Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ÔФèиëлîоñсîоôфèиÿя
ÈИñсòтîоðрèи÷чåеñсêкàаÿя ñсïпðрàаâвêкàа★   ÄДàаòтàа îоñсíнîоâвàаíнèиÿя: 1 èиþюëлÿя 2009 ãг.,
★   ÏПåеðрâвîоåе ôф...
ÓУ÷чàаñсòтèиåе âв ðрåеéйòтèиíнãгàаõх                    ÎОäдíнèи èиçз îоñсíнîоâвàаòтåеëлåеéй èи óу÷...
ÏПðрèиíнöцèиïп ðрàаáбîоòтûы âв digital ñсðрåеäдåе


 ÏПðрèи ðрàаçзðрàаáбîоòтêкåе äдèиäдæжèиòтàаëл-ñсòтðрàаòтåеãгèиéй ìмûы ...
ÑСòтðрóуêкòтóуðрàа àаãгåеíнòтñсòтâвàа                           ÒТîоïп-ìмåеíнåеäдæжìмåеíнòт...
ÏПðрèиíнöцèиïп ôфîоðрìмèиðрîоâвàаíнèиÿя ïпðрîоåеêкòтíнîоéй êкîоìмàаíнäдûыÑСîоñсòтàаâв ïпðрîоåеêкòтíнîоéй êкîоìмàаíнäдû...
ÓУñсëлóуãгèи àаãгåеíнòтñсòтâвàа


                ÂВíнóуòтðрèи                       ...
ÄДèиïпëлîоìмûы èи íнàаãгðрàаäдûы
ÄДèиïпëлîоìмûы èи íнàаãгðрàаäдûы
ÊКëлþю÷чåеâвûыåе êкëлèиåеíнòтûы àаãгåеíнòтñсòтâвàа
ÊКîоìмàаíнäдàа: òтîоòт ñсàаìмûыéй òтîоïп-ìмåеíнåеäдæжìмåеíнòт
ÞЮðрèиéй ÁБàаáбèи÷ч                   ...
ÄДåеïпàаðрòтàаìмåеíнòт ðрàаçзâвèиòтèиÿя áбèиçзíнåеñсàа


                             ÇЗàа ôфî...
ÊКîоìмàаíнäдàа Bought media


ÓУñсëлóуãгèи:
  ★   ÌМåеäдèиàа-ïпëлàаíнèиðрîоâвàаíнèиåе èи áбàаèиíнãг;
  ★   ÊКîоí...
Bought media: ïпîоäдõхîоäд êк ïпëлàаíнèиðрîоâвàаíнèиþю


ÏПðрèи ïпëлàаíнèиðрîоâвàаíнèиèи ìмûы îоïпèиðрàаåеìмñсÿя íнàа äдàа...
ÊКîоìмàаíнäдàа Earned media


ÓУñсëлóуãгèи:
  ★   ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа èи ðрåеàаëлèиçзàаöцèиÿя ñсòтðрàаòтåеãгèиéй ïпð...
Earned Media: íнàаøш ïпîоäдõхîоäд êк ïпðрîоåеêкòтàаìм âв ñсîоöц. ñсåеòтÿяõх


                      ...
KPI âв ÑСÌМÌМ


ÄДëлÿя îоöцåеíнêкèи óуñсïпåеøшíнîоñсòтèи íнàаøшèиõх ïпðрîоåеêкòтîоâв ìмûы ïпðрîоãгíнîоçзèиðрóуåеìм:

   ...
Owned Media: ïпðрîоèиçзâвîоäдñсòтâвîо


ÓУñсëлóуãгèи:                                   ...
Creative äдëлÿя Owned, Bought èи Earned


ÓУñсëлóуãгèи:                                  ...
SMM ÊКåеéйñсûы àаãгåеíнòтñсòтâвàа

                                            ...
SMM ÊКåеéйñсûы àаãгåеíнòтñсòтâвàа

                                            ...
SMM ÊКåеéйñсûы àаãгåеíнòтñсòтâвàа


                                           ...
SMM ÊКåеéйñсûы àаãгåеíнòтñсòтâвàа

                                            ...
SMM ÊКåеéйñсûы àаãгåеíнòтñсòтâвàа

                                            ...
SMM ÊКåеéйñсûы àаãгåеíнòтñсòтâвàа

                                            ...
ÈИíнòтåеðрíнåеòт-ìмàаãгàаçзèиíн voda.com.ua


 ÊКëлèиåеíнòт: ÊКîоðрïпîоðрàаöцèиÿя «ÝЭêкîоñсîоôфòт»
 ÏПðрîоåеêкòт: ÈИíнòтåе...
«ÄДîоêкòтîоðр ÂВîоäдàа»


 ÊКëлèиåеíнòт: ÊКîоðрïпîоðрàаöцèиÿя «ÝЭêкîоñсîоôфòт»
 ÏПðрîоåеêкòт: ÁБëлîоãг drvoda.com


 ÇЗàаä...
Digital Digest


ÊКëлèиåеíнòт: COXO
ÏПðрîоåеêкòт: ÑСîоáбñсòтâвåеíнíнûыéй PR-ïпðрîоåеêкòт

ÇЗàаäдàа÷чàа:

ÎОñсâвåеùщåеíнèиå...
Digital 5 o’clock


ÊКëлèиåеíнòт: COXO
ÏПðрîоåеêкòт: ÎОáбóу÷чàаþюùщèиéй ïпðрîоåеêкòт

ÇЗàаäдàа÷чàа:

ÐРàаçзâвèиòтèиåе äдèи...
ÑСïпàаñсèиáбîо çзàа âвíнèиìмàаíнèиåе!
coxo.com.ua
to@coxo.com.ua
+38 044 240 4379
COXO Digital credentials
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
SMM для брендів: бла-бла-бла та реальність
Next
Upcoming SlideShare
SMM для брендів: бла-бла-бла та реальність
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

COXO Digital credentials

Download to read offline

Обновленная презентация агентства

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

COXO Digital credentials

 1. 1. ÔФèиëлîоñсîоôфèиÿя
 2. 2. ÈИñсòтîоðрèи÷чåеñсêкàаÿя ñсïпðрàаâвêкàа ★ ÄДàаòтàа îоñсíнîоâвàаíнèиÿя: 1 èиþюëлÿя 2009 ãг., ★ ÏПåеðрâвîоåе ôфóуëлëл-ñсåеðрâвèиñс äдèиäдæжèиòтàаëл àаãгåеíнòтñсòтâвîо, êкîоòтîоðрîоåе çзàаÿяâвèиëлîо îо ñсåеáбåе íнàа ðрûыíнêкåе ÓУêкðрàаèиíнûы; ★ ÐРåеàаëлèиçзîоâвàаíнîо ïпðрîоåеêкòтîоâв: áбîоëлåеåе 100 ★ ÑСîоòтðрóуäдíнèиêкîоâв: 20 ÷чåеëлîоâвåеêк ★ ÄДèиñсëлîоêкàаöцèиÿя àаãгåеíнòтñсòтâвàа: ãг. ÊКèиåеâв ★ ÄДèиñсëлîоêкàаöцèиÿя êкëлèиåеíнòтîоâв: ÓУêкðрàаèиíнàа, ÐРîоñсñсèиÿя
 3. 3. ÓУ÷чàаñсòтèиåе âв ðрåеéйòтèиíнãгàаõх ÎОäдíнèи èиçз îоñсíнîоâвàаòтåеëлåеéй èи óу÷чàаñсòтíнèиêкèи âвñсåеóуêкðрàаèиíнñсêкîоãгîо ñсîоîоáбùщåеñсòтâвàа âвåеäдóуùщèиõх digital-àаãгåеíнòтñсòтâв ÓУêкðрàаèиíнûы UDAC (Ukrainian Digital Agencies Commitee) ÓУ÷чàаñсòтíнèиêкèи ÒТÎОÏП-10 Digital àаãгåеíнòтñсòтâв ÓУêкðрàаèиíнûы ñсîоãгëлàаñсíнîо èиõх äдîоõхîоäдàаìм îоòт îоñсíнîоâвíнîоéй äдåеÿяòтåеëлüьíнîоñсòтèи áбåеçз óу÷чåеòтàа îоáбîоðрîоòтîоâв ìмåеäдèиàа ðрåеêкëлàаìмûы ÓУ÷чàаñсòтíнèиêкèи ðрåеéйòтèиíнãгàа ÈИíнòтåеðрíнåеòт ÌМåеäдèиàа àаãгåеíнòтñсòтâв ñсîоãгëлàаñсíнîо èиõх ìмåеäдèиàа îоáбîоðрîоòтàаìм 2011
 4. 4. ÏПðрèиíнöцèиïп ðрàаáбîоòтûы âв digital ñсðрåеäдåе ÏПðрèи ðрàаçзðрàаáбîоòтêкåе äдèиäдæжèиòтàаëл-ñсòтðрàаòтåеãгèиéй ìмûы ïпðрèиìмåеíнÿяåеìм êкîоìмïпëлåеêкñсíнûыéй ïпîоäдõхîоäд èи èиñсïпîоëлüьçзóуåеìм âвñсåе îоñсíнîоâвíнûыåе êкîоìмïпîоíнåеíнòтûы äдèиäдæжèиòтàаëл ñсðрåеäдûы. Owned media Bought media Earned media ÇЗäдåеñсüь ìмûы ïпðрåеäдñсòтàаâвëлÿяåеìм ÏПðрèи ïпîоìмîоùщèи ýэòтèиõх êкàаíнàаëлîоâв ìмûы ÇЗäдåеñсüь ìмûы îоáбùщàаåеìмñсÿя, äдðрóуæжèиìм, ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлþю íнàаøшóу èиñсòтîоðрèиþю. âвîоâвëлåеêкàаåеìм ïпîоòтðрåеáбèиòтåеëлÿя èи îоòтâвåе÷чàаåеìм íнàа âвîоïпðрîоñсûы, èиçзóу÷чàаåеìм ÊКàаíнàаëл áбîоãгàаòтûыéй èиíнôфîоðрìмàаöцèиåеéй, ðрàаñсñсêкàаçзûыâвàаåеìм îо íнàаøшèиõх Owned íнàаøшåеãгîо ïпîоòтðрåеáбèиòтåеëлÿя èи åеãгîо ïпîоëлíнîоñсòтüьþю êкîоíнòтðрîоëлèиðрóуåеìмûыéй, íнîо ñс êкàаíнàаëлàаõх, ãгäдåе èиõх æжäдåеòт èиíнòтåеðрåеñсíнàаÿя îоòтíнîоøшåеíнèиåе êк áбðрåеíнäдóу. íнèиçзêкèиìм îоõхâвàаòтîоìм èиñсòтîоðрèиÿя. ÊКàаíнàаëл îоõхâвàаòтíнûыéй, èи òтàаêк æжåе ÑСëлîоæжíнîоêкîоíнòтðрîоëлèиðрóуåеìмûыåе êкàаíнàаëлûы, õхîоðрîоøшîо êкîоíнòтðрîоëлèиðрóуåеìмûыéй. ãгäдåе ïпðрèи îоïпðрåеäдåеëлåеíнíнûыõх îоáбñсòтîоÿяòтåеëлüьñсòтâвàаõх îо÷чåеíнüь ëлåеãгêкîо ïпîоòтåеðрÿяòтüь êкîоíнòтðрîоëлüь. ÈИñсïпîоëлüьçзîоâвàаíнèиåе ýэòтèиõх òтðрåеõх êкîоìмïпîоíнåеíнòтîоâв ïпîоçзâвîоëлÿяåеòт ìмàаêкñсèиìмàаëлüьíнîо ýэôфôфåеêкòтèиâвíнîо èиñсïпîоëлüьçзîоâвàаòтüь ñсðрåеäдñсòтâвàа èи îоáбåеñсïпåе÷чèиâвàаåеòт ìмàаêкñсèиìмàаëлüьíнûыéй ýэôфôфåеêкòт ðрåеêкëлàаìмíнîоéй êкàаìмïпàаíнèиèи
 5. 5. ÑСòтðрóуêкòтóуðрàа àаãгåеíнòтñсòтâвàа ÒТîоïп-ìмåеíнåеäдæжìмåеíнòт ÎОòтäдåеëл ïпîо ðрàаáбîоòтåе ÊКðрåеàаòтèиâвíнûыéй îоòтäдåеëл ÎОòтäдåеëл ñс êкëлèиåеíнòтàаìмèи ñсòтðрàаòтåеãгèи÷чåеñсêкîоãгîо ïпëлàаíнèиðрîоâвàаíнèиÿя SMM-îоòтäдåеëл ÑСòтóуäдèиÿя äдèиçзàаéйíнàа èи ÌМåеäдèиéйíнûыéй web-ïпðрîоèиçзâвîоäдñсòтâвîо îоòтäдåеëл
 6. 6. ÏПðрèиíнöцèиïп ôфîоðрìмèиðрîоâвàаíнèиÿя ïпðрîоåеêкòтíнîоéй êкîоìмàаíнäдûы ÑСîоñсòтàаâв ïпðрîоåеêкòтíнîоéй êкîоìмàаíнäдûы êкàаæжäдûыéй ðрàаçз ôфîоðрìмèиðрóуåеòтñсÿя èиíнäдèиâвèиäдóуàаëлüьíнîо, âв çзàаâвèиñсèиìмîоñсòтèи îоòт ïпîоòтðрåеáбíнîоñсòтåеéй êкëлèиåеíнòтàа èи êкîоíнêкðрåеòтíнîоãгîо ïпðрîоåеêкòтàа. ÊКîоìмàаíнäдàа ïпîоäдáбèиðрàаåеòтñсÿя òтàаêкèиìм îоáбðрàаçзîоìм, ÷чòтîоáбûы îоáбåеñсïпåе÷чèиâвàаòтüь ìмàаêкñсèиìмàаëлüьíнûыéй êкîоìмôфîоðрòт âв ðрàаáбîоòтåе, ìмãгíнîоâвåеíнíнóуþю ðрåеàаêкöцèиþю íнàа çзàаïпðрîоñсûы èи êкðрàаòт÷чàаéйøшèиåе ñсðрîоêкèи èиñсïпîоëлíнåеíнèиÿя çзàаäдàа÷ч. ÏПîоñсòтîоÿяíнíнóуþю êкîоìмìмóуíнèиêкàаöцèиþю ñс êкëлèиåеíнòтîоìм âвåеäдåеòт îоïпûыòтíнûыéй ýэêкêкàаóуíнòт-ìмåеíнåеäдæжåеðр, êк êкîоòтîоðрîоìмóу äдëлÿя ïпðрèиíнÿяòтèиÿя êкëлþю÷чåеâвûыõх ðрåеøшåеíнèиéй, èиëлèи ïпðрèи äдðрóуãгîоéй íнåеîоáбõхîоäдèиìмîоñсòтèи ïпîоäдêкëлþю÷чàаåеòтñсÿя åеãгîо íнåеïпîоñсðрåеäдñсòтâвåеíнíнîоåе ðрóуêкîоâвîоäдñсòтâвîо.
 7. 7. ÓУñсëлóуãгèи àаãгåеíнòтñсòтâвàа ÂВíнóуòтðрèи ÀАóуòтñсîоðрñс ÃГðрàаôфèи÷чåеñсêкèиéй Создание и запуск ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа ÂВèиäдåеîо èи ôфîоòтîо ÏПðрîоãгðрàаìмìмûы Mîоáбèиëлüьíнûыéй äдèиçзàаéйíн, ðрàаçзðрàаáбîоòтêкàа интегрированных ñсòтðрàаòтåеãгèиéй ñсúъåеìмêкàа ëлîоÿяëлüьíнîоñсòтèи ìмàаðрêкåеòтèиíнãг ôфèиðрìмåеíнíнîоãгîо рекламных ïпðрîоäдâвèиæжåеíнèиÿя ñсòтèиëлÿя, 3D кампаний áбðрåеíнäдîоâв âв ñсåеòтèи ÑСîоçзäдàаíнèиåе èи ÊКðрåеàаòтèиâвíнàаÿя ÑСîоçзäдàаíнèиåе èи ÎОðрãгàаíнèиçзàаöцèиÿя ÃГëлóуáбîоêкîоåе ïпîоäдäдåеðрæжêкàа âвåеáб- ýэêкñсïпåеðрòтèиçзàа ïпðрîоâвåеäдåеíнèиåе ñсîоáбûыòтèиéй ïпðрîоãгðрàаìмìмèиðрîоâвàаíнèиåе ïпðрîоåеêкòтîоâв SMM-êкàаìмïпàаíнèиéй ïпðрîоöцåеñсñсîоâв ÂВèиðрóуñсíнûыéй ÌМåеäдèиàа- ÎОáбóу÷чàаþюùщèиåе BTL âв inline- ìмàаðрêкåеòтèиíнãг ïпëлàаíнèиðрîоâвàаíнèиåе èи ïпðрîоåеêкòтûы êкàаìмïпàаíнèиÿяõх ìмåеäдèиàа-áбàаèиíнãг
 8. 8. ÄДèиïпëлîоìмûы èи íнàаãгðрàаäдûы
 9. 9. ÄДèиïпëлîоìмûы èи íнàаãгðрàаäдûы
 10. 10. ÊКëлþю÷чåеâвûыåе êкëлèиåеíнòтûы àаãгåеíнòтñсòтâвàа
 11. 11. ÊКîоìмàаíнäдàа: òтîоòт ñсàаìмûыéй òтîоïп-ìмåеíнåеäдæжìмåеíнòт ÞЮðрèиéй ÁБàаáбèи÷ч ÀАëлåеêкñсàаíнäдðр ÊКàаéйäдàаíнíнèиêк ★ ÂВîо-ïпåеðрâвûыõх, ÷чòтîоáбûы âвñсåе áбûыëлîо êкðрàаñсèиâвîо; ★ ÍНàа ñс÷чåеòтóу - íнåе îоäдèиíн äдåеñсÿяòтîоêк áбðрåеíнäдîоâв, ïпðрîоâвåеäдåеíнíнûыõх èиçз ★ ÄДóуøшàа èи èиíнêкâвèиçзèиòтîоðр êкðрåеàаòтèиâвíнîоãгîо îоòтäдåеëлàа, ïпðрèиìмåеðр äдëлÿя äдðрåеìмóу÷чåеãгîо ïпðрîоøшëлîоãгîо âв èиíнòтåеðрíнåеòт-ñсîоâвðрåеìмåеíнíнîоñсòтüь; ïпîоäдðрàаæжàаíнèиÿя ëлþюáбîоãгîо àаðрòт-äдèиðрåеêкòтîоðрàа; ★ ÎОðрãгàаíнèиçзîоâвûыâвàаåеòт êкëлàаåеíнòт-ñсåеðрâвèиñс òтàаêк, ÷чòтîо èи êкëлèиåеíнòт ★ ÀАðрòт-íнàаäдçзîоðр, âвåеáб-ýэêкñсïпåеðрòтèиçзàа, êкîоóу÷чèиíнãг, ðрàаçзâвèиòтèиåе äдîоâвîоëлåеíн, èи êкðрåеàаòтèиâв íнåе ïпðрîоòтèиâв; áбèиçзíнåеñсàа. ★ ÏПðрåеâвðрàаùщàаåеòт ôфèиíнàаíнñсîоâвûыåе âвîоïпðрîоñсûы èиçз òтîо÷чêкèи ïпðрåеòтêкíнîоâвåеíнèиÿя âв îоñсíнîоâвóу äдîоëлãгîоñсðрîо÷чíнîоãгîо ñсîоòтðрóуäдíнèи÷чåеñсòтâвàа.
 12. 12. ÄДåеïпàаðрòтàаìмåеíнòт ðрàаçзâвèиòтèиÿя áбèиçзíнåеñсàа ÇЗàа ôфîоðрìмèиðрîоâвàаíнèиåе ïпóуëлàа êкëлèиåеíнòтîоâв èи ðрàаçзâвèиòтèиåе áбèиçзíнåеñсàа âв ÑСÎОÕХÎО îоòтâвåе÷чàаåеòт ÂВèиêкòтîоðрèиÿя ÌМàаêкàаðрîоâвàа. ÔФóуíнêкöцèиèи ★ ÎОïпðрåеäдåеëлåеíнèиåе ïпóуëлàа ñсòтðрàаòтåеãгèи÷чåеñсêкèи âвàаæжíнûыõх äдëлÿя àаãгåеíнòтñсòтâвàа ïпîоòтåеíнöцèиàаëлüьíнûыõх êкëлèиåеíнòтîоâв; ★ ÍНàаëлàаæжèиâвàаíнèиåе êкîоíнòтàаêкòтîоâв èи ñсâвÿяçзåеéй; ★ ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа òтåеíнäдåеðрíнûыõх ïпðрåеäдëлîоæжåеíнèиéй; ★ ÏПðрîоâвåеäдåеíнèиåе ïпðрåеçзåеíнòтàаöцèиéй; ★ ÇЗàаïпóуñсêк èи ñсóуïпåеðрâвèиçзèиðрîоâвàаíнèиåе ïпðрîоåеêкòтîоâв ÍНåеïпîоñсðрåеäдñсòтâвåеíнíнûыéй ðрóуêкîоâвîоäдèиòтåеëлüь - ÀАëлåеêкñсàаíнäдðр ÊКàаéйäдàаíнíнèиêк vm@coxo.com.ua +380 67 506 0509
 13. 13. ÊКîоìмàаíнäдàа Bought media ÓУñсëлóуãгèи: ★ ÌМåеäдèиàа-ïпëлàаíнèиðрîоâвàаíнèиåе èи áбàаèиíнãг; ★ ÊКîоíнòтåеêкñсòтíнàаÿя ðрåеêкëлàаìмàа; ★ ÌМîоíнèиòтîоðрèиíнãг èи òтàаêкòтèи÷чåеñсêкàаÿя îоïпòтèиìмèиçзàаöцèиÿя êкàаìмïпàаíнèиéй; ★ ÀАíнàаëлèиòтèиêкàа èи ñсòтàаòтèиñсòтèиêкàа; ★ ÐРåеãгóуëлÿяðрíнîоåе ïпðрåеäдîоñсòтàаâвëлåеíнèиåе îоòт÷чåеòтîоâв ÐРóуêкîоâвîоäдèиòтåеëлüь íнàаïпðрàаâвëлåеíнèиÿя: ÀАíнíнàа ÍНåеñсêкîоðрîоìмíнàаÿя ÀАíнíнàа ÍНåеñсêкîоðрîоìмíнàаÿя ØШòтàаòт ñсîоòтðрóуäдíнèиêкîоâв: 3 ÷чåеëл. ÌМåеäдèиàа èи êкëлèиåеíнòт-ñсåеðрâвèиñс äдèиðрåеêкòтîоðр ÊКëлþю÷чåеâвûыåе êкëлèиåеíнòтûы: MTC ÓУêкðрàаèиíнàа, Volkswagen ÓУêкðрàаèиíнàа, Forex ÎОòтâвåеòтñсòтâвåеíнíнîоñсòтüь: êкóуðрàаòтîоðр ïпðрîоåеêкòтîоâв, ÓУêкðрàаèиíнàа, Tuborg, Somersby; Amway ðрåеøшåеíнèиåе ñсïпîоðрíнûыõх âвîоïпðрîоñсîоâв, óу÷чàаñсòтèиåе âв êкëлþю÷чåеâвûыõх ïпðрåеçзåеíнòтàаöцèиÿяõх. ÏПðрåеèиìмóуùщåеñсòтâвàа: ÍНåеïпîоñсðрåеäдñсòтâвåеíнíнûыéй ðрóуêкîоâвîоäдèиòтåеëлüь - ÀАëлåеêкñсàаíнäдðр ÊКàаéйäдàаíнíнèиêк, CEO ★ ÏПðрåеìмèиàаëлüьíнûыåе óуñсëлîоâвèиÿя ñсîо âвñсåеìмèи ñсåеéйëлçз-õхàаóуñсàаìмèи; an@coxo.com.ua ★ ÏПðрÿяìмûыåе çзàаêкóуïпêкèи óу âвåеäдóуùщèиõх óуêкðрàаèиíнñсêкèиõх ïпëлîоùщàаäдîоêк ñс ìмàаêкñсìмàаëлüьíнûыìмèи ñсêкèиäдêкàаìмèи; +380 50 730 5638 ★ ÍНÅЕ ñсâвÿяçзàаíнûы ýэêкñсêкëлþюçзèиâвíнûыìмèи äдîоãгîоâвîоðрàаìмèи ñс ïпîоäдðрÿяäд÷чèиêкàаìмèи
 14. 14. Bought media: ïпîоäдõхîоäд êк ïпëлàаíнèиðрîоâвàаíнèиþю ÏПðрèи ïпëлàаíнèиðрîоâвàаíнèиèи ìмûы îоïпèиðрàаåеìмñсÿя íнàа äдàаíнíнûыåе ÈИíнñсòтðрóуìмåеíнòтûы èиñсñсëлåеäдîоâвàаíнèиéй, èиíнñсàаéйòтûы àаóуäдèиòтîоðрèиèи èи ïпðрîоôфåеñсñсèиîоíнàаëлèиçзìм íнàаøшåеéй êкîоìмàаíнäдûы. Align - ïпðрèи ïпëлàаíнèиðрîоâвàаíнèиèи digital êкàаìмïпàаíнèиéй ìмûы èиñсïпîоëлüьçзóуåеìм òтåе æжåе ïпðрèиíнöцèиïпûы, ÷чòтîо èи ïпðрèи ïпëлàаíнèиðрîоâвàаíнèиèи âв òтðрàаäдèиöцèиîоíнíнûыõх ìмåеäдèиàа Online îоïпòтèиìмèиçзàаöцèиÿя êкàаìмïпàаíнèиèи ïпîоäд çзàаäдàаíнíнóуþю ìмîоäдåеëлüь âвûыïпîоëлíнÿяåеòтñсÿя ïпîо õхîоäдóу êкàаìмïпàаíнèиèи áбëлàаãгîоäдàаðрÿя ïпîоñсòтîоÿяíнíнîоìмóу ìмîоíнèиòтîоðрèиíнãгóу òтàаêкèиõх ïпîоêкàаçзàаòтåеëлåеéй, êкàаêк ïпåеðрèиîоäд, êк-âвîо ïпîоêкàаçзîоâв, îоõхâвàаòт, ÷чàаñсòтîоòтàа, CPM, CPC, CPA, êкîоëл-âвîо ëлèиäдîоâв. ÂВñсåе àаêкòтèиâвíнîоñсòтèи âв äдàаíнíнîоìм êкàаíнàаëлåе íнàаïпðрàаâвëлåеíнûы íнàа óуêкðрåеïпëлåеíнèиåе ïпîоçзèиöцèиéй Earned media!
 15. 15. ÊКîоìмàаíнäдàа Earned media ÓУñсëлóуãгèи: ★ ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа èи ðрåеàаëлèиçзàаöцèиÿя ñсòтðрàаòтåеãгèиéй ïпðрîоäдâвèиæжåеíнèиÿя áбðрåеíнäдîоâв âв ñсîоöцèиàаëлüьíнûыõх ñсåеòтÿяõх; ★ ÎОíнëлàаéйíн-îоïпòтèиìмèиçзàаöцèиÿя êкàаìмïпàаíнèиéй âв ñсîоöц. ñсåеòтÿяõх ★ ÐРåеïпóуòтàаöцèиîоíнíнûыéй ìмåеíнåеäдæжìмåеíнòт; ★ ÊКîоìмüьþюíнèиòтèи ìмåеíнåеäдæжìмåеíнòт; ★ ÏПàаðрòтèиçзàаíнñсêкèиéй ìмàаðрêкåеòтèиíнãг; ★ ÌМåеäдèиéйíнûыéй êкîоíнòтåеêкñсòт; ★ ÌМîоíнèиòтîоðрèиíнãг ñсîоöцèиàаëлüьíнûыõх ñсåеòтåеéй, îоòт÷чåеòтíнîоñсòтüь ÐРóуêкîоâвîоäдèиòтåеëлüь íнàаïпðрàаâвëлåеíнèиÿя: ÁБîоãгäдàаíн ËЛîоçзèиöцêкèиéй ÁБîоãгäдàаíн ËЛîоçзèиöцêкèиéй SMM ÄДèиðрåеêкòтîоðр ØШòтàаòт ñсîоòтðрóуäдíнèиêкîоâв: 4 in-house/~ 8 outsorce . ÎОòтâвåеòтñсòтâвåеíнíнîоñсòтüь: ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа SMM ÊКëлþю÷чåеâвûыåе êкëлèиåеíнòтûы: Tuborg ÓУêкðрàаèиíнàа, Tuborg ÐРîоñсñсèиÿя, Somersby ñсòтðрàаòтåеãгèиéй èи ìмåеõхàаíнèиêк, óу÷чàаñсòтèиåе âв íнàаïпèиñсàаíнèиèи êкëлþю÷чåеâвûыõх ïпðрåеçзåеíнòтàаöцèиéй, ÓУêкðрàаèиíнàа, 1 êкàаíнàаëл ÐРîоñсñсèиÿя (ÎОÐРÒТ); Bacardi ÓУêкðрàаèиíнàа îоòтñсëлåеæжèиâвàаíнèиåе èи îоïпòтèиìмèиçзàаöцèиÿя âвñсåеõх SMM àаêкòтèиâвíнîоñсòтåеéй àаãгåеíнòтñсòтâвàа, ÏПðрåеèиìмóуùщåеñсòтâвàа: ÍНåеïпîоñсðрåеäдñсòтâвåеíнíнûыéй ðрóуêкîоâвîоäдèиòтåеëлüь - ÀАíнíнàа ÍНåеñсêкîоðрîоìмíнàаÿя ★ ÎОïпûыòт - ïпèиîоíнåеðрûы ÑСÌМÌМ íнàа digital ðрûыíнêкåе ÓУêкðрàаèиíнûы ★ ÃГèиáбêкèиéй ïпîоäдõхîоäд êк ôфîоðрìмèиðрîоâвàаíнèиþю ïпðрîоåеêкòтíнîоéй êкîоìмàаíнäдûы, ÷чòтîо ïпîоçзâвîоëлÿяåеòт óуñсïпåеøшíнîо lb@coxo.com.ua ðрåеàаëлèиçзîоâвàаòтüь ïпðрîоåеêкòт äдëлÿя ëлþюáбûыõх áбðрåеíнäдîоâв; +380 67 547 4951 ★ ÐРàаáбîоòтàа ñсîо âвñсåеìмèи äдîоñсòтóуïпíнûыìмèи àаíнàаëлèиòтèи÷чåеñсêкèиìмèи èиíнñсòтðрóуìмåеíнòтàаìмèи
 16. 16. Earned Media: íнàаøш ïпîоäдõхîоäд êк ïпðрîоåеêкòтàаìм âв ñсîоöц. ñсåеòтÿяõх 1 2 3 4 ÏПðрîоãгíнîоçз ÝЭòтàаïп ÀАíнàаëлèиòтèиêкàа ÏПëлàаíнèиðрîоâвàаíнèиåе ÐРåеàаëлèиçзàаöцèиÿя ïпîоêкàаçзàаòтåеëлåеéй ÝЭêкêкàаóуíнòт-ìмåеíнåеäдæжåеðр ÏПðрîоäдàаêкøшíн ÑСÌМÌМ îоòтäдåеëл ÑСÌМÌМ îоòтäдåеëл ÏПðрîоäдàаêкøшíн ìмåеíнåеäдæжåеðр ÀАðрòт-äдèиðрåеêкòтîоðр ÓУ÷чàаñсòтíнèиêкèи ÊКîоïпèиðрàаéйòтåеðр ÑСòтðрàаòтåеãг ÑСòтðрàаòтåеãг ÑСÌМÌМ ìмåеíнåеäдæжåеðр ÑСòтðрàаòтåеãг ÑСÌМÌМ îоòтäдåеëл ÊКîоïпèиðрàаéйòтåеðр ÈИçзóу÷чàаåеìм êкîоíнêкóуðрåеíнòтîоâв èи èиõх ÄДèиçзàаéйíн ýэëлåеìмåеíнòтîоâв ïпðрîоôфèиëлÿя ïпðрèиñсóуòтñсòтâвèиåе âв ñсîоöц. ñсåеòтÿяõх ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа èиäдåеéй (àаâвàаòтàаðрûы, âвêкëлàаäдêкèи, èиíнòтåеðрôфåеéйñс ïпðрèиëлîоæжåеíнèиéй èи òтäд) ÈИçзóу÷чàаåеìм ÖЦÀА èи åеåе ÎОïпðрåеäдåеëлåеíнèиåе ÑСÌМÌМ ïпîоâвåеäдåеíнèиåе èиíнñсòтðрóуìмåеíнòтîоâв ÑСîоñсòтàаâвëлåеíнèиåе äдåеòтàаëлüьíнîоéй ×Чòтîо ìмûы äдåеëлàаåеìм íнàа ÂВåеðрñсòтêкàа èи ïпðрîоãгðрàаìмìмèиðрîоâвàаíнèиåе ñсìмåеòтûы äдàаíнíнîоìм ýэòтàаïпåе ÎОïпðрåеäдåеëлÿяåеìм îоïпòтèиìмàаëлüьíнûыåе ÎОïпèиñсàаíнèиåе àаêкòтèиâвíнîоñсòтåеéй ÎОïпðрåеäдåеëлåеíнèиåе KPI èи ïпðрîоãгíнîоçз ÏПîоñсòтèиíнãг, ðрàаáбîоòтàа ñс ïпëлîоùщàаäдêкèи êкîоìмìмåеíнòтàаðрèиÿяìмèи ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа òтàаéйìмèиíнãгîоâв èи ÎОïпðрåеäдåеëлÿяåеìм ôфîоðрìмàаòт êкîоíнòтåеíнòт-ïпëлàаíнàа ÏПðрîоâвåеäдåеíнèиåе àаêкòтèиâвíнîоñсòтåеéй êкîоìмìмóуíнèиêкàаöцèиèи ÐРåеãгóуëлÿяðрíнûыåе ×Чòтîо ïпîоëлóу÷чàаåеòт êкëлèиåеíнòт ÄДåеòтàаëлèиçзèиðрîоâвàаíнíнûы ÑСìмåеòтàа èи ðрàаñс÷чåеòтíнûыåе ÑСÌМÌМ ñсòтðрàаòтåеãгèиÿя ïпðрîоìмåеæжóуòтîо÷чíнûыåе èи íнàа âвûыõхîоäдåе éй ïпëлàаíн êкàаìмïпàаíнèиèи ïпîоêкàаçзàаòтåеëлèи ôфèиíнàаëлüьíнûыéй îоòт÷чåеòт
 17. 17. KPI âв ÑСÌМÌМ ÄДëлÿя îоöцåеíнêкèи óуñсïпåеøшíнîоñсòтèи íнàаøшèиõх ïпðрîоåеêкòтîоâв ìмûы ïпðрîоãгíнîоçзèиðрóуåеìм: ★ ÊКîоëлèи÷чåеñсòтâвîо ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлåеéй ôфàаíн-ïпåеéйäдæжàа ★ ÊКîоëлèи÷чåеñсòтâвîо ëлàаéйêкîоâв êк ïпîоñсòтàаìм ★ ÊКîоëлèи÷чåеñсòтâвîо êкîоìмìмåеíнòтàаðрèиåеâв ★ ÎОõхâвàаòт (Total reach) ★ ÓУíнèиêкàаëлüьíнûыåе àаêкòтèиâвíнûыåе ïпîоëлüьçзîоâвàаòтåеëлèи (îоáбñсóуæжäдàаþюòт ýэòтîо) ★ ÊКîоëлèи÷чåеñсòтâвîо ëлþюäдåеéй âв ãгðрóуïпïпåе ★ ÊКîоëлèи÷чåеñсòтâвîо ëлàаéйêкîоâв èи êкîоìмìмåеíнòтàаðрèиåеâв êк ïпîоñсòтàаìм ★ ÂВèиðрóуñсíнîоñсòтüь êкîоíнòтåеíнòтàа ÊКðрîоìмåе ýэòтèиõх, ñсòтàаíнäдàаðрòтíнûыõх íнàа ñсåеãгîоäдíнÿя KPI, óу ïпðрîоåеêкòтîоâв ìмîоãгóуòт áбûыòтüь èиíнäдèиâвèиäдóуàаëлüьíнûыåе ïпîоêкàаçзàаòтåеëлèи. ÍНàаïпðрèиìмåеðр, ìмûы âвñсåеãгäдàа îоáбðрàаùщàаåеìм âвíнèиìмàаíнèиåе íнàа äдðрóуãгèиåе èиíнäдåеêкñсûы, ãгëлàаâвíнûыåе ñсðрåеäдèи êкîоòтîоðрûыõх - ýэòтîо âвîоñсòтîоðрãг êкëлèиåеíнòтàа èи äдðрàаéйâв êкîоìмàаíнäдûы ïпðрèи ðрàаáбîоòтåе ïпîо ïпðрîоåеêкòтóу.
 18. 18. Owned Media: ïпðрîоèиçзâвîоäдñсòтâвîо ÓУñсëлóуãгèи: ÌМàаêкñсèиìм ÐРûыáбàаëлêкîо, àаðрòт-äдèиðрåеêкòтîоðр ★ ÄДèиçзàаéйíн èи ðрàаçзðрàаáбîоòтêкàа WEB ïпðрîоåеêкòтîоâв ëлþюáбîоéй ñсëлîоæжíнîоñсòтèи; ★ ÃГðрàаôфèи÷чåеñсêкèиéй äдèиçзàаéйíн, èиëлëлþюñсòтðрàаöцèиèи ÎОòтâвåеòтñсòтâвåеíнíнîоñсòтüь: ÀАrt-direction, ★ ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа ìмîоáбèиëлüьíнûыõх ïпðрèиëлîоæжåеíнèиéй iOS, Android, ðрàаçзðрàаáбîоòтêкàа ãгåеíнåеðрàаëлüьíнûыõх êкîоíнöцåеïпöцèиéй Windows mobile ★ ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа ïпðрèиëлîоæжåеíнèиéй ïпîоäд ñсîоöцèиàаëлüьíнûыåе ñсåеòтèи; ÍНåеïпîоñсðрåеäдñсòтâвåеíнíнûыéй ðрóуêкîоâвîоäдèиòтåеëлüь - ÞЮðрèиéй ÁБàаáбèи÷ч ★ ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа ìмóуëлüьòтèиìмåеäдèиéйíнûыõх ïпðрåеçзåеíнòтàаöцèиéй èи êкîоðрïпîоðрàаòтèиâвíнîоéй àаéйäдåеíнòтèиêкèи, èиíнôфîоãгðрàаôфèиêкàа; rm@coxo.com.ua ★ 3D ìмîоäдåеëлëлèиíнãг èи àаíнèиìмàаöцèиÿя; +380 96 222 0777 ★ ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа áбàаíнíнåеðрîоâв; ★ ÏПðрîоèиçзâвîоäдñсòтâвîо âвèиðрóуñсíнûыõх ðрîоëлèиêкîоâв ÀАðрòт-äдèиðрåеêкòтîоðр: ÌМàаêкñсèиìм ÐРûыáбàаëлêкîо ÀАíнàаñсòтàаñсèиÿя ÒТðрåеòтüьÿяêкîоâвàа, ïпðрîоäдàаêкøшíн-äдèиðрåеêкòтîоðр ÏПðрîоäдàаêкøшíн-äдèиðрåеêкòтîоðр: ÀАíнàаñсòтàаñсèиÿя ÒТðрåеòтüьÿяêкîоâвàа ÎОòтâвåеòтñсòтâвåеíнíнîоñсòтüь: ÔФîоðрìмèиðрîоâвàаíнèиåе ïпðрîоåеêкòтíнûыõх êкîоìмàаíнäд, êкîоíнòтðрîоëлüь âвûыïпîоëлíнåеíнèиÿя ØШòтàаòт ñсîоòтðрóуäдíнèиêкîоâв: 8 in-house/~ 12 outsorce . ïпðрîоåеêкòтîоâв, ïпðрîоäдàаêкøшåеíн-òтðрàаôфôфèиêк, áбþюäдæжåеòтèиðрîоâвàаíнèиåе. ÐРåеàаëлèиçзîоâвàаíнîо ïпðрîоåеêкòтîоâв: >300 ÍНåеïпîоñсðрåеäдñсòтâвåеíнíнûыéй ðрóуêкîоâвîоäдèиòтåеëлüь - ÞЮðрèиéй ÁБàаáбèи÷ч ÏПðрåеèиìмóуùщåеñсòтâвàа: at@coxo.com.ua ★ ÎОïпûыòт - çзàа âвðрåеìмÿя ñсóуùщåеñсòтâвîоâвàаíнèиÿя âв ñсòтóуäдèиèи óуâвèиäдåеëлîо +380 97 261 3498 ñсâвåеòт áбîоëлåеåе 300 ïпðрîоåеêкòтîоâв; ★ ÏПåеðрåеäд íнàа÷чàаëлîоìм ðрàаáбîоòт ñсïпåеöцèиàаëлèиñсòтûы ñсòтóуäдèиèи äдîоñсêкîоíнàаëлüьíнîо èиçзóу÷чàаþюòт áбèиçзíнåеñс-ïпðрîоöцåеñсñсûы êкëлèиåеíнòтàа, ÷чòтîо îоáбåеñсïпåе÷чèиâвàаåеòт ìмàаêкñсèиìмàаëлüьíнûыéй ýэôфôфåеêкòт äдëлÿя çзàаêкàаçз÷чèиêкàа
 19. 19. Creative äдëлÿя Owned, Bought èи Earned ÓУñсëлóуãгèи: ßЯðрîоñсëлàаâв ÌМàаðрöцèиíнêкîоâвñсêкèиéй, Digital ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа èиäдåеéй èи êкðрåеàаòтèиâвíнûыõх êкîоíнöцåеïпöцèиéй äдëлÿя creator èиíнòтåеðрíнåеòт-êкàаìмïпàаíнèиéй ÔФóуíнêкöцèиèи: ðрàаçзðрàаáбîоòтêкàа èиäдåеéй èи ìмåеõхàаíнèиêк ðрåеêкëлàаìмíнûыõх êкàаìмïпàаíнèиéй èи àаêкòтèиâвíнîоñсòтåеéй áбðрåеíнäдàа , íнàаïпèиñсàаíнèиåе òтåеêкñсòтîоâв ðрåеêкëлàаìмíнûыõх ñсîоîоáбùщåеíнèиéй, èиäдåеèи äдëлÿя ÐРåеçзóуëлüьòтàаòт: áбàаíнíнåеðрîоâв èи êкîоíнòтåеêкñсòтíнîоéй ðрåеêкëлàаìмûы, ñсîоñсòтàаâвëлåеíнèиåе ïпðрåеçзåеíнòтàаöцèиéй. ÈИñсïпîоëлüьçзóуåеìм îоïпòтèиìмàаëлüьíнûыéй ìмèиêкñс äдèиäдæжèиòтàаëл èиíнñсòтðрóуìмåеíнòтîоâв äдëлÿя òтîоãгîо, ÷чòтîоáбûы äдîоíнåеñсòтèи ÍНåеïпîоñсðрåеäдñсòтâвåеíнíнûыéй ðрóуêкîоâвîоäдèиòтåеëлüь - ÞЮðрèиéй ÁБàаáбèи÷ч, ñсîоîоáбùщåеíнèиåе áбðрåеíнäдàа, åеãгîо öцåеíнíнîоñсòтèи äдîо àаóуäдèиòтîоðрèиèи, êкðрåеàаòтèиâвíнûыéй äдèиðрåеêкòтîоðр. òтåеìм ñсàаìмûыìм ïпîоìмîоãгàаåеìм óуäдîоâвëлåеòтâвîоðрèиòтüь àаìмáбèиöцèиèи áбðрåеíнäдàа íнàаõхîоäдèиòтüьñсÿя ñсðрåеäдèи ëлèиäдåеðрîоâв ðрûыíнêкàа. ym@coxo.com.ua ÏПðрåеèиìмóуùщåеñсòтâвàа: ÞЮëлÿя ÀАáбðрàаìмîоâвàа, êкîоïпèиðрàаéйòтåеðр ÔФóуíнêкöцèиèи: ðрàаçзðрàаáбîоòтêкàа èиäдåеéй àаêкòтèиâвíнîоñсòтåеéй áбðрåеíнäдàа , ★ Think out of box ;) íнàаïпèиñсàаíнèиåе òтåеêкñсòтîоâв ðрåеêкëлàаìмíнûыõх ñсîоîоáбùщåеíнèиéй, èиäдåеèи ★ ÈИñсïпîоëлüьçзîоâвàаíнèиåе êкëлàаñсñсèи÷чåеñсêкèиõх äдëлÿя áбàаíнíнåеðрîоâв èи êкîоíнòтåеêкñсòтíнîоéй ðрåеêкëлàаìмûы, ðрåеêкëлàаìмíнûыõх òтåеõхíнîоëлîоãгèиéй; ìмîоíнèиòтîоðрèиíнãг ïпðрîоöцåеñсñсîоâв èи îоíнëлàаéйíн-îоïпòтèиìмèиçзàаöцèиÿя êкàаìмïпàаíнèиéй, ñсîоñсòтàаâвëлåеíнèиåе ïпðрåеçзåеíнòтàаöцèиéй. ★ ÏПîоñсòтîоÿяíнíнûыéй ìмîоíнèиòтîоðрèиíнãг çзàаïпàаäдíнûыõх êкåеéйñсîоâв èи ïпðрèиìмåеíнåеíнèиåе ðрåеëлåеâвàаíнòтíнûыõх íнàа ÍНåеïпîоñсðрåеäдñсòтâвåеíнíнûыéй ðрóуêкîоâвîоäдèиòтåеëлüь - ÞЮðрèиéй ÁБàаáбèи÷ч, íнàаøшåеìм ðрûыíнêкåе; êкðрåеàаòтèиâвíнûыéй äдèиðрåеêкòтîоðр. ya@coxo.com.ua
 20. 20. SMM ÊКåеéйñсûы àаãгåеíнòтñсòтâвàа ïпðрîоåеêкòт çзàаäдàа÷чàа ÂВiäдåеîоFUNiÿя 2010 äдîоíнåеñсòтèи: Tuborg = fun êкëлèиåеíнòт Tuborg Ukraine ðрåеçзóуëлüьòтàаòт 500 фолловеров 12 000 активных участников в сообществе 71623 посетителя сайта 28646 отданных голосов за видео 257968 просмотров видеоклипов 278 клипов-конкурсантов 1600 упоминаний конкурса в блогосфере 0 грн. потрачено на баннерную рекламу Background Challenge Solution Запуск масштабной рекламной кампании для Используя возможности Internet вовлечь Мы предоставили аудитории возможность ТМ Tuborg – «The Fun Starts Here» талантливую украинскую молодежь и стать популярными, запустив на официальном закрепить за ТМ Tuborg территорию FUN сайте tuborg.ua активность «Відео. FUN.і.Я», которую также освещало ТВ и социальные ÑСàаéйòт ÑСúъåеìмêкèи ðрîоëлèиêкàа ÐРîоëлèиêк-êкîоíнêкóуðрñсàаíнòт сети. Суть активности: загрузив на сайт проекта свое любительское музыкальное видео и набирав максимальное количество голосов (посредством Like и «Мне нравится»), победитель получал главный приз – съемку видеоклипа на свою песню с профессиональной командой.
 21. 21. SMM ÊКåеéйñсûы àаãгåеíнòтñсòтâвàа ïпðрîоåеêкòт çзàаäдàа÷чàа ÂВiäдåеîоFUNiÿя 2011 çзàаÿяâвèиòтüь îо íнîоâвèиçзìмåе ñс ïпîоìмîоùщüьþю òтâвîоðр÷чåеñсòтâвàа ðрåеøшåеíнèиåе êкëлèиåеíнòт ðрàаñсñсêкàаæжèи îо íнîоâвîоìм Tuborg Ukraine ïпîоçзèиöцèиîоíнèиðрîоâвàаíнèиèи âв ñсâвîоåеìм èиíнòтåеðрâвüьþю ðрåеçзóуëлüьòтàаòт 26000 îоòтäдàаíнíнûыõх ãгîоëлîоñсîоâв çзàа âвèиäдåеîо 72 000 óуíнèиêкàаëлüьíнûыõх âвèиçзèиòтîоâв íнàа ñсàаéйòт 260 000 ïпðрîоñсìмîоòтðрîоâв âвèиäдåеîо 167 êкëлèиïпîоâв-êкîоíнêкóуðрñсàаíнòтîоâв 140 000 ïпðрîоñсìмîоòтðрîоâв ñсîоîоáбùщåеñсòтâв áбðрåеíнäдàа ÁБîоëлåеåе 30 ýэêкñсêкëлþюçзèиâвíнûыõх èиíнòтåеðрâвüьþю > 1000 ïпåеðрåеõхîоäдîоâв íнàа Youtube Background Challenge Solution Запуск масштабной рекламной кампании в Повторить успех промо «ВідеоFUN.I.Я». ÂВîоâвëлåеêкàаÿя ìмîоëлîоäдóуþю àаóуäдèиòтîоðрèиþю âв êкîоíнêкóуðрñс, преддверии нового позиционирования ТМ Заставить аудиторию говорить о грядущей ïпðрåеäдîоñсòтàаâвëлÿяòтüь ñсîоöцèиàаëлüьíнûыåе ñсåеòтèи áбðрåеíнäдàа Tuborg Tuborg «Кожну мить створюєш ти» смене позиционирования (vkontakte, facebook, youtube), êкàаêк ïпëлîоùщàаäдêкóу äдëлÿя ïпèиàаðрàа. ÏПîоìмèиìмîо îоñсâвåеùщåеíнèиÿя «òтâвîоðр÷чåеñсêкîоãгîо ðрàаëлëлèи», ìмûы ïпðрåеäдîоñсòтàаâвèиëлèи óу÷чàаñсòтíнèиêкàаìм ïпðрîоìмîо âвîоçзìмîоæжíнîоñсòтüь ÈИíнòтåеðрâвüьþю ÈИíнòтåеðрâвüьþю Noralasso ÑСàаéйòт ÀАíнîоíнñс íнàа ÒТÂВ çзàаïпèиñсàаòтüь âвèиäдåеîоèиíнòтåеðрâвüьþю èи ðрàаçзìмåеñсòтèиòтüь åеãгîо âв ìмíнîоãгîоòтûыñсÿя÷чíнûыõх ñсîоöцèиàаëлüьíнûыõх ñсåеòтÿяõх Tuborg, ïпåеðрåеïпîоñсòтèиòтüь ñсåеáбåе âв áбëлîоãг, ôфàаíн-êкëлóуáб, ïпîоñсëлàаòтüь äдðрóуãгóу. ÊКëлþю÷чåеâвûыìм âвîоïпðрîоñсîоìм èиíнòтåеðрâвüьþю áбûыëл «×Чòтîо äдëлÿя òтåеáбÿя îоçзíнàа÷чàаåеòт: ÊКàаæжäдéй ìмîоìмåеíнòт ñсîоçзäдàаåеøшüь òтûы». ÎОíнëлàаéйíн ãгîоëлîоñсîоâвàаíнèиåе îоïпðрåеäдåеëлÿяëлîо ëлèиäдåеðрîоâв íнåеäдåеëлèи, èиçз êкîоòтîоðрûыõх æжþюðрèи âвûыáбèиðрàаëлîо ôфèиíнàаëлèиñсòтîоâв êкîоíнêкóуðрñсàа
 22. 22. SMM ÊКåеéйñсûы àаãгåеíнòтñсòтâвàа ïпðрîоåеêкòт çзàаäдàа÷чàа íнîоâвîоãгîоäдíнåеåе óуéйòтèи îоòт øшàаáбëлîоíнíнûыõх ïпîоçзäдðрàаâвëлåеíнèиåе ïпîоçзäдðрàаâвëлåеíнèиéй ðрåеøшåеíнèиåе êкëлèиåеíнòт Tuborg Ukraine ÍНîоâвîоãгîоäдíнåеåе ïпîоçзäдðрàаâвëлåеíнèиåе âв ñсòтèиëлåе FUNdango ðрåеçзóуëлüьòтàаòт 14 дней активности 100 озвученных поздравлений 4 160 запросов сайта 9 265 просмотров страниц 800 «лайков» в сообществе Background Challenge Solution До 2011 года остается 2 недели Создать беспрецедентное поздравление, Любой желающий мог написать текст закрепив при этом за Tuborg Россия новогоднего поздравления на стене территорию FUN сообщества Tuborg во Vkontakte или Facebook. ÑСàаéйòт ÇЗàаïпèиñсüь âвæжèиâвóуþю ÒТÎОÏП-ïпîоçзäдðрàаâвëлåеíнèиÿя ÑСîоîоáбùщåеñсòтâвàа áбðрåеíнäдàа 10 лучших и жгучих по мнению пользователей поздравлений ежедневно становились песней, которая помещалась на сайт fundango.tuborg.ru. Внимание! Все песни записывались вживую!
 23. 23. SMM ÊКåеéйñсûы àаãгåеíнòтñсòтâвàа ïпðрîоåеêкòт çзàаäдàа÷чàа Bacardi Together −óуâвåеëлèи÷чèиòтüь ëлîоÿяëлüьíнîоñсòтüь êк áбðрåеíнäдóу ñс ïпîоìмîоùщüьþю SMM àаêкòтèиâвàаöцèиéй. −óуâвåеëлèи÷чèиòтüь çзíнàаíнèиåе îо êкëлèиåеíнòт ïпðрîоäдóуêкòтåе ñсðрåеäдèи ìмîоëлîоäдîоéй Bacardi Ukraine àаóуäдèиòтîоðрèиèи 18-25 ëлåеòт(ìм/æж) ðрåеçзóуëлüьòтàаòт ÑС 1 ÈИþюëлÿя óу íнàаñс 3 616 ëлàаêкîоâв. ÌМàаêкñсèиìмàаëлüьíнîоåе êкîоëлëлèи÷чåеñсòтâвîо åеæжåеìмåеñсÿя÷чíнîо àаêкòтèиâвíнûыõх þюçзåеðрîоâв 4983.ÑС èиþюëлÿя óу íнàаñс 1 159 686 ïпðрîоñсìмîоòтðрîоâв èи12 077 ëлàаéйêкîоâв èи êкîоìмìмåеíнòтàаðрèиåеâв. ÌМàаêкñсèиìмàаëлüьíнîоåе êкîоëлëлèи÷чåеñсòтâвîо êкîоìмìмåеíнòтàаðрèиåеâв âв äдåеíнüь 837. Background Challenge Solution Представить бренд в интернет-среде C помощью диджитал-инструментов увеличить Для работы с брендом была выбрана facebook- лояльность к бренду среди целевой аудитории платформа. Основой для развития сообщества стала концепция: BE TOGETHER! Сообщество Bacardi стало катализатором интересных Bacardi Together Home Party ÀАêкòтèиâвíнîоñсòтüь: Photo Booth ÊКîоíнêкóуðрñсûы развлечений, новых знакомств и удовольствий. Особености коммуникации – интересные конкурсы и подвязка к offline активностям.
 24. 24. SMM ÊКåеéйñсûы àаãгåеíнòтñсòтâвàа ïпðрîоåеêкòт çзàаäдàа÷чàа Somersby ÏПîоñсòтðрîоèиòтüь çзíнàаíнèиåе îо ñсèиäдðрåе èи áбðрåеíнäдåе Somersby ÑСîоçзäдàаòтüь èиìмèиäдæж áбðрåеíнäдàа ñс êкëлèиåеíнòт ïпîоìмîоøшüьþю ñсîоöцèиàаëлüьíнûыõх ñсåеòтåеéй Somersby Ukraine ðрåеçзóуëлüьòтàаòт 1 658 пользователей лайк сообщество Somersby В конкурсе «Сидровая дама» приняли участие 18 пользователейКаждый пост в сообществе собирает 10-25 лайков и до 23 комментариевКонкурс сидовый час еженедельно собирает до 300 человекАктивность пользователей в сообществе – порядка 30% от общего количества участников Background Challenge Solution Появление на рынке сидра Somersby Познакомить аудиторию с культурой сидра, Для решения поставленных задач лучше всего рассказать о его традициях и подходила facebook-платформа. Основой для особенностях;Позиционировать напиток как развития коммуникации стали группа Cider натуральный продукт Sommersby UA и Лорд Соммерсби. Генерация ÊКîоíнêкóуðрñс ÑСèиäдðрîоâвàаÿя äдàаìмàа ÊКîоíнêкóуðрñс ÑСèиäдðрîоâвûыéй ÷чàаñс ÑСîоçзäдàаíнèиåе ñсàаéйòтàа Somersby.ua интересного контента привела к высокой активности среди участников сообщества. «Переезд» Лорда Соммерсби в сообщество Cider Sommersby UA сопровождался конкурсом Сидровая дама. Особой популярностью пользуется конкурс Сидровый час.
 25. 25. SMM ÊКåеéйñсûы àаãгåеíнòтñсòтâвàа ïпðрîоåеêкòт çзàаäдàа÷чàа Reima Russia ÝЭôфôфåеêкòтèиâвíнàаÿя âв èиíнòтåеðрíнåеòтåе êкîоìмìмóуíнèиêкàаöцèиîоíнíнàаÿя ïпëлàаòтôфîоðрìмàа ðрåеøшåеíнèиåе êкëлèиåеíнòт êкëлóуáб ìмîоëлîоäдûыõх ðрîоäдèиòтåеëлåеéй èи Reima Russia àаêкòтèиâвíнûыõх äдåеòтåеéй ðрåеçзóуëлüьòтàаòт 1500 активных участников сообщества уникальный авторский контент премирование участников конвертируемой виртуальной валютой советы молодым родителям Background Challenge Solution Выход на рынок России ТМ REIMA Информирование потенциальных потребителей Создание сообщества молодых родителей и их специализирующейся на изготовлении детской о продукции и вовлечение их в диалог с активных детей одежды для отдыха на улице брендом в социальных сетях под флагом Reima в Facebook. Всех родителей объединяет одно – желание, чтобы их дети ÐРåеáбåеíнîоêк áбðрåеíнäдàа ÏПðрîоãгíнîоçз ïпîоãгîоäдûы ÑСäдåеëлàаéй ñсàаìм ÇЗíнàа÷чêкèи росли здоровыми. Именно поэтому, они уделяют огромное внимание активным играм на свежем воздухе, а одежда ТМ Reima не ограничивает ребенка в играх при любой погоде. За активное участие в жизни сообщества (комментарии, «лайки» участие конкурсах «Сделай сам», подача собственного контента) пользователи получали виртуальные значки, которые гарантировали скидку при покупке продукции Reima, и другие бонусы.
 26. 26. ÈИíнòтåеðрíнåеòт-ìмàаãгàаçзèиíн voda.com.ua ÊКëлèиåеíнòт: ÊКîоðрïпîоðрàаöцèиÿя «ÝЭêкîоñсîоôфòт» ÏПðрîоåеêкòт: ÈИíнòтåеðрíнåеòт-ìмàаãгàаçзèиíн voda.com.ua ÇЗàаäдàа÷чàа: ÐРàаçзðрàаáбîоòтàаòтüь ìмíнîоãгîоôфóуíнêкöцèиîоíнàаëлüьíнûыéй èиíнòтåеðрíнåеòт- ðрåеñсóуðрñс äдëлÿя êкîоìмïпàаíнèиèи ïпðрîоèиçзâвîоäдèиòтåеëлÿя, äдèиñсòтðрèиáбüьþюòтîоðрîоâв èи êкîоíнåе÷чíнûыõх ïпîоêкóуïпàаòтåеëлåеéй, óу÷чèиòтûыâвàаÿя ãгåеîоãгðрàаôфèи÷чåеñсêкîоåе ðрàаñсïпîоëлîоæжåеíнèиåе âвñсåеõх òтîо÷чåеêк ïпðрîоäдàаæж. ÐРåеøшåеíнèиåе: ÌМíнîоãгîоðрîоëлåеâвîоéй èиíнòтåеðрôфåеéйñс, óу÷чèиòтûыâвàаþюùщèиéй êкîоýэôфèиöцèиåеíнòтûы «èиíнòтåеðрåеñсàа» äдèиñсòтðрèиáбüьþюòтîоðрàа, àа òтàаêкæжåе ðрàаñсïпðрåеäдåеëлíнèиåе ðрîоëлåеéй ìмåеæжäдóу ìмåеíнåеäдæжåеðрàаìмèи ðрàаçзëлèи÷чíнîоãгîо óуðрîоâвíнÿя, ðрåеàаëлèиçзîоâвàаíнíнîоåе ïпðрèи ïпîоìмîоùщèи ëлèи÷чíнîоãгîо êкàаáбèиíнåеòтàа äдèиñсòтðрèиáбüьþюòтîоðрàа
 27. 27. «ÄДîоêкòтîоðр ÂВîоäдàа» ÊКëлèиåеíнòт: ÊКîоðрïпîоðрàаöцèиÿя «ÝЭêкîоñсîоôфòт» ÏПðрîоåеêкòт: ÁБëлîоãг drvoda.com ÇЗàаäдàа÷чàа: ÑСîоçзäдàаíнèиåе èи âвûыâвîоäд íнàа ðрûыíнîоêк ïпåеðрñсîоíнàаëлüьíнîоãгîо áбðрåеíнäдàа Doctor Voda (âв ëлèиöцåе óуïпðрàаâвëлÿяþюùщåеãгîо ïпàаðрòтíнåеðрàа êкîоðрïпîоðрàаöцèиèи ÝЭêкîоñсîоôфòт ÀАíнäдðрåеÿя ÌМèиòт÷чåеíнêкîо), ðрåеïпóуòтàаöцèиîоíнíнûыéй ìмåеíнåеäдæжìмåеíнòт. ÐРåеøшåеíнèиåе: ÑСîоçзäдàаíнèиåе èи âвåеäдåеíнèиåе òтåеìмàаòтèи÷чåеñсêкîоãгîо áбëлîоãгàа îо âвîоäдåе èи ñсïпîоñсîоáбàаõх îо÷чèиñсòтêкèи âвîоäдûы. ÍНàа äдàаíнíнîоìм ýэòтàаïпåе òтàаêкæжåе áбûыëл ðрàаçзðрàаáбîоòтàаíн ëлèи÷чíнûыéй áбðрåеíнäд èи âвûыñсòтðрîоåеíнàа êкîоìмìмóуíнèиêкàаöцèиÿя ðрóуêкîоâвîоäдèиòтåеëлÿя êкîоìмïпàаíнèиèи ñс êкàаæжäдûыìм ïпîоòтåеíнöцèиàаëлüьíнûыìм èи ñсóуùщåеñсòтâвóуþюùщèиìм êкëлèиåеíнòтîоìм ñс ïпîоìмîоùщüьþю èиíнòтåеðрíнåеòт-ïпëлîоùщàаäдêкèи èи âвîоçзìмîоæжíнîоñсòтåеéй ñсîоöцèиàаëлüьíнûыõх ìмåеäдèиàа.
 28. 28. Digital Digest ÊКëлèиåеíнòт: COXO ÏПðрîоåеêкòт: ÑСîоáбñсòтâвåеíнíнûыéй PR-ïпðрîоåеêкòт ÇЗàаäдàа÷чàа: ÎОñсâвåеùщåеíнèиåе ÿяðрêкèиõх êкåеéйñсîоâв èи ñсîоáбûыòтèиéй èиçз ìмèиðрàа Digital ÅЕâвðрîоïпûы èи CØШÀА, ìмîоíнèиòтîоðрèиíнãг òтðрåеíнäдîоâв. ÇЗàаêкðрåеïпëлåеíнèиåе çзàа ñсîоáбîоéй ïпîоçзèиöцèиèи ýэêкñсïпåеðрòтîоâв âв îоáбëлàаñсòтèи digital-êкîоìмìмóуíнèиêкàаöцèиéй. ÐРåеøшåеíнèиåе: ÐРàаçзðрàаáбîоòтêкàа ñсîоáбñсòтâвåеíнíнîоãгîо òтðрåеíнäдâвîоòт÷чèиíнãгîоâвîоãгîо ýэëлåеêкòтðрîоíнíнîоãгîо èиçзäдàаíнèиÿя «Digital Digest» ñс óуíнèиêкàаëлüьíнîоéй ïпîоäдàа÷чåеéй èи êкîоíнòтåеíнòтîоìм. ÐРåеçзóуëлüьòтàаòт: âвûыïпóуñсêкîоâв: 6 çзàаãгðрóуçзîоêк: 22 000 + e-mail ïпîоäдïпèиñс÷чèиêкîоâв: 1200 + ïпóуáбëлèиêкàаöцèиéй: 330 + http://issuu.com/coxo http://coxo.com.ua/digitaldigest/
 29. 29. Digital 5 o’clock ÊКëлèиåеíнòт: COXO ÏПðрîоåеêкòт: ÎОáбóу÷чàаþюùщèиéй ïпðрîоåеêкòт ÇЗàаäдàа÷чàа: ÐРàаçзâвèиòтèиåе äдèиäдæжèиòтàаëл ðрûыíнêкàа ÓУêкðрàаèиíнûы, îоáбóу÷чåеíнèиåе êкëлèиåеíнòтîоâв àаãгåеíнòтñсòтâвàа, ôфîоðрìмèиðрîоâвàаíнèиåе ñсïпèиñсêкàа ïпîоòтåеíнöцèиàаëлüьíнûыõх êкëлèиåеíнòтîоâв äдëлÿя àаãгåеíнòтñсòтâвàа ÑСÎОÕХÎО ÐРåеøшåеíнèиåе: ÑСòтàаðрòт îоáбóу÷чàаþюùщåеãгîо ïпðрîоåеêкòтàа äдëлÿя ïпîоòтåеíнöцèиàаëлüьíнûыõх êкëлèиåеíнòтîоâв. ÓУ÷чàаñсòтíнèиêкèи - òтîоïп- ìмåеíнåеäдæжåеðрûы, ìмàаðрêкåеòтèиíнãг-äдèиðрåеêкòтîоðрàа âвåеäдóуùщèиõх êкîоìмïпàаíнèиéй. ÏПîоñсëлåе îоïпðрåеäдåеëлåеíнèиÿя òтåеìмûы îо÷чåеðрåеäдíнîоéй âвñсòтðрåе÷чèи èиçз ÷чèиñсëлàа æжåеëлàаþюùщèиõх îоòтáбèиðрàаëлèиñсüь óу÷чàаñсòтíнèиêкèи, êкîоòтîоðрûыìм ïпîоòтåеíнöцèиàаëлüьíнîо äдàаíнíнàаÿя òтåеìмàаòтèиêкàа áбëлèиæжåе âвñсåеãгîо.
 30. 30. ÑСïпàаñсèиáбîо çзàа âвíнèиìмàаíнèиåе! coxo.com.ua to@coxo.com.ua +38 044 240 4379
 • ApexIT

  Jul. 8, 2012
 • kaidano

  Apr. 18, 2012

Обновленная презентация агентства

Views

Total views

1,331

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

20

Shares

0

Comments

0

Likes

2

×