Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Використання методів
технології розвитку
критичного мислення під
час вивчення нового
матеріалу на уроках хімії
(на базі до...
Чому виникла проблемаЧому виникла проблема
формування в учнів критичногоформування в учнів критичного
мислення?мислення?
•...
Чому проблема критичногоЧому проблема критичного
мислення є особливомислення є особливо
актуальною?актуальною?
• Особлива ...
Критерії критичногоКритерії критичного
мисленнямислення
• КритеріїКритерії
критичногокритичного
мисленнямислення
• Здатніс...
Структура технології розвиткуСтруктура технології розвитку
критичного мисленнякритичного мислення
Змістовий компонент Проц...
ПОБУДОВА УРОКУ з використаннямПОБУДОВА УРОКУ з використанням
технології розвитку критичноготехнології розвитку критичного
...
ТРКМ має власні принципи:ТРКМ має власні принципи:
ПринципиПринципи проростанняпроростання
насіння :насіння :
Зерно – у ґ...
• Дошка запитаньДошка запитань – це місце у класі, де– це місце у класі, де
можна вивішувати або записуватиможна вивішуват...
• «Павутинка» дискусії«Павутинка» дискусії – застосовується під час фази– застосовується під час фази
консолідації.консолі...
• «Критична дискусія» та «критичне читання»«Критична дискусія» та «критичне читання» - один- один
з методів, в якому форму...
«Лінія цінностей»:
це завдання вимагає, щоб учні зайняли позицію щодо
якогось питання чи проблеми та аргументовано відстоя...
• Сократівське опитуванняСократівське опитування – метод, який пропонує додаткову– метод, який пропонує додаткову
сукупніс...
«Х-схема»: з'єднайте тріо.«Х-схема»: з'єднайте тріо.
Метан СМетан С nn HH2n-62n-6
  
  
ССnn HH2n2n СС33 НН66
СС66 НН66
  ...
Мозковий штурмМозковий штурм
• Елемент, що лежить в основі будови всіх органічнихЕлемент, що лежить в основі будови всіх о...
““Знаннєвий продукт”, абоЗнаннєвий продукт”, або
приріст знанняприріст знання
• ““Знаю що”Знаю що” (інформація про зміст с...
Я знаюЯ знаю
•• Я знаю, що кожний хімічний елемент маєЯ знаю, що кожний хімічний елемент має
_____________________________...
Робота в групах:Робота в групах:
методичні тести.методичні тести.
ВИЗНАЧАЄМО СТУПІНЬВИЗНАЧАЄМО СТУПІНЬ
ВАЖЛИВОСТІ методів ...
Модель використання методів розвиткуМодель використання методів розвитку
критичного мислення на уроках хіміїкритичного мис...
Методи для фазиМетоди для фази
побудови знаньпобудови знань
• Складання семантичної картиСкладання семантичної карти
(опор...
Дошка запитань …Дошка запитань …
1.1. Мила – це …Мила – це …
(це солі лужних елементів і карбонових кислот)(це солі лужних...
Метод спрямованогоМетод спрямованого
(критичного) читання(критичного) читання
• -З-З Яке запитання автор ставить?Яке запит...
Позначки на поляхПозначки на полях
• Цей прийом технічно є дуже простим. ПриЦей прийом технічно є дуже простим. При
його з...
Вправа «Розірвана шпаргалка»,Вправа «Розірвана шпаргалка»,
абоабо
“Т – схема”“Т – схема”
Знайдіть частини шпаргалки.Знайді...
 методична граметодична гра «Впізнай мене»:«Впізнай мене»: наднад
хмаринками записані терміни, що михмаринками записані т...
Гра «Впізнай мене»Гра «Впізнай мене»
• У хмаринках записані неправильно терміни, назви речовин та процесів, якіУ хмаринках...
 Ця речовина поглинається зеленимиЦя речовина поглинається зеленими
рослинами в процесі фотосинтезу.рослинами в процесі ф...
Прийом «Здивуй»Прийом «Здивуй»
Перед вами маркер. Опишіть, якПеред вами маркер. Опишіть, як
можна його (або його деталі)мо...
Кола ВенаКола Вена
ЧавунЧавун сплав залізасплав заліза СтальСталь
Крихкий,Крихкий, стійкий до корозії,стійкий до корозії, ...
Кола ВенаКола Вена (Типи розчинів)(Типи розчинів)
Ненасичений Розчин НасиченийНенасичений Розчин Насичений
Ще може Речовин...
Впишіть катіони, які з центральнимВпишіть катіони, які з центральним
аніоном утворюють неелектролітианіоном утворюють неел...
Розмістіть аніони так, щоб утворивсяРозмістіть аніони так, щоб утворився
осад відповідного кольоруосад відповідного кольор...
ПоєдинокПоєдинок
• Клас поділений на декілька груп.Клас поділений на декілька груп.
Кожній групі вчитель дає окремийКожній...
ПоєдинокПоєдинок
• Що відбудеться якщоЩо відбудеться якщо, атом, атом NaNa в осно´вномув осно´вному
оксиді, замінити на ат...
““Асоціативний кущ”Асоціативний кущ”
• Як ви розумієте термін “розчинність”?Як ви розумієте термін “розчинність”?
Властиві...
Асоціативне мисленняАсоціативне мислення
• Прикладом асоціативного мислення в історіїПрикладом асоціативного мислення в іс...
• Фосфор, знак “Р”. “Р” – це буква “ер”. На “ер” –Фосфор, знак “Р”. “Р” – це буква “ер”. На “ер” –
слово “риба”, у рибі ба...
Складання кластераСкладання кластера
“Гронування”“Гронування”
• Цей прийом – систематизація знань з тієї чи іншоїЦей прийо...
““ Філософи”Філософи”
• Будь-який матеріал, як стверджують психологи,Будь-який матеріал, як стверджують психологи,
краще з...
ВИДИ ПОНЯТЬВИДИ ПОНЯТЬ
ЗагальнеЗагальне
іі
одиничнодиничн
ее
КарбоновіКарбонові
кислотикислоти
Конкретне і
абстрактне
Збір...
КИСЛОТАКИСЛОТА
ДВООСНОВНАДВООСНОВНА СИЛЬНАСИЛЬНА
ОКСИГЕНОВМІСНАОКСИГЕНОВМІСНА HH22SOSO44 РІДКАРІДКА
атоми Гідрогенуатоми Г...
Вправа “Я вважаю, що …”Вправа “Я вважаю, що …”
• …… критично мислити – означаєкритично мислити – означає
сумніватися. А то...
Дослідження в хіміїДослідження в хімії
• 1 група:1 група:
• КапнітьКапніть
піпеткоюпіпеткою
розчинрозчин
кислоти накислоти...
““СократівськеСократівське
опитування”:опитування”:
• Чому саме таке забарвленняЧому саме таке забарвлення
одержали?одержа...
Рольова граРольова гра
“Я – менеджер уроку”“Я – менеджер уроку”
• 2 групи складають фрагмент2 групи складають фрагмент
уро...
Вправа “Мої сильні іВправа “Мої сильні і
слабкі сторони”слабкі сторони”
• СИЛЬНІ:СИЛЬНІ:
• СпрямованеСпрямоване
та критичн...
Дякую за увагу!Дякую за увагу!
семінар, критичне мислення
семінар, критичне мислення
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
приклади,критичне мислення
Next
Upcoming SlideShare
приклади,критичне мислення
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

семінар, критичне мислення

Download to read offline

Деленко С.П.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

семінар, критичне мислення

 1. 1. Використання методів технології розвитку критичного мислення під час вивчення нового матеріалу на уроках хімії (на базі досвіду Деленко С.П.) Проблемний семінар – практикум вчителів хімії
 2. 2. Чому виникла проблемаЧому виникла проблема формування в учнів критичногоформування в учнів критичного мислення?мислення? • Чинники, що зумовили проблемуЧинники, що зумовили проблему формування в учнів критичногоформування в учнів критичного мисленнямислення • ГуманізацГуманізац іяія • Зміни вЗміни в освітіосвіті • ЗростаннЗростанн я попитуя попиту нана творчістьтворчість Демократизація Учитель та учень є рівно- правними парт- нерами у н/п Відхід від єдиного джерела інформації
 3. 3. Чому проблема критичногоЧому проблема критичного мислення є особливомислення є особливо актуальною?актуальною? • Особлива актуальність критичного мисленняОсоблива актуальність критичного мислення полягаєполягає:: • НеНе розкриварозкрива єє негативізнегативіз мм • РозглядаРозгляда є безлічє безліч підходівпідходів • ВідкритВідкрит о нео не критикукритику єє Формує вміння об- ґрунтову- вати судження Формує вміння приймати адекватні рішення
 4. 4. Критерії критичногоКритерії критичного мисленнямислення • КритеріїКритерії критичногокритичного мисленнямислення • Здатність ставитиЗдатність ставити нові питаннянові питання Здатність ставити нові питання Здатність добирати різноманітні аргументи Здатність приймати незалежні, добре продумані рішення
 5. 5. Структура технології розвиткуСтруктура технології розвитку критичного мисленнякритичного мислення Змістовий компонент Процесуальний компонент Концептуальна основа: партнерство вчителя і учня, принципи демократизації і гуманізації, дотримання науковості, доступності і наступності, діяльнісний підхід Цілі підготовки: Загальні: знати основні терміни, властивості, вміти проводити експеримент та розрахунки, аналізувати галузі застосування Конкретні: на кожному уроці різні Зміст навчального матеріалу: зміст програми і підручника, планування, матеріальна база кабінету Організація навчального процесу: Форма організації НВП: класно-урочна Форма навчальної діяльності: індивідуальна, групова, фронтальна Методи навчальної діяльності: методи технології розвитку критичного мислення: аналіз, постановка питань, диспути, дискусії, використання схем, таблиць, рецензування тексту Діагностика результатів підготовки: самооцінюван ня, поточний, тестовий, тематичний контроль Діяльність учня: робота з підручником, виявлення фактів та доказів, постановка логічних і критичних запитань, формулювання висновків. Діяльність вчителя: організація та координація роботи класу, груп, пар, надання порад і консультацій, корекція відповідей учнів у тих випадках, коли вони самі не можуть сформувати вірне твердження.
 6. 6. ПОБУДОВА УРОКУ з використаннямПОБУДОВА УРОКУ з використанням технології розвитку критичноготехнології розвитку критичного мислення:мислення: У кожному уроці є три фази:У кожному уроці є три фази: • фаза актуалізації (в деякійфаза актуалізації (в деякій літературі – це ступіньлітературі – це ступінь актуалізації),актуалізації), • фаза побудови знань (ступіньфаза побудови знань (ступінь усвідомлення об’єктивнихусвідомлення об’єктивних зв’язків),зв’язків), • фаза консолідації (ступіньфаза консолідації (ступінь рефлексії).рефлексії).
 7. 7. ТРКМ має власні принципи:ТРКМ має власні принципи: ПринципиПринципи проростанняпроростання насіння :насіння : Зерно – у ґрунт: ВикористанняЗерно – у ґрунт: Використання досвіду.досвіду. Зерно проростає: ВмінняЗерно проростає: Вміння використати досвід, поставитивикористати досвід, поставити питання, набути новогопитання, набути нового досвіду.досвіду. Пшениця колоситься: знанняПшениця колоситься: знання набувають нової якості.набувають нової якості.
 8. 8. • Дошка запитаньДошка запитань – це місце у класі, де– це місце у класі, де можна вивішувати або записуватиможна вивішувати або записувати запитання, які виникають в ході обговореньзапитання, які виникають в ході обговорень під час уроку. Це може бути ватман паперу,під час уроку. Це може бути ватман паперу, місце на класній дошці тощо.місце на класній дошці тощо. • Пошук запитаньПошук запитань – цей метод можна– цей метод можна використати на початку уроку або яквикористати на початку уроку або як вступне завдання.вступне завдання. • Спрямоване читанняСпрямоване читання – забезпечує– забезпечує розуміння при читанні інформаційногорозуміння при читанні інформаційного тексту.тексту. Методи ТРКМ (теорія)
 9. 9. • «Павутинка» дискусії«Павутинка» дискусії – застосовується під час фази– застосовується під час фази консолідації.консолідації. • ДебатиДебати – вчить аргументувати свою позицію та переконувати– вчить аргументувати свою позицію та переконувати інших. Мета цього методу у тому, щоб навчити учнів робитиінших. Мета цього методу у тому, щоб навчити учнів робити твердження та захищати їх науковими аргументами в умовах,твердження та захищати їх науковими аргументами в умовах, коли інші висувають і доводять протилежне.коли інші висувають і доводять протилежне. • Уміти працювати з твердженнями, аргументувати та вестиУміти працювати з твердженнями, аргументувати та вести дискусію, відстоювати свої ідеї, науково сперечатися, робитидискусію, відстоювати свої ідеї, науково сперечатися, робити це коректно, - усе це ключові елементи критичного мислення.це коректно, - усе це ключові елементи критичного мислення. • Це дуже динамічне завдання, в основі якого –Це дуже динамічне завдання, в основі якого – конструктивне протиріччя. Учні змушені знаходити аргументиконструктивне протиріччя. Учні змушені знаходити аргументи з обох сторін, і це означає, що вони будуть мислити критичноз обох сторін, і це означає, що вони будуть мислити критично і досягнуть висновку, який їм треба буде підкріплюватиі досягнуть висновку, який їм треба буде підкріплювати аргументами. Це означає, що їм доведеться проаналізуватиаргументами. Це означає, що їм доведеться проаналізувати свої власні переконання та висунути аргументи проти них.свої власні переконання та висунути аргументи проти них. • «Я досліджую»«Я досліджую» - використовується для практичного- використовується для практичного експерименту.експерименту. • «М-схема»«М-схема» - механізм висвітлення вагомих слів, термінів, які- механізм висвітлення вагомих слів, термінів, які складають те, що називається «описуване передбачення».складають те, що називається «описуване передбачення». «Описуване передбачення» є ціннісне твердження, що«Описуване передбачення» є ціннісне твердження, що побудоване на значенні слів, наприклад, різниці між словамипобудоване на значенні слів, наприклад, різниці між словами «відновник» і «відновлення» тощо.«відновник» і «відновлення» тощо.
 10. 10. • «Критична дискусія» та «критичне читання»«Критична дискусія» та «критичне читання» - один- один з методів, в якому формується підхід учнів до тексту зз методів, в якому формується підхід учнів до тексту з позиції скептицизму, ідентифікації аргументів іпозиції скептицизму, ідентифікації аргументів і залучення до дослідження. Коли обговорюємо статтю ззалучення до дослідження. Коли обговорюємо статтю з підручника чи з додаткового джерела інформації, топідручника чи з додаткового джерела інформації, то акцентуємо увагу учнів на стандартні запитання:акцентуємо увагу учнів на стандартні запитання: • З ЯкеЗ Яке запитаннязапитання автор ставить?автор ставить? • В ЯкаВ Яка відповідьвідповідь пропонується?пропонується? • П ЯкіП Які причинипричини наводяться?наводяться? • Д ЯкіД Які доказидокази наведено?наведено? • Ф ЯкимФ Яким фактамфактам ми маємо повірити?ми маємо повірити? • Б Якої інформаціїБ Якої інформації бракуєбракує?? • С ЯкіС Які вагомі словавагомі слова використані?використані? • «Критичне слухання»«Критичне слухання» - є використанням навичок- є використанням навичок критичного мислення у процесі слухання когось, хтокритичного мислення у процесі слухання когось, хто усно презентує позицію з будь-якої теми. Коли критичноусно презентує позицію з будь-якої теми. Коли критично читаємо – є можливість прочитати кілька разів, количитаємо – є можливість прочитати кілька разів, коли слухаємо – потрібно впіймати весь зміст висловленого вслухаємо – потрібно впіймати весь зміст висловленого в один момент. Адже, у промовах та дебатах повторенняодин момент. Адже, у промовах та дебатах повторення сказаного немає.сказаного немає.
 11. 11. «Лінія цінностей»: це завдання вимагає, щоб учні зайняли позицію щодо якогось питання чи проблеми та аргументовано відстояли свою позицію. Цікаво продемонструвати учням, що означає «зайняти позицію» і «змінювати свою позицію». Учитель починає з того, що ставить суперечливі (полярні) запитання. Якщо виховною метою на уроці була яка-небудь екологічна проблема, то можна ще запропонувати окремим учням скласти твір-п’ятихвилинку – стисле письмове міркування (рефлексія) на задану тематику. У процесі бурхливого обговорення багато думок висловлюється поспіхом, і гарні ідеї можуть бути загублені, якщо їх не записати. Тому твір – п’ятихвилинка повинен бути неформальним – ідея полягає в тому, щоб зафіксувати думки учнів, не переймаючись стилем.
 12. 12. • Сократівське опитуванняСократівське опитування – метод, який пропонує додаткову– метод, який пропонує додаткову сукупність прийомів критичного слухання. Містить блоки уточнюючихсукупність прийомів критичного слухання. Містить блоки уточнюючих запитань: запитання для прояснення, для припущення, запитання, якізапитань: запитання для прояснення, для припущення, запитання, які визначають перспективу, а також факти, причини та докази івизначають перспективу, а також факти, причини та докази і запитання, які досліджують висновки та результати роботи.запитання, які досліджують висновки та результати роботи. • Запитання для прояснення:Запитання для прояснення: Що ви маєте на увазі, коли кажете…?Що ви маєте на увазі, коли кажете…? Яке завдання ви збираєтесь виконати, для того, щоб …?Яке завдання ви збираєтесь виконати, для того, щоб …? Який приклад ви можете навести?Який приклад ви можете навести? Чому ви сказали …? Яке відношення це має до …?Чому ви сказали …? Яке відношення це має до …? • Запитання для припущення:Запитання для припущення: Які припущенняЯкі припущення ви робите? Чому ви робите ці припущення?ви робите? Чому ви робите ці припущення? Ви припускаєте, що…?Ви припускаєте, що…? • Запитання, які визначають перспективу:Запитання, які визначають перспективу: Чи є твоя перспектива в тому, що…?Чи є твоя перспектива в тому, що…? Якою є твоя точка зору щодо…?Якою є твоя точка зору щодо…? • Запитання, що визначають факти, причини, докази:Запитання, що визначають факти, причини, докази: Які докази цього? Чому ти в це віриш?Які докази цього? Чому ти в це віриш? Наскільки ти в цьому впевнений?Наскільки ти в цьому впевнений? • Запитання, які досліджують висновки та результати:Запитання, які досліджують висновки та результати: Що є твоїм висновком? Який буде результат, якщо це станеться?Що є твоїм висновком? Який буде результат, якщо це станеться? Яким буде ефект від цього?Яким буде ефект від цього?
 13. 13. «Х-схема»: з'єднайте тріо.«Х-схема»: з'єднайте тріо. Метан СМетан С nn HH2n-62n-6       ССnn HH2n2n СС33 НН66 СС66 НН66       Пропен СПропен С nn HH2n2n+2+2    СНСН44 СС22 НН22   
 14. 14. Мозковий штурмМозковий штурм • Елемент, що лежить в основі будови всіх органічнихЕлемент, що лежить в основі будови всіх органічних сполук.сполук. (Карбон)(Карбон) • Валентність Карбону в органічних сполуках.Валентність Карбону в органічних сполуках. (Чотири)(Чотири) • Валентність Гідрогену у сполуках.Валентність Гідрогену у сполуках. (І)(І) • Група – СНГрупа – СН22 називається …називається … (гомологічною різницею)(гомологічною різницею) • Вчення про взаємний зв'язок, розміщення іВчення про взаємний зв'язок, розміщення і взаємний вплив атомів у молекулах органічнихвзаємний вплив атомів у молекулах органічних речовин називають …речовин називають … (теорією хімічної будови(теорією хімічної будови органічних сполук)органічних сполук) • Автор цього вчення …Автор цього вчення … (О. Бутлеров)(О. Бутлеров) • Тип гібридизації атомів Карбону в алканах.Тип гібридизації атомів Карбону в алканах. ((spsp33 )) • Тип гібридизації атомів Карбону в алкенах.Тип гібридизації атомів Карбону в алкенах. ((spsp22 ))
 15. 15. ““Знаннєвий продукт”, абоЗнаннєвий продукт”, або приріст знанняприріст знання • ““Знаю що”Знаю що” (інформація про зміст своїх(інформація про зміст своїх знань і незнань)знань і незнань) • ““Знаю як”Знаю як” (інформація про засвоєні дії,(інформація про засвоєні дії, які стосуються способів народження,які стосуються способів народження, розвитку та перетворення знань)розвитку та перетворення знань) • ““Знаю навіщо”Знаю навіщо” (розуміння суті(розуміння суті інформації і діяльності для її отримання)інформації і діяльності для її отримання) • ““Знаю я”Знаю я” (самовизначення себе(самовизначення себе відносно певного знання та відповідноївідносно певного знання та відповідної інформації)інформації)
 16. 16. Я знаюЯ знаю •• Я знаю, що кожний хімічний елемент маєЯ знаю, що кожний хімічний елемент має ______________________________ .______________________________ . • Я знаю, що відносна атомна маса – це• Я знаю, що відносна атомна маса – це __________________________________ .__________________________________ . • Я знаю, що відносна атомна маса позначається• Я знаю, що відносна атомна маса позначається __________________________ .__________________________ . • Я знаю, що відносну атомну масу можна• Я знаю, що відносну атомну масу можна обчислити, для цього _____________ .обчислити, для цього _____________ . • Я знаю, що відносна атомна маса протону та• Я знаю, що відносна атомна маса протону та нейтрону дорівнює ___________ , а електронанейтрону дорівнює ___________ , а електрона _________________ ._________________ . • Я знаю, що за допомогою відносної атомної маси• Я знаю, що за допомогою відносної атомної маси можна розрахувати ________________, для цього требаможна розрахувати ________________, для цього треба ______________________________ .______________________________ .
 17. 17. Робота в групах:Робота в групах: методичні тести.методичні тести. ВИЗНАЧАЄМО СТУПІНЬВИЗНАЧАЄМО СТУПІНЬ ВАЖЛИВОСТІ методів ТРКМ:ВАЖЛИВОСТІ методів ТРКМ: Які методи ви точноЯкі методи ви точно використаєте на своїх уроках?використаєте на своїх уроках?
 18. 18. Модель використання методів розвиткуМодель використання методів розвитку критичного мислення на уроках хіміїкритичного мислення на уроках хімії Фази уроку Фаза актуалізації Фаза побудови знань Фаза консолідації •Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися •М-схема, •“Впізнай мене” •Редагування тексту •Редагування тексту •Займи позицію •Семантична карта •Кола Вена •Критичне читання•Критичне читання •Критичне слухання •Спрямоване читання тексту •Спрямоване читання тексту •Твір – п’ятихвилинка •Що дізналися?
 19. 19. Методи для фазиМетоди для фази побудови знаньпобудови знань • Складання семантичної картиСкладання семантичної карти (опорної схеми)(опорної схеми) • Критичне читання текстуКритичне читання тексту • Критичне слухання текстуКритичне слухання тексту • Спрямоване читання текстуСпрямоване читання тексту (сократівське опитування, букви)(сократівське опитування, букви) • Кола ВенаКола Вена • Дослідження проблемиДослідження проблеми
 20. 20. Дошка запитань …Дошка запитань … 1.1. Мила – це …Мила – це … (це солі лужних елементів і карбонових кислот)(це солі лужних елементів і карбонових кислот) 2.2. Вищими карбоновими кислотами є …Вищими карбоновими кислотами є … (кислоти з карбоновим ланцюгом з кількістю атомів(кислоти з карбоновим ланцюгом з кількістю атомів Карбону від 10 до 20)Карбону від 10 до 20) 3.3. До насичених вищих карбонових кислот належать …До насичених вищих карбонових кислот належать … (пальмітинова, стеаринова)(пальмітинова, стеаринова) 4.4. Подвійний зв'язок в олеїновій кислоті розміщений між …Подвійний зв'язок в олеїновій кислоті розміщений між … (9 та 10 атомами Карбону)(9 та 10 атомами Карбону) 5.5. До складу рідкого мила входить …До складу рідкого мила входить … (Калій)(Калій) 6.6. До складу твердого мила входить …До складу твердого мила входить … (Натрій)(Натрій) 7.7. Поясніть процес висолювання.Поясніть процес висолювання. (Додавання кухонної солі до(Додавання кухонної солі до однорідної тягучої рідини під час виготовлення мила. Милооднорідної тягучої рідини під час виготовлення мила. Мило в солоному розчині спливає на поверхню. Його легков солоному розчині спливає на поверхню. Його легко збирати)збирати) 8.8. Мийна дія мила полягає в тому, що …Мийна дія мила полягає в тому, що …
 21. 21. Метод спрямованогоМетод спрямованого (критичного) читання(критичного) читання • -З-З Яке запитання автор ставить?Яке запитання автор ставить? (орієнтовна структура білка)(орієнтовна структура білка) • -В-В Яка відповідь пропонується?Яка відповідь пропонується? (первинна, вторинна, третинна, четвертинна)(первинна, вторинна, третинна, четвертинна) • -П-П Які причини наводяться?Які причини наводяться? (просторова будова білка, утворення глобул)(просторова будова білка, утворення глобул) • -Д-Д Які докази наведено?Які докази наведено? (виникнення хімічних зв’язків)(виникнення хімічних зв’язків) • -Ф-Ф Яким фактам ми маємо повірити?Яким фактам ми маємо повірити? (зображеним фрагментам)(зображеним фрагментам) • -Б-Б Якої інформації бракує?Якої інформації бракує? ( прикладів молекул білків)( прикладів молекул білків) • -С-С Які вагомі слова використані?Які вагомі слова використані? (глобула, спіраль, водневий зв'язок)(глобула, спіраль, водневий зв'язок)
 22. 22. Позначки на поляхПозначки на полях • Цей прийом технічно є дуже простим. ПриЦей прийом технічно є дуже простим. При його застосуванні учні повинні маркуватийого застосуванні учні повинні маркувати текст на полях спеціальними позначками.текст на полях спеціальними позначками. • ““0”0” – інформація добре знайома;– інформація добре знайома; • ““!”!” – інформація, яку вивчали вперше;– інформація, яку вивчали вперше; • ““?”?” – інформація, яка викликає сумніви;– інформація, яка викликає сумніви; • ““*”*” – інформація, яка вимагає подальшого– інформація, яка вимагає подальшого вивчення.вивчення. • Після роботи над текстом організовуєтьсяПісля роботи над текстом організовується обговорення прочитаного. Необхідно повторюватиобговорення прочитаного. Необхідно повторювати та закріплювати нові терміни.та закріплювати нові терміни.
 23. 23. Вправа «Розірвана шпаргалка»,Вправа «Розірвана шпаргалка», абоабо “Т – схема”“Т – схема” Знайдіть частини шпаргалки.Знайдіть частини шпаргалки. • 1. Хімічний символ Оксигену. а) О1. Хімічний символ Оксигену. а) О22 • 2. Порядковий номер Оксигену. б) ІІ2. Порядковий номер Оксигену. б) ІІ • 3. Відносна атомна маса Оксигену. в) 323. Відносна атомна маса Оксигену. в) 32 • 4. Відносна молекулярна маса кисню. г) О4. Відносна молекулярна маса кисню. г) О • 5. Валентність Оксигену у сполуках. д) 85. Валентність Оксигену у сполуках. д) 8 • 6. Хімічна формула кисню. е) 166. Хімічна формула кисню. е) 16
 24. 24.  методична граметодична гра «Впізнай мене»:«Впізнай мене»: наднад хмаринками записані терміни, що михмаринками записані терміни, що ми згадували на уроці у таких конфігураціях,згадували на уроці у таких конфігураціях, запишіть їх правильно.запишіть їх правильно.  біглоокобіглооко тезфосинтотезфосинто       снекионняснекионня    петемтурарапетемтурара рігрігоонняння манзайняманзайня       чесполуннячесполуння   
 25. 25. Гра «Впізнай мене»Гра «Впізнай мене» • У хмаринках записані неправильно терміни, назви речовин та процесів, якіУ хмаринках записані неправильно терміни, назви речовин та процесів, які ми згадували у продовж уроку. Впізнайте слова, які ми згадували на уроці уми згадували у продовж уроку. Впізнайте слова, які ми згадували на уроці у таких конфігураціях та напишіть їх вірно:таких конфігураціях та напишіть їх вірно: ДИННЯХА КАТОЛІТАРИЗАДИННЯХА КАТОЛІТАРИЗА ТОЗТЕФОСИН СЕКИНЬТОЗТЕФОСИН СЕКИНЬ ГЕНСИОКГЕНСИОК ЯЦІКРЕА КЛУРОДАЗЯЦІКРЕА КЛУРОДАЗ
 26. 26.  Ця речовина поглинається зеленимиЦя речовина поглинається зеленими рослинами в процесі фотосинтезу.рослинами в процесі фотосинтезу.  У твердому стані вона утворює снігоподібнуУ твердому стані вона утворює снігоподібну масу, яка називається «сухим льодом»масу, яка називається «сухим льодом»  З підвищенням її вмісту у повітріЗ підвищенням її вмісту у повітрі пов'язаний відомий «парниковий ефект» напов'язаний відомий «парниковий ефект» на нашій планеті.нашій планеті.  Її використовують для приготуванняЇї використовують для приготування газованих напоїв.газованих напоїв.  Вона є продуктом дихання людини.Вона є продуктом дихання людини.  Молекули цієї речовини утворені атомамиМолекули цієї речовини утворені атомами Карбону(Карбону(IVIV) й Оксигену) й Оксигену
 27. 27. Прийом «Здивуй»Прийом «Здивуй» Перед вами маркер. Опишіть, якПеред вами маркер. Опишіть, як можна його (або його деталі)можна його (або його деталі) використовувати, окрім того, щобвикористовувати, окрім того, щоб малювати.малювати. • Діти називають різні способиДіти називають різні способи використання: підпора, ковпачок –використання: підпора, ковпачок – для напування курчат, поплавок,для напування курчат, поплавок, для дослідів тощо.для дослідів тощо. • Вчитель:Вчитель: На що ви звертали увагу,На що ви звертали увагу, коли думали, як його використати?коли думали, як його використати? • Орієнтовна відповідьОрієнтовна відповідь: на: на властивості пластмаси, з якоївластивості пластмаси, з якої виготовлений маркер.виготовлений маркер.
 28. 28. Кола ВенаКола Вена ЧавунЧавун сплав залізасплав заліза СтальСталь Крихкий,Крихкий, стійкий до корозії,стійкий до корозії, кується,кується, Тьмяний,Тьмяний, сірого кольору,сірого кольору, блискучий,блискучий, вуглецю,вуглецю, містить домішки,містить домішки, вуглецювуглецю більше 1,7%більше 1,7% кремнію, кобальту,кремнію, кобальту, менше 1,7%менше 1,7% Тріскає відТріскає від сірки, фосфору,сірки, фосфору, стійкий достійкий до ударуудару марганцюмарганцю удару, міцнийудару, міцний
 29. 29. Кола ВенаКола Вена (Типи розчинів)(Типи розчинів) Ненасичений Розчин НасиченийНенасичений Розчин Насичений Ще може Речовина Не може більшеЩе може Речовина Не може більше розчинятися розчинятисярозчинятися розчинятися Менша Маса МаксимальноМенша Маса Максимально максимально розчиненої можливамаксимально розчиненої можлива можливої речовиниможливої речовини
 30. 30. Впишіть катіони, які з центральнимВпишіть катіони, які з центральним аніоном утворюють неелектролітианіоном утворюють неелектроліти
 31. 31. Розмістіть аніони так, щоб утворивсяРозмістіть аніони так, щоб утворився осад відповідного кольоруосад відповідного кольору SnSn2+2+ РОРО3-3- 44 PbPb2+2+ JJ-- ВаВа2+2+ ОНОН-- SnSn2+2+ SOSO44 2-2- Ag+Ag+ SS2-2- FeFe3+3+ SS2-2-
 32. 32. ПоєдинокПоєдинок • Клас поділений на декілька груп.Клас поділений на декілька груп. Кожній групі вчитель дає окремийКожній групі вчитель дає окремий текст (як з пройденого матеріалу,текст (як з пройденого матеріалу, так і новий, але зі знайомимтак і новий, але зі знайомим змістом). У кінці кожного текстузмістом). У кінці кожного тексту поставлено проблемне питанняпоставлено проблемне питання ( “Чи може…”, “Що відбудеться,( “Чи може…”, “Що відбудеться, якщо…”, “Чи вірне твердження…”)якщо…”, “Чи вірне твердження…”)
 33. 33. ПоєдинокПоєдинок • Що відбудеться якщоЩо відбудеться якщо, атом, атом NaNa в осно´вномув осно´вному оксиді, замінити на атомоксиді, замінити на атом ZnZn?? • Що відбудеться якщоЩо відбудеться якщо, атом металу в оксиді, атом металу в оксиді замінити на атом неметалу?замінити на атом неметалу? • Чи вірне твердження?Чи вірне твердження? Всі речовини, щоВсі речовини, що окиснюються, горять?окиснюються, горять? Чи можнаЧи можна сформулювати твердження по іншому, щобсформулювати твердження по іншому, щоб воно було правильне?воно було правильне? • Чи можеЧи може один і той самий елементодин і той самий елемент утворювати кілька оксидів?утворювати кілька оксидів? • Чи можеЧи може один і той самий елементодин і той самий елемент утворювати як кислотні так і осно´вніутворювати як кислотні так і осно´вні оксиди?оксиди?
 34. 34. ““Асоціативний кущ”Асоціативний кущ” • Як ви розумієте термін “розчинність”?Як ви розумієте термін “розчинність”? ВластивістьВластивість Вода ТаблицяВода Таблиця РозчинністьРозчинність Речовина РозчинРечовина Розчин РозчинникРозчинник Висновок:Висновок: розчиннсть речовини – це її здатністьрозчиннсть речовини – це її здатність розчинятися в тому чи іншому розчиннику.розчинятися в тому чи іншому розчиннику.
 35. 35. Асоціативне мисленняАсоціативне мислення • Прикладом асоціативного мислення в історіїПрикладом асоціативного мислення в історії розвитку хімії може бути представленнярозвитку хімії може бути представлення англійським хіміком Дж. Томпсоном 1904 рокуанглійським хіміком Дж. Томпсоном 1904 року моделі атома, яку він назвав “сливовий пудинг”.моделі атома, яку він назвав “сливовий пудинг”. За його гіпотезою, атом подібний до шматкаЗа його гіпотезою, атом подібний до шматка пудингу з позитивним зарядом, у якому єпудингу з позитивним зарядом, у якому є негативно заряджені “сливи” – електрони.негативно заряджені “сливи” – електрони. • Як наслідок, Резерфорд 1911 року запропонувавЯк наслідок, Резерфорд 1911 року запропонував планетарну модель атома, згідно з якою атомпланетарну модель атома, згідно з якою атом складається з позитивно зарядженого ядра йскладається з позитивно зарядженого ядра й негативно заряджених електронів, щонегативно заряджених електронів, що обертаються навколо ядра по замкнутихобертаються навколо ядра по замкнутих орбіталях подібно до руху планет навколо сонця.орбіталях подібно до руху планет навколо сонця.
 36. 36. • Фосфор, знак “Р”. “Р” – це буква “ер”. На “ер” –Фосфор, знак “Р”. “Р” – це буква “ер”. На “ер” – слово “риба”, у рибі багато фосфору.слово “риба”, у рибі багато фосфору. • Протон – слово починається на букву П, отже, вінПротон – слово починається на букву П, отже, він матиме заряд + “плюс”, слово також починається зматиме заряд + “плюс”, слово також починається з букви П. Нейтрон – нейтральний, тобто не маєбукви П. Нейтрон – нейтральний, тобто не має заряду.заряду. • ““катод” (слово складається з п'яти букв) – “мінус”катод” (слово складається з п'яти букв) – “мінус” (слово складається також з п'яти букв), отже, катод(слово складається також з п'яти букв), отже, катод має заряд “ – “, “анод” (чотири букви) – “плюс”має заряд “ – “, “анод” (чотири букви) – “плюс” (чотири букви), тобто анод має заряд (+).(чотири букви), тобто анод має заряд (+). • якщо ти втратив що-небудь, настрій сумний,якщо ти втратив що-небудь, настрій сумний, кислий – окиснення; коли ти береш, знаходишкислий – окиснення; коли ти береш, знаходиш свою пропажу, настрій відновився – відновлення.свою пропажу, настрій відновився – відновлення. • Чи може загорітися ліс у суху літню погоду відЧи може загорітися ліс у суху літню погоду від випадково залишеної скляної пляшки? Відповідьвипадково залишеної скляної пляшки? Відповідь обґрунтуйте. Температура плавленняобґрунтуйте. Температура плавлення цукруцукру становить 160 градусів, а кухонної солі 800становить 160 градусів, а кухонної солі 800 градусів. Яка речовина має молекулярну, а яка неградусів. Яка речовина має молекулярну, а яка не молекулярну будову?молекулярну будову?
 37. 37. Складання кластераСкладання кластера “Гронування”“Гронування” • Цей прийом – систематизація знань з тієї чи іншоїЦей прийом – систематизація знань з тієї чи іншої проблеми. Він пов’язаний з прийомом “Кошикпроблеми. Він пов’язаний з прийомом “Кошик ідей”, оскільки систематизації підлягає вмістідей”, оскільки систематизації підлягає вміст “кошика”. Кластер у перекладі означає пучок,“кошика”. Кластер у перекладі означає пучок, сузір'я. Гроно – це графічне відображеннясузір'я. Гроно – це графічне відображення матеріалу. Що показує смислові поля того чиматеріалу. Що показує смислові поля того чи іншого поняття.іншого поняття. • Учень записує в центрі аркуша паперу ключовеУчень записує в центрі аркуша паперу ключове поняття. Від нього малює стрілки-промені в різніпоняття. Від нього малює стрілки-промені в різні боки,які сполучають поняття з іншими,боки,які сполучають поняття з іншими, пов'язаними з ними. Від нових понять (ознак), упов'язаними з ними. Від нових понять (ознак), у свою чергу, відходять промені, які розходяться далісвою чергу, відходять промені, які розходяться далі й далі, розширюючи знання характеристикй далі, розширюючи знання характеристик основного поняття.основного поняття.
 38. 38. ““ Філософи”Філософи” • Будь-який матеріал, як стверджують психологи,Будь-який матеріал, як стверджують психологи, краще запам'ятовується, якщо його розкласти накраще запам'ятовується, якщо його розкласти на сім одиниць. Цими одиницями можуть бути такісім одиниць. Цими одиницями можуть бути такі філософські категорії:філософські категорії: 1.1.Особливості;Особливості; 2.2.Спільне;Спільне; 3.3.Одиничне;Одиничне; 4.4.Зміст;Зміст; 5.5.Форма;Форма; 6.6.Явище;Явище; 7.7.Сутність.Сутність.
 39. 39. ВИДИ ПОНЯТЬВИДИ ПОНЯТЬ ЗагальнеЗагальне іі одиничнодиничн ее КарбоновіКарбонові кислотикислоти Конкретне і абстрактне Збірне і незбірне Визначається змістом поняття Включає сукупність предметів, процесів, що містяться як одне ціле Визначається обсягом поняття Етанова кислота ЗЗ О Карбонові кислоти Род ове Родове Видове Спирти етанол Зміст поняття “спирти” включає зміст поняття “етанол” і навпаки Речовини нЗб Зб Алюміній оксид Абстрактне – символ, формула, поняття у хімії, фізиці, математиці – все, що відокремлюється свідомістю від носія
 40. 40. КИСЛОТАКИСЛОТА ДВООСНОВНАДВООСНОВНА СИЛЬНАСИЛЬНА ОКСИГЕНОВМІСНАОКСИГЕНОВМІСНА HH22SOSO44 РІДКАРІДКА атоми Гідрогенуатоми Гідрогену КИСЛОТНИЙ ЗАЛИШОККИСЛОТНИЙ ЗАЛИШОК ТРЕБА ВЛИВАТИТРЕБА ВЛИВАТИ Групова робота. Опишіть кислоти, луги, солі тощо
 41. 41. Вправа “Я вважаю, що …”Вправа “Я вважаю, що …” • …… критично мислити – означаєкритично мислити – означає сумніватися. А тому, щобсумніватися. А тому, щоб навчити дітей сумніватися,навчити дітей сумніватися, треба використовувати методитреба використовувати методи технології розвитку критичноготехнології розвитку критичного мислення”.мислення”. • ““Погоджуюся” або “неПогоджуюся” або “не погоджуюся”погоджуюся”
 42. 42. Дослідження в хіміїДослідження в хімії • 1 група:1 група: • КапнітьКапніть піпеткоюпіпеткою розчинрозчин кислоти накислоти на паперовіпаперові квіти. Зробітьквіти. Зробіть висновок.висновок. • 2 група:2 група: • КапнітьКапніть піпеткоюпіпеткою розчин лугу нарозчин лугу на паперові квіти.паперові квіти. ЗробітьЗробіть висновок.висновок.
 43. 43. ““СократівськеСократівське опитування”:опитування”: • Чому саме таке забарвленняЧому саме таке забарвлення одержали?одержали? • Чим були зафарбовані квіти?Чим були зафарбовані квіти? Як це пояснити?Як це пояснити? • Які ще розчини викликали бЯкі ще розчини викликали б таку реакцію?таку реакцію? • Якщо б це були розчини оцту,Якщо б це були розчини оцту, лимонної кислоти, чи вонилимонної кислоти, чи вони змінили б колір?змінили б колір?
 44. 44. Рольова граРольова гра “Я – менеджер уроку”“Я – менеджер уроку” • 2 групи складають фрагмент2 групи складають фрагмент уроку (етап побудови знань) науроку (етап побудови знань) на тему “Реакції йонного обміну утему “Реакції йонного обміну у розчинах електролітів” 9 клас.розчинах електролітів” 9 клас. • Фрагмент практикують зФрагмент практикують з іншою групою.іншою групою.
 45. 45. Вправа “Мої сильні іВправа “Мої сильні і слабкі сторони”слабкі сторони” • СИЛЬНІ:СИЛЬНІ: • СпрямованеСпрямоване та критичнета критичне читаннячитання • МаркуванняМаркування текстутексту • СкладанняСкладання семантичноїсемантичної картикарти • СЛАБКІ:СЛАБКІ: • ДебатиДебати • ““Акваріум”Акваріум” • ПавутинкаПавутинка дискусіїдискусії
 46. 46. Дякую за увагу!Дякую за увагу!
 • MyroslavaDumas1

  Oct. 28, 2015

Деленко С.П.

Views

Total views

1,725

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

246

Actions

Downloads

39

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×