Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Semantic Space
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Jnl books: patterns in space and time

Download to read offline

Using GIS to analyze historical data; digital humanities: spatial and temporal patterns . samples shown are related to part of the bibliography of the Jewish National Library.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Jnl books: patterns in space and time

  1. 1. ‫נובמבר‬2015 ‫ספרים‬ .. ‫רבותי‬ ‫ספרים‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬ ...‫ספרים‬ .. ‫רבותי‬ ‫ספרים‬ ‫המיקום‬ ‫חשיבות‬ ‫על‬ ‫או‬:‫דוגמאות‬ ‫הרוח‬ ‫במדעי‬ ‫אפשריים‬ ‫לשימושים‬ ‫מיפוי‬‫במרחב‬‫ה‬‫ו‬‫א‬‫ציר‬‫מרכזי‬‫בעל‬‫עליונה‬ ‫חשיבות‬ ‫ב‬‫לזהות‬ ‫יכולת‬‫ולאתר‬‫פריטים‬‫רלוונטיים‬,‫למשתמשי‬ ‫מערכות‬‫מידע‬‫מחקריים‬‫הרוח‬ ‫במדעי‬. ‫כה‬ ‫עד‬‫נ‬‫הרוח‬ ‫במדעי‬ ‫שחוקרים‬ ‫ראה‬‫נוקטים‬‫אחת‬ ‫גישות‬ ‫משתי‬‫בהכנה‬‫מידע‬ ‫והפצת‬‫גיאו‬‫גרפי‬‫ב‬‫ר‬‫שת‬. ‫גדולים‬ ‫פרויקטים‬‫במימון‬‫משמעותי‬‫נוטים‬‫ל‬‫שי‬‫ם‬‫על‬ ‫דגש‬‫של‬ ‫הפיתוח‬‫מטה‬‫דטא‬‫המתאר‬‫את‬ ‫מרחבית‬ ‫מערכי‬‫הנ‬‫תונים‬‫שלהם‬,‫ובכך‬‫יוצרים‬‫בסיס‬‫שלהם‬ ‫לגילוי‬‫והכלל‬‫תם‬‫במאגרים‬‫דיגיטליים‬.‫אחרים‬‫שני‬ ‫מצד‬ ‫מאוד‬ ‫פרטניות‬ ‫עבודות‬ ‫ישנן‬‫ה‬‫צרים‬ ‫בתחומים‬ ‫ממוקדות‬. ‫לעבודה‬ ‫רקע‬ ‫קיבלנו‬ ‫חודשים‬ ‫מספר‬ ‫לפני‬ ‫רשימה‬ ‫הלאומית‬ ‫מהספרייה‬ ‫שיצאו‬ ‫ספרים‬ ‫של‬ ‫ביבליוגרפית‬ ‫בשפות‬:‫יידיש‬ ,‫לדינו‬ ,‫עברית‬ ‫ו‬‫ע‬‫ברית‬‫ערבית‬‫השנים‬ ‫תחום‬ . ‫ה‬ ‫מהמאה‬ ‫הוא‬15‫עד‬‫ראשית‬ .‫העשרים‬ ‫המאה‬ [‫והערכתינו‬ ‫תודתנו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫ושיתוף‬ ‫הנכונות‬ ‫על‬ ‫הרבה‬ ‫הספרייה‬ ‫אנשי‬ ‫של‬ ‫הפעולה‬ ]‫הלאומית‬ ‫ראשית‬‫כמה‬ ‫נציג‬‫מספרים‬:‫ה‬‫גרף‬‫ממעל‬‫מראה‬‫את‬‫לפי‬ ‫הנתונים‬ ‫התפלגות‬‫זמן‬‫ההוצאה‬‫של‬‫הכותר‬. ‫על‬ ‫נסתכל‬ ‫אם‬‫הספרים‬ ‫כמות‬ ‫אזי‬ ‫מצטברת‬ ‫בצורה‬ ‫לאור‬ ‫שיצאו‬ ‫מתקבל‬‫ת‬:‫הבאה‬ ‫התמונה‬ ‫הקובץ‬‫מ‬‫רבים‬ ‫פרמטרים‬ ‫כיל‬ ‫אבל‬‫הספר‬ ‫הוצאת‬ ‫מקום‬ ‫לשמות‬ ‫גיאוקוד‬ ‫לבצע‬ ‫לניסיון‬ ‫הופנתה‬ ‫שלנו‬ ‫הלב‬ ‫תשומת‬ ‫מירב‬. ‫ע‬‫ם‬‫זאת‬,‫ל‬‫רוב‬‫הספרים‬,‫של‬ ‫קיומם‬ ‫למרות‬‫שמות‬‫גיאוגרפיים‬‫או‬‫תיאור‬‫גיאוגרפ‬‫הוצאתם‬ ‫מקום‬ ‫של‬ ‫י‬,‫רובם‬ ‫ככולם‬‫הנם‬‫לא‬‫תיוג‬‫קואורדינ‬ ‫של‬‫טות‬‫ול‬‫ל‬‫א‬‫ב‬ ‫עיגון‬‫על‬‫סמכות‬‫מ‬‫מחייבת‬ ‫קצועית‬.
  2. 2. ‫נובמבר‬2015 ‫ספרים‬ .. ‫רבותי‬ ‫ספרים‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬ ..‫כן‬ ‫אם‬‫היכן‬‫יצאו‬‫לאור‬‫הספרים‬‫הללו‬ ‫בעולם‬? ‫לצורך‬ ‫רק‬‫הדגמה‬,‫בלבד‬‫מעתה‬ ‫נתמקד‬ ‫אירופה‬ ‫יבשת‬ ‫באזור‬ ‫בעיקר‬‫וסביבתה‬. ‫נפל‬ ‫ואם‬‫ח‬‫לפי‬ ‫הוצאת‬ ‫שפת‬ ‫הספר‬:
  3. 3. ‫נובמבר‬2015 ‫ספרים‬ .. ‫רבותי‬ ‫ספרים‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬ ‫ו‬‫על‬ ‫נסתכל‬ ‫אם‬‫מימד‬‫זמן‬‫ההוצאה‬‫לאור‬: ‫מראה‬ ‫האליפסה‬‫/מייצגת‬‫מיקום‬ ‫את‬‫תחום‬‫מירב‬ [ .‫שנים‬ ‫באותן‬ ‫לאור‬ ‫ההוצאות‬]‫אחת‬ ‫תקן‬ ‫סטיית‬ ‫תחום‬ ‫איטליה‬ ‫מצפון‬ ‫בתנועה‬ ‫להבחין‬ ‫ניתן‬‫(בסביבות‬‫המאה‬ ‫ה‬-16)‫וארצ‬ ‫גרמניה‬ ‫לעבר‬‫השפלה‬ ‫ות‬‫המאות‬ ‫(במהלך‬ ‫ה‬-17‫וה‬-18‫ה‬ ‫המאה‬ ‫לראשית‬ ‫עד‬-19)‫מזרחה‬ ‫ואז‬ ‫רוסיה‬ ‫לעבר‬(‫ה‬ ‫במאה‬-19‫ה‬ ‫המאה‬ ‫וראשית‬-20.) ‫נתמקד‬ ‫אם‬‫בהוצאה‬‫של‬‫ספר‬‫בודד‬: ‫הדגמה‬ ‫לצורך‬ ‫בספר‬ ‫בחרנו‬ [ ‫הישר‬‫ר‬ֶ‫פ‬ ֵ‫ס‬ ‫ר‬ ָּ‫ָּש‬‫י‬ ַ‫ה‬‫חיבור‬ ‫הוא‬ ‫מ‬‫ימי‬‫הביניים‬,‫ה‬ ‫את‬ ‫המספר‬ ,‫חיברו‬ ‫מי‬ ‫נודע‬ ‫שלא‬‫עם‬ ‫של‬ ‫היסטוריה‬ ‫ישראל‬‫מתקופת‬‫האבות‬‫ועד‬‫השופטים‬ ‫תקופת‬.:‫מקור‬]‫וויקיפדיה‬
  4. 4. ‫נובמבר‬2015 ‫ספרים‬ .. ‫רבותי‬ ‫ספרים‬ ‫נון‬ ‫בן‬ ‫עדי‬ ‫מיפוי‬‫י‬‫ם‬‫אלו‬ ‫כגון‬‫יכול‬‫ים‬‫הּה‬ ‫את‬ ‫הבוחנות‬ ‫הרוח‬ ‫במדעי‬ ‫מחקריות‬ ‫לסוגיות‬ ‫לתרום‬‫תוצרי‬ ‫בהפצת‬ ‫שתנות‬ ( ‫תרבות‬‫כ‬‫הידע‬ .‫שונים‬ ‫מרחבים‬ ‫פני‬ ‫ועל‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ,)‫שפות‬ ‫(כמו‬ ‫תרבותיות‬ ‫פרקטיקות‬ ‫או‬ )‫ספרים‬ ‫דוגמת‬ ‫לגב‬ ‫נוספות‬ ‫שאלות‬ ‫לעורר‬ ‫יכול‬ ‫במפות‬ ‫המיוצג‬‫בטקסטים/בספרים‬ ‫ושינוי‬ ‫המשכיות‬ ‫י‬/‫ברעיונות‬‫לאור‬ ‫מקומיות‬ ‫השפעות‬-‫מאידך‬ ‫והמסורת‬ ‫והמשכיות‬ ,‫מחד‬ ,‫מרחביות‬. ‫קצת‬‫מסקנות‬‫ראשוניות‬ ‫מנת‬ ‫על‬‫את‬ ‫לממש‬‫שתיארנו‬ ‫הדוגמאות‬‫לעיל‬‫ומעמיקה‬ ‫רחבה‬ ‫בצורה‬,‫מרחבי‬ ‫מידע‬‫חייב‬‫להפוך‬‫לבר‬ ‫תשאול‬‫קלות‬ ‫באותה‬-‫בתוך‬,‫בין‬‫ומחוץ‬-‫ל‬‫ספריות‬‫דיגיטליות‬‫בודדות‬. ‫למרות‬‫ה‬‫אתגרים‬,‫רבים‬ ‫בטקסטים‬ ‫חלקיות‬ ‫לתוצאות‬ ‫והאפשרות‬ ‫המזומנים‬‫כי‬ ‫מאמינים‬ ‫אנו‬geoparsing ‫מבוסס‬‫שירותים‬.‫סטנדרטי‬ ‫ככלי‬ ‫יופיע‬ ‫ה‬‫הבחנות‬‫הנוכחיות‬,‫בין‬‫תוכן‬‫גיאוגרפי‬‫ועבודות‬‫דיגיטליות‬‫אחרים‬ ‫תכנים‬ ‫החוקרות‬, ‫אינדוקס‬ ‫עברו‬ ‫שכבר‬ ‫ימשיכו‬‫להישחק‬‫ולהיטשטש‬‫הנראה‬ ‫ככל‬.‫שה‬ ‫ככל‬‫תוכן‬‫הגיאוגרפי‬‫ברוב‬‫המסמכים‬‫ומערכי‬‫ה‬‫נתונים‬‫י‬‫זוהה‬, ‫י‬‫ונגש‬‫ו‬‫י‬‫נ‬‫ו‬‫צל‬,‫עבודות‬‫בהיבט‬ ‫הרוח‬ ‫מדעי‬ ‫בתחום‬‫גיאוגרפי‬.‫מצוי‬ ‫לדבר‬ ‫יהפכו‬ ‫רשם‬ ‫עדי‬‫נון‬ ‫בן‬ ‫נובמבר‬2015
  • rinatc

    Nov. 8, 2015

Using GIS to analyze historical data; digital humanities: spatial and temporal patterns . samples shown are related to part of the bibliography of the Jewish National Library.

Views

Total views

254

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×