Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Πολιτιστικά προγράμματα . Νησίδες μαθησιακού ήθους
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Ne islam message sheha

Download to read offline

Ne islam message sheha

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Ne islam message sheha

 1. 1. इस्लामकोसंदेश ( नेपाली - ‫ﺍﻟﻨﻴﺒﺎﻟﻴﺔ‬ ) ‫اﻹﺳﻼم‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ‬ ‫مﺆﻟﻒ‬:‫الﺸ‬ ‫الﻜﺮ�ﻢ‬ ‫ﻋﺒﺪ‬ ‫ﺒﺪ الﺮﻤﺣﻦ‬‫ﻴﺤﺔ‬ लेखः अब्दुरर्हमान अब्दुल कर�म अश् ‫ﺮﻤﺟﺔ‬:‫ﺎﻋلﻢ‬ ‫ﻤﺪ ﻋﺜﻤﺎن‬ अनुवादः मुहम्मद उस्मान आ ‫مﺮاﺟﻌﺔ‬:‫ا‬ ‫ﻋﻈﻴﻢ اﺪﻟﻳﻦ‬ ‫لﺸﻴﺦ‬‫ﺴﻠﻲﻔ‬ ‫ﺤﺪ ﺷﻤﻴﻢ أﺧﺮﺘ‬ संशोधनः शौख अजीमु��न अस् सल्फ मुहम्मद शमीम अख्त
 2. 2. २ ‫ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ‬ ‫ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ‬ ‫ﺍﷲ‬ ‫ﺑﺴﻢ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺁﻟﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ‬ ‫ﻧﺒﻴﻨﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺴﻼﻡ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﺍﻟﺼﻼﺓ‬ ‫ﻭ‬ ‫ﷲ‬ ‫ﺍﻟﺤﻤﺪ‬ ‫ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ‬ ‫ﺻﺤﺒﻪ‬ सम्पूणर ् �शंसा अल्लाह�को लागी हो। र दरूदो सलाम उनका महुम्म र उनका प�रवार र साथीहरुमािथ होस् अहले �कताब सम� के ह� कु राहरु अल्लाहले भन्नु भएक ो((भनीदेऊ! हे अहले �कताब एउटा यस्तो कुरा तफर ् आ जो ितमी र हामी �बच समान छ त्यो यो हो क� हामी अल्लह बाहेक कसैको उपासना नगर� उनीसँग कसैलाई साझेदार न बनाऊ र अल्लाह बहेक हामी मध्ये कसैले पनी अन्य कसैला पालनकतार् नठानोस य�द ितमीहरु �बमुख हुन्छ। भन्ने भनीदे ितमीहरु साक्षी क� हामी आज्ञाकार(मु�स्ल)ह�।))आले इमरान ६४ िनस्सन्देह इस्लाम धमर् नै हक र वास्त�वक धमर् हो �कनक� य हा�ो असल च�र�को मुता�बक हो यो यती �� धमर् हो जसमा कुनै �किसमको जट�लता र सन्देहजनकका कुराहरु छै र �त्येक व्य��लाई यो अिधकार क� न समझेका कुरा र मनमा उठने कुराहरु बारेमा �शन गन� िर जाऔं। यो �शनको उ�र �दने अिधकार सबैलाई �दएको छैन �कनक� सबैलाई आफनो धमर्को बारेमा जानकार� हुदैन। अल्लहले भन्नु भएको छ। ((भनी देऊ! मेरो पालनकतार्ले ई िचजहरु अबैध गरेका छन अशिललताका कायर्हरु चाहे त दृष्या हो वा आदृष पाप र सत्य �बरोध अित�मण कसैलाई अल्लाहको साझेदार बनाउन जस्का बारेमा
 3. 3. ३ उनले कुनै �माण नै अवतरण गरेका छैनन ् र अल्लाहको बारे यस्तो कुराहरु भन्नु पनी जसका ितमीहरुलाई कुनै ज्ञ)) अल अराफ ३३ त ित �शनहरुको उ�र �दन त्यो व्य��लाई अिधका जसले आफ्नो धमर्को बारेम ज्ञ राख् अथार्त धमर्को �बशेषज्ञ अल्लाहले भन्नु भएको। ((अनी ितमीहरलाई थाहा छैन भन्ने �न् वाहकहरुलाई सोध)) अल नहल ४३ त्यसैले रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसले धमर् सम्बन्ध जानकार� िलन त्यो व्य�� सीत हदैन भन्नु भो जसलाई � धमर् सम्बन्धमा जानकार� छैन �कनभने यस्तो व धमर् सम्बन्धी ग जानकार� �दए र मािनसलाई गुमराह बनाउछन ्। (हद�स) ((अल्लाहले धमर् सम्बन्धी जानकार� मािनस को हृदयबानदैन तर धािमर्क ज्ञालाई मारेर यहाँ सम्को रा�ो जानकार व्य�� समा� भई हाल। फे र� मािनसहरु अज्ञान वलाई आफनो �मुख बनाई हाल्। त्यस पिछ मािनसहरु त्यह� आज्ञा��सीत �शन गछ् उसले गलत उ�र �दएर मािनसहरुलाई गुमराह बनाउनको साथै आफै पिन गुमराह हुन्छन)) सह� बोखार� �जल्द१ हद�स संखया १०० इस्लाम धमर्मा समझने कुरै छैन जस मािथ हामी इमा �वशवास राख्छौ र हामी त्यो कुराको बारेमा �शन गनर् सक्दैन�। मािनसको समझ भन्दा बा�हर हुन। त्य गैबको (अदृश्य) कुरा हो। जसलाई अल्लाहले पन भन्नु भएको छैन �कन�क त्य स सम्बन जानकार� िलनमा लाभ छैन तर जुन गैब सम्बन्धी जानकार� िलनम हा�ो भलाई छ त्यसलाई अल्लाहले पिन बयान गएको छ्र आफनो नबी सल्लल्लाहु अलै�ह व सल �ारा पिन भन्नु भएको ।
 4. 4. ४ तसथर् हामी पिन मानव हो हा�ो मनमा पनी �बिभन्न �किसमका �शन उठछ जसको उ�र हामीलाई जान्नु आवश्यक छ यसर� ित �शनहरको उ�र इस्लाम धमर्ले स्पग �दएका छन ्। उदाहरणहरु  य�द मािनसहरुको उत्पतीक(असल) को बारेमा �शन गछर्न भने अल्लहाले त्यसको उ�र कुरआनमा यसर� उल्लेख गनुर् भ छ।((िनस्सन्देह हामीले मनुष्यल ाई माटो को स (िनचोड) बाट सृ�ी गय� फे र� त्यसलाई �वयर्को थोपा स्वरुप एउटा सुर�क्षत स राखय� अनी �वयर्लाई �ढक्को रगत बनाय� र त्यस �ढक्को रगत मासुको ढल्लो नाय� अनी मासुको डल्लोलाई हड� बनाय� र हामीले त्यस हड�मा मासु चढा़यौ फे र� नयाँ ढाँचामा मानवको सृ�ी गय� अित बरकत यु� छन ् अल्लाह जो सव�त्म सृ�ीकता र् हु)) अल मोअमेनुन १२-१४  य�द अल्लाहको सम्पूणर् उत्पती मध्ये मािनसको दज महत्वको जानकार� रान ् चाहन्छौ भने कुरआनमा उल्ले�ख छन ्((र,हामीले आदमका सन्तानलाई सम्मािनत तुल्याएका छौ ितनीहरुलाई हामीले थल तथा जल दुबैमा सवार� �दान गय�। ितनीहरुलाई प�व� िचहरुबाट �ज�वका �दान गय� र हामीले सृ�ी गरेका धेरै िचज़हरु मािथ ितनीहरुलाई स्प� �धा �दान गय�।)) अल इसरा ७०  य�द अल्लाह�ारा रचीत संसारमा सम्पूणर् जीव �ाणी मध सबैभन्दा बढढो पावर र श� कसलाई �दयोको छ भने अल्लाहको यस आयत मा उल्ले हो। ((हो अल्लाह नै हुन जसले ितमीहरुका लागी समु�लाई अिधनस्थ ग�र�दए ताक� त्मा उनको आदेशबाट
 5. 5. ५ ढुँगाहरु तैर�उन र ितमीहरु उन अनु�ह �ा� गर र कृ तज्ञ ह। उनले आफनो तफर ्बाट आकाशहरु तथा पृथ्वीका सबै चीजहरु तीनीहरुको अिधन्तामा ग�र�दएका छन् । िनस्सन्देह िचन्तन गन�हरुका लागी यसमा थु�ै िनशानीहरु छन)) अल जासीया १२-१३  य�द तपाई मािनसको सृ�� र अ�वष्कारको कारण जान् चाहन्छौ भने अल्लाह तफर्बाट यो उ�र पाउ(आयत) ((र, मैले �जन्न तथा मानवलाई केवल आफनो उपास्नाको लागी सृ गरेको छु। म ितमीहरुबाट कुनै जी�वका चाहदन� न यो चाहन्छ क� ितमीहरु मलाई खुवाउनु अल्लाह स्वम नै महान �वका तथा अती श��शाली छन ्।)) अल जार�यात ५६-५८  य�द तपाई यो संसारको संरचनाकतार् वा सृ�ीकतार्को उपास् मा� उसैको लागी �कन छ भन्ने �शन गछ� भन त्यसको उ�र कुरआनमा यसर� उल्लेख । (आयत) ((हे नबी भनीदेऊ! उनी अल्लाह एकला छन अल्लाह िनप�क्ष उनको के ह� सन्तान छन। न उनी कसैको सन्तान हुन् अनी केह� उको समक्ष छै)) र आफनो बारे अल्लाहले कुरआनमा अक� ठाँउम यसर� उल्लेख ग�रएको (आयत)((उनै �थम पिन हुन ् र अ�न्तम पिनदश्य पिन छन एवं गु� पिन र उनलाई �त्येक िचको ज्ञान छ।)) अल हद�द ३  य�द तपाई त्यो माध्यम बारेमा जान्न जाहन्छौ जसम हृदयको सन्तु�ी र आत्माको शा�न्त तथा बल भने त्यसको उ�र कुरआनमा यस �कार उल्लेख । (आयत) ((ित व्य��हरु जसल ईमान ल्याएका हुन र जसका हृदयले अल्लाहको स्मरणबाट संतु �ा� गछर्न र जानी राख अल्लाहको सरणबाट नै हदयहरु संतु� हुने गछर्न।)) अर राअद २८  य�द तपाई यस्त बाटोको बारेमा सोध्न चाहन्छौ जुन मु� तथा सफलताको मागर् हो भने कुरआनको जवा यसर� छ। आयत
 6. 6. ६ ((पुरुष होस वा म�हला जसले ईमान ल्याएर सतकमर् ग हामी अवश्य नै उसलाई प�व� जीवन यापन गराउने छ र उनीहरुलेगरेका कायर्हरुको उ�म �ितदान �दान गन� छ)) अल नहल ९७  य�द तपाई यस्त व्य��हरुको बारेमा सोध्दछौ जस अल्लाह र कुरआनमा �वशवास राख्दैन भने त्यसक उ�र पिन कुरआनमा अल्लाहले यसर� �स्तुत गनुर्भएक। (आयत) ((र, जो मेरो स्मरणबाट �मुख हुन् उसको जीवन स�डणर् हुने र महा�लयको �दन हामीले उसलाई अन्धो बनाएर ठाँउछ�। उसले भिनन् हे मेरो पालनकतार् मलाई अन्धो पारेर �कन उठाय� जबक� पह�ले रा�ो देखने गथ�।)) ताहा १२४  य�द यस्त पूणर् धमर्को बारेमा �शन गरौ जसमा समस �वधानको व्यवस्था जुनले हा�ो समा�जक तथा व्य�गत जीवनको सफलता र संसा�रक तथा �लयपिछको �जवनको सफलताको ग्यारे�न्ट �दैछ भने त्यसको उ�र कुरआनम यस �कार छ। (आयत) ((आज मैले ितमीहरुको �दन(�जवन प�ती) लाई ितमीहरुका िन�म् पूणर् गरेको र ितमीहरु�ती आफनो अनु�ह पूरा गरेक छ अनी ितमीहरुका लागी द�न सरुप इस्लामलाई रोजेको छ)) अल माइदा ३  य�द हामी सत्य मागर्को �शन गरौ जुन सत्य मा अल्लाहका हुन भने त्यसकोजवाफ यो आयत हो।((र जसले इस्लाम बाहेक अन्य कुनै धमर् �हण गन खोज् उसको धमर् कदापी स्वीकाय हुनेछैन र ऊ आखेरत (�लोक) मा घाटा व्यहोन�हरु मध्ये हु।)) आले इमरान ८५  य�द मानव जा़तका परसपर सम्बन्ध बारे �शन गरौ अल्लाहका जवाब यस आयतमा उल्लेख((मानव हामीले ितमीहरुलाई एक पुरुष तथा ए क �ीबाट सृ�ी गय� र ितमीहरु �बिभन्न जाती तथा बंश बनाय� ताक� ितमीहर एक अकार्लाई िचन ्
 7. 7. ७ सक वास्तवमा अल्लाहको दृ�ी ितमीहरु मध्ये सवार्िधक �ित� त्यो व्य�� हो जो ितमीहरु मध्ये सबै भन्दा अिधक ईश्भ।)) अल हुजुरात १३  य�द ज्ञान तथा ज्ञानीको सम्बन्धमा हामी अल्लाह जान्न चाहन्छ�भने त्यसकोउ�र यो आयत हो। ((अल्लाहले ितमीहर मध्ये ईमान लोभाएका र ज्ञान �दान ग�रएका व्य��हरुका दजार पान� छन ्।)) अल मुजादला ११  य�द हामी यो जीवनको अन्तबारे �शन उठाऔं भने त्यसक उ�र यो आयत छ। ((�त्येक �ालाई मृत्युको स्वाद चाखन पछर् र ितमीहरुलाई ित�ा णर् �ितदान महा�लयको �दन नै �दान ग�रने छन ् अनी जसलाई नकर ्बाट बचायो र स्वगर्मा परवेश गराईय त्यो िनशचय नै सफल भयो संसा�रक �जवन त केवल धोका को साम�ी हो।)) आले इमरान १८५  य�द मृत्यु पिछ �लोकको जवनबारे र आफनो नौलो सृ�ीबारे जान्न चाहन्छौ भन्ने हा अल्लाहबाट यो उ�र पाउने छ। आयत ((र उसले हा�ो लागी उदाहरण �दन थािलयो अनी आफनो सृ�� �बिसर्य� भन्यो िय सडेगलेका हाडलाई कसले जीवन पान ्र सक् भनीदेऊ ितनलाई उनैले जी�वत पान�छन ् जसले ितनलाई प�हलो पटक सृ�ी गरेका िथए उनी �त्येक सृ��का ज्ञातान ् जसले ितनीहरुका लागी ह�रयो बृक्षबाट आगो िनकाले अनी त्यसैबाट त ितमीहरु बाल्छ�। के जसले आकाशहरु तथा धितर् सृ�ी गरे उनी ितनी जस्तैलाई सृ�ी गन् समथर् छैन। �कन छैन ? उनी त महान सृ�ीकतार् तथा सवर्ज्ञा ह।)) यासीन ७८  य�द �लोकको जीवनमा हा�ो स्वीकायर् उपास्नाको िन� �शन गरौ त कुरआनको उ�र यो छ। ((िनस्सन्देह ईमानवाला तथ
 8. 8. ८ अल्लाहको हुकुम बमो�जमकायर्कतार्को लागी अित रा� जन्नत जसमा उनी पाहुना हुन्छन।)) अल मुअमेनुन १०३-१०६  य�द �लोकको �जवनमा मािनसको स्थन र ठेगानाको िन�म्त �शन गछ� भन्ने दुईटै ठेगाना र स्थानको उल्ले। त्य स्वगर् व नकर हो ते�ो के ह� �बकल्प छैन। अल्लाहको भनाई यस �का र हो आयत((िनस्सन्देह अ�हले �कताब र मुश�रकहरुमध्ये कु� व्य��हरु नकर्को आगो मा होमी ने जहाँ ितनीहरु सदा रहने छन ितनीहर नै हुन ् दषटत्म �ाणी िनस्सन्देह जसले ईमान ल्य सतकमर् गरे उनीहरु नै सवर्�े� �ाणी ह यस्ता व्य��हरुको �तीद उनका पालनकतार् समक्ष सदा सवर्दा रहने बगैचाहरु जसको तलितरबाट नहरहरु बगीरहेका हुनेछन जहां उनीहुर सदा सवर्दा रहन छन ् अल्ला्ह उनीहरुसीतसन्न भएर उनीहरु अल्लाह सीत �सन भए यो उसको िन�म्त हो जो आफना पालनकतार्िसत डराउने ग।)) अल बैयना ६-८ �प्रय पाठ F. Filweas (एफ. फाईलवीयस) ले भन्नुभएको । के ह� �दन दे�ख यस्तो लेटरेचर �कािशत भैइरहेको । जसमा यूरोप र सम्पूणर प�ात मुलुकहरुम वहाँको मौजूदा धमर् र सा�हत्य �भाव�हन भईरहेक छ। त्यसैले गदार् उहाँबाट मु�� पिन आवश्यक । अब यो व�व्य मध्यनज र हामी ईसाई धमर्को संकट र क�ठन समझन ् सक्छ� तर इस्लाम धमर् एक्लै एउटा यस्तो धमर् हो यूगको साथसाथै �हड्नमा समथर्न पिन र सबै �शनको उ�र संतोषजनक �दनमा सक्षमपिन। �प्रय पाठ
 9. 9. ९ मेरो यो भनाई सत्यतामाआधा�रत हुदैन। क� आज धेरै जसो मुसलमानहरु इस्लािमक सं�वधान र वहको सह� ज्ञानबाट धेर टाढा छन ्। �कनक� आज धेरै जसो मुसलमान आफनो व्य��गत जीवनमा पनी इस्लािमक ज्ञानबाट धेरै टाढा़ छन्। इस्लाम यस्त होईन क� के ह� उपासना र मा� बतर् बस्ने धमर् हो बरु इस्लाममा अ�कदा (आस्थ) र के ह� उपासना र व्य��गत तथा सामा�ज जीवन व्य��त गन� पुरा िनयमकाननको धमर् हो। अतः इस्लाम धम पनी हो। र हुकुमत (शासन) सरकार चलाउने व्यवस्था पिन । यसै कारणले कुनै महान व्य��को भनाई । इस्लाम कस्तो रा�ो धमर् व्यवस्था हो केह� बु���जवी बसेर छलफल पिछ इस्लािमक सं�वधान िशक्षाई लागु गथ� र अल्लाहले पिन हा�ो लाग यसको ब्याख् कुरआनमा यसर� �े�रत गरेको छ। आयत ((हे सन्द�ा मािनसहरुलाई अल्लाहकोमाँग तफर ् तत्वदता एवं सदउपदेशको माध्यमबाट बोला र ितनीहरुिसत सव�त�रकाले तकर् �बतकर् ))अल नहल १२५ J.S.Restler (जे.स. रेसलर) ले आफनो पुस्तक अरबी संस्कृि(कल्च) को भूिमका लेख्दै लेखनुभएको । �क इस्लाम शब्दक ३ मतलब हामी सम्झन सक्छौ 1_इस्लाम एउटाधमर् हो 2_इस्लाम सरकार चलाउने व्यवस्था 3_इस्लाम एउटा पुणर् कल्(संस्कृि) हो। िनस्सन्देह इस्ला अ�कदा, उपासना, कल्च र त्यसक तािलममा रसूल सल्लल्लाहु अलैह� व सल, मािथ अवत�रत दे�ख आजसम्म के ह� फे रबदल भएन तर मु�स्लम समाज आफनो पोर�पोर�को संस्कृितक �भावले बदल्दै गए। यो इस्ला म को कमी हन मुसलमानहरुको गलती हो
 10. 10. १० एउटा उदाहरणबाट पिन हामी यो कुरा सम्झन सक्छ�। हामी एउटा मिसन �कन्छु साथै एउटा गाईड बुक पिन पाउछौ जसमा �योग गन� त�रका ले�खराखेको हुन्। अब य�द हामी गल्ती गछुर मसीन काम गद�न। गल्तीको �म्मेवार को हुन। अब यहां ३ वटा सम्भावना हुन। 1_व्य��ले गाईडबुकमा ले�खएको स�ह त�रकाको �योग गन् सके न। 2_व्य��ले गाईडबुकमा िल�खएको पुणर् त�रकाको �योग गन सके न। 3_व्य��ले गाईड बुकमा ले�खएको त�रका सम्झ सके न। अ�न्तम �स्थतीम ा मािनसलाई मिको कम्पनी तफर ् रुजु गनुर्। ताक� फे र� स्प� जानकार� पाओस। यो इस्लाममािथ �फट आउने उदाहरण हो। इस्लामबारे जानकार� खोज ् चाहनेलाई इस्लामको मुल �कताब कुरआन बाट जानकार� िलनुपछ् जसर� हामी �वरामी हुन्छौ भने डाकटरसँग सल्लाह िलन्छौघर बनाउने बेलामा ई�न्जियरसँग भेट्छ�। यसर� �द (धमर) जान्न चाहनेलाई �दनको जानकारसँग भेट्नुपछ। यो सानो पुस्तक पने सबै पाठिसत म अनुरोध गछुर् क� आफन धािमर्क भावनाला छाडेर िनष्पक्ष भईनु र रा�ो िनयतले वा�स्त�कता जान्नको लागी पढ़नु। गल्त टुिगंयाउने वा साम्�दाियक भावनाले पढ़दाखेर� सत्यताको सम्भावाना धेरै घट्दै ज। यसै खालको मािनसहरुको सन्दभर्मा अल्लाहको यो भनाई हो। आ ((र जब ितमीहरुलाई अल्लाह �रा अवत�रत धमर्को अनुसरण गनर् भिन। तब ितमीहरु भन्छन हामी त त्यसैको अनुसरण गन� छ�। जसमािथ आफना पुरवजहरुलाई पएका छ�। के ितनीहरु आफना पुखार्हरुकै अनुस गन�छन ् । चाहे ितनीहरुले कित पिन बु�� नपुराएका होऊन र नस�मागर् नै �ा� गरेका होऊन)) अल बकरह १७०
 11. 11. ११ �कनक� आजको यूगमा पढे़लेखेका सोच�बचार गन� मान्छे त्य हो जस्ल आफनै बु���बबेले सोच् र सम्झबु िलएर मा� मान्। सह� जानकार� भएपिछ त्यसलाई अक�सग पिन शेयर गनुर्पछ। मलाई यो स्वीकायर् क� म यो �वषयका हक पुरा गन ्र सक्दैन� र यो सानो पु�स्तका यस्तो खालको ठूलो �वषयको लागी उपयु� पिन छै �कनक� ईस्लाम धमर् जसर� मैले भने धमर् तथा संसारको स समस्याको समधान र दुबैको सबै साम�ीको स�म्मिलत । यसको लागी धेरै ठूलो �वस्तृत खण्डमा आधा�रत पुस्तकको आवश्यक। तर यो �दनको वास्त�बकताका व्यापक स्तरमा जा चाहनेहुरको लागी साच�को काम गछ्। आज यदाकदा हामी सुन्न र हेनर् सक्छु हा�ो कुनै कुनै कानुन इस्लामक कानून जस्तै नै । तर हा�ोलािग �वचारिनय �वषय यो हो क� त्य कानून हामी अ�हले बनाई राखेको छ। र इस्ला १४०० वषर् अिध नै दे�ख त्यो कान ल्याएको र उसको बमो�जम कायर्रत । जुन समुदाय वा सरकारले इस्लाम जस्तो िनयम कानन कुनै खास क्षे�मा ल्याएका छन्। यो टाढा छैन �क आम क्षे�मा पि ल्यओस ्। यो इस्लामको उदयको प�हलो क्षण हो। गैर मु�स्लमको तफर्बाट �जनको चाहना र तात्पयर् बेग्लै हुन ्। कुनै वास्त�वकता जान्नको लागी केह� तकर् �बतकर ्को ल , के ह� इस्लामीक �ा�न्त रोक्नको लागी इस्लामको एस�ट�ड गद�को छन ्। अब्दुरर्हमान अब्दुल कर�म अश् पोस्ट बोक/ 59565
 12. 12. १२ र�याद़/ ११५३५ सऊद� अरबीया इस्लाम धमर्कोमूल �सद्ध रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्ल अ�न्तम हज्जको िमनाम सम्बोधन् गद� भन्नुभयो((के ितमीहरुलाई यस �दनको बारेमा के �ह थाहा छ? उनीहरुले भने अल्लाह र त्यसको रसूललाई अिधक थाहा हुन्। रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमले भन्न यो �दन हुमर्त (धािमर्क प�व) को �दन हो। फे �र भन्य के ितमीहरुलाई यस सहरको बारेमा थाहा छ। उनीहरुले भन्नु भऐ अल्लाह र रसूल सल्लल् अलै�ह वसल्लमला अिधक थाहा हुन्। भन्नुभए त्यो हुमर्तको स हो। फे �र भन्य के ितिमहरुलाई यस म�हनाको बारेमा थाहा । उनीहरुले भने अल्लाह र त्यसको रसूल सल्लल्लाहु अ वसल्लमलाई न अिधक थाहा हुन्। भने यो हुमर्तक (प�व�ताको) म�हना हो। फे �र भन्नुभ िनस्सन्देह अल्लाहले ितरुमािथ ितमीहरुका रग, माल र सम्मान(ईज्ज़) ित�ो यो �दन जस्तै यस म�हना र यस सहरको हुमर्त जस्तै नै हरा(अवैध) गरेको छ।)) सह� बोखार� �जल्द५ पु� २२४७ हद�स संख्या५६९६
 13. 13. १३ तर इस्लामका मौिलक �वशेष्ताहरुमध्ये यो हो �क ज, माल, सम्मा, मूख , सन्ता, कमजोर र मज्बुरहरुको रक्षा र स गरौः-  अल्लाह तआले मानवीय ज्यानहरुमािथ अत्याचार गन िनषेिधत हुनको बारेमा भन्नुभको छ।((अिन, अल्लाहले अवैध ठहयार्एका ज्यानलाई न्यायोिचत कारण �बना नमार र अत्याचारपू मा�रएका (व्य��क) अिभभावकलाई हामीले �ितहत्याको माग गन� अिधकार �दान गरेका छ�।)) सूरह अल्-इ�ा ३३  र इज़्ज़त र सम्मानमािथ अत्याचार गन� िनषेिधत हुन्को बारेमा भन्नुभको छ।((र, व्यिभचारको न�जक पिन नजाऊ �कनभने यो अित नलरज्जपूणर् कायर् तथा कुमागर्)) सूरह अल्-इ�ा ३२  र अल्लाह तआलाले मा र धनमािथ अत्याचार गन�को हरा (अवैध) हुनेको बारेमा भन्नुभको छ।((ितमीहरु क अकार्का सम्प� अनाहकमा नखाऊ)) सूरह अल ्-बक़रह १८८  र अल्लाह तआलाले मूखमािथ अत्याचार गन�को हर (िनषेिधत) हुनेको बारेमा भन्नुभको छ। ((हे आस्थावानहरु ! म�दरा, जुवा, थान, तीर (हानेर भाग् प�ा लगाउने कायर) यी सबै ��णत शैतानी कायर्हरु हुन्। ियनबाट बच ता�क सफल हो)) सूरह अल ्-माइदा ९०  र अल्लाह ताआलाले सन्तान र �प�़ढहरुमािथ अत्याचा हराम हुनेको बारेमा कथन हो।((तर, जब उसलाई स�ा �ा� हुन् तब ऊ धत�मा �वध्वंस मच्चाउन अिन खेती ए (मानव तथा पशुको) वंशलाई �वनाश पानर् स��य रहन। र अल्लाहले �वध्वंश म पराउँदैन।)) सूरह अल्-बक़रह २०५  र मानवहरुमध्ये कमजो़र मािनसहर अिधकारहरुक बारेमा अल्लाह तआलाले भन्दै
 14. 14. १४ क- माता�पताको अिधकारको बारेमा अल्लाह तआलाको कथन होः((र,ित�ा पालनकतार्ले िनणय ग�र�दएका छन ् �क ितमीहरु उनीबाहेक कसैको उपासना नगर माता�पतासँग रा�ो व्यवहार गर। य�द ती दुवैमध्ये एक वा दुवै ित�ो उप�स्थितमा बृ�ावस्थामा प भने उनीहरुलाई -उफ- सम्म नभ, न उनीहरुलाई हप्काऊ ब उनीहरुिसत आदरपूवर्क कुरा ग)) सूरह अल ्-इ�ा ३२ ख- अनाथको अिधकारको बारेमा अल्लाहको भनाई हो((अतः ितमी (पिन) अनाथलाई नसताऊ।)) सूरह अज ्-जुहा ९ र अनाथको सम्प��को सुरक्ष गन�को बारेमा भन्। ((अनाथको सम्प��को न�जक पिन नजाऊ उिचत त�रकाले बाहे; यहाँसम्म �क ऊ आफ्नो प�रपक्वताको उमेरमा पुगोस)) सूरह अल्-इ�ा ३४ ग- सन्तानको अिधकारको बारेम अल्लाह तआलाले उल्ले गनुर्भएको छ ((र िनधर्नताको आशङ्काले आफ्ना सन्तानको ह नगनुर् �कनभने ितमीहरुलाई र उनीहरुलाई पिन हामीले नै जी�व �दान गछ�।)) सूरह अल्-अन्आ़म१५१ घ- रोगीहरुको अिधकारकोबारेमः रसूल ल्लल्लाहअलै�ह वसल्लमले भन्नुभको छ् ((कै द�हरुलाई मु�� गर�। र भुखाहरुलाई खान खुवाउनुस ्। र रोगीहरुलाई देखरेख गर�)) सह� बोखार� �जल्३ पु� ११०९ हद�स संख्या२८८१ ङ- कमजो़रहरुको बारेमा रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसलको भनाई हो। ((हामीमध्येत्य व्य�� होइन जुन फ्नो भन्दा बडा़को सम्म गद�न। र स्यानोहरुमािथ दया र ��� गद�न। र जुन रा�ो को आद �दन्दैन। र नरा�ोबाट रोक्दै)) सह� इब्ने हबान �जल्२ पु� २०३ हद�स संख्या४५८
 15. 15. १५ च- र ज़रुरतमन्दहरु अिधकारको बारेमा अल्लाहको भनाई हो। ((र िभखार�लाई नहफ्का)) सूरह अज ्-जुहा १० र रसूल सल्लल्लाहु अलै�ह वसल्लमको भनाई हो। ((जुन आफ्ना भाईहरुको रुरत पूरा गन�मा हुन अल्लाह त्यसोको जरुरत पू गन�मा हुन्।)) सह� मु�स्लम �जल४ पु� १९९६ हद�स संख्या२५८० इस्लाममा आत्माकोभू�म इस्ला आफु भन्दा अि आएको अक� आकाशीय धमर्हर जस्त नै हो। र इस्लमा त्यो �वशेष, आस्था र अ�कदाहरुक सम्मान गद आफ्ना अनुसणर्कतार्हरुमािथ यो अिनवायर् गर �क उनीहरु यसमािथ ईमान र �वशवास गर�। र यसमािथ काय पिन गरौ। र त्यो ितर मानवहरुको �बना जोरजबजर्�स्तको िनमन्�न अल्लाहक यस कथनमािथ कायर्�रत भएर। (('इस्ला' धमर्मा कुनै जबरजस्ती छैन। पथ��ताबाट मागर्दशर्न स्प�रुपमा अलग भइस छ।अिन िन�य नै जसले तागूत (सीमोल्लङ्नका) लाई अस्वीकार गय� र अल्लाहमािथ ईमान ल्यायो त्यसले यस्तो भ सहारा समात्यो जो क�हल्यै टुट् छैन ्। र, अल्लाह सवर्�ोता तथ सवर्ज्ञ छ)) सूरह अल ्-बक़रह २५६ र इस्लामल आफ्ना अनुसणर्कतार्हरुलाई त्योितर रा�ो तर� िनमन्�न �दनेको आदेश �दएको हो। अल्लहाको कथन हो ((हे सन्दे�!मािनसहरुलाई अल्लाहको मागर्तफर् तत्वदिशर्ता एवं सदुप माध्यमबाट बलाऊ, र ितनीहरुिसत सव��म तर�काले तकर्�वतक गर।)) सूरह अन्-नहल् १२५ इस्लाममा �वशवास �दलाउने मौिलक धारना र आदेश हो। �नभने जुन जबरजस्तीमािथ िनभर्र हु। त्यस व्य��को मूखबाट यस्तो कु िनस्कनछन् जुन त्यसको मन्को �बरुध । यो कपट� (नेफाक) नै
 16. 16. १६ हो। जसबाट इस्लामले बच्नेक आदेश �दएको हो। र त्योलाई ठूला कुफ़्फ़र करार �दएका हुन। अल्लाह तआलाले भनेको हो।((िनस्सन्देह मुना�़फक़ह (कपट�हर) नरकको सबभन्दा तल्ल खण्डमा होिमनेछन् र ितमीले ितनीहकालािग कुनै सहयोगी पाउने छैनौ।)) सूरह अन्-िनसा१४५ उपास्नाहरुकमैदानमाः इस्लामले कतर्व,व�व्य र �व�ासीय उपास्नाहरुको एउटाहलाई �स्तुत गरेको छ तर �व�ासीय उपास्नाहरु माथी इस्लाम स्तम्भहरु काय। जसर�के तलमा उल्ले छ। १- अल्लाह माथी �व�ास गन� अथार्तः अल्ल तआलाको वहदानीयत (एकता) ितन �वषयहरुमा अनुवायर् मान्नु प। १- �भुत्व र पालनकतार् म एउटा अल्लाहलाई मान्ने र उनक अ�स्त्वक (वजूदको) स्वीकार गन� र उनी एकलै सम्पुणर् संसार सृ��कतार र रचियता छन,। र उनी यस संसारको मालीक हुन्, जे चाहन् गछ्। र वाँहालाईनै यस संसारलाई पुणर्रुपले चलाऊँ। त्यसको आदेश �बना केह� हुदैन। र वहाँ लाई न चाहदा के ह� �ा� हुदैन। अल्लाहको कथन हो( सावधान ! सृ�� उनकै हो र आदेश पिन उनकै । अल्लाह बरकत यु�(मंगलमय) छन, जो सम्पूणर् जगत क
 17. 17. १७ अअराफ(५४) र अल्लाहको मािलक हुन,।) सूरह अल- व्याख्या यस्प गछ् �क सृ��कतार मा� एउटै ऊनी अल्लाह नै हो। र उनको कोह� साझेदर छैन। अल्लाहले भन्नु भऐको ह((अल्लाहले न कसैलाई पु� बनाएका छन, न उनकासाथ अन्य कोह� पूज्य नै रहेक छ। यस्तो भएको भ, �त्येक पूज्य आफ्नो सृ��लाई िलएर अिलग् िथयो र ितनीहरु एक अकार्माथी जाइलागने िथए। अल्लाह कुराहरुबाट प�व� छ,जुन ितनीहरु वणर्न गन� गछर)).सूरहअल- मुअिमनून(९१) २- पूज्य मा� एउटा अल्लाहलाई मान्ने र यो ठ �व�ास गन� �क अल्लाह� सत्पुज्य हो । उनी बाहेक कोह� इर छैन,। र अल्लाह बाहेक कसैको पूजा गनर् जायज़ होइन। र अल्लाह बाहेक कसै अ सीत दुःखबाट छुटकाराको लागी �ाथर्ना गन� र उनी माथी नै �व�ास गन� जायज़ (वैध) होईन। र सम्पुणर् �कसीमको पूजा तथा उपासन उसै एक अल्लाहको लागी हो। अल्हको भनाई हो। ((र हामीले ितमीभन्दा प�हले जित पिनरसूल पठाय� उनीहरु सबैलाई यह� वहृ(आकाशवाणी) गय� �क म बाहेक अन्य कोह� पूज् छैन। अतः के वल मेरो उपास्ना गर)) अल अन्बया२५ ३-अल्लाहको नाम एवँ गुण्वाचकह(�वशेषताहर) मा एकलै मान्न,र यो �व�ास (ईतेकाद) गन� �क अल्लाह�को लागी प�व� नाम र महान �वशेषताहरु छ,। र उनी सम्पूणर् द,एवँ कमी(�ु�ट) बाट प�व� छन, अल्लाहको कथन हो(( अल्लाहका रा�ा नामहरु , र, उनलाई उनकै नामबाट पुकान� गर अिन ती व्य��हरुलाई छो�डदेऊ जो उनक नामहरु�ा� दुष्ता देखाउँ,। ितनीहरुले गन� गरेका कायर्को सजा ितनीहरुले चाँडै नै पाउनेछ). सूरह अल आअराफ(१८०).
 18. 18. १८ त्यह� नाम साबीत गरछ� जुन तर हामी अल्लाहकोलागी गुनवाचक नामहरुलाई अल्लाहले आफ्ना लागी साबीत गरेको ह अथव हा�ो दू�व सल्लल्लाहु अ�ह व सल्लमबाट जसको सबूत पाइन्। र,सृ�� मध्ये कोह� अल्हको अनुरुप छै, अल्लाहको कथनहो((अल्लाहजस्तो अरु को ह� छैन र उनी सवर्�ोता एवं सवर छन,।)) सुरह अश्शुर(११) २- देवदू�वहरु(फ�रश्तहर) माथी इमान (�व�ास) लेआउनेः यो �व�ास गन� �क अल्लाहको लागी धेरै देवदू�हरु छन ऊनीहरु को संख्या अल्लाहलाइ नै थाह। र उनीहरु अल्लाहक चाहनाहरुलाई पुरा गछर ्न्। एंव यो संसार रेख देख गन�मा उनीह आकाश र पृथ्वीमािथअल्लाहको आदेश अनुसार िनयु� छन। इशवर –अल्ला-को कथन होः((र, मािमला सुव्यव�स्थत ढङ्गले प�रचा गदर्छन।)) सुरह अन ् ना�़जआत आयत(५) र, जस्तो क� अल्लाहको कथन हो ((अिन ठूलो कायर् को �वतरण गछृ र्)) सूरह अज,-जां�रयात(४) नुर� सृ�ीहरुको बारेमा ह�ो ईश्दू�को भनाई ।((फ�रश्ताहरुको सृ� नुर बाट भऐ र �जनहरुको सृ�ी आगो बाट भऐ। र आदमको सृ�ी माटो बाट भऐ जसको �वश्षता ितमीहरुको लागी उल्लेख ग�रसके छौ।)) सह�ह मु�स्ल,हद�स संख्या२९९६- उनीहरु अश् (ग़ैबी-अंतधार्) संसार मध्य हुन्। र ऊनी नुर� सृ�ीहरु छन हा�ो आँखा उनीहरुलाई हेनर् सक्दैन। र अहले उनीहरुलाई �विभन्न रुश्य र अदृश्य ईख्तीयार गनर्को
 19. 19. १९ �विभन्न श�� (कुदरत) �दऐको छ , जसर�के हा�ो �भुले �ज��ईल अलै�हस्सलाम को बारेमा खबर द�ऐको हो। �क वाँहाले मानीसको रुपमा मयर्म अलै�हलाम ितर आऐ। अल्लाहको भनाई होः((अिन, ितनीहरुिसत पदार् ग�रन्।, हामीले उनीसमक्ष आफ् आत्म (�ज�ईल फ�रश्त) लाई पठायौ अनी मयर्मसमक्ष पू मानवको रुपमा �कट भए।उनले भिन न-य�द ितमी ईशभय राखने व्य�� हौ भने म ितमीबाट अत्यन्त करुण(अल्ला) को शरण चाहन्छ। उनले भने-"म ित�ै पालनकतार् को फ�रश्ता हुँ। ितमीला एउटा प�व� छोरा �दान गनर् आए को हुँ")) (१७-१९- सूरह मयर्) र एक चोट� ईश्दू सल्लल्लाहु अलै�ह वसलले उनलाई अस्ली रुपमा हेरे। जुन रुपमा अल्लाहले उनलाई सृ�ी ग, उनको छौ सय (६००) पखेटाहरु िए।(सह� बोखार� �जल्द४ हद�स संख्या४५७५) र, यीनी फ�रश्ताहरुको परहरु प नी । कसैको दुईवटा र,कसैको ितनवटा छन ्। र कसैको यस भन्दा बढ� हो। अल्लाहले भन् भयो। ((सम्पूणर् �शंसा आकाशहरु तथा पृथ्वीका सृ��कतार् -दुई, तीन-तीन एवं चार चार पखेटा भएका फ�रश्तहरुलाई सन्देशवाह बनाउने अल्लाहका लािग हुन्। अल्लाह आफ्नो सृ��मा जे चाहन् वृ�� गछर्न्। िनस्सनदेह अल्लाह हरेक कायर्को सामथ्� रा।)) (सूरह फाितर १) र उनको अक� हाल खबर.. ऊिनहरको लागी पिन के �ह खास (िनधार्�र) समय छ्। जसमा उनीहरु अल्लाहको रण, पूजा, �शंसा र, तसबीह (गुणगान) मा मगन्हुन्नुछन्अल्लाहको कथन हो।((उनीहरु रात�द(अल्लाहको म�हमागान गछर्न, िनरुत्सा�हत हुँदैनन)) सूरह अल-अ�म्बय-२२
 20. 20. २० अल्लाह तआलाले उनीहरुला आफ्ना पूजा र �ाथर्नाको लाग सृ�� गरेको हो। जसर� ईशवरले भन्नु हुन। ((आफू अल्लाहका एक सेवक हुनुमा मसीह क�हल्यै अपमान ठान्दैनन् र िनकटवत फ�रश्ताहरु पि)) सूरह अन्-िनसा १७२- र, उनीहरु अल्लाह र उनका रलहरु �बच देवदू� हु�न्थऐ अल्लाहको कथन हो((यसलाई इमान्दार फ�रश्त(�ज�ईल) ले िलएर अवतीणर् भएका हु, ित�ो हृदयमािथ त�क ितमी मािनसहरुलाई सचेत गन�हरुमध्ये होऊ। यो स्प� अरबी भाषाम।)) सूरह अश ्-शुअरा १९३-१९५- र,अल्लाहको आदेश अनुसार कायर्हरुको अन्जाम द�न छ अल्लाहको भनाई । ((ितनीहरु आफूमािथ रहेका रबिसत डराउँछन् र ितनीहरु लाई जे आदेश �दइन त्यह� काम गन�गछर ्।)) सूरह अन्-नहल् ५०- र, ियनी फ�रश्ताहरु अल्लाहको पु� होईर ऊनीहरुको �ेम ,सम्मान र आद गनर अिनवायर् हो। अल्लाहको कथन ह((र,ितनीहरु भन्छन्"करुणामय(अल्ला) ले पु� �हण गरेका छन ्।"(होइन) उनी प�व� छन ्। फ�रश्ताहरु त अल्लाहका �ित भ� हुन ्। ितनीहरुकुरामा उनीभन्दा अगा�ड जाँदैनन् र उनीहरु उनकै आदेशक पालन गछर्न)) सूरह अल-अ�म्बय२६-२७- र,उनीहरु अल्लाहको बराबर, ऊन को साझीदार� पिन होइन,अल्लाहको भनाई हो।((र,त्यस व्य��ले ितमीहरुलाई फ�रश्त तथा नबीहरुलाई –रब- बनाऊ भनेर कदा�प भन्ने छैनन् के एक नबीले ितमीहरुलाई आज्ञाका (मु�स्ल) भएपिछ कु� (अस्वीका) गन� आदेश �दन सक्छन् भन्ने कुरा सम्भ)) सूरह आले इमरान् ८० ऊनी फ�रश्ताहरुको नाम र ऊनीहरु को कायर्को बारेमा अल्लाहले लाई खबर गरेको उदाहरणः
 21. 21. २१  �ज�इल अलै�हस्सलाम आकाशवाणी (वह�) कोलागी िनयु� छन ्। अल्लाहको कथन हो((यसलाई इमान्दार फ�रश्त(�ज�ईल) ले िलएर अवतीणर् भएका हु, ित�ो हृदयमािथ ता�क ितमी मािनसहरुलाई सचेत गन�हरुमध्ये ह)) सूरह अश ्-शुअरा १९३  िमकाइल अलै�हस्सलाम वषार् र घ (�बरुव) माथी िनयु� छन ्। अल्लाहको भनाई हो। ((जुन –का�फर- अल्ला, उनका फ�रश्ताहर र उनका रसूलहरु तथा �ज�इल एवँ मीकाईलको श�ु , अल्लाह पिन(त्यसत) का�फरहरुका श�ु हुन्)) सूहर अल्-बकरह्९८  मिलकुल मोत (मृत्युको फ�रश्) अल्लाहको कथन हो। ((भिनदेऊ-" ितमीहरुमािथ िनयु� ग�रएको मृत्युको फ�रश्(देवदूत) ले नै ितमीहरुको �ाण िलन अिन ितमीहरु आफ्ना पालनकतार्त फकार्इनेछौ)) सूरह अस्-सज्दह११-  इ�फ�ल अलै�हस्सलाम मृत्यु पिछ �हसाबकोलागी स (नरिसघ्ङ) फु�कनेमाथी िनयु� छ। अल्लाहको कथन हो((अिन जब सूर (नरिसघ्ङ) फु�कनेछ तब ितनीहरुबीच न कुन नाता कायम रहनेछ न एक अकार्लाई सोधपु गन�छन ्।))-सूरह अल्-मुअिमनून १०१  मािलक अलै�हस्सलाम नकर्को खा�ज़ (कोष्) हो। अल्लाहको कथन हो। ((र, ितनीहरुले िचल्लाएर भन् ने -" हे मािलक! ित�ा पालनकतार्ले हामीलाई समा� नै ग�र�दऊन्" उनले जवाफ �दनेछन ्-"ितमीहरु त सदा यसैमा रहनुपछ।")) सूरह अज्ज़ु�ु-७७-  ज़बायण नामको फ�रशताहरु नकर्वासीहरुलाई कठोर यात �दनेकोलागी िनयु� छन ्। अल्लाहको कथन हो। ((अिन बोलाऔस ्
 22. 22. २२ आफ्ना समूहलाई। हामी पिन (नरकका) फ�रश्ताहरुला डाक्नेछ�)) सूरह अल –अ़लक-१७-१८  र, सम्पुण मािनसहरुसग दुई-दुई फ�रश्ताहरु छन्। एउटा पूण्, अक� पाप िलखनको लागी िनयु� छन ्। अल्लाहको भनाई हो((र, याद राख दुई जना लेखनदास त्यसका दायाँ र बायाँ बसी हरेक कुरा ले�खरहेका छन ्।(मािनसले) मुखबाट कुनै शब्द िनकाल ् पिन पाएका हुँदन तर त्यसन�जक एउटा िनर�क तैनात हुन्।) सूरह काफ-१७-१८  �रज़वान स्वगर्को खा� (कोष्) हो। के ह� अरु फ�रश्ताह छन ् जुनले मािनसहरुको सुरक्षाकोलागी िनयु� । उिन मध्ये कसैको नाम कुरआन र हद�समा आएका छन ्। र कसैको आएका छैन। तर उनी सबैहरु मािथ ईमान िलआऊने अिनवायरहो।. फ�रश्तारुमा�थ ईमानको लाभन्तह १- अल्लाहको बडाई, कु�त (सक्क) र ज्ञातालाई जान्ने। िनस्सनद सृ��को बडा़ई अल्लाहको बडाईितर संके त गछ्। २- स्प� र अस्प�मा पूण् गन ्र को लागी ईच्छुक हुने। , पापहरु बाट बचने। �कनभने मु�स्लमहरुलाई यो थाहा हुन्छ्। उनीसँग िनरक्क ्ष फ�रश्ताहर। जुन उनीहरुको कायर् र कतर्व्यहर िनरक्षण ग�ररहेका छन्त्य सम्पुणर् कायर्हरुको �लयको �दन �ह �दनुपछ्। ३- अत्यन्त अनुराग र मित�न्तामा पनर् बाट बाच्नु। जसले परे उिन गैब (अदृश) मािथ �व�ास गरेन। ४- अल्लाह कोदया सेवकहरुमािथ यस्तो हो। �क उनीहरुको सुरक् लागी फ�रश्ताहरु िनयु� गरेको। जुन फ�रशताले उनीहरुको सुरक् गछर्न्।
 23. 23. २३ �कताबहरु मा�थ ईमान राखनेः ईमान(�व�ास) राखने �क अल्लाह तआलाले आकाशीय पुस्तकह आफै बाट आफ्ना रसुलहर (ईश्दूहर) मािथ अवत�रत गरेका छन ्। मािनसहरुितर यो संदेश पुगाउन को लागी �क यो सत्य हो।, यसमा अल्लाहको एकताको उल्लेख। अल्लाहको �भुत, उपास्नीता , �वशेषताहरु को बारेमा अल्लाहको कथन हो ((िनस्सनदेह हामीले आफ्ना रसूलहरुलाई स्प� �माणहरु �दएर पठाय� र ितनका �न्थ एवं तराजु अवतणर् गय� ता�क मािनसहरु िनसाफमा काय रहून ्।)) सूरह अल-हद�द-२५- मु�स्लमहरु को लागी यो मतलु (तलब) हो। �क उनीहरु सम्पुणर् आकाशवाणीय पुस्तकहरुमािथ ईमान , जुन कुरआन भन्दा अिध अल्लाह बाट अवतितर् भऐको हो, कुरआन अवतितर् भ पछ� अिधको पुस्तक , त्सको अनुसरणकतार्हरुको अनुसरण गन जायज़ होइन। �कनभने त्यो एउटा खास समय , खास समाजको लागी अवतितर् भऐका िथय,। र अल्लाहले त्यो पुस्तकहरुको व्य आफ्ना �कताब(कुरआन) मा गरे को हो।  ई�ाह�म र, मुसाको सह�फाहरुः त्यो सह�फाहरुका के धािमर्क �वशेष्ताहरु कनमा उल्लेख ।अल्लाहको कथन होः((के त्यसलाई अवगत गराईएको छैन जुन मूसाको गनर्थमा। र, इ�ाह�मको गनर्थमा पिन जसले पूणर्रुपमा आदेशको पालना गर यो कुरा �क कुनै भार� उठाउनेवालाले कसैको भार� उठाउने छैन। र, यो कुरा पिन �क मािनसलाई के वल उसले गरेको �यासको फल �ा� हुनेछ। र, यो �क त्यसको �यास चाँडै नै दे�खने। अिन त्यसको पूरा �ितफल उसलाई �दइनेछ। र, अन्ततः ितमीले पालनकतार्समक्ष पुग्नु।)) सूरह अन्-नज्म-३६-४२
 24. 24. २४  तौरातः त्यो प�व� पुस्तक मसा अलै�हस्सलाममािथ अवत�रत भए। अल्लाहको कथन हो((हामीले तौरात अवत�रत गरेका िथय� जसमा मागर्दशर्न एवं ज्यो ित िथये। सम्पूणर् सन्दे�ा आज्ञाकार� ि, यसै अनुसार यहूद� बनेकाहरुबीच फैसला गन� गथ�। अिन धमर् अिधकार� तथा शा�वे�ाहरु पि (यसैलाई िनणर्य को आधार बनाउँथे) �कनभने ितनीहरु अल्लाहका �न्थको संर बनाइएका िथए र ितनीहरु यस को पिन साक्षी िथए। अतः ितमी मािनसहरुिसत नडराऊ केवल मिसत डराऊ। , मेरा आयतहरुलाई तुच्छ मूय्ल नबेच। जसले अल्लाह�रा अवत�रत कानून अनुसार िनणर्य गद�नन् ितनीहरु नै का�फर हु।)) सूरह अल्-माइद-४४ कुरआन कर�मले तौरातमा अवत�रत हा�ो नबी सल्लल्लहु अलै�ह सल्लमका के�ह �वशेष्ताको बारेमा उल्लेख गरेकाछन्। अल्लाहक भनाई हो।–(( मुहम्मद अल्लाहका रसूल हुन् र उनीसँग भए (सहाबीहर) का�फरहरु�वरु� कठोर छन् तर आपसमा भने अित स्ने छन ्। ितमीले उनीहरुलाई सघ� रुक, सज्दा र अल्लाहको वरदानथा �सन्नताको खोजीमा व्यस्त पाउनेछौ। सज्दाको �भाव उनीहर मुहारमा घप्प बलेको जसबाट उनीहरु अलग्गै िचिनन ्छ)) सूरह अल्-फतह २९ जसर� के प�व� कुरआनले तौरातमा अवतर�त के �ह धािमर्क आदेश उल्लेख गरेको छ। अल्लाहको कथन ह ((हामीले –तौरातमा- ितनीहरुकालाि लेखेका िथय� �क �ाणको बदला �ाण, आँखाको बदला आँखा, नाकको बदला नाक, कानको बदला कान, दाँतको बदला दाँत र यसै �कार अन्य आधातहरु को पिन बराबर�क बदला हुनेछ। तर जसले त्यसलाई माफ ग�र�दन, त्यो उसको
 25. 25. २५ (पापको) �ाय��च हुनेछ। र, जसले अल्लाहदुरा अवत�रत कानून अनुसार िनणर्य गद�नन् ितनीहरु नै अत्याचार� ह)) सूरह अल ्- माईदा-४५  ज़बूरः दाऊद अलै�हस्सलाम मािथ अवत�रत भऐ। अल्लाह क कथन हो। (( र, हािमले दाऊदलाई ज़बूर �दऐ)) सूरह – अन्-नेसा-१६३  ईन्जीलः त्यो प�व� पुस्तक ईसा अला�हस्सलाम म अवत�रत गरे। अल्लाहको थन हो। ((र हामीले यी सन्दे�ाहरुपि मयर्म पु� ईसालाई पठाय�। तौरातमध्ये जेजित उनकासामु िथए उन त्यसको पु��कतार् िथए।, उनलाई हामीले इन्जील �दान गय� जसमा मागर्दशर्न तथा �दव्यज्योित िथयो। , त्यसले पिन तौरातमा जेजित िथए त्यस को पु��कतार् र भय राखनेहरुका लािग मागर्गशर्न एवँ उपदेश िथय)) कुरआनले तौरात र इन्जीलमा के�ह मुहम्मद सल्लाहु अलै वसलमको बशारत (शुभ सुचना) को बारेमा अवत�रत उल्लेख गरेकाछन ्। अल्लाहको कथन हो। ((तर मेरो दया चा�हँ हरेक वस्तुमािथ छाएको । म यसलाई ती मािनसहरुकालािग अवश नै लेखनेछु जो ईशभय �हण गछर्न ज़कात �दने गछर्न् र हा�ा आयतहरुमािथ ईमान राख्छन्। जो उम्मी सन्द (मुहम्म) को अनुसरण गछर्न् जसलाई उनीहरु आफूसँग रहेको तौरात तथ इन्जीलमा उल्लेख भए को पाऊँछन् जसले ितनीहरुलाई सकमर आदेश �दन्छन् र कुकमर्बाट रोक ्छन् र � वस्तुहरुलाई ितनीहरु लािग वैध तथा अप�व� वस्तुहरुलाई अवैध गछर्न् अिन ितनीहरुम ला�दएको बोझलाई झाछर्न् त्यस बन्धनलाई खोल्छन् जसमा ितन जक�डएका िथए।)) सूरह-अल ् आअराफ-१५६-१५७
 26. 26. २६ र,उस्तै अल्लाहको मागर्मा अल्लाहको कल (शब्) को ऊँ चाईको लािग जे़हाद (धािमर्क यु) मािथ उकसाउनु भऐको छ। र, यो यस भन्दा प�हला अक� आकाशीय धमर्हरुमा पिन िथऐ। अल्लाहको हो। ((वास्तवमा अल्लाहले आस्थावानहरुबाट उनीहरुका ज्या धन-सम्प�� स्वगर्को सट्टामा खर�द ग�रसकेका छन्। उन अल्लाहको मागर्मा यु� गछर्न् अमाछर्न् र मा�रन्छन् । यो तौर, इन्जील एवं कुरआनमा भएको सत्य वचन हो र आफ्नो वचनलाई पू गन� कायर्मा अल्लाह भन्दा बढ� अरू को हुन? अतः खुिशयाली मनाऊ त्यस सौदा�ित जुन ितमीहरुले उनीिसत गरेका छौ र यह महान ् सफलता हो।)) अ�ोबा १११  प�व� कुरआनः यसमािथ इमान (�व�ास) िलआउन अिनवायर् हो �कनक� त्यो कुरआन अल्लाहको कला (शब्दह) छन ्। जुन कुरआन लाई �ज�ील अलै�हस्सलामले िलएर मुहम्मद सल्लल्ल अलै�ह वसल्लममािथ अरबी भषामा अवत�रत भऐ अल्लाहको कथ हो। ((यसलाई इमानदार फ�रश्ता(�ज�ईल) ले िलएर अवतीणर् भएका हुन ्। ित�ो हृदयमािथ ता�क ितमी मािनसहरुलाई सचेत गन�हरुमध होऊ। यो स्प� अरबी भाषामा हो)) सूरह अश ् शुअरा-१९३-१९५ र यस कु रआन को �वशेष्ता अक� आकाशीय पुस्कतहरुमध �ब�भन् न् ह। १- यो कुरआन अ�न्तम आकाशीय पुस्तक हो जुन प�हलैको आकाशीय पुस्तकहरुमा अवत�रतल पु�� गछर्न्। अल्लाहको ए�,अनुसरण र उपास्ना मध्ये यसमा के�ह हेर फेर भएको छैन। अल्लाहको भना।
 27. 27. २७ ((हे सन्दे�! हामीले ितमीमािथ सत्यकासाथ �न्थ अवतरण गय जसले प�हलेका �न्थहरुको पु�� गद र जो ितनको संरक्षक पि हो।)) सूरह-अल्-माइदा-४८ २- यस प�व� कुरआनबाट अल्लाहले प�हलेका सम्पूणर् पुस्तकहर र� ग�र�दय�। �कनभने यसमा सम्पूणर् ई�र�य िशक्षाहरु छन्। सवर्सदा रहने। र सम्पूणर् ठाँऊ र समयको लािग हो। अल्लाहको हो। ((आज मैले ितमीहरुको द�न (जीवन प�ित) लाई ितमीहरुकािन�म्त पूणर् गरे को र ितमीहरु�ित आफ्नो अनु�ह पूर गरे को छु अिन ितमीहरुकालािग द�न स्वरुप इस्लामनाई रोज छु))- सूरह-अल्-माइदा -३- ३- यो कुरआन सम्पूणर् मानवको लािग अवत�रत भएक ो। अक� प�हलेका पुस्तकहरु जस्तै कुनै त र समुदायकोलािग खास छैन। अल्लाहको कथन हो।((अिलफ. लाम. रा.- ( हे नबी) यो �न्थ हो जसलाई हामीले ितमीमािथ अवतरण गरेका छ� ता�क ितमीले मािनसहरुलाई ितनीहरुका पालनकतार्को आदेश अन्धकारबाट िनका �काशमा ल्याऊ)) सूरह इ�ाह�म १ तर कुरआन बाहेक अक� पुस्तकहरु एक खास समुदाय र जत को लािग खास िथयौ। यसैकारण त्स को आदेशहरु एक खास समय सम्म र खास जात को लािग िनधार्�रत िथऐ। जसर� के ईसा अलै�हस्सलाम को भनाई हो। ((म त बिनइ�ाईलको पथभ�र् मािनसितर पठाऐ को छुँ।)) इन्जील मता२४◌ः१५ ४- कुरआनको पाठन र कन्ठ उपास्ना हो । अल्लाहको ईश सल्लल्लाहु अलै�ह वसलको भनाई हो। ((जसले कुरआनको एक अक्षर पढे़ त्यसको लािग एक पुण्य हो । र एक पुण्य दसण्यको बराबर हुन्। र म यो भन्दैन �क अिलफ–लाम-मीम एक अक्षर हो।
 28. 28. २८ तर अिलफ एक अक्ष र हो । लाम एक अक् हो। र मीम एक अक्षर ह) अ��रिमजी़ हद�स संख्या२९१० ५- यस कुरआनमा सम्पूणर् धािक िनयमहरुको उल्लेख। जुन एउटा रा�ो समाज कायम गछ् (J.S. Restler) ले आफ्ना पुस्त (अरबी समाजम) मा भन्दै । �क कुरआनमा सम्पूणर् सम्स्याह हल (समाधान) छन ्। र यो धािमर्क िनयम �ाकृितक िनयमलाई जोड छन ्। रा�ो व्यवस्था र समाजीक एकताितर बोलाउं। खुराफात ,र अत्याचार को �वरोध गछ। कमजोर मािनसहरु को सहायता ितर बोलाउँछ। अच्छाई र रा�ो व्यवहारको आदेश �द। दया को आदेश पिन �दन्। दैिनक सहायताहरुको आदेश जार� गछ। र प�रवारहरुमा बालकहर र सेवकहरु (दासहर) र जनावरहरुसग रा�ो व्यव्हारक आदेश पिन �दन्। ( पुस्तक -कालू अिनल इस्ला- ईमादु��न खलील) ६- र यस कुरआनलाई ठोस ् इितहास मािनन ् छ। �कनभने त्यो ईश्दू�हरुमािथ धमर् अवत�रणर्को तस (लगातर) को उल्लेख गछ। र जुन पिन घटना उनका समुदायहरुसग भऐ आदम दे�ख मुहम्मद सम्मको सबैलाई व्याख्या । ७- अल्लहले यसलाई किम ,बेशी र हेर फे र बाट सुर�क्षत राखेको। ता�क त्यो मानव को लािग बा�क रहोस यहाँसम्म के अल्लाहले य पृथ्वीको र यमािथ जुन पिन हो सबैको वा�रस होऊ। अल्लाहको कथन हो। ((िनस्सन्देह हामीले नै कुरआनलाई अवत�रत गरेका छ� हामी नै यसको सुरक्षा ग)) सूरह अल ्-�ह�-९ र यस बाहेक जुन पिन पुस्तक हो। अल्लाहले त्यस सुरक्षाको �जम्म िलऐको छैन। �कनभने त्यो एटा खास समुदा लािग िनधार्�रत समय सम्मको लािग अवत�रत भऐको िथऐ
 29. 29. २९ यसै कारण यसमा हेर फे र �वेश भऐ। अल्लाहले यहूद�हरको बारेमा भन्दै छ् जुनले तौरातमा र फे र गरेका हुन ्।((-हे मु�स्लमहरु !-के इसराईलका सन्तानहरुले ितमीहरु को कुरा मान छन ् भनी अझै पिन आशा गद�छौ जब�क ितनीहरुमािथ एउटा यस्त समूह छ जसले अल्लाह को वाणी सुनेर बु�झसकेपिछ पिन जान- जानी त्यसमा फेरबदल ग�र�दन।)) सूरह अल् बकरह-७५ र ईसायीहर (��स्चनह) को इन्जीलमा फेरबदलकोबारेमा इ�रको कथन हो। ((त्यस्तै हामीले ती मासहरुसग पिन ��़तज्ञ गराय� जसले भने. हामी ईसाई ह�-। ितनीहरुले पिन ती िशक्षाहर अिधकांश भाग �बिसर्�दए जसको पाठ ितनीहरुलाई �दइएको िथयो अन्तमा हामीले ितनीहरुबीच महा�सम्मका लािग श�ुत तथा �ेषको आगो सल्काइ�दय�। , ितनीहरु जेजित गदर्छन् त्यसबारे चाँ नै अल्लाहले ितनीहरुलाई बताउनेछन्। हे अहले �कताब ! ितमीहरुसम्क्ष हा�ो र(दू�) आइपुगेका छन ् जसले ितमीहरुलाई ती कुराहरु बताउँछन् जो ितमीहरु �न्थबाट लुकाउँदएका छौ र उनले धेरै कुराहरु क्षमा पिन गद�छन्। िनशचय नै ितमीहरुकाल अल्लाह को तफर्बाट �काश एवं स्प� �न्थ आइसके ।)) सूरह अल ् माईदा१४-१५ र यहुद� र ��स्चनहरु को धमर्मा फेरबदलमध्य हो �क यहूदले गुमान(शंका) गरे �क उजै़र अल्लाहको छोरा हो। र �स्चनले गुमान (शंका) गरे �क मिसह अल्लाहको छोरा हो। अल्लाहको भना हो। ((अिन ,यहुद�हरु भन्छन् उ़जै़र अल्लाहका पु� हुन, ईसाईहरु भन्छन- मसीह-�जसस �ाइस्- अल्लाहका पु� हुन्। यी केबल ितनीहरुका मौ�खक कुराहरु हुन्। ितनीहरुले आफूभन्दा प�हल का�फरहहरुको भनाइको नक्कल गद�छन्। अल्लाहको �क ितनीहरुमाइिथ परोस्। ितनीहरु कहाँ भड�करहेकाछन)
 30. 30. ३० र,अल्लाहले उनीहरुक झुठो इतेकाद (घािमर्क स�) लाई रदद् गद� सत्य भन्द। �क ((-हे नबी- भिनदेऊ! उनी अल्लाह एक्ला छन्। अल्लाह िनरपेक्ष छन्। उनको कोह� सन्तान न उनी कसैका सन्तान हुन। अि, कोह� उनको समकक्ष पि न छै) सूरह इख्ला, र ,यसबाट यो स्प� हुन। �क आजकलका इन्जीलहरु जुन ितनीह सँग छन ्। अल्लाहको कला (शब्दह) मध्ये होइन। न त ईसाको कलाम (शब्) हो। तर, त्यो ईसाका अनुसणर्कतार्हरु र चेलाह कलाम (शब्दह) हुन ्। तीनीहरुले ईसाका जीवनकथा र आदेशहर ु नसीहतहरु (उपदेशहर) यसमा सामेल गरेकाछन ्। र, यसमा खास सम्स्याको कारण धेरै फेरोबदल गरेकाछ। ईसाईको �व�ा (पादर�) ते. जे. ताकर त्यह� भन्नु हुन् (अल इस्लाम व अल मसीह�य- उल्फत अज़ीज़ अल सम) आकाशीय पुस्तकहमािथ ईमानका लाभहरु  अल्लाहले आफ्ना सेवकहरुमािथ प्, कृ पा र दयाको कारण उनीहरुकोलािग �न्थ पुस्तक अवत�रत गरे। जुन उनीहरुलाई ि मागर् देखाउँ। जसबाट ई�र राजी खुशी व्य� गछर ्न्। ,उनीहरुलाई यस्तै शैतानहरुका उचकनेकालािग छोडे  अल्लाह को त�वदिशर्को जान्ने। यसैकारण अल्लाहले सब समुदायको लािग उनको हालवमो�जम शर�यत (धमर) कायम गरे।  साँचो ईमानदार (मुअिमनहर) लाई छाट्न (चैनगन�)। �कनभने उनीहरुले अल्लाह को पुस्तकमािथ ईम ान िलआउनु भऐ। जसमा ईमान राखने अिनवायर् िथऐ। र यसको सँग सग अक� आकाशीय पुस्तकह मािथ पिन ईमान िलआउनु भऐ। जस को खूश्ख�ी (शुभसंदेश) र, त्यसको ईश्दू�को खूश्ख�ी उनीहरुका पुस्तकमा
 31. 31. ३१  अल्लाहले आफ्ना सेवकहरुका लािग पण्यहरु दोगुन ग�र�दन्। �कनभने जुन ऊसको पुस्तकमािथ ईमान र यसै गर� त्यस पिछ पुस्तकहरु अवत�रत भऐ को मािथ ईमान िलआ भऐ। उन लाई दुई चोट� पूण्य िमल । रसूलहर(दू�हर)मा�थ ईमान �लआउनेः यो ईमान राखने �क अल्लाह तआलाले मानवहरुमध्ये ईश् र नबीहरुलाई चुने फेऱ� उनीहरुलाई आफ्ना सृ�ीहरुितर अल्ल उपास्ना र अल्लाहको द� (धमर) कायम गन�को लािग पठाऐ। र अल्लाहको तौह�द रबू�बयत , उलुह�यत र असमा एंव िसफातलाई कायम गनर्कोलािग पठाऐ(( र, हामीले ितमीभन्दा प�हले जित पिन रसूल पठाय� उनीहरु सबैलाई यह� वहय गय� �क म बाहेक अन् कोह� पूज्य छैन। अतः केवल मेरो उपासना गर)) सूरह अल्-अ�म्बया२५ र, अल्लाहले उनीहरुलाई आफ्ना द (धमर) मानवितर पुगाउनेको आदेश �दऐ। ता�क उनीहरुकालािग दू�हरु आऐ पि अल्लाहमािथ हुज्( �मान-सबूत ) बाँ�क नरहोस ्। र, ितनी संदे�ाहरु स्वगर् र अल्लाहका राजी खूशीका -सूचक िथए यस्तो मािनसहरुक लागी जसले उनीहरुमािथ र जुन उनीहरुका साथ आऐ त्यसमा ईमान िलआउनुभऐ। र,अल्लाहको गज़ब (�ोध ) र, यातनाबाट सचेतक बनेर आऐ उनीहरुकालािग जसले उनीहरुका र जुन उनीहरुस िथऐ इनकार (अस्वीकार ) गरे। अल्लाहको कथन हो((र, हामीले रसूलहरुलाई केवल शु-सूचक एवम ् सचेतक बनाएर पठाएका छ�। र जसले ईमान ल्याए र सुि�ए उनीहरुका लािग न कुनै ड छ न उनीहरु िच�न्तत नै हुनेछन्।, जसले हा�ा आयतहरुलाई िमथ्य
 32. 32. ३२ ठहर गछर्न ितनका अवज्ञाले गदार् ितनीहरुमािथ आपद आइला।)) सूरह अल्- अन्आम ४८-४९ र, अल्लाहका दू� , नबीहरु धेरै हुन्। वाहाँ को संख्य अल्लाह�लाई नै थाहा हुन्। अल्लाहको कथन ह(( र, ितमी भन्दा अिध हामीले दू�हरु पठाय�। उनीमध्ये कसैको हामी ित�ालािग बया गरे। र उनी मध्ये कसैको हामीले बयान नगरे)) गा�फर-७८ र, उनीसबै नबीहर मािथ ईमान राखने अनीवायर्हो। , उनी सबै मानव मध्ये हो। अल्लाहको कथन हो((र, -हे मुहम्- हामीले ितमीभन्दा प�हले केल यस्ता पुरूषलाई सन्दे�ा बनाई पठाएका िथ जसमािथ हामीले वहय (�काशना) गन� गथ्य�। ितमीहरुलाई यसको ज्ञा न छैन भने अह-�कताबहरुसँग सोध। अि, हामीले ितनीहरुलाई यस्तो ढाँचाको बनाएका िथएन� �क उनीहरुले खाना नखाऊन् र उनीह सदाका़कालािग जी�वत रहनेवाला पिन िथएनन ्।)) सूरह अल-अ�म्बय-७-८ अल्लाह तआलाले मुहम्म –सल्लल्लाहु अलै�ह वस्-को बारेमा भन्नु भएको हो।((भिनदेऊ- म ितमीहरुजस्तै एक मनुष्य म हुँ। म तफर ् �काशना आउँ �क ितमीहरु सबैका पूज्य एक मा� छन् अतः जोकोह� आफ्ना रबिसत भेट को आशा राख् उसले सत्कमर गनुर्पछ र आफ्ना रबको उपासनामा कसैलाई साझेदार बनाउनु हुँदैन) सूरह अल-कहफ ११० र, ईसा अलै�हस्सलामको बारेमा अल्लाहको भनाइ। (( मयर्म पु� मसीह त केवल एक रसूल िथए। उनीभन्दा प�हले धेर रसूलहरु आइसकेका छन्। उनक� आमा एक सच्चा�र� �ी िथइन् ती दुवै भोजन गन� गथ�। हेर। हामी कसर� ियनीहरुलाई आफ्न
 33. 33. ३३ आयतहरु स्प� गरेर बताउँ! अिन, हेर उल्टो फक� कता जाँदैछन ्।)) सूरह अल ् माइदा-७५ र, उनीहरु अल्लाहका �वशेष्ताहरुमध्ये कोह� वस्तुहरु को होइन। उनीहरुलाई लाभ र नुकसान(हािन) �दन्को श�� होई। नत यस संसारमा राजगनर्को श�� पिन । अल्लाहको कथन हो ((भिनदेऊ- म न स्वयंको लाभको मािलक हुँ न हािनको अल्लाह चाहेको बाहेक। र , य�द ममा अदश्य(वास्त�वकत) को ज्ञान भएक भए मैले धेरै लाभ जम्मा गन� िथएँ र मलाई कुनै क�ले पिन छुने िथएन। म का�फरहरुकालाि सचेतक र मोिमनहरुकालािग शुभसन्देशबाहक मा� हुँ)) सूरह- अल्-आअराफ-१८८ र, यीनीहरुले अमानत(नासो) र अल्लाहकको आदेश(पैगाम) रा�ा तर�काले पुगाए। र ितनीहरु सृ�ीहरुमध्ये जानकार� र कतर्व �हसाबले सब भन्दा रा�ा हुन्। , अल्लाहले यीनीहरुलई झुठो बैइमानी र पैगाम पुगाउँनेमा कमी बाट बचायेको हो। अल्लाहको भनाइ छ। �क (( र कुनै रसूललाई अल्लाहको अनुमित �बना कुनै पिन िनशानी (चमत्का) ल्याउने अिधकार िथएन।)) सूरह अर्-रअद-३८ र, ऊनी सबै मािथ ईमान राखने अिनवायर् हो। त जसले उनीहरुमध्ये कसैमािथ ईमान ऱाखे र कसैलाई इनर (कुफर- अस्वीका) ग�र�दऐ यसो ग�र उनीहरु इस्लाम द�न बाट िनस्कनु भ अल्लाहको कथन हो। ((िनस्सनदेह ती मािनसहरु जो अल्लाह ए उनका रसूलहरुलाई इन्कार गदर ्छन् र अल्लाह एवं उनका रसूलहर �वभेद खडा गन ्र चाहन्छन् र भन्दछ- हामी कुनै रसूलमािथ ईमान राख्दछ� र कसलाई इन्कार गदर्, ितनीहरु दुवै बीचबाट कुनै िनकास िनकाल्न चाहन्छ। ितनीहरु वास्तवमा पक्का का�फर हुन्
 • lovingpeople

  Nov. 13, 2015
 • barakaldossri

  Nov. 13, 2015
 • mubarak2111

  Nov. 3, 2015
 • Loveofpeople

  Oct. 30, 2015

Ne islam message sheha

Views

Total views

1,047

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6

Actions

Downloads

4

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×