Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
ការបងង្ហាញ​ទទូទទៅ​​​ននឹង​ពព័តត៌មាន
ទលោក​ទបត​បទូររិន​មនននន្ត្រី​ទទំនាកក់​ទទំនង​ទនៅកកកង​គទមមាង​អទំពន្ត្រី​នសនន្ត្រី​
Commu...
2
www.women.open.org.kh
យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
www.facebook.com/development.dd
យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
សសេចកកក្ដី​សផកផ្ដើម
ជា​ការ​ជាកក់​សសស្ដែងដដដើមមមម្បី​ផមផ្សព...
5
យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
Social
Media
ចង​បណណ្ដាញ
Social
Media
ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ
ចច...
យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
បប្រពព័នន្ធ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​សេងង្គម​
សកាក្តានក្រុពល​​នន​ក...
7
យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
​ការ​ដកបដើ​​កបាសក់​កបពព័នន្ធ​ផមផ្សពព្វ​ផមផ្សាយសងង្គម​នទិ...
8
យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
ការ​កទំណតក់​បកក្រុម​សគោល​សដៅ​ដដែល​បតត្រូវ​ទទទួល​ពព័តត៌មា...
9
យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
ការកសាង​ទទំនាកក់​ទទំនង​​ននិង​ការ​ជទួយដែលក់បកក្រុម​សគោល​ស...
10
យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
ការកទំណតក់​​សគោល​សដៅ​ននិង​កមម្ម​វតតត្ថុ​​​៖​គបមមម្បីកត...
11
​​
レ
យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
ការសលលើក​ទទឹក​ចនិតត្ត​ឲផឲ្យមានការ​ចចូល​រទួម​​៖​កា...
12
យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
យក្រុទន្ធនាការ​នទិង​ការ​សសព្វង​រក​ការ​គោធំកទ​៖ កបពព័នន...
13
​​
‘
យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
ឧប្រករណណ៍​សដែផ្ដើមផមក្ដីតាម​ដាន​ននិង​វាយ​តមមម្លៃ​​
14
យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
15
​​យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
16
យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
17
​​យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
18
យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
19
​​យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
20
យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
21
​​យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
សសេចកកក្ដី​ដណនាទំ​សេបមាប្រក់សេហគមនណ៍
សាស្ថាបព័ន​​មជួ...
22
យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
យក្រុទន្ធនាការ​(Camapign)
Hashtags (#) ៖​ហាសសថក​ជាវវិធ...
23
​​យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
កតត្រូវ​មាន​លកក្ខណណៈនចកកបឌទិត​សសព្វងរក​កមម្មវវិធម្បី...
24
:// . . / . .https www facebook com moeys gov kh
25
​​យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
26
Thank You
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
09ខឹម វាសនា ជា អ្នកណា
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ដល់ក្រុមគោល​ដៅ

Download to read offline

Talk about Social Media for share and networking

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ដល់ក្រុមគោល​ដៅ

 1. 1. 1 ការបងង្ហាញ​ទទូទទៅ​​​ននឹង​ពព័តត៌មាន ទលោក​ទបត​បទូររិន​មនននន្ត្រី​ទទំនាកក់​ទទំនង​ទនៅកកកង​គទមមាង​អទំពន្ត្រី​នសនន្ត្រី​ Communication Officer in WOMEN PROGRAM Tel : 017 596 797 E-mail: borin@open.org.kh
 2. 2. 2 www.women.open.org.kh
 3. 3. យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ www.facebook.com/development.dd
 4. 4. យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ សសេចកកក្ដី​សផកផ្ដើម ជា​ការ​ជាកក់​សសស្ដែងដដដើមមមម្បី​ផមផ្សពព្វ​ផមផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​ដលក់​កកក្រុម​ដគោល​ដដៅ​គគឺ​កតត្រូវ​ដធព្វដើ​ដឡដើង​តាម​ រដបបៀប​ដកចដើន​ររូប​ដកចដើន​សណណ្ឋាន​ដផមផ្សង​ៗ​គោគ្នា​ដទៅតាម​ដពល​ដវលា​ទម្បី​កសនន្លែង​ននកកក្រុម​ ដគោល​ដដៅ​វវិធម្បីសាសសស្ត្រ​សដល​ដគបាន​យក​មក​អនក្រុវតស្ត្រនន៍​​មាន​ដរូច​ជា​៖ ការ​ដកបដើ​កបពព័នន្ធ​ផមផ្សពព្វផមផ្សាយ​សងង្គម​ ការ​ចក្រុចុះ​ដទៅ​ជជួប​ដដោយ​ផផ្ទាលក់ ការ​បដងងដើត​វគង្គបណណណចុះ​បណណ្ដាល​​ឬ​ដវទទិកា​ផមផ្សពព្វផមផ្សាយ ការ​សចក​តាម​ខទិតស្ត្រ​បព័ណណ្ណ​ផមផ្សពព្វ​ផមផ្សាយ​ ការ​ផមផ្សពព្វផមផ្សាយ​តាម​កបពព័នន្ធផមផ្សពព្វ​ផមផ្សាយ​(វវិទមទទ្យុ​​ទរូទសមផ្សនន៍) តាម​កបពព័នន្ធ​ដឆន្លែដើយ​តប​ជា​សដមន្លែង(IVR)​
 5. 5. 5 យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ Social Media ចង​បណណ្ដាញ Social Media ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ ចចក​ររំចលក ផផ្ដលល់មតត
 6. 6. យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ បប្រពព័នន្ធ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​សេងង្គម​ សកាក្តានក្រុពល​​នន​ការ​ដកបដើ​​កបាសក់​កបពព័នន្ធ​ផមផ្សពព្វ​ផមផ្សាយសងង្គម​សកមាបក់​ផមផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​ដទៅ​ ដលក់​កកក្រុមដគោល​ដដៅ​គគឺធធំដធងណសក់មាន​ដរូច​ជា​ការ​ដកបដើ​កបាសក់​ដហព្វសបបរូក​ (Facebook)​ ធព្វម្បីតទព័រ​(Twitter) យរូធមទធ្យូប​(Youtube)នទិង​ឧបករណន៍​កបពព័នន្ធ​ផមផ្សពព្វ​ ផមផ្សាយ​សងង្គម​ឯដទបៀត​។ នន​ការ​ដកបដើ​​កបាសក់​កបពព័នន្ធ​ផមផ្សពព្វ​ផមផ្សាយសងង្គម​បាន​កាក្លាយ​ដទៅ​ជា​កកទ្យុង​ការ​ពកងម្បីក​វវិសាល​ភាព​​ ដទៅដលក់​កកក្រុម​ដគោលដដៅ​ដលដើក​តតឹក​ចទិតស្ត្រ​ឲមទ​មាន​ការ​ចរូល​រជួម​​នទិង​បដងងដើន​លទន្ធភាព​ទទជួល​ បាន​សារ​សដល​គជួរឲមទ​ទក្រុក​ចទិតស្ត្របាន​។
 7. 7. 7 យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ ​ការ​ដកបដើ​​កបាសក់​កបពព័នន្ធ​ផមផ្សពព្វ​ផមផ្សាយសងង្គម​នទិង​បដចច្ចេក​វវិទមទ្យា​នទិង​ទធំនាកក់​ទធំនង​ អាចផមផ្សារភាភ្ជាបក់​មនក្រុសមផ្ស​ដដដើមមមម្បី​​៖​ បដងងដើន​ការ​សចក​ររំសលក​ពព័តត៌មាន​ឲមទបាន​តានក់ដពល​ដវលា​នទិង​ពកងម្បីក​សកាក្ដានក្រុពល​ របសក់វ ដកបដើ​កបាសក់បណណ្ដាញ​កបទិយមទិតស្ត្រ​ទធំងឡាយ​ដដដើមមមម្បី​សចក​ររំសលក​បនស្ត្រ​ ពកងម្បីក​វវិសាល​ភាព​កកទ្យុង​ការ​ផស្ដែលក់ពព័តត៌មាន​ដលក់​កបទិយមទិតស្ត្រ​ឲមទ​បាន​ដកចដើន ដោកក់​ដចញ​នរូវ​សារ​មាន​លកក្ខណណៈសាមញញ្ញ​ងាយ​កសជួល​ផមផ្សារ​ភាភ្ជាបក់​ដទៅដលក់កបទិយមទិតស្ត្រ​ សកមម្រួល​ឲមទមាន​ទធំនាកក់​ទធំនង​​មាន​លកក្ខណណៈដឆន្លែដើយឆន្លែង​នទិង​មាន​ការ​ចរូល​រជួម​ ពម្បីសាធារណជន​​ សហការ​នទិង​ចរូល​រជួម​សចក​ររំសលក​ពព័តត៌មាន​ជាមជួយ​អងង្គការពាកក់ពព័នន្ធ បប្រពព័នន្ធ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​សេងង្គម​ននិង​​ប្រសចច្ចេកវវិទផទ្យាទទំនាកក់​ទទំនង​
 8. 8. 8 យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ ការ​កទំណតក់​បកក្រុម​សគោល​សដៅ​ដដែល​បតត្រូវ​ទទទួល​ពព័តត៌មាន​ ជាការ​ចធំបាចក់ណសក់​​សដល​ដយដើង​កតត្រូវ​កធំណតក់​កកក្រុម​ដគោល​ដដៅ​​សដល​កតត្រូវ​ទទជួល​បាន​ ពព័តត៌មាន​​តាម​រយណៈ​ឧបករណន៍​កបពព័នន្ធ​ផមផ្សពព្វ​ផមផ្សាយ​សងង្គម​ជាកក់លាកក់​ណមជួយ​សដល​ដយដើង​ នតឹង​ដកបដើ​​ដនៅដពល​សដល​ដយដើង​ចង​កកង​យក្រុទន្ធសាសសស្ត្រ​កបពនន្ធ​ផមផ្សពព្វ​ផមផ្សាយ​សងង្គម​ដនាចុះ​។ ខណណៈសដល​បចច្ចេទ្យុបមមនកសាស្ថាបព័ន​អងង្គការ​នទិង​រាជ​រដោដ្ឋាភទិបាល​អាច​មាន​កកក្រុម​ដគោល​ដដៅ​ ចមច្បាសក់លាសក់​​ដដដើមមមម្បី​សចក​ររំសលក​ពព័តត៌មាន​តាម​រយណៈកប​ពព័នន្ធ​ផមផ្សពព្វផមផ្សាយ​សងង្គម​​មាន​ជា​ អាទទិ៍​អកក​សារពព័តត៌មាន​កគត្រូបដកងបៀន​សាស្ថាបព័នអបក់​ររំ​អងង្គការ​សងង្គម​សក្រុម្បីវវិល​​ សាធារណជនទរូដទៅ​
 9. 9. 9 យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ ការកសាង​ទទំនាកក់​ទទំនង​​ននិង​ការ​ជទួយដែលក់បកក្រុម​សគោល​សដៅ​​ កទិចច្ចេ​ពទិភាកមផ្សាសដលមាន​លកក្ខណណៈចរូល​រជួម​​៖អកក​ចរូល​រជួម​យយ៉ាង​សកមម្មដលដើ​កបពព័នន្ធ​ផមផ្សពព្វ​ ផមផ្សាយសងង្គម​​នទិង​ចរូល​រជួម​កកទ្យុង​កទិចច្ចេ​ពទិភាកមផ្សានានា​ដលដើ​ដវទទិការ​បណណ្ដាញផមផ្សពព្វ​ផមផ្សាយ​សងង្គ ការដចទ​សធំណណួរ​ដលក់​កកក្រុម​ដគោល​ដដៅ​៖ដសកដើ​ដលក់​កកក្រុម​ដគោល​ដដៅផស្ដែលក់​មតទិ​ដយបល​កពម​ ទធំង​ផស្ដែលក់​អនក្រុសាសនន៍អធំពម្បី​បដចច្ចេកដទស​ដដដើមមមម្បី​ឲមទ​ការងារ​ដនចុះ​​មាន​លកក្ខណណៈកបដសដើរដឡដើង​ ដលដើក​ទតឹក​ចទិតស្ត្រ​ឲមទ​មាន​ជាមតទិ​ដយ​បល​​នទិង​ចរូល​រជួម​ឆន្លែង​ដឆន្លែដើយ​៖​​ដលដើក​ទតឹក​ចទិតស្ត្រ​កកក្រុក​ដគោល​ ដដៅ​ឲមទ​ចរូល​រជួមជា​មតទិ​​នទិង​សចក​ររំសលក​ទសមផ្សនណៈ​ផផ្ទាលក់​ខន្លែខ្លួន​ ដធព្វដើឲមទ​សាស្ថាបព័ន​កតត្រូវ​បាន​ដគដមដើល​ដឃដើញ​ដកចដើន​​​​​​៖​ភាភ្ជាបក់ទធំនាកក់​ទធំនង​នទិង​សហគមនន៍​ផស្ដែលក់​ មតទិ​​យលក់​ដតឹង​ពម្បី​បណណ្ដាញ​សដលដគ​ដពញ​នទិយម​​ផស្ដែលក់​ពព័តត៌មាន​ដលក់កកក្រុម​ដគោល​ដដៅ​
 10. 10. 10 យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ ការកទំណតក់​​សគោល​សដៅ​ននិង​កមម្ម​វតតត្ថុ​​​៖​គបមមម្បីកតត្រូវ​បដងងដើត​នរូវ​ដសចកស្ដែម្បី​សថន្លែង​ការ​ពម្បីដគោលដដៅរបសក់​ ខន្លែខ្លួន​(១​រ​២កបដយគសដលមាន​ភាព​ចមច្បាសក់លាសក់​) ។​ដហដើយ​កក៏​កតត្រូវមាន​កមម្មវតតទ្យុឲមទ​ ចមច្បាសក់លាសក់​ផងសដរ​សដល​កមម្មវតតទ្យុ​គគឺ​កតត្រូវ​លមមទិតជាង​ដគោល​ដដៅ​។​  ខន្លែតឹម​សារ​នទិងភាព​សក្រុម្បីសងាង្វាកក់​៖​សាស្ថាបព័ន​កតត្រូវ​កបកានក់​ខភ្ជាបក់​​នរូវ​ការ​មាន​ទធំនាកក់​ទធំនង​ ជាមជួយ​កកក្រុម​ដគោល​ដដៅ​សដលមាន​ភាព​ចមច្បាសក់លាសក់​នទិង​កតតឹម​កតត្រូវ​ដនៅដពល​សដល​ សាស្ថាបព័ន​​នទិង​កកក្រុម​ដគោល​ដដៅមាន​ទធំនាកក់​ទធំនង​ភាព​សក្រុម្បីសងាង្វាកក់គោគ្នា​បងាង្ហាញថា​សាស្ថាបព័នដនាចុះ​ សកមម្ម​នទិងដធព្វដើការ​មាន​ចធំណណុច​ដគោល​ដដៅ​ចមច្បាសលាសក់​។
 11. 11. 11 ​​ レ យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ ការសលលើក​ទទឹក​ចនិតត្ត​ឲផឲ្យមានការ​ចចូល​រទួម​​៖​ការ​ទកក់ទង​គោគ្នា​ដទ​វវិញ​ដទៅមក​​នទិង​ការ​ចរូល​រជួម​ ពម្បីសធំណកក់​អកក​ខង​ដកក្រៅ​គគឺ​អាច​ជជួយបដងងដើន​ដលក់ការ​សចក​ររំសលក​ពព័តត៌មាន​ការអបក់​ររំ​នទិង​ សកមម្មភាព​នានា​ កតត្រូវ​បាន​ដគ​ដមដើលដឃដើញ​​៖​វវិធម្បីងាយ​មជួយ​​ដដដើមមមម្បីអាច​ឲមទ​កកក្រុម​ដគោល​ដដៅ​ងាយ​នតឹង​ ដមដើលដឃដើញ​​នរូវ​សកមម្ម​ភាព​របសក់​សាស្ថាបព័ន​មជួយ​ដនាចុះ​គគឺកតត្រូវ​បដងាង្ហាចុះច​ររូប​ភាព​ឬ​វវីដដ​អរូ​ សដលពាកក់​ពព័នន្ធ​។​កបដភទ​ខន្លែតឹម​សារសបបដនចុះ​គគឺ​ងាយ​នតឹង​ទញ​ចធំណបក់ងារមម្មណន៍របសក់​ កកក្រុម​ដគោល​ដដៅឲមទ​បាន​ចរូល​រជួម​។​
 12. 12. 12 យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ យក្រុទន្ធនាការ​នទិង​ការ​សសព្វង​រក​ការ​គោធំកទ​៖ កបពព័នន្ធ​ផមផ្សពព្វ​ផមផ្សាយ​សងង្គម​​អាច​ ជជួយដលក់អកកដរបៀបចធំ​យក្រុទន្ធនាការ​នានា​ឲមទ​ពកងម្បី​វវិសាលភាពពព័តត៌មាន​របសក់​ខន្លែខ្លួន​​ដទៅកានក់​ កកក្រុម​ដគោល​ដដៅ​ជា​សាកល​ដហដើយអាច​ទញ​ចធំណបក់អារមម្មណន៍​នទិង​កទិចច្ចេ​សនន្ទនា​ជក្រុធំ​វវិញ​ បញង្ហាសធំខនក់នានា​កបពព័នន្ធ​ផមផ្សពព្វ​ផមផ្សាយ​សងង្គម​​គគឺ​បដងងដើន​នរូវ​ការ​បដញញ្ជេញ​មតទិ​ដយ​បល​ ពម្បីសាធារណណៈជន​​នទិង​អាច​ជា​ឧបករណន៍មជួយ​ដដដើមមមម្បីបដងងដើន​នរូវភាពសដលដគអាច​ដមដើល​ ដឃដើញ​ពម្បីសកមម្មភាព​នានា​របសក់សាស្ថាបព័ន​តាម​កបពព័នន្ធ​អបអ៊ីនធគឺណទិត​នទិង​ជជួយ​ឲមទ​ សដកមចបាន​នរូវ​ដគោល​ដដៅននយក្រុទន្ធ​នាការ​ដនាចុះ​ផងសដរ​។ ការ​តាម​ដោន​​នទិង​ការ​វសក់​សវង​​​ឥទន្ធទិពល​៖​កតត្រូវ​ដធព្វដើ​ការ​តាម​​នទិង​វយ​តនមន្លែ​ដលដើកទិចច្ចេ​កបតឹង​ សកបង​របសក់​ដយដើង​ដដដើមមមម្បី​ពម្បី​កកមទិត​ននភាព​ដជាគជព័យ​​ដថបៀប​នតឹង​ដគោល​បមណងនទិង​កមម្មវតតទ្យុ​​ សដល​ដយដើងបាន​កធំណតក់​រជួច​មក​ដហដើយ​។​​​
 13. 13. 13 ​​ ‘ យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ ឧប្រករណណ៍​សដែផ្ដើមផមក្ដីតាម​ដាន​ននិង​វាយ​តមមម្លៃ​​
 14. 14. 14 យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
 15. 15. 15 ​​យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
 16. 16. 16 យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
 17. 17. 17 ​​យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
 18. 18. 18 យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
 19. 19. 19 ​​យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
 20. 20. 20 យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
 21. 21. 21 ​​យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ សសេចកកក្ដី​ដណនាទំ​សេបមាប្រក់សេហគមនណ៍ សាស្ថាបព័ន​​មជួយមាន​វតស្ត្រ​មាន​ដលដើ​បណណ្ដាញ​ផមផ្សពព្វផមផ្សាយ​សងង្គម​​កតត្រូវ​បដងងដើត​បទដោដ្ឋាន​ សហគមនន៍​មជួយ​សកមាបក់​ការ​ដកបដើ​កបាសក់​កបពព័នន្ធផមផ្សពព្វផមផ្សាយ​សងង្គម​។​បទដោដ្ឋាន​គជួរ​ កគបដណណបក់ដលដើបញង្ហា​​ដរូចជា​៖​ អធំដពដើហទិងមផ្សា​នទិង​ការ​គកមាម​កធំសហង ការ​ចធំអក​នទិង​យយម្បីររំខន​ សធំដម្បីដដោយការ​សមបក់​ដខខដើម អតស្ត្រសញញ្ញាណ​​នទិង​ឯកជន​ភាព កមម្មសទិទន្ធទិបញញ្ញា​សក្រុវតតទិភាព​ បទដោដ្ឋាន​កតត្រូវ​ដោកក់​បញច្ចេធ្យូល​កកទ្យុង​យក្រុទន្ធសាសសស្ត្រ​កបពព័នន្ធ​ផមផ្សពព្វផមផ្សាយសងង្គម​នទិង​កតត្រូវ​បាន​ កជម្រួតកជាប​ដលក់​កបទិយ​មទិតស្ត្រ​សដលបាន​ចរូល​រជួម​ទធំងអសក់​។
 22. 22. 22 យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ យក្រុទន្ធនាការ​(Camapign) Hashtags (#) ៖​ហាសសថក​ជាវវិធម្បីមជួយជាកក់​លាកក់​មជួយកកទ្យុង​ការ​ដោកក់​រាលក់ការ​​ផក្រុស​ឬ​ ធព្វម្បីតដទៅតាម​កកក្រុម​ននកបធាន​បទ​មជួយ​ជាកក់លាកក់​។ ខន្លែតឹមសារ​៖​រកមផ្សាឲមទ​ខន្លែម្បីសាមញញ្ញ​(KISS)គជួរ​ដកបដើសារ​កតតឹម​​២៥០ពាកមទ​ឬតទិចជាងដនចុះ​ ដបដើជាមតទិដយបល​​គជួរ​កកមទិត​កតតឹម​១០០០ពាកយ​ឬ​តទិចជាងដដោយ​មាន​តធំណភាភ្ជាបក់​ កបភព​ដបដើមាន​។ ការ​ទញឲមទមាន​កទិចច្ចេសនន្ទនា៖​ជធំ​រក្រុញ​ការ​ដឆន្លែដើយឆន្លែង​ដឆន្លែដើយ​តប​រាលក់​សធំនជួរ​នទិង​សធំដណដើរ​ ទទជួល​សាស្គាលក់​ការ​ចរូល​រជួម​ផមផ្សារភាភ្ជាបក់​ទធំនកក់ទមនង​សមាជទិក​នទិង​បដងងដើន​ឲមទមាន​ចធំណបក់​​ អារមម្មណន៍​សដលទកក់ទញ​ ដធព្វដើ​សកមម្មភាព​ផមផ្សពព្វផមផ្សាយ​នទិង​ផមផ្សាយ​បនស្ត្រ​តាមដវទទិកាកបពព័នន្ធផមផ្សពព្វផមផ្សាយ​សងង្គម​
 23. 23. 23 ​​យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ កតត្រូវ​មាន​លកក្ខណណៈនចកកបឌទិត​សសព្វងរក​កមម្មវវិធម្បី​ថម្មម្បីៗ​នទិង​នចក​កបឌទិត​​ដដដើមមមម្បីឲមទ​ មានការទកក់ទញ​(ដរូចជាមាន​ដហង្គម​សធំនជួរខន្លែម្បី​អាច​មស្ដែង​មាម្កាល​ឬ​រាលក់​នថថ្ងៃ​) បញច្ចេធ្យូល​បណណ្ដាញដផមផ្សងៗ​តាម​រយណៈ​facebook tabs, Blog feed, Notes application, Like box នទិង​តាម​ទធំពព័រ​យក្រុទន្ធនាការនានា​នទិង​វវិបសាយ ពកងម្បីកទធំនាកក់​ទធំនង​៖​ផមផ្សារភាភ្ជាបក់​តាម​រយណៈសនន្ទនាតាមដហព្វសបបរូក​(facebook chat) កពតឹតស្ត្រទិការណន៍​(Event ) យក្រុទន្ធនាការ​(Camapign)Cont...
 24. 24. 24 :// . . / . .https www facebook com moeys gov kh
 25. 25. 25 ​​យយុទទ្ធសាសសស្ត្រ​ផផផ្សពព្វផផផ្សាយ​ពព័តត៌មាន​​​ដលល់​កកយុម​គគោលគដ
 26. 26. 26 Thank You
 • Sansopheakhloy

  Aug. 15, 2014

Talk about Social Media for share and networking

Views

Total views

651

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

2

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×