Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Общи критерии и подходи, които трябва да бъдат приети и приложени за вторите ПУРБ. Взаимодействие с НПО.
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Разпознаване на незаконна сеч

Download to read offline

Презентация за разпознаване на незаконна сеч. Презентацията е подготвена от Емил Комитов от Държавно ловно стопанство Воден - Ири Хисар за обучение на местни хора и доброволци за разпознаване на незаконна сеч в гр. Смолян на 31.05.2014 г. Информацията се основава на българското законодателството и практиките на държавните горски стопанства.

Обучението се проведе по проект "Гражданско участие за устойчиви планини". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор.

English
Presentation on how to recognize illegal cut in the forests. The presentation is prepared by Emil Komitov from National Gamegrowing Station Voden - Iri Hisar for training on recognizing illegal cut from local people in Smolyan on May 31st. The information is based on the Bulgarian laws and National Forest Stations' practices.

The traininig is organized in the framework of project "Civil Society Participation for sustainable mountains" supported by a grant from Switzerland through the Reform Fund Linked to Civil Society Participation. This publication reflects the views only of the author.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Разпознаване на незаконна сеч

 1. 1. Нормативна уредба за провеждане на сечите в горите Закон за горите (Обн. ДВ. Бр.19 от 8 март 2011г., изм. ДВ. Бр.43 от 7 юни 2011г.) - ЗГ Наредба № 8 от 5 август 2011г. за сечите в горите (Издадена от Министерството на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.64 от 19 Август 2011г.) – НСГ Система от режими и мерки за стопанисване на горските типове местообитания от приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие - „Режими за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000“
 2. 2. Стопанисване на природни местообитания
 3. 3. Нормативна уредба за контрол в горите Закон за горите (Обн. ДВ. Бр.19 от 8 март 2011г., изм. ДВ. Бр.43 от 7 юни 2011г.) - ЗГ Наредба № 1 от 30 януари 2012г. за контрола и опазването на горските територии (В сила от 07.02.2012 г., Издадена от Министерството на земеделието и храните и Министерството на вътрешните работи, Обн. ДВ. бр.11 от 7 Февруари 2012г.) - НКОГТ
 4. 4. Общи правила за провеждане на сечи в горите (ЗГ) Сечите се провеждат за възобновяване, отглеждане и подобряване състоянието на горите и за постигане на целите, заложени в горскостопанските планове и програми. Сечите в горите в защитените територии и защитените зони се провеждат при спазване на заповедите за тяхното обявяване и плановете им за управление.
 5. 5. Министърът на земеделието и храните приема наредба, с която се определят: 1. видовете сечи и методите за тяхното провеждане; 2. условията и редът за провеждане на сечите; 3. правилата за маркиране на насажденията, предвидени за сеч; 4. условията и редът за издаване на позволителното за сеч; 5. системата от режими и мерки за стопанисване на типовете природни местообитания. 6. условията и редът за провеждане на сечите в границите на корекции на реки. Наредба № 8 от 5 август 2011г. за сечите в горите
 6. 6. Отгледни сечи Възобновителни сечи Други сечи - санитарни сечи, санитарно прочистване, главосечна сеч в ивица с ширина 10 - 15 м покрай брега, технически сечи за: (1. нуждите на ловното стопанство; 2. защита на горските територии от пожари; 3. изграждане и поддържане на обекти по чл. 54, ал. 1 и чл. 153, ал. 1 от Закона за горите; 4. усвояване на дървесина от имоти с променено предназначение, имоти, върху които е учредено право на строеж, право на ползване и сервитути по реда на Закона за горите и Закона за енергетиката; 5. извършване на други дейности, извън посочените в т. 1 - 4. ) Трансформация на горски насаждения - изборно прореждане, превръщането на издънкови насаждения в семенни (включително и чрез средностъблено стопанисване), трансформация на гори с изкуствен произход в такива с естествен, двуетажните насаждения са преходна форма от трансформация на изкуствени насаждения в естествени и от естествена смяна на дървесните видове. Видове сечи
 7. 7. Регламентирано в чл. 13 от ЗГ. Условия и ред за провеждане на сечите НСГ чл. 45. (1) Сечите в горите се провеждат съгласно предвижданията на горскостопанските планове и програми, ловностопанските планове и плановете за дейности по опазване от пожари. (2) За извършване на сечта е необходимо: 1. насаждението да е маркирано; 2. да е издадено позволително за сеч. (3) Без наличие на условията по ал. 1 и 2 е допустимо отсичане на дървета с цел предотвратяване или своевременно потушаване на пожари, както и отсичане на единични дървета с цел предотвратяване на аварийни ситуации, създаващи опасност за живота и здравето на хората. Планиране на ползването
 8. 8. ЗГ чл. 108. (1) Сечите се провеждат въз основа на писмено позволително по образец, издадено от: 1. директора на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство или оправомощени от него длъжностни лица с висше лесовъдско образование - за горските територии - държавна собственост, както и за такива, предоставени за управление въз основа на договор; 2. оправомощено от кмета на съответната община лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика - за горските територии - общинска собственост, както и за такива, предоставени за управление въз основа на договор; 3. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика, с което горско сдружение е сключило договор; 4. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика - за горските територии извън посочените в т. 1 и 2, с което собственикът има сключен договор за конкретния имот. (2) Позволителното за сеч се издава на лице, вписано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика. (3) Лицето по ал. 2, на което е издадено позволителното за сеч, носи отговорност и упражнява контрол по извършването на добива на дървесина до освидетелстване на сечището. Условия и ред за издаване на позволително за сеч (общи условия)
 9. 9. НСГ Чл. 52. (1) Сечите се провеждат въз основа на писмено позволително, издадено от лицата по чл. 108, ал. 1 от Закона за горите, когато: 1. насаждението е предвидено за сеч в горскостопански план, програма или планове за ловностопански дейности и за дейности по опазване от пожари; 2. насаждението е маркирано за предвидената сеч и са спазени изискванията на чл. 50; 3. има одобрен карнет-опис и одобрен технологичен план за добив на дървесина; 4. за гори - общинска собственост, както и за гори, предоставени за управление на общините, е необходимо да бъдат спазени разпоредбите на чл. 181 от Закона за горите. (2) В случаите по чл. 1, ал. 3, чл. 45, ал. 7 и 8, чл. 46, чл. 50, ал. 5, т. 2 и 3 и чл. 51б, както и за провеждане на сечи във връзка с изграждане на обекти по чл. 153, ал. 1 от Закона за горите за издаване на позволително за сеч не се изисква горскостопански план или програма. При предписание за провеждане на санитарни сечи не се изисква горскостопански план или програма, като позволителното за сеч се издава въз основа на одобрено от съответната регионална дирекция по горите план-извлечение по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Условия и ред за издаване на позволително за сеч
 10. 10. НСГ Чл. 54. (1) За издаване на позволително за сеч в горски територии - собственост на физически лица и/или на юридически лица, е необходимо да бъдат спазени изискванията по чл. 52, ал. 1, както и да се представят следните документи: 1. копия от документ за собственост и валидна скица на имота; 2. удостоверение за наследници - когато гората е възстановена на наследниците на починал собственик или при смърт на собственика на имота; 3. договор, по силата на който собственик е възложил добива в имота - в случаите на чл. 186, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, или декларация, че са налице обстоятелствата по чл. 186, ал. 1, т. 1 от Закона за горите; 4. нотариално заверено пълномощно от собственик - когато искането е от несобственик с изключение на случаите по т. 3. (2) В случаите на съсобственост, когато позволително за сеч е издадено по искане на един от съсобствениците, отношенията между него и останалите съсобственици се уреждат по реда на Закона за собствеността. (3) За издаване на позволително за сеч за горски територии - собственост на физически лица и/или на юридически лица, обединени в горско сдружение, не се изискват документите по ал. 1. Чл. 55. (1) Позволително за сеч се издава само за имоти, чиито граници с други собственици са трайно обозначени на терена. (2) Обозначаването на границите на имотите е за сметка на техните собственици или на лицата, на които са предоставени за управление съответните горски територии. (3) Забранява се унищожаването, повреждането или преместването на трайни знаци за обозначаване на границите на горските имоти. Условия и ред за издаване на позволително за сеч (гори - собственост на физически и/или юридически лица)
 11. 11. НСГ Чл. 34.ал. (5) В случаите, когато се установят повреди върху единично пръснати дървета, причинени от биотични и/или абиотични въздействия, и обемът на дървесината не превишава 5 % от общия запас на насаждението, се провежда санитарно прочистване. НСГ Чл. 52.(3) При провеждане на санитарно прочистване позволителното за сеч се издава, когато определените за сеч дървета са маркирани и е изготвен инвентаризационен опис по образец, утвърден от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. (4) Инвентаризационният опис се изготвя от лица, вписани в публичния регистър по чл. 235 от Закона за горите за дейността „маркиране на насаждения, предвидени за сеч", и се утвърждава от: 1. директора на съответното държавно горски стопанство, държавно ловно стопанство, учебно- опитно горско стопанство - за горските територии - държавна собственост, както и за такива, предоставени за управление въз основа на договор; 2. ръководителя на съответната общинска горска структура - за горските територии - общинска собственост, както и за такива, предоставени за управление въз основа на договор; 3. директора на регионалната дирекция по горите или оправомощено от него лице за случаите извън т. 1 и 2. Условия и ред за издаване на позволително за сеч на санитарно прочистване
 12. 12. НСГ Чл. 56 (1) Позволителното за сеч се издава чрез интернет информационната система на Изпълнителната агенция по горите. (2) Позволителното се издава от лицата по чл. 108, ал. 1 от Закона за горите, на които е предоставен достъп до информационната система по ал. 1. (3) Позволителното се отпечатва в два екземпляра и се подписва от лицето по ал. 2 и от лице, вписано в публичния регистър по чл. 235 от Закона за горите за дейността „планиране и организация на добива на дървесина", на което е издадено позволителното. (4) Условията и редът за предоставяне и отнемане на достъпа до системата по ал. 1 се определят със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Издаване на позволително за сеч
 13. 13. ЗГ чл. 107. Маркирането на насажденията, предвидени за сеч, се извършва при условията и по реда на наредбата по чл. 101, ал. 3 от лице, вписано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика. НСГ Чл. 49. (1) Маркирането на насажденията за сеч включва дейностите по определяне и отбелязване на дърветата за сеч. (2) Маркирането на насажденията, предвидени за сеч, се извършва съобразно състоянието на насажденията, предвижданията в горскостопанския план или програма и при условията и реда, определени в тази наредба. НСГ Чл. 50. (1) Маркирането се извършва от лица, вписани в публичния регистър по чл. 235 от Закона за горите за дейността „маркиране на насаждения, предвидени за сеч". (2) Определените за сеч дървета се отбелязват на височина 130 см с видим знак, неувреждащ кората им. (3) Освен по начина, посочен в ал. 2, определените за сеч дървета с диаметър 18 см и по-голям от 18 см, измерен на височина 130 см, се отбелязват и с контролна горска марка. (4) Контролната горска марка по ал. 3 се поставя в основата на стъблото от долната страна на склона или на някои от повърхностните корени, така че след отсичане на дървото марката да остане и да е видима. Маркиране на насажденията за сеч
 14. 14. НСГ Чл. 50. (6) Ограничаването на площта при цялостно отсичане на дървостоя се извършва чрез маркиране с контролна горска марка в основата на стъблата на крайните дървета, определени за сеч, както и с отбелязване с видим знак върху оставащите крайни дървета. (7) Лицето, извършващо маркирането, предлага технология за добив на дървесината, която се отразява в карнет-описа. (8) Извозните пътища, технологичните просеки и трасетата за въжените линии се ограничават с видим знак върху оставащите на корен дървета. (9) За запазване на единични дървета, когато е разрешено цялостно отсичане на дървостоя, оставащите на корен дървета се отбелязват с видим знак на височина 130 см по начин, неувреждащ кората. Начинът на отбелязване се отразява в карнет-описа и технологичния план за добив на дървесина. (14) Маркирането, както и изготвените карнет-опис и сортиментна ведомост са валидни за срок до 3 години след изтичане на годината, в която е извършено маркирането. Маркиране на насажденията за сеч
 15. 15. НКОГТ Чл. 54. (1) Маркирането се осъществява чрез: 1. поставяне с боя на отпечатък от метално чукче, на който релефно е изобразена марката, или 2. неподвижно закрепване на пластина, съдържаща изображение на марката и пореден номер на пластината. (2) Цветът на боята или на пластината за маркиране на дървесината е: 1. зелен - за дървесина за транспортиране; 2. различен от червен и зелен цвят - за стояща на корен дървесина. НКОГТ Чл. 62. Определените за сеч дървета, когато това се изисква по наредбата по чл. 101, ал. 3 ЗГ, се маркират с контролна горска марка в основата на стъблото от долната страна на склона или на някой от повърхностните корени така, че след отсичане на дървото отпечатъкът на марката или пластината да се съхранят и да са видими. НКОГТ Чл. 66. (1) Определените за сеч дървета в един имот и/или едно насаждение се маркират само с един цвят боя или пластина. (2) При необходимост от частично коригиране на извършено маркиране поставеният отпечатък от КГМ върху дърветата, които не следва да бъдат отсечени, се заличава или върху него се поставя червена боя, а новите дървета се маркират със същия цвят боя, използван при предишното маркиране. (3) При извършване на ново цялостно маркиране - премаркиране на насаждение, подлежащите на отсичане дървета се маркират с друг цвят боя, различен от първоначалния. Маркиране на насажденията за сеч
 16. 16. НСГ Чл. 50. (5) Забранява се сеч на немаркирани дървета с изключение на случаите, когато: 1. е разрешено цялостно отсичане на дървостоя върху ограничена площ; 2. сечта се извършва за предотвратяване или своевременно потушаване на пожари; 3. се извършва сеч на единични дървета с цел предотвратяване на аварийни ситуации, създаващи опасност за живота и здравето на хората. Регламентирано в: Закон за горите (Обн. ДВ. Бр.19 от 8 март 2011г., изм. ДВ. Бр.43 от 7 юни 2011г.) - ЗГ Наредба № 8 от 5 август 2011г. за сечите в горите – НСГ – чл. 51а, 51б, чл. 50, ал.5 Наредба № 1 от 30 януари 2012г. за контрола и опазването на горските територии – НКОГТ – чл. 67, 68 и 69 Изключения от забраната за сеч на немаркирани дървета
 17. 17. Горска маркировка
 18. 18. Горска маркировка Око с размери, което се поставя на граничното, скала и на други подходящи места, когато те заменят граничен стълб
 19. 19. Горска маркировка Дърво - граница между два обекта за устройство с обозначени 2 бели и една черна ивица блажна боя в средата.
 20. 20. Горска маркировка
 21. 21. ОБРАЗЕЦ НА КОНТРОЛНА ГОРСКА МАРКА
 22. 22. ОБРАЗЕЦ НА ОБЩИНСКА МАРКА
 23. 23. ОБРАЗЕЦ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА МАРКА
 24. 24. НОМЕНКЛАТУРА на буквените обозначения на серията на производствените марки по регионални дирекции на горите № РДГ обозначение № РДГ обозначение 1. Берковица А 9. Пазарджик Н 2. Благоевград О 10. Пловдив Л 3. Бургас Ж 11. Русе Г 4. Варна Е 12. Сливен З 5. В. Търново В 13. Смолян М 6. Кърджали К 14. София Р 7. Кюстендил П 15. Ст. Загора И 8. Ловеч Б 16. Шумен Д
 25. 25. Динамика на горските насаждения (по Oliver and Larson – 1990)
 26. 26. Динамика на гората
 27. 27. Как изглежда гората
 28. 28. Как изглежда гората
 29. 29. Как изглежда гората
 30. 30. Как изглежда гората
 31. 31. Бракониерска (незаконна) сеч е : - сеч на дървета, които не са маркирани по надлежния ред или сеч на маркирани дървета, за сечта на които не е издадено позволително за сеч съгласно чл.108 от ЗГ . - сеч, която не се извършва съгласно разработените горскостопански планове или програми и разпоредбите на горското и природозащитно законодателство Други нарушения Нарушение може да бъде извършено и от лесовъда, маркиращ дърветата за сеч, ако той не спази указанията в горскостопански планове или програми и разпоредбите на горското и природозащитно законодателство – например: маркира повече дървета ; дървета, които трябва да се запазят или маркира дървета с отсичането на които се променя вида на сечта, предвиден в горскостопански планове или програми. Извършители на бракониерска сеч Бракониерска сеч се извършва от физически или юридически лица, които извършват сеч на дървета, които не са маркирани по надлежния ред или за маркирани дървета за сечта на които не е издадено позволително за сеч съгласно чл.108 от ЗГ. Може да бъде извършена от случайни извършители – физически лица, които секат дървесина за собствени нужди или за да ги продават. Има и случаи, в които фирми или лица, които са получили разрешително за сеч, извършват прекомерна сеч – много над предвиденото в разрешително и дори извън предвидената площ. Бракониерска сеч
 32. 32. Установяване на нерегламентирана сеч в българските гори: Не всяка сеч в горите е нерегламентирана. Ако забележите сеч, която ви притеснява, на първо място проверете дали отсечените дървета са маркирани с контролна горска марка. Най-общо казано само сечта на немаркирани дървета в българските гори е нерегламентирана/ бракониерска сеч/, но все пак и тук има много изключения за законна сеч на немаркирани дървета. Но все пак трябва да си заострим вниманието когато: Има сеч на немаркирани дървета. Сеч на дървета на голо на по голяма площ (примерно на площ над 1 декар) Изсичат се онези дърветата, които с кореновата си система държат брега на реката от срутване и ерозиране; Изсичат се стари (включително сухи) дървета, с хралупи и гнезда на защитени видове птици и животни; Изсичат се "гори във фаза на старост" Липса на информационни и/или обозначителни табели за извършваната дейност
 33. 33. Вероятност за нарушение
 34. 34. Специален режим на стопанисване около водните течения
 35. 35. Места, където е недопустимо да се водят сечи
 36. 36. Места, където е недопустимо да се водят сечи
 37. 37. Дърво, което трябва да бъде опазено
 38. 38. За да се уверим в законосъобразността на дадена сеч, която се извършва в момента или е завършена преди няколко месеца или година, трябва първо да установим вида на сечта. Това е необходимо, защото за различните видове сеч изискванията на закона не съвпадат напълно. Приемаме условно 3 категории сечи: 1. „Гола сеч". Провежда се или е изведена гола сеч на площ на повече от 1 дка площ. Като гола сеч нелесовъда често определя и санитарни сечи на 100% след пожар или каламитет (размножаване на вредители), както и окончателни фази на различни видове сечи. Разликата между голите сечи (вкл. 100% санитарните) и всички останали е, че на терена не може да видите млади семенни фиданки останали след изсичането на големите дървета. При голите сечи се разчита на издънково ипи изкуствено възобновяване на гората. 2 „Изборна сеч". Проведена е или се провежда сеч на отделни дървета /изсечени са само част от дърветата в гората/. В тази група попадат повечето видове възобновителни, отгледни, селекционни, санитарни и изборни сечи. 3. Така наречената „циганска сеч". Гола" или „изборна" висока сеч, на която масово пъните са оставени да стърчат на 1 метър височина. Тя е уникална и лесно различима. „Видове сечи”, според нелесовъда
 39. 39. „Гола сеч” – изисква се преди сечта да има ограничение на сечището - граничните дървета непредвидени за сеч се маркират с бяла блажна боя на височина на гърдите, а първите дървета, които влизат в територията на сечището се маркират в основата с шестоъгълна контролна горска марка. Останалите дървета във вътрешността на сечището не се маркират! Следователно, за „голите сечи” се проверява дали са оградени тези сечища с блажна боя на граничните стоящи дървета и дали има контролна горска марка на пъните на дървета в краищата на самото сечище /на границата с неизсечената гора/. В противен случай, при липса на КГМ например на пъните на крайните дървета, фирмата може да огради с боя нова част от гората да я изсече и така незаконно да увеличи добива и площта на сечището. Да проверим за наличие на елпровод или друг линеен обект, преминаващ през мястото на извеждане на сечта, наличие на изкоренени или пречупени дървета и др. – неща които, свидетелстват за провеждане на санитарна или техническа сеч. Проверка на :
 40. 40. Гола сеч?
 41. 41. За „изборните" сечи - всяко предвидено за сеч дърво се маркира от лицензиран лесовъд със контролна горска марка, която съдържа серия и пореден номер, които се определят с удостоверението по чл. 55, ал. 2, т. 1 на Наредба №1 за контрола и опазването на ГТ . Контролната горска марка се поставя в основата на стъблото от долната страна на склона или на някои от повърхностните корени, така че след отсичане на дървото марката да остане и да е видима. Тя представлява малък правилен шестоъгълник, с дължина на страната 17,5 мм. За да се нанесе марката се обелва кората на дървото. Обикновено горската марка се открива трудно, а номера на марката се разчита още по-трудно, особено ако сечта е по-стара. За да откриете марката се вглеждайте в основата на дънера и търсете място, на което е обелена кората. Изключение има за онези дървета, които са тънки, /ориентировъчно под 22см. диаметър на пъна/ те не се маркират. Много тънките дръвчета или издънки около основен дънер с диаметър на гръдна височина под 18см., не се маркират с марка, а само с блажна боя на височина на гърдите на лесовъда. Съответно няма как да разберете дървото е било маркирано след приключване на сечта. Следователно, когато се разбере, че дадена гора е сечена изборно, първото нещо е да се установи дали на пъните на отсечените дървета в долната част на склона има поставена контролна горска марка. При липса на марки на пъните или при наличие на маркация на само една част от тях, това означава, че има нарушение. Разбира се, ако за цялото сечище от стотици отсечени дървета се установи. че само на 2-3-5 дървета няма маркация, не си заслужава да се предприемат някакви действия и можем да приемем, че няма нарушение. Забележка: при подобни сечи трябва да се проверяват пъните във вътрешността на сечищата, защото в отдалечените от пътя участъци вероятността за нарушения се увеличава. Проверка на :
 42. 42. „Циганска сеч". Най-лесно познаваемите бракониерски сечи са тези, при които дърветата не са отсечени в самата основа, а на по-голяма височина. Пределно ясно е, че е извършено нарушение, за което свидетелстват паметниците - доказателства, грозно стърчащите пъни- стволове на 1 метър височина. Пъновете на отсечените дървета обичайно са концентрирани в даден участък. По регламент при провеждане на сечи в горите за издънково възобновяване дърветата се секат ниско до земята.в тези случаи височината на пъна, мерена от горната му страна, не трябва да надвишава 5 см - за пънове с диаметър до 20 см, и една четвърт от диаметъра му - за пъновете с диаметър над 20 см. При провеждане на сечи извън горите за издънково възобновяване с позволителното за сеч и/или с технологичния план за добив на дървесината може да се въведе друго обосновано изискване за височината на пъна, както и определяне на места в насаждението, където се прилагат конкретни норми за височината на пъна. Проверка на :
 43. 43. “Циганска сеч”
 44. 44. “Циганска сеч”
 45. 45. “Циганска сеч”
 46. 46. “Циганска сеч”
 47. 47. Образец по чл. 29, ал. 1 от НКОГТ - ОБОЗНАЧИТЕЛНА ТАБЕЛА Образец по чл. 13, ал. 3 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ - ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА НА ОБЕКТ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, В КОЙТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ДЕЙНОСТ Образец по чл. 52, ал. 4 от Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ - ИНФОРМАЦИОННА ТАБЕЛА НА ОБЕКТ ЗА ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ – ДЪРЖАВНА / ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Наредбата по чл. 95, ал. 1 от ЗГ - Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (В сила от 06.12.2011 г., Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., Обн. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г.) Засега единствената предварителна информация за една сеч представлява задължителното поставяне на табела/и с частична информация за сечта в района на сечището Проверка за наличие на:
 48. 48. ОБОЗНАЧИТЕЛНА ТАБЕЛА
 49. 49. ИНФОРМАЦИОННИ ТАБЕЛИ
 50. 50. Проверка за : информация за наличието на позволително за сеч за конкретен имот на сайта на ИАГ: http://new.iag.bg/cgi- bin/PSech_Index.cgi)
 51. 51. Препоръчваме ви да подадете своя сигнал задължително писмено до съответната Регионална дирекция по горите с копие до ИАГ или до Районно управление "Полиция"/РУП/ . Освен писмен сигнал не пречи да подадете същия сигнал и устно (за ваша лична удовлетвореност и демонстриране на още по-голяма ангажираност) и на съответния телефон за сигнали към съответното РУП или РДГ, както и на телефона за сигнали на ИАГ. Сигналът ви трябва да съдържа няколко задължителни елемента: 1. Вашето име и информация за контакт. 2. Точни координати на сечището, вкл. може да са GPS координати и по възможност име на горското стопанство и номер на горския отдел. Най-лесно можете да разберете името на горското стопанство от местните хора. Номерата на отделите се отбелязват с черна боя върху бял фон върху граничните дървета на отдела. Ако не можете да намерите номера на отдела трябва да опишете точно къде се намира мястото и как сте стигнали до него. 3. Какво точно сте видели на място. 4. Изрично упоменете в сигнала, ако искате да участвате в проверката и да съдействате на органите, като ги заведете на място. Вие имате право заедно да проверите документите и сечището на място, както и да получите подробна информация какви действия са предприети и какви са резултатите от тях. Освен до РДГ или РУП,сигнал можете да изпратите и до Регионалната инспекция по околна среда и води(РИОСВ), особено в случаите, когато считате, че би могло да е нарушено и природозащитното законодателство. Когато считате, че сечта би могла да засегне вододайна зона или воден басейн е редно да сигнализирате и съответната Басейнова дирекция. Как да подадем сигнал?
 52. 52. Осъществяването на контрол по отношение на сечите в Българските гори е отговорност на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) и нейните подразделения – Регионалните дирекции по горите. Изпълнителната агенция по горите е структура на Министерството на земеделието и храните. В структурата на ИАГ има 16 Регионални дирекции по горите, организирани на териториален принцип. Всяка Регионална дирекция осъществява контролни функции по отношение на определен брой Държавни горски стопанства (ДГС) и Държавни ловни стопанства(ДЛС). Регионалните дирекции осъществяват контрол също така и в недържавните гори (гори на общини, физически и юридически лица) по отношение на това дали се спазват горскостопанските планове и програми, дали е извършено правилно маркирането на дърветата за сеч и дали сечта и транспорта на дървесината е извършена съгласно законовите разпоредби. За опазването на гората в държавните горски и ловни стопанства (ДГС и ДЛС) са отговорни съответните служители на стопанството. Стопанствата имат икономически интерес гората да бъде стопанисвана (управлявана) добре и опазена от бракониери. За общинските и частните гори отговорност носи съответната община или частен собственик (може да бъде кооперация на частни горовладелци). Охраната на горите се осъществява от собствениците на съответните горски територии за тяхна сметка. В недържавните гори с обща площ на собствеността до 2 хектара включително, охраната се организират и финансират от държавните горски предприятия. Ако считате, че на територията на някое държавно горско или ловно стопанство има извършено нарушение по отношение на сечите, трябва да сигнализирате съответната регионална дирекция по горите. Осъществяване на контрол в Българските гори:
 53. 53. Регионалните дирекции по горите са както следва: РДГ Берковица РДГ Благоевград РДГ Бургас РДГ Велико Търново РДГ Варна РДГ Кърджали РДГ Кюстендил РДГ Ловеч РДГ Пазарджик РДГ Пловдив РДГ Русе РДГ Сливен РДГ Смолян РДГ София РДГ Стара Загора РДГ Шумен
 54. 54. Не забравяйте: Телефон 112
 55. 55. Не допускайте:
 56. 56. След огъня няма значение за гората дали е имало незаконна сеч
 57. 57. Полезни линкове: http://www.iag.bg/ http://www.bluelink.net/ http://www.greenbalkans.org/ http://www.greenbalkans.org/natura2000/smolyan_project/ http://www.wwf.bg/ http://bspb.org/
 • liubagrudova

  Feb. 10, 2015

Презентация за разпознаване на незаконна сеч. Презентацията е подготвена от Емил Комитов от Държавно ловно стопанство Воден - Ири Хисар за обучение на местни хора и доброволци за разпознаване на незаконна сеч в гр. Смолян на 31.05.2014 г. Информацията се основава на българското законодателството и практиките на държавните горски стопанства. Обучението се проведе по проект "Гражданско участие за устойчиви планини". Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. Тази публикация отразява само личните виждания на нейния автор. English Presentation on how to recognize illegal cut in the forests. The presentation is prepared by Emil Komitov from National Gamegrowing Station Voden - Iri Hisar for training on recognizing illegal cut from local people in Smolyan on May 31st. The information is based on the Bulgarian laws and National Forest Stations' practices. The traininig is organized in the framework of project "Civil Society Participation for sustainable mountains" supported by a grant from Switzerland through the Reform Fund Linked to Civil Society Participation. This publication reflects the views only of the author.

Views

Total views

5,321

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1,763

Actions

Downloads

12

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×