèиâвíнîоåе çзíнàаêкîоìмñсòтâвîо ñс ïпðрîоäдóуêкòтîоìм - âвîоâвëлåе÷чåеíнèиåе - èиíнòтåеãгðрàаöцèиÿя ñс ñсîоöц. ñсåеòтÿяìмèи. - çзíнàаòтüь êкàаæжäдîоãгîо ñсâвîоåеãгîо ïпîоòтðрåеáбèиòтåеëлÿя âв ëлèиöцîо - äдîоñсòтóу÷чàаòтüьñсÿя äдîо êкîоíнêкðрåеòтíнîоãгîо ïпîоòтðрåеáбèиòтåеëлÿя - ïпîоëлóу÷чåеíнèиåе ïпîоäдðрîоáбíнîоéй ñсòтàаòтèиñсòтèиêкèи
 7. 7. ÇЗàа÷чåеìм ýэòтîо àаãгåеíнòтñсòтâвóу? - âвîоçзìмîоæжíнîоñсòтüь ïпîоëлóу÷чèиòтüь äдîоïпîоëлíнèиòтåеëлüьíнóуþю èиëлèи íнîоâвóуþю àаóуäдèиòтîоðрèиþю äдëлÿя ðрåеêкëлàаìмíнûыõх àаêкòтèиâвíнîоñсòтåеéй êкëлèиåеíнòтàа - âвîоçзìмîоæжíнîоñсòтüь èиíнòтåеãгðрèиðрîоâвàаòтüьñсÿя âв äдðрóуãгèиåе âвèиäдûы àаêкòтèиâвíнîоñсòтåеéй (ñсîоöц. ñсåеòтèи, íнàаðрóуæжíнàаÿя èи ÒТÂВ ðрåеêкëлàаìмàа) - íнîоâвûыåе ñсïпîоñсîоáбûы âвçзàаèиìмîоäдåеéйñсòтâвèиÿя ñс àаóуäдèиòтîоðрèиåеéй - âвîоçзìмîоæжíнîоñсòтüь ðрàаçзâвèиâвàаòтüь êкëлèиåеíнòтàа - âвîоçзìмîоæжíнîоñсòтüь óуäдèиâвèиòтüь êкîоíнêкóуðрåеíнòтîоâв
 8. 8. ÂВûы óуâвåеðрåеíнûы ÷чòтîо âвàаìм íнàаäдîо ïпðрèиëлîоæжåеíнèиåе?
 9. 9. ÂВûы óуâвåеðрåеíнûы ÷чòтîо âвàаìм íнàаäдîо ïпðрèиëлîоæжåеíнèиåе? ÏПðрèиëлîоæжåеíнèиåе - + • âвûыñсîоêкàаÿя ñсòтîоèиìмîоñсòтüь • âвîоçзìмîоæжíнîоñсòтüь èиñсïпîоëлüьçзîоâвàаíнèиÿя ðрàаçзðрàаáбîоòтêкèи 100% ìмîоùщíнîоñсòтèи ïпðрîоöцåеñсñсîоðрàа • ñсëлîоæжíнîоñсòтèи ïпðрèи çзàаïпóуñсêкåе • èиñсïпîоëлüьçзîоâвàаíнèиåе àаïпïпàаðрàаòтíнûыõх (ñсòтðрîоãгèиåе ïпðрàаâвèиëлàа âвîоçзìмîоæжíнîоñсòтåеéй (àаêкñсåеëлåеðрîоìмåеòтðр, AppStore) êкîоìмïпàаñс, GPS, êкàаìмåеðрàа) • «äдëлèиíнíнûыéй ïпåеðрèиîоäд» • âвîоçзìмîоæжíнîоñсòтüь ïпåеðрåеäдàа÷чèи âвíнåеñсåеíнèиÿя èиñсïпðрàаâвëлåеíнèиéй äдàаíнíнûыõх âв äдðрóуãгèиåе ïпðрèиëлîоæжåеíнèиÿя. îоøшèиáбîоêк • âвîоçзìмîоæжíнîоñсòтüь ñсîоõхðрàаíнåеíнèиÿя äдàаíнíнûыõх
 10. 10. ÂВûы óуâвåеðрåеíнûы ÷чòтîо âвàаìм íнàаäдîо ïпðрèиëлîоæжåеíнèиåе? ÌМîоáбèиëлüьíнàаÿя âвåеðрñсèиÿя ñсàаéйòтàа - + • áбîоëлåеåе íнèиçзêкàаÿя • ñсòтîоèиìмîоñсòтüь ðрàаçзðрàаáбîоòтêкèи ïпðрîоäдóуêкòтèиâвíнîоñсòтüь íнèиæжåе • íнåеîоáбõхîоäдèиìмîоñсòтüь çзàаãгðрóуçзêкèи • âвûыñсîоêкàаÿя ñсêкîоðрîоñсòтüь çзàаïпóуñсêкàа èиíнôфîоðрìмàаöцèиèи ïпðрèи êкàаæжäдîоìм èи èиíнòтåеãгðрàаöцèиèи îоáбðрàаùщåеíнèиèи • âвûыñсîоêкàаÿя ñсêкîоðрîоñсòтüь • îоãгðрàаíнèи÷чåеíнèиÿя ïпîо âвåеñсóу âвíнåеñсåеíнèиÿя èиçзìмåеíнåеíнèиéй èи äдîоïпîоëлíнåеíнèиéй • íнåеòт îоãгðрàаíнèи÷чåеíнèиéй ñсîо ñсòтîоðрîоíнûы Apple (AppStore) • óуíнèиâвåеðрñсàаëлüьíнîоñсòтüь
 11. 11. ÂВîоçзìмîоæжíнîоñсòтèи âвàаøшåеãгîо òтåеëлåеôфîоíнàа äдîоñсòтóуïп âв èиíнòтåеðрíнåеòт çзàаãгðрóуçзêкàа èи ïпåеðрåеäдàа÷чàа äдàаíнíнûыõх push- ãгåеîоëлàаêкàаöцèиÿя óуâвåеäдîоìмëлåеíнèиÿя
 12. 12. ÏПðрèиìмåеðрûы áбðрåеíнäд-ïпðрèиëлîоæжåеíнèиéй
 13. 13. «ÀАëлêкîоìмåеòтðр» ÊКëлèиåеíнòт: Borjomi ÇЗàаäдàа÷чàа: ÑСîоçзäдàаòтüь ðрàаçзâвëлåеêкàаòтåеëлüьíнîоåе èи, âв òтîоæжåе âвðрåеìмÿя, ïпîоëлåеçзíнîоåе áбðрåеíнäдèиðрîоâвàаíнíнîоåе ïпðрèиëлîоæжåеíнèиåе äдëлÿя âвîоäдèиòтåеëлåеéй èи èиõх ìмîоáбèиëлüьíнûыõх óуñсòтðрîоéйñсòтâв.
 14. 14. ÀАëлêкîоìмåеòтðр ÐРåеøшåеíнèиåе: ÐРàаçзðрàаáбîоòтàаòтüь ïпðрèиëлîоæжåеíнèиåе, ñс ïпîоìмîоùщüьþю êкîоòтîоðрîоãгîо ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлüь ìмîоæжåеòт êкîоíнòтðрîоëлèиðрîоâвàаòтüь óуðрîоâвåеíнüь ñсâвîоåеãгîо àаëлêкîоãгîоëлüьíнîоãгîо îоïпüьÿяíнåеíнèиÿя. ÏПðрèиëлîоæжåеíнèиåе íнàаïпîоìмíнèиòт ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлþю îоðрèиåеíнòтèиðрîоâвîо÷чíнîоåе âвðрåеìмÿя, êкîоãгäдàа îоíн ñсìмîоæжåеòт ñсåеñсòтüь çзàа ðрóуëлüь àаâвòтîоìмîоáбèиëлÿя. ÂВ ïпðрèиëлîоæжåеíнèиèи óу÷чòтåеíнûы âвñсåе ôфèиçзèиîоëлîоãгèиåеñсêкèиåе îоñсîоáбåеíнíнîоñсòтèи ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлÿя, àа òтàаêкæжåе âвðрåеìмÿя èи îо÷чåеðрåеäдíнîоñсòтüь ïпðрèиåеìмàа àаëлêкîоãгîоëлüьíнûыõх íнàаïпèиòтêкîоâв.
 15. 15. ÀАëлêкîоìмåеòтðр
 16. 16. «ÐРåеñсòтîоðрàаíнûы ÁБîоðрèиñсîоâвàа» ÊКëлèиåеíнòт: ÐРåеñсòтîоðрàаòтîоðр ÄДìмèиòтðрèиéй ÁБîоðрèиñсîоâв ÇЗàаäдàа÷чàа: ÐРàаçзðрàаáбîоòтàаòтüь èиíнòтåеðрåеñсíнîоåе ïпðрèиëлîоæжåеíнèиåе ïпîоïпóуëлÿяðрèиçзèиðрóуþюùщåеåе ðрåеñсòтîоðрàаíнûы, ðрåеñсòтîоðрàаòтîоðрàа, àа òтàаêкæжåе åеãгîо óуíнèиêкàаëлüьíнûыåе ðрåеöцåеïпòтûы.
 17. 17. «ÐРåеñсòтîоðрàаíнûы ÁБîоðрèиñсîоâвàа» ÊКëлèиåеíнòт: ÐРåеñсòтîоðрàаòтîоðр ÄДìмèиòтðрèиéй ÁБîоðрèиñсîоâв ÐРåеøшåеíнèиåе: ÏПðрèиëлîоæжåеíнèиåе, êкîоòтîоðрîоåе ïпîоçзâвîоëлèиòт ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлÿяìм ìмîоáбèиëлüьíнûыõх óуñсòтðрîоéйñсòтâв ïпîоçзíнàаêкîоìмèиòтüьñсÿя ñс ðрåеñсòтîоðрàаíнàаìмèи ñсåеòтèи ÄДèиìмûы ÁБîоðрèиñсîоâвàа, çзàаðрåеçзåеðрâвèиðрîоâвàаòтüь ñсòтîоëлèиêк, çзàаêкàаçзàаòтüь åеäдóу íнàа äдîоìм, àа òтàаêк æжåе ðрàаñсêкðрîоåеòт ñсåеêкðрåеòтûы ëлóу÷чøшèиõх ðрåеöцåеïпòтîоâв ðрåеñсòтîоðрàаòтîоðрàа
 18. 18. «ÐРåеñсòтîоðрàаíнûы ÁБîоðрèиñсîоâвàа»
 19. 19. ÊКîоðрïпîоðрàаòтèиâвíнûыéй ñсàаéйòт IDS-Borjomi ÊКëлèиåеíнòт: IDS-Borjomi ÇЗàаäдàа÷чàа: ÐРàаçзðрàаáбîоòтàаòтüь ìмóуëлüьòтèиïпëлàаòтôфîоðрìмåеíнíнóуþю ìмîоáбèиëлüьíнóуþю âвåеðрñсèиþю ñсàаéйòтàа.
 20. 20. ÊКîоðрïпîоðрàаòтèиâвíнûыéй ñсàаéйòт IDS-Borjomi
 21. 21. ÊКîоðрïпîоðрàаòтèиâвíнûыéй ñсàаéйòт IDS-Borjomi
 22. 22. ÊКîоðрïпîоðрàаòтèиâвíнûыéй ñсàаéйòт IDS-Borjomi
 23. 23. ÏПðрèиëлîоæжåеíнèиåе äдëлÿя ïпðрîоìмîоóуòтåеðрîоâв «Henkel» ÊКëлèиåеíнòт: Henkel Ukraine ÇЗàаäдàа÷чàа: ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа ïпðрîоäдóуêкòтîоâвîоãгîо ìмîоáбèиëлüьíнîоãгîо ïпðрèиëлîоæжåеíнèиÿя äдëлÿя BTL àаêкòтèиâвíнîоñсòтåеéй «Henkel».
 24. 24. ÏПðрèиëлîоæжåеíнèиåе äдëлÿя ïпðрîоìмîоóуòтåеðрîоâв «Henkel» ÊКëлèиåеíнòт: Henkel Ukraine ÐРåеøшåеíнèиåе: ÐРàаçзðрàаáбîоòтàаòтüь ìмîоáбèиëлüьíнîоåе ïпðрèиëлîоæжåеíнèиåе äдëлÿя ïпëлàаíнøшåеòтíнûыõх êкîоìмïпüьþюòтåеðрîоâв íнàа áбàаçзåе Android, êкîоòтîоðрîоåе íнàаãгëлÿяäдíнîо ïпðрîоäдåеìмîоíнñсòтðрèиðрóуåеòт ïпðрîоäдóуêкòтûы, ñсðрàаâвíнèиòт ñс àаíнàаëлîоãгèи÷чíнîоéй ïпðрîоäдóуêкöцèиåеéй êкîоíнêкóуðрåеíнòтîоâв èи ïпîоêкàаæжåеòт âвñсåе ïпðрåеèиìмóуùщåеñсòтâвàа ïпðрîоäдóуêкöцèиèи «Henkel».
 25. 25. ÏПðрèиëлîоæжåеíнèиåе äдëлÿя ïпðрîоìмîоóуòтåеðрîоâв «Henkel» ÊКëлèиåеíнòт: Henkel Ukraine ÐРåеøшåеíнèиåе: ÒТàаêкæжåе ïпðрèиëлîоæжåеíнèиåе ïпîоçзâвîоëлÿяåеòт ìмîоíнèиòтîоðрèиòтüь àаñсñсîоðрòтèиìмåеíнòт òтîоâвàаðрîоâв «Henkel» âв ìмåеñсòтàаõх ïпðрîоäдàаæжèи, âвåеñсòтèи óу÷чåеòт ïпðрîоäдàаæж èи ïпîоçзâвîоëлÿяåеòт ñсôфîоðрìмèиðрîоâвàаòтüь èи îоòтïпðрàаâвèиòтüь îоòт÷чåеòтûы íнàа ñсåеðрâвåеðр äдëлÿя äдàаëлüьíнåеéйøшåеãгîо àаíнàаëлèиçзàа.
 26. 26. ÏПðрèиëлîоæжåеíнèиåе äдëлÿя ïпðрîоìмîоóуòтåеðрîоâв «Henkel»
 27. 27. ÏПðрèиëлîоæжåеíнèиåе äдëлÿя ïпðрîоìмîоóуòтåеðрîоâв «Henkel»
 28. 28. ÏПðрèиëлîоæжåеíнèиåе äдëлÿя ïпðрîоìмîоóуòтåеðрîоâв «Henkel»
 29. 29. ÑСïпàаñсèиáбîо çзàа âвíнèиìмàаíнèиåе :) to@coxo.com.ua 044 240 43 79

Презентация мастер-класса Юрия Бабича "Мобильное приложение. Зачем это бренду" для Advertising School

Views

Total views

740

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×