Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫בכל‬‫פרוייקט‬‫בין‬ ‫משקל‬ ‫שווי‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫הרצון‬ ‫קיים‬ ‫סביבתי‬
‫לבין‬ ‫הרגולציה‬ ‫ודרישות‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫עקרונ...
‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫מייסדיה‬ ‫של‬ ‫עשיר‬ ‫ניסיון‬ ‫על‬ ‫נשענת‬ ‫שילוב‬ ‫חברת‬
‫עם‬‫בפסולת‬ ‫לטיפול‬ ‫חברות‬,...
‫פסולת‬ ‫ניהול‬‫בתעשיה‬‫ויעילות‬ ‫מיטביות‬ ‫תוצאות‬ ‫להשגת‬
‫וכלכליים‬ ‫מקצועיים‬ ‫בהיבטים‬.
‫הפסולת‬ ‫של‬ ‫והגדרה‬ ‫סיווג...
‫סקר‬ ‫משלב‬ ‫מזוהמות‬ ‫בקרקעות‬ ‫בטיפול‬ ‫השלבים‬ ‫כל‬ ‫ביצוע‬
‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫הסף‬ ‫לתנאי‬ ‫הגעה‬ ‫ועד‬ ‫...
‫הסביבתיות‬ ‫לדרישות‬ ‫מענה‬ ‫למתן‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫המפעל‬ ‫לווי‬.
‫סיוע‬‫במלוי‬‫השונים‬ ‫הרגולטורים‬ ‫עם‬ ‫ובקשר‬ ‫הרגולטו...
‫איכות‬ ‫בנושאי‬ ‫מידע‬ ‫ומאגרי‬ ‫מדעיים‬ ‫מידע‬ ‫למאגרי‬ ‫גישה‬
‫הסביבה‬.
‫הסביבה‬ ‫ואיכות‬ ‫כימיה‬ ‫בנושאי‬ ‫מידעניים‬ ‫...
‫המחקר‬‫מוצרים‬ ‫מציאת‬ ‫למטרת‬ ‫ממוקד‬ ‫התעשייתי‬ ‫והפיתוח‬
‫חדשים‬,‫קיימים‬ ‫תהליכים‬ ‫וייעול‬,‫החוקרים‬ ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫...
‫לפי‬ ‫דווח‬‫לסביבה‬ ‫והעברות‬ ‫פליטות‬ ‫מרשם‬ ‫חוק‬(PRTR)
‫הנדרש‬ ‫המידע‬ ‫עריכת‬,‫תהליך‬ ‫להשלמת‬ ‫ועד‬ ‫הרשויות‬ ‫מול‬ ...
‫ד‬ ‫תואר‬ ‫בעל‬ ‫לביא‬ ‫יאיר‬"‫אוניברסיטת‬ ‫מטעם‬ ‫לכימיה‬ ‫ר‬
‫גוריון‬ ‫בן‬,
‫בוגר‬‫מידענות‬ ‫קורס‬–‫של‬ ‫בארגון‬ ‫המידע...
‫בשנת‬2005‫במפעל‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫מערך‬ ‫למנהל‬ ‫יאיר‬ ‫מונה‬‫כימדע‬–‫מפעל‬
‫המתמחה‬ ‫מוביל‬ ‫כימי‬‫בברומינציות‬‫אורגניו...
‫בשנת‬2011‫מונה‬‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫מערך‬ ‫למנהל‬ ‫יאיר‬
‫יהודה‬ ‫במפעלי‬ ‫המתכת‬ ‫בתעשיית‬–‫של‬ ‫קבוצה‬10
‫חברות‬ ‫בשלוש‬ ‫...
‫הנ‬ ‫התפקידים‬"‫תנאי‬ ‫מילוי‬ ‫אחר‬ ‫במעקב‬ ‫עשיר‬ ‫ניסיון‬ ‫לרכישת‬ ‫הובילו‬ ‫ל‬
‫קיום‬ ‫תוך‬ ‫זאת‬ ‫כל‬ ‫לחקיקה‬ ‫בהתאם...
‫קבלת‬ ‫תהליך‬ ‫הובלת‬‫פליטה‬ ‫היתר‬‫מפעלים‬ ‫למספר‬
)‫פלדות‬ ‫יהודה‬,‫דרום‬ ‫ערגול‬,‫ברזלן‬(–‫משלב‬ ‫היתר‬ ‫הכנת‬
‫להיתר‬...
‫טיפול‬ ‫חברות‬ ‫איתור‬‫מסוכנת‬ ‫בפסולת‬‫באירופה‬‫וייצוא‬
‫בשנה‬ ‫טונות‬ ‫באלפי‬ ‫פסולות‬)‫כמו‬Broomchemie,
Sudaminrohstof...
‫הקב‬ ‫שברא‬ ‫בשעה‬"‫הראשון‬ ‫אדם‬ ‫את‬ ‫ה‬,‫על‬ ‫והחזירו‬ ‫נטלו‬
‫עדן‬ ‫גן‬ ‫אילני‬ ‫כל‬,‫לו‬ ‫ואמר‬:‫נאים‬ ‫כמה‬ ‫מעשיי‬...
‫טל‬':052-5798432
e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 מצגת חברת שילוב - יאיר לביא
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Job scams against international workers
Next
Upcoming SlideShare
Job scams against international workers
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

מצגת חברת שילוב - יאיר לביא

Download to read offline

שילוב פתרונות סביבתיים כימיה ואקולוגיה - ייעוץ, פרוייקטים ומידענות - איכות הסביבה וכימיה

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

מצגת חברת שילוב - יאיר לביא

 1. 1. ‫בכל‬‫פרוייקט‬‫בין‬ ‫משקל‬ ‫שווי‬ ‫על‬ ‫לשמור‬ ‫הרצון‬ ‫קיים‬ ‫סביבתי‬ ‫לבין‬ ‫הרגולציה‬ ‫ודרישות‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫עקרונות‬ ‫על‬ ‫השמירה‬ ‫כולם‬ ‫המעורבים‬ ‫הכלכליים‬ ‫והשיקולים‬ ‫התפעוליים‬ ‫השיקולים‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בתהליך‬.‫על‬‫יש‬ ‫הללו‬ ‫השיקולים‬ ‫בין‬ ‫לאזן‬ ‫מנת‬ ‫המפעל‬ ‫דרישות‬ ‫את‬ ‫מעמיק‬ ‫באופן‬ ‫להבין‬,‫לכן‬‫העיקרית‬ ‫המטרה‬ ‫החברה‬ ‫בפעילות‬‫בדרישות‬ ‫שיעמדו‬ ‫פתרונות‬ ‫מציאת‬ ‫היא‬ ‫עלות‬ ‫למול‬ ‫סביבתית‬ ‫תועלת‬ ‫עלות‬ ‫של‬ ‫בחינה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הרגולציה‬ ‫מוצע‬ ‫פתרון‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫כלכלית‬ ‫תועלת‬. ‫הקשורים‬ ‫והתהליכים‬ ‫בישראל‬ ‫הרגולציה‬ ‫במנגנוני‬ ‫שליטה‬ ‫הבעיה‬ ‫משלב‬ ‫החל‬ ‫תהליכים‬ ‫והובלת‬ ‫קרוב‬ ‫ליווי‬ ‫מאפשרים‬,‫דרך‬ ‫ההיתר‬ ‫קבלת‬ ‫לשלב‬ ‫ועד‬ ‫ויישומו‬ ‫הפתרון‬ ‫מתן‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 2. 2. ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫על‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫מייסדיה‬ ‫של‬ ‫עשיר‬ ‫ניסיון‬ ‫על‬ ‫נשענת‬ ‫שילוב‬ ‫חברת‬ ‫עם‬‫בפסולת‬ ‫לטיפול‬ ‫חברות‬,‫ומידענות‬ ‫סביבתי‬ ‫יעוץ‬‫כמו‬ ‫בישראל‬ ‫מהגדולות‬: ‫אקולוגיה‬ ‫נגב‬ http://www.negevecology.co.il/ ‫הנדסה‬ ‫גליל‬–‫דרום‬ http://www.galileng.com/ ‫אוריין‬ ‫בר‬ oriyan.com/-http://www.bar ‫גיאוטבע‬ /http://www.geoteva.co.il ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 3. 3. ‫פסולת‬ ‫ניהול‬‫בתעשיה‬‫ויעילות‬ ‫מיטביות‬ ‫תוצאות‬ ‫להשגת‬ ‫וכלכליים‬ ‫מקצועיים‬ ‫בהיבטים‬. ‫הפסולת‬ ‫של‬ ‫והגדרה‬ ‫סיווג‬. ‫טיפול‬ ‫פתרונות‬ ‫התאמת‬‫ומיחזור‬‫ובעולם‬ ‫בארץ‬. ‫פסולות‬ ‫להעברת‬ ‫וההיתרים‬ ‫הרישיונות‬ ‫בקבלת‬ ‫סיוע‬ ‫לטיפול‬–‫ייצוא‬ ‫רישיון‬,‫מנהל‬ ‫היתר‬. ‫בתהליך‬ ‫מעקב‬ ‫שיטות‬ ‫פיתוח‬‫לצימצום‬‫הפסולת‬ ‫כמויות‬ ‫במקור‬ ‫והשפכים‬)‫הזרם‬ ‫במעלה‬.( ‫בפסולת‬ ‫לטיפול‬ ‫תהליכים‬ ‫פיתוח‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 4. 4. ‫סקר‬ ‫משלב‬ ‫מזוהמות‬ ‫בקרקעות‬ ‫בטיפול‬ ‫השלבים‬ ‫כל‬ ‫ביצוע‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫של‬ ‫הסף‬ ‫לתנאי‬ ‫הגעה‬ ‫ועד‬ ‫הקרקע‬. ‫ע‬ ‫דיגום‬"‫מוסמכות‬ ‫מעבדות‬ ‫של‬ ‫ואנליזות‬ ‫מוסמכים‬ ‫דוגמים‬ ‫י‬. ‫טיפול‬In situ‫וטיפול‬Ex situ. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 5. 5. ‫הסביבתיות‬ ‫לדרישות‬ ‫מענה‬ ‫למתן‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫המפעל‬ ‫לווי‬. ‫סיוע‬‫במלוי‬‫השונים‬ ‫הרגולטורים‬ ‫עם‬ ‫ובקשר‬ ‫הרגולטוריות‬ ‫הדרישות‬– ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬,‫הבריאות‬ ‫משרד‬,‫המים‬ ‫תאגיד‬,‫ערים‬ ‫איגודי‬, ‫סביבתיות‬ ‫יחידות‬,‫מקומיות‬ ‫רשויות‬. ‫בשפכים‬ ‫ולטיפול‬ ‫אויר‬ ‫זיהום‬ ‫למניעת‬ ‫וכלכליים‬ ‫סביבתיים‬ ‫פתרונות‬ ‫מציאת‬ ‫ובפסולת‬. ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬ ‫בתחום‬ ‫ייעוץ‬–‫רעלים‬ ‫היתר‬ ‫של‬ ‫ותחזוקה‬ ‫הכנה‬,‫איחסון‬ ‫ושינוע‬. ‫כדי‬ ‫תוך‬ ‫במפעל‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫נושאי‬ ‫אחר‬ ‫שגרתיות‬ ‫ביקורות‬ ‫ביצוע‬ ‫טיפול‬ ‫הדורשות‬ ‫בעיות‬ ‫אחר‬ ‫ומעקב‬ ‫שיטתי‬ ‫תיעוד‬. ‫ניטור‬ ‫תכנית‬ ‫גיבוש‬)‫אוויר‬,‫שפכים‬(,‫דוגמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הדגימות‬ ‫בביצוע‬ ‫טיפול‬ ‫מוסמכים‬ ‫ומעבדות‬,‫דו‬ ‫כתיבת‬"‫מסכמים‬ ‫חות‬‫לרשויות‬ ‫והעברתם‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 6. 6. ‫איכות‬ ‫בנושאי‬ ‫מידע‬ ‫ומאגרי‬ ‫מדעיים‬ ‫מידע‬ ‫למאגרי‬ ‫גישה‬ ‫הסביבה‬. ‫הסביבה‬ ‫ואיכות‬ ‫כימיה‬ ‫בנושאי‬ ‫מידעניים‬ ‫דוחות‬ ‫הפקת‬. ‫בעולם‬ ‫רגולציה‬ ‫סקירות‬. ‫לחברות‬ ‫רגולציה‬ ‫הגדרות‬ ‫התאמת‬. ‫כמו‬ ‫סביבתיים‬ ‫בנושאים‬ ‫בעולם‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫פעילויות‬ ‫השוואת‬– ‫אנרגטית‬ ‫התייעלות‬,‫פחמנית‬ ‫רגל‬ ‫טביעת‬,‫אויר‬ ‫בזיהום‬ ‫טיפול‬, ‫בפסולת‬ ‫טיפול‬ ‫בשפכים‬ ‫טיפול‬‫ועוד‬. ‫בפסולות‬ ‫טיפול‬ ‫אמצעי‬,‫ופליטות‬ ‫שפכים‬‫לאויר‬. ‫חדשנות‬‫סביבתית‬. ‫דירקטיבות‬,‫מאירופה‬ ‫סביבה‬ ‫וחוקי‬ ‫תקנות‬,‫ארה‬"‫ומדינות‬ ‫ב‬ ‫נוספות‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 7. 7. ‫המחקר‬‫מוצרים‬ ‫מציאת‬ ‫למטרת‬ ‫ממוקד‬ ‫התעשייתי‬ ‫והפיתוח‬ ‫חדשים‬,‫קיימים‬ ‫תהליכים‬ ‫וייעול‬,‫החוקרים‬ ‫מודעים‬ ‫לא‬ ‫לרוב‬ ‫האפשריים‬ ‫והפתרונות‬ ‫הסביבתיות‬ ‫הרגולציות‬ ‫שמטילות‬ ‫למגבלות‬ ‫בפליטות‬ ‫לטיפול‬‫לאויר‬,‫ובפסולת‬ ‫בשפכים‬.‫רב‬ ‫ידע‬ ‫שילוב‬ ‫בחברת‬ ‫של‬ ‫הסביבתיים‬ ‫בצרכים‬ ‫והן‬ ‫המחקר‬ ‫בשיטות‬ ‫הן‬‫התעשיה‬. ‫שילוב‬ ‫חברת‬ ‫מציעה‬ ‫ופיתוח‬ ‫למחקר‬ ‫הסביבתי‬ ‫בייעוץ‬: -‫מו‬ ‫בתהליכי‬ ‫הסביבתיים‬ ‫הנושאים‬ ‫של‬ ‫הטמעה‬"‫פ‬. -‫הסביבתי‬ ‫מההיבט‬ ‫חוקרים‬ ‫לווי‬. -‫בפסולת‬ ‫טיפול‬ ‫של‬ ‫לפתרונות‬ ‫מחקר‬ ‫ביצוע‬,‫ופליטות‬ ‫שפכים‬‫לאויר‬ ‫חדשים‬ ‫ותהליכים‬ ‫קיימים‬ ‫בתהליכים‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 8. 8. ‫לפי‬ ‫דווח‬‫לסביבה‬ ‫והעברות‬ ‫פליטות‬ ‫מרשם‬ ‫חוק‬(PRTR) ‫הנדרש‬ ‫המידע‬ ‫עריכת‬,‫תהליך‬ ‫להשלמת‬ ‫ועד‬ ‫הרשויות‬ ‫מול‬ ‫ליווי‬ ‫כולל‬ ‫הסביבה‬ ‫הגנת‬ ‫לחוק‬ ‫בהתאם‬ ‫והדיווח‬ ‫הרישום‬)‫לסביבה‬ ‫והעברות‬ ‫פליטות‬ –‫ומרשם‬ ‫דיווח‬ ‫חובות‬(–‫התשע‬"‫ב‬2012,‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫הנדרש‬ ‫הדיווח‬ ‫הדו‬ ‫להכנת‬ ‫המיטביות‬ ‫החישוב‬ ‫בשיטות‬ ‫שימוש‬"‫השנתי‬ ‫ח‬. ‫משולבת‬ ‫סביבתית‬ ‫אסדרה‬ ‫ה‬ ‫עקרונות‬ ‫לפי‬ ‫פליטה‬ ‫להיתר‬ ‫ובקשה‬ ‫משולבת‬ ‫סביבתית‬ ‫אסדרה‬ ‫מסמכי‬ ‫הכנת‬ - IPPC‫המתודולוגיה‬ ‫פי‬ ‫ועל‬ ‫האירופאי‬ ‫האיחוד‬ ‫של‬ ‫בדירקטיבה‬ ‫המפורטים‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫הנדרשת‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 9. 9. ‫ד‬ ‫תואר‬ ‫בעל‬ ‫לביא‬ ‫יאיר‬"‫אוניברסיטת‬ ‫מטעם‬ ‫לכימיה‬ ‫ר‬ ‫גוריון‬ ‫בן‬, ‫בוגר‬‫מידענות‬ ‫קורס‬–‫של‬ ‫בארגון‬ ‫המידע‬ ‫משאבי‬ ‫ניהול‬ ‫הפתוחה‬ ‫האוניברסיטה‬, ‫וניסיון‬‫מ‬ ‫למעלה‬ ‫של‬-20‫איכות‬ ‫בתחומי‬ ‫בתעשייה‬ ‫הסביבה‬,‫ומו‬ ‫תעשייתית‬ ‫כימיה‬"‫פ‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 10. 10. ‫בשנת‬2005‫במפעל‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫מערך‬ ‫למנהל‬ ‫יאיר‬ ‫מונה‬‫כימדע‬–‫מפעל‬ ‫המתמחה‬ ‫מוביל‬ ‫כימי‬‫בברומינציות‬‫אורגניות‬ ‫תרכובות‬ ‫של‬ ‫במסגרת‬‫את‬ ‫הוביל‬ ‫זה‬ ‫תפקידו‬‫תהליכי‬‫לכל‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫נושא‬ ‫הטמעת‬ ‫המפעל‬ ‫מחלקות‬,‫שכללה‬: •‫המו‬ ‫לתהליכי‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫היבטי‬ ‫הכנסת‬"‫והפיילוט‬ ‫פ‬, •‫מעורבות‬‫פליטות‬ ‫למניעת‬ ‫הייצור‬ ‫בתהליכי‬‫לאויר‬‫הפסולת‬ ‫כמויות‬ ‫ולצמצום‬ ‫והשפכים‬, •‫מציאת‬‫בשפכים‬ ‫לטיפול‬ ‫פתרונות‬, •‫מציאת‬‫מסוכנת‬ ‫כימית‬ ‫בפסולת‬ ‫לטיפול‬ ‫פתרונות‬, •‫פיקוח‬‫על‬‫איחסון‬‫והובלתם‬ ‫מסוכנים‬ ‫חומרים‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 11. 11. ‫בשנת‬2011‫מונה‬‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫מערך‬ ‫למנהל‬ ‫יאיר‬ ‫יהודה‬ ‫במפעלי‬ ‫המתכת‬ ‫בתעשיית‬–‫של‬ ‫קבוצה‬10 ‫חברות‬ ‫בשלוש‬ ‫לבניין‬ ‫פלדה‬ ‫לייצור‬ ‫מפעלים‬:‫רשתות‬ ‫יהודה‬, ‫ויהודה‬ ‫פלדות‬ ‫יהודה‬‫גדרות‬.. ‫בחברה‬‫הקמת‬ ‫את‬ ‫יאיר‬ ‫הוביל‬ ‫ולכן‬ ‫התפקיד‬ ‫קיים‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫בכל‬ ‫החברה‬ ‫מפעלי‬ ‫בכל‬ ‫והטמעתו‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫מערך‬ ‫המכונות‬ ‫מפעילי‬ ‫ועד‬ ‫הבכירה‬ ‫מההנהלה‬ ‫הדרגים‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 12. 12. ‫הנ‬ ‫התפקידים‬"‫תנאי‬ ‫מילוי‬ ‫אחר‬ ‫במעקב‬ ‫עשיר‬ ‫ניסיון‬ ‫לרכישת‬ ‫הובילו‬ ‫ל‬ ‫קיום‬ ‫תוך‬ ‫זאת‬ ‫כל‬ ‫לחקיקה‬ ‫בהתאם‬ ‫שיפור‬ ‫ותכניות‬ ‫הסביבתית‬ ‫החקיקה‬ ‫הרגולטורים‬ ‫עם‬ ‫והידברות‬ ‫רציף‬ ‫קשר‬,‫הנחוץ‬ ‫הסביבתי‬ ‫המידע‬ ‫הכנת‬ ‫ללקוחות‬,‫ומשפטית‬ ‫כלכלית‬ ‫מבחינה‬ ‫המפעל‬ ‫את‬ ‫המלווים‬ ‫לגורמים‬ ‫השונות‬ ‫המפעל‬ ‫ולמחלקות‬.‫לבעיות‬ ‫פתרונות‬ ‫של‬ ‫ובדיקה‬ ‫חיפוש‬ ‫סביבתיות‬,‫פליטות‬ ‫וניטור‬ ‫טיפול‬‫לאויר‬,‫שפכים‬,‫ופסולת‬.‫יישום‬ ‫הסביבתית‬ ‫החקיקה‬)‫פליטה‬ ‫להיתר‬ ‫בקשות‬ ‫הגשת‬,‫ביצוע‬PRTR ‫ועוד‬(,‫הסביבתית‬ ‫בחקיקה‬ ‫והתעדכנות‬. ‫ישיר‬ ‫המשך‬ ‫מהווה‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫בתחום‬ ‫זו‬ ‫התמחות‬‫לנסיון‬‫בן‬ ‫מ‬ ‫למעלה‬––––10‫הייצור‬ ‫ומתקן‬ ‫תהליכי‬ ‫כימאי‬ ‫בתפקידי‬ ‫שנים‬,‫וכימאי‬ ‫במחקר‬.‫פרקטי‬ ‫וניסיון‬ ‫מעמיק‬ ‫ידע‬ ‫לצבירת‬ ‫הוביל‬ ‫אלה‬ ‫כל‬ ‫שילוב‬ ‫הפיתוח‬ ‫משלב‬ ‫המוצר‬ ‫הייצור‬ ‫שרשרת‬ ‫שלבי‬ ‫בכל‬,‫בחירת‬ ‫דרך‬ ‫הגלם‬ ‫חומרי‬,‫התהליך‬ ‫וניטור‬ ‫פרוצדורות‬ ‫כתיבת‬,‫בכל‬ ‫לטיפול‬ ‫ועד‬ ‫בתהליך‬ ‫הסביבה‬ ‫איכות‬ ‫היבטי‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 13. 13. ‫קבלת‬ ‫תהליך‬ ‫הובלת‬‫פליטה‬ ‫היתר‬‫מפעלים‬ ‫למספר‬ )‫פלדות‬ ‫יהודה‬,‫דרום‬ ‫ערגול‬,‫ברזלן‬(–‫משלב‬ ‫היתר‬ ‫הכנת‬ ‫להיתר‬ ‫בקשה‬,‫עד‬ ‫הסביבה‬ ‫להגנת‬ ‫המשרד‬ ‫עם‬ ‫הדיונים‬ ‫דרך‬ ‫ההיתר‬ ‫לקבלת‬. ‫מסמך‬ ‫חיבור‬)‫בישראל‬ ‫בתעשייה‬ ‫הראשונים‬ ‫בין‬(‫של‬ ‫לאוויר‬ ‫בפליטות‬ ‫טיפול‬ ‫חלופת‬ ‫לבחירת‬ ‫כלכליים‬ ‫היבטים‬ ‫המשרד‬ ‫דרישות‬ ‫לעומת‬)BREFBREFBREFBREF‫כלכלי‬.( ‫פליטות‬ ‫מרשם‬ ‫חוק‬ ‫במסגרת‬ ‫והעברות‬ ‫פליטות‬ ‫דיווח‬ ‫הכנת‬ ‫לסביבה‬ ‫והעברות‬)PRTRPRTRPRTRPRTR.( ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 14. 14. ‫טיפול‬ ‫חברות‬ ‫איתור‬‫מסוכנת‬ ‫בפסולת‬‫באירופה‬‫וייצוא‬ ‫בשנה‬ ‫טונות‬ ‫באלפי‬ ‫פסולות‬)‫כמו‬Broomchemie, Sudaminrohstoff, ERAS Metal Norway.( ‫תהליך‬ ‫פיתוח‬‫בפסולת‬ ‫הלוגנים‬ ‫ריכוז‬ ‫להקטנת‬. ‫ריח‬ ‫חומרי‬ ‫של‬ ‫לסינתזה‬ ‫תהליכים‬ ‫פיתוח‬. ‫תהליכי‬ ‫ליווי‬‫ברומינציה‬‫הייצור‬ ‫שלב‬ ‫עד‬ ‫הפיתוח‬ ‫משלב‬. ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 15. 15. ‫הקב‬ ‫שברא‬ ‫בשעה‬"‫הראשון‬ ‫אדם‬ ‫את‬ ‫ה‬,‫על‬ ‫והחזירו‬ ‫נטלו‬ ‫עדן‬ ‫גן‬ ‫אילני‬ ‫כל‬,‫לו‬ ‫ואמר‬:‫נאים‬ ‫כמה‬ ‫מעשיי‬ ‫ראה‬ ‫הם‬ ‫ומשובחים‬,‫בראתי‬ ‫בשבילך‬ ‫שבראתי‬ ‫מה‬ ‫וכל‬.‫תן‬ ‫עולמי‬ ‫את‬ ‫ותחריב‬ ‫תקלקל‬ ‫שלא‬ ‫דעתך‬,‫אין‬ ‫תקלקל‬ ‫שאם‬ ‫אחריך‬ ‫שיתקן‬ ‫מי‬)‫רבתי‬ ‫קהלת‬,‫ז‬,‫כח‬.( ‫שילוב‬-‫פתרונות‬‫סביבתיים‬‫כימיה‬‫ואקולוגיה‬‫טל‬:'052-5798432e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 16. 16. ‫טל‬':052-5798432 e-mail: yair.shiluv @ gmail.com
 • SimonBogen

  Jan. 25, 2016

שילוב פתרונות סביבתיים כימיה ואקולוגיה - ייעוץ, פרוייקטים ומידענות - איכות הסביבה וכימיה

Views

Total views

371

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×