Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
داده کاوی
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

خلاصه ای درباب داده کاوی و یادگیری ماشین

Download to read offline

خلاصه ای پیرامون داده کاوی و یادگیری ماشین

خلاصه ای درباب داده کاوی و یادگیری ماشین

 1. 1. 
! ‫اسالمی‬ ‫آزاد‬ ‫دانشگاه‬ ‫شمال‬ ‫تهران‬ ‫واحد‬ ! ! !‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬ ! !‫اسدی‬ ‫امیررضا‬ !880122506 ! ! ! ! ! ! ! !
 2. 2. !‫چیست؟‬ (Data  Mining  ) ‫کاوی‬ ‫داده‬  ‫"ه‬""‫ب‬  ،  ‫ا‬"""‫ه‬  ‫ه‬‫  داد‬‫ز‬‫  ا‬‫ی‬‫  ا‬‫ه‬"""‫ع‬‫"مو‬""‫ج‬‫  م‬‫ز‬‫  ا‬‫ش‬"""‫ن‬‫  دا‬‫ج‬‫"تخرا‬""‫س‬‫  ا‬‫ا‬"""‫ي‬  ‫س‬‫"تبا‬""‫ق‬‫  ا‬‫ز‬‫  ا‬‫ت‬"""‫س‬‫  ا‬‫ت‬‫"بار‬""‫ع‬ ‫"اوی‬""‫ک‬ ‫داده‬        ‫  از‬‫ا‬‫  ر‬‫ش‬"""‫ن‬‫  دا‬،‫"مند‬""‫ش‬‫"و‬""‫ه‬  ‫ی‬‫"کنيکها‬""‫ت‬  ‫ز‬‫  ا‬‫ه‬‫"تفاد‬""‫س‬‫  ا‬‫ا‬"""‫ب‬  ‫ه‬"""‫ک‬  ‫ت‬"""‫س‬‫  ا‬‫ی‬‫"ند‬""‫ي‬‫"را‬""‫ف‬   ‫"اوی‬""‫ک‬ ‫  داده‬،  ‫ر‬‫"گ‬""‫ي‬‫  د‬‫ن‬‫"يا‬""‫ب‬ !.‫کند‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫  داده‬‫ز‬‫  ا‬‫ی‬‫  ا‬‫ه‬‫مجموع‬ !‫کاوی‬ ‫داده‬ ‫تعاریف‬ •‫از‬ ‫مفید‬ ‫بالقوه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ناشناخته‬ ،‫مفهومی‬ ‫اطالعات‬ ‫استخراج‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬   .‫باشد‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫پایگاه‬1 •  ‫ای‬ ‫داده‬ ‫مجموعه‬ ‫یا‬ ‫داده‬ ‫های‬ ‫پایگاه‬ ‫از‬ ‫مفید‬ ‫اطالعات‬ ‫استخراج‬ ‫علم‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬2 ! !‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫تعریف‬ ‫تجربه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نوشت‬ ‫ای‬ ‫برنامه‬ ‫میتوان‬ ‫چگونه‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫ساختار‬ ‫در‬ ‫تغییر‬ ‫باعث‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫یادگیری‬ .‫کند‬ ‫بهتر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عملکرد‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫یادگیری‬  .‫شود‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫برنامه‬ !‫باشند؟‬ ‫داشته‬ ‫یادگیری‬ ‫توانایی‬ ‫باید‬ ‫ها‬ ‫ماشین‬ ‫چرا‬ ‫بتوان‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫صورتیکه‬ ‫در‬ .‫نمود‬ ‫توصیف‬ ‫نمیتوان‬ ‫بدرستی‬ ‫را‬ ‫کارها‬ ‫بعضی‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫عظیمی‬ ‫خیل‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫نمود‬ ‫معین‬ (‫ورودی/خروجی‬ )‫مثالهای‬ ‫بصورت‬ (‫کاوی‬ ‫داده‬ ‫اهمیت‬ ) ‫نباشد‬ ‫آن‬ ‫تشخیص‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫بشر‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫نهفته‬ ‫مهمی‬ ‫اطالعات‬ ‫در‬ ‫نباشد‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫آن‬ ‫ویژگیهای‬ ‫تمامی‬ ‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫طراحی‬ ‫موقع‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫تغییر‬ ‫زمان‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫محیط‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ .‫بگیرد‬ ‫یاد‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫کار‬ ‫حین‬ ‫میتواند‬ ‫ماشین‬ ‫حالیکه‬  2 ! . W.Frawley and G. Piatetsky. Knowledge Discovery I Data Bases.1 Source: D. Hand,H. Mannila,P. Smyth(2001).Principles of Data Mining.MIT2 Press,Cambridge
 3. 3. ‫رو‬ ‫این‬ ‫از‬   .‫دهد‬ ‫وفق‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫تغییرات‬ ‫این‬ ‫یادگیری‬ ‫با‬ ‫میتواند‬ ‫ماشین‬ .‫کند‬3 ، ‫گفتار‬ ‫،تشخیص‬ ‫ها‬ ‫روبات‬ ‫کنترل‬ ‫از‬ ‫اعم‬ ‫گوناگونی‬ ‫های‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ !.‫دارد‬ ‫کاربرد‬ .... ‫و‬ ‫ویدیویی‬ ‫های‬ ‫،بازی‬ ‫اینترنتی‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫پردازش‬ ، ‫منت‬ ‫شناسایی‬ ! !:‫ها‬ ‫داده‬ ‫سازی‬ ‫مدل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ساخته‬ ‫ریاضی‬ ‫های‬ ‫مدل‬ ‫اطالعات‬ ‫تئوری‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫در‬ :‫شوند‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫عمده‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫شوند‬ ‫استفاده‬ ‫استنتاج‬ ‫برای‬ ‫میتوانند‬ ‫که‬ •.‫روند‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ‫جدید‬ ‫موارد‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫برای‬ ‫که‬ (Predictive) ‫پیشگویانه‬ ‫مدل‬ •!.‫میشود‬ ‫یادگرفته‬ ‫داده‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫دانش‬ ‫که‬ (descriptive) ‫توصیفی‬ ‫است‬ ‫مکن‬ ‫مدل‬ !‫یادگیری‬ ‫های‬ ‫روش‬ :‫ناظر‬ ‫با‬ ‫یادگیری‬ ‫مجموعه‬ ،‫سیستم‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫در‬ ‫عمومی‬ ‫روش‬ ‫یک‬ ، ‫روش‬ ‫این‬ ‫ورودی‬ ‫از‬ ‫تابعی‬ ‫تا‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫تالش‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ارائه‬ ‫خروجی‬ – ‫ورودی‬ ‫‌های‬‫ت‬‫جف‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ورودی‬ ‫داده‬ ‫تعدادی‬ ‫نیازمند‬ ‫نظارت‬ ‫تحت‬ ‫یادگیری‬ .‫گیرد‬ ‫فرا‬ ‫را‬ ‫خروجی‬ ‫به‬ ‫اصطالحا‬ ،‫شوند‬ ‫مشخص‬ ‫خروجی‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫ورودی‬ ‫و‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫است.این‬ ‫سیستم‬ ‫آموزش‬ ! ‫شود‬ ‫می‬ ‫گفته‬ ‫شدن‬ ‫گذاری‬ ‫برچسب‬ ! :‫ناظر‬ ‫بدون‬ ‫یادگیری‬ ‫مشخص‬ ‫ها‬ ‫ورودی‬ ‫مقدار‬ ‫فقط‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫یادگیری‬ ‫مثالهای‬ ‫از‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫ناظر‬ ‫بدون‬ ‫یادگیری‬ .‫نیست‬ ‫دست‬ ‫در‬ ‫صحیح‬ ‫خروجی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطالعاتی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بکار‬ ‫فعلی‬ ‫موقعیت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫بعدی‬ ‫مقدار‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ورودیها‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ‫برای‬ ‫‌هایی‬‫ی‬‫ورود‬ ‫از‬ ‫پر‬ ‫ربات‬ ‫دنیای‬ ‫چون‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫یادگیری‬ ‫نوع‬ ‫این‬ .‫میرود‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫جزیی‬ ‫وضوح‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫نشده‬ ‫داده‬ ‫اختصاص‬ ‫برچسبی‬ ‫‌ها‬‫ن‬‫آ‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ .‫هستند‬ ‫دسته‬ :‫نظارتی‬ ‫نیمه‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫برچسب‬ ‫بدون‬ ‫‌های‬‫ه‬‫داد‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫‌های‬‫ش‬‫رو‬ ‫از‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫دست‬ .‫‌شود‬‫ی‬‫م‬ ‫استفاده‬ ‫یادگیری‬ ‫دقت‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫‌زمان‬‫م‬‫ه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫‌دار‬‫ب‬‫برچس‬ ‫‌های‬‫ه‬‫داد‬ ! Knowledge Discovery ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫راهبرد‬  3 Machine Learning, Tom Mitchell, McGraw-Hill3
 4. 4. ‫موارد‬ ‫این‬ ‫که‬ ،‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬ ‫راهبرد‬ ‫ماشین‬ ‫توسط‬ ، ‫جدید‬ ‫دانش‬ ‫کشف‬ ‫برای‬ !.‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫تری‬ ‫گسترده‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫اهمیت‬ ‫از‬ .1‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫پیش‬ ‫از‬ ‫های‬ ‫دسته‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫ورودی‬ :(Classifaction) ‫بندی‬ ‫دسته‬ . !.‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نسبت‬ .2‫با‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ورودی‬ ‫کدام‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشخیص‬ ‫سیستم‬ :( Clustering) ‫بندی‬ ‫خوشه‬ !.‫دهد‬ ‫قرار‬ (‫)خوشه‬ ‫دسته‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫هم‬ .3‫های‬ ‫متغیر‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫متغیر‬ ‫یک‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ : (Regression)‫رگرسیون‬ .‫دیگر‬ .4.‫شوند‬ ‫کشف‬ ‫ها‬ ‫وابستگی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫میان‬ ‫از‬ :‫وابستگی‬ ‫قواعد‬ ‫کشف‬ .5‫تصمیم‬ ‫های‬ ‫درخت‬ ‫نگاشت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ :‫تصمیم‬ ‫درخت‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫یادگیری‬ ‫بر‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مثال‬ ‫کرد.برای‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ ‫را‬ ‫آتی‬ ‫رفتار‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫قبلی‬ ‫مشاهدات‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫آتی‬ ‫تصمیمات‬ ‫تا‬ ‫کرد‬ ‫مدل‬ ‫را‬ ‫بازی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫بازیکنان‬ ‫تصمیمات‬ ‫اساس‬ .‫شود‬ ‫بینی‬ ‫پیش‬ .6‫که‬ ‫هاست‬ ‫آن‬ ‫روابط‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫تصادفی‬ ‫های‬ ‫متغیر‬ ‫ای‬ ‫بیزی:مجموعه‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫یا‬ ‫پیشگویی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫احتمالی‬ ‫روابط‬ ‫هویت‬ ‫شناسایی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫تواند‬ ‫می‬ .‫رود‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫عضویت‬ ‫کالس‬ ‫ارزیابی‬ .7‫عصبی‬ ‫سیستم‬ ‫کارکرد‬ ‫شیوه‬ ‫از‬ ‫‌گرفته‬‫م‬‫الها‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫ایده‬ :‫عصبی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬ ‫قرار‬ ‫دانش‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫یادگیری‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ،‫‌ها‬‫ه‬‫داد‬ ‫پردازش‬ ‫برای‬ ،‫زیستی‬ ‫پردازش‬ ‫سامانه‬ ‫برای‬ ‫جدید‬ ‫ساختارهایی‬ ‫ایجاد‬ ،‫ایده‬ ‫این‬ ‫کلیدی‬ ‫عنصر‬ .‫است‬ ‫العاده‬ ‫فوق‬ ‫پردازشی‬ ‫عناصر‬ ‫زیادی‬ ‫شمار‬ ‫از‬ ‫سیستم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫اطالعات‬ ‫عمل‬ ‫هماهنگ‬ ‫هم‬ ‫با‬ ‫مسأله‬ ‫یک‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تشکیل‬ ‫نورون‬ ‫نام‬ ‫با‬ ‫‌پیوسته‬‫م‬‫به‬ ‫منتقل‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ (‫الکترومغناطیسی‬ ‫سیناپسها)ارتباطات‬ ‫توسط‬ ‫و‬ ‫‌کنند‬‫ی‬‫م‬ ‫به‬ ‫سوزش‬ ‫اعمال‬ ‫با‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫یادگیریاند‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫‌ها‬‫ه‬‫شبک‬ ‫این‬ .‫میکنند‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫نروند‬ ‫داغ‬ ‫جسم‬ ‫طرف‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫‌گیرند‬‫ی‬‫م‬ ‫یاد‬ ‫سلولها‬ ،‫المسه‬ ‫عصبی‬ ‫سلولهای‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫یادگیری‬ .‫کند‬ ‫اصالح‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خطای‬ ‫که‬ ‫‌آموزد‬‫ی‬‫م‬ ‫سیستم‬ ‫الگوریتم‬ ‫این‬ ‫وزن‬ ‫ازمثالها‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫یعنی‬ ،‫‌گیرد‬‫ی‬‫م‬ ‫صورت‬ ‫تطبیقی‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫سیستمها‬ ‫سیستم‬ ،‫جدید‬ ‫ورودیهای‬ ‫دادن‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫‌کند‬‫ی‬‫م‬ ‫تغییر‬ ‫‌ای‬‫ه‬‫گون‬ ‫به‬ ‫سیناپسها‬ .‫کند‬ ‫تولید‬ ‫درستی‬ ‫پاسخ‬ !  4
 5. 5. ! ‫ویدیویی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ ‫در‬ ‫عملی‬ ‫کاربرد‬ ! ‫حقوق‬ ، ‫تجاری‬ ‫هوش‬ ،‫بازاریابی‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫کاوی‬ ‫داده‬ ‫برای‬ ،‫دارد‬ ‫ای‬ ‫گسترده‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫شرایط‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫الگو‬ ‫شناخت‬ ،‫بشر،هواشناسی‬ ‫داده‬ ‫بکارگیری‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ، ‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ‫مطلب‬ ‫پایان‬ ‫برای‬ ‫اینجا‬ ‫که‬ ‫مثالی‬ ‫ولی‬ Forza ‫بازی‬ .‫است‬ ‫تجاری‬ ‫ویدیویی‬ ‫بازی‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫ماشین‬ ‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫کاوی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مایکروسافت‬ ‫شرکت‬ ‫رانی‬ ‫اتومبیل‬ ‫بازی‬ ‫جدیدترین‬ Motorsport 5 ‫کار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫اتومبیل‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است.تکنولوژی‬ ‫شده‬ ‫عرضه‬ 2013 ‫دسامبر‬ ‫سازی‬ ‫پیاده‬ ‫ای‬ ‫یادگیرنده‬ ‫عصبی‬ ‫شبکه‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫نام‬ Drivetar ‫است‬ ‫رفته‬ !.‫است‬ ‫شده‬ ! !.‫گردد‬ ‫می‬ ‫تقسیم‬ ‫اصلی‬ ‫بخش‬ ‫سه‬ ‫به‬ Drivetar ‫توسعه‬ •‫خودرو‬ ‫های‬ ‫،ویژگی‬ ‫،جاده‬ ‫راه‬ •‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫خط‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫نگهداشنت‬ ‫و‬ ‫خودرو‬ ‫کنترل‬ •.. ‫و‬ ‫گرفنت‬ ‫،سبقت‬ ‫کردن‬ ‫بالک‬ ‫قبیل‬ ‫از‬ ‫مسابقه‬ ‫در‬ ‫استراتژی‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ ‫جداگانه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ Drivetar ‫در‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ذخیره‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫بازی‬ ‫اجرای‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫بازیکن‬ ‫وقتی‬ ‫یعنی‬ .‫دهد‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫آنجا‬ ‫گردند.در‬ ‫می‬ ‫ارسال‬ ‫مایکروسافت‬ ‫های‬ ‫سرور‬ ‫به‬ ‫بازی‬ ‫پایان‬  5
 6. 6. ‫بازی‬ ‫در‬ ‫بازیکن‬ ‫رفتاری‬ ‫الگوی‬ ‫یادگیری‬ .‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫پردازش‬ ‫مورد‬ ‫مختلف‬ ‫جهت‬ ‫هوش‬ ‫دانش‬ ‫افزایش‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ .‫بازی‬ ‫بعدی‬ ‫دفعات‬ ‫در‬ ‫بازیکن‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫جهت‬ ‫بازیکن‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫دفعه‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫طریق‬ ‫این‬ ‫از‬ .‫بازیکنان‬ ‫دیگر‬ ‫با‬ ‫بازی‬ ‫برای‬ ‫مصنوعی‬ ‫بازی‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ‫به‬ ‫جدیدی‬ ‫اطالعات‬ .‫دهد‬ ‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫بازی‬ ‫این‬ ‫دنیا‬ ‫در‬ ‫مصنوعی‬ ‫هوش‬ ،‫شده‬ ‫عرضه‬ ‫بازی‬ ‫بار‬ ‫اولین‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫واقع‬ ‫در‬ . ‫گردد‬ ‫می‬ ‫افزوده‬ ‫بود‬ ‫گرفته‬ ‫شکل‬ Forza motorsport ‫بازی‬ ‫سازندگان‬ ‫نفره‬ 400 ‫تیم‬ ‫عملکرد‬ ‫توسط‬ !.‫کردند‬ ‫می‬ ‫بازی‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫رفتار‬ ‫تیم‬ ‫این‬ ‫شبیه‬ ‫که‬ ‫بازیکنی‬ ‫با‬ ‫بازیکنان‬ ‫و‬ ! ! ! ! ! ! !  6
 • MohammadBabaei4

  Dec. 13, 2017
 • MohamadAtef2

  Jul. 4, 2017
 • AliGhorbi1

  Jun. 21, 2017
 • MostafaArjmand

  Jan. 18, 2017
 • MohammadHeydari1

  Jun. 4, 2015

خلاصه ای پیرامون داده کاوی و یادگیری ماشین

Views

Total views

2,357

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

111

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×