Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
#SMING14
IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS
EEN INTERNATIONAAL ONDERZOEK DOOR ING NAAR DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE...
2
OVER DIT ONDERZOEK WAT KUNT U VERWACHTEN? BELANGRIJKSTE BEGRIPPEN
Nieuws en de manier waarop nieuws verspreid wordt, wor...
3
DE 5 BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN OP EEN RIJ
Een derde van de journalisten geeft aan dat berichten
op social media geen bet...
4
Journalisten verwachten dat fact checking in de toe-
komst minder gedaan zal worden. Crowd checking waar-
bij de mening ...
5
Berichtgeving via social media is een
betrouwbare bron van informatie
Journalistiek
Percentage van de respondenten dat a...
6
Opvallend is dat 50% van de journalisten de mening van
de consument betrouwbaarder acht dan een statement
van een organi...
7
45% van journalisten publiceert bij 60 tot 100% van de
publicaties zo snel mogelijk, zonder fact checking en cor-
rigeer...
8
HOOFDSTUK
3
Journalisten
Journalisten
HET GEDRAG VAN
JOURNALISTEN OP SOCIAL MEDIA
JOURNALISTEN VOELEN ZICH OP SOCIAL MED...
9
HOOFDSTUK
4
Nederlandse PR professionals hechten significant meer
waarde aan social media voor PR dan internationale PR
...
10
HOOFDSTUK
4
NEDERLANDSE PR PROFESSIONALS GAAN MINDER IN GESPREK MET JOURNALISTEN EN CONSUMENTEN
DE NEDERLANDSE VS.
DE I...
11
HOOFDSTUK
4
DIALOOG VIA SOCIAL MEDIA VERSTERKT DE RELATIE MET JOURNALISTEN
DE NEDERLANDSE VS.
DE INTERNATIONALE PR PROF...
12
Zowel journalisten als PR professionals zijn ervan over-
tuigd dat de rol van social media binnen hun vakgebied zal
bli...
13
Wordt de ‘echte’ journalist gate keeper onderzoeks-
journalist?
Iedereen kan anno 2014 journalist zijn of zich voordoe...
14
Worden steeds meer pr professionals actief op social
media?
PR professionals verwachten dat steeds meer vakgenoten
acti...
15
85% van de PR professionals maakt dagelijks gebruik van
social media. Nederlanders zijn het meest actief, met 90%
van d...
16
Social media hebben een positieve impact op het bereik;
83% van de PR professionals vindt dat het bereik door de
inzet ...
17
78% van de journalisten maakt dagelijks gebruik van
social media. Nederlanders zijn het meest actief, met
87% van de re...
18
51% van de journalisten vindt traditionele media door
social media minder belangrijk is geworden.
64% van de journalist...
19
BIJLAGE +
20
Over dit onderzoek
Dit onderzoek is in maart en april 2014 uitgevoerd door Soci-
al Embassy in opdracht van ING Nederla...
21
MARTIN KLOOS
martin@socialembassy.nl
@martinkloos
+31 (0) 6 549 844 13
HAROLD REUSKEN
harold.reusken@ing.nl
@haroldreus...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
DE IMPACT VAN SOCIALE MEDIA #SMING15
Next
Upcoming SlideShare
DE IMPACT VAN SOCIALE MEDIA #SMING15
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

4

Share

De impact van social media op het nieuws #sming14

Download to read offline

De impact van social media op het nieuws.
Een internationaal onderzoek door ING naar de impact van social media op de werkzaamheden van PR professionals & journalisten, nieuws en nieuwsverspreiding.

Journalisten twijfelen aan de betrouwbaarheid van berichtgeving op social media. Toch maken ze er veelvuldig gebruik van. Dat blijkt uit het Social Media Impact (#sming14) onderzoek dat ING heeft gehouden onder een internationale groep journalisten en PR professionals. PR professionals denken dat het baseren van nieuws op social media posts de betrouwbaarheid van het nieuws niet ten goede komt. Feiten worden namelijk steeds minder vaak gecheckt. Ook blijkt dat een meerderheid van de journalisten zich op social media minder gebonden voelt aan journalistieke regels. Opvallend is dat de Nederlandse PR professionals social media steeds meer gebruiken om de dialoog aan te gaan. Nederlandse PR professionals lopen hierin wel achter op hun internationale vakgenoten, maar zijn inmiddels aan een inhaalslag begonnen.

Dit en meer staat in het gepubliceerde rapport.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

De impact van social media op het nieuws #sming14

 1. 1. #SMING14 IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS EEN INTERNATIONAAL ONDERZOEK DOOR ING NAAR DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE WERKZAAMHEDEN VAN PR PROFESSIONALS & JOURNALISTEN, NIEUWS & NIEUWSVERSPREIDING
 2. 2. 2 OVER DIT ONDERZOEK WAT KUNT U VERWACHTEN? BELANGRIJKSTE BEGRIPPEN Nieuws en de manier waarop nieuws verspreid wordt, worden sterk beïnvloed door social media. Social media hebben er voor gezorgd dat de werkzaamheden van zowel PR professionals als journalisten veranderd zijn. Vorig jaar deed de ING al onderzoek naar de rol van social media voor PR en journalistiek. Toen werd geconcludeerd dat het medialandschap door social media vol- ledig op zijn kop is gezet. Dit jaar is het onderzoek naar de rol van social media onder PR professionals & journalisten herhaald, met als doel om inzicht te krijgen in de impact van social media op de werkzaamhe- den van PR professionals & journalisten en de wijze waarop het nieuws en nieuwsver-spreiding beïnvloedt. Naast Nederlandse PR professionals & journalisten, zijn inter- nationale PR professionals en journalisten betrokken bij dit on- derzoek om te achterhalen in hoeverre er verschillen zijn in de manier waarop landen social media gebruiken en benutten. In het rapport worden diverse begrippen genoemd. Onderstaand wordt toegelicht wat onder deze begrippen wordt verstaan: Het rapport dat voor u ligt geeft inzicht in de volgende vragen: In hoeverre worden social media betrouwbaar geacht? In hoeverre wordt de publieke opinie via social media gebruikt bij het publiceren van nieuws? In hoeverre doen journalisten aan fact- en crowd checking? In hoeverre verschilt het gedrag van journalisten in traditionele media van het gedrag op social media? In hoeverre verschilt de manier waarop de Nederlandse PR professionals social media gebruiken ten opzichte van internationale PR professionals? Wat zijn de verwachtingen van PR professionals en journalisten op het gebied van social media? De groep ‘Journalisten’ bestaat uit journalisten, redac- teuren en bloggers/experts die schrijven over een spe- cifiek onderwerp. Wanneer over journalisten gesproken wordt betreft het zowel internationale als Nederlandse respondenten, tenzij anders aangegeven. De groep ‘PR professionals’ bestaat uit PR professionals, woordvoerders en corporate communicatie professionals. Wanneer over PR professionals gesproken wordt betreft het zowel internationale als Nederlandse respondenten, tenzij anders aangegeven. Onder fact checking wordt verstaan het controleren van feiten, bijvoorbeeld door middel van het toepassen van hoor en wederhoor. Crowd checking betreft het gebruik van de publieke opinie om te achterhalen of iets waar is. 1 5 2 3 4 6 Journalisten PR professionals Fact- & Crowd Checking INLEIDING
 3. 3. 3 DE 5 BELANGRIJKSTE BEVINDINGEN OP EEN RIJ Een derde van de journalisten geeft aan dat berichten op social media geen betrouwbare bron van informatie zijn. Toch vormen social media voor de helft van de jour- nalisten de belangrijkste bron van informatie. Opvallend is dat de mening van de consument door de helft van de journalisten betrouwbaarder wordt geacht dan een statement vanuit een organisatie. Journalisten gebruiken social media om te achterhalen wat er leeft bij het publiek en bij het schrijven van artikelen, maar controleren niet altijd of de publieke opinie op waarheid berust is. Fact checking wordt minder zorgvuldig gedaan. Publish first, correct if necessary is aan de orde van de dag. Slechts een vijfde van de journalisten controleert altijd eerst de feiten alvorens te publiceren. Bijna de helft van de journalisten publiceert bij de meerderheid van de publicaties zo snel mogelijk en corrigeert indien nodig later. Ook PR professionals merken dat de mate waarin journalisten contact opnemen om feiten te controleren sinds de komst van social media afneemt. Journalisten (60%) geven aan dat zij zich op social me- dia minder gebonden voelen aan journalistieke regels dan bij traditionele middelen, zoals een krantenartikel. Zij gedragen zich op social media anders dan in tradi- tionele media: via social media wordt de persoonlijke mening openlijker gedeeld. Terwijl journalist worden ge- zien als objectief en verslaggever van nieuwsfeiten over gebeurtenissen van algemeen belang. 1 5 2 3 4 SAMENVATTING Nederlandse PR professionals lopen achter op interna- tionale PR professionals. In Nederland ligt de focus op het zenden van nieuws, terwijl internationaal meer aan- dacht besteed wordt aan dialoog en direct contact met journalisten en consumenten via social media. 5KEY INSIGHTS
 4. 4. 4 Journalisten verwachten dat fact checking in de toe- komst minder gedaan zal worden. Crowd checking waar- bij de mening van het publiek gebruikt en voor waar aan- genomen wordt zal daarentegen juist een belangrijkere rol gaan spelen. User generated content, zoals het gebruik van tweets en foto’s of video’s van omstanders, wordt al veelvuldig gebruikt bij het nieuws. Verwacht wordt dat dit verder toe zal nemen. Nederlandse PR professionals gaan een inhaalslag ma- ken doordat zij minder focus zullen leggen op het zen- den van berichten, en meer focus op het aangaan van de dialoog en het opbouwen van relaties. 1 2 3 DE 5 BELANGRIJKSTE VERWACHTINGEN OP EEN RIJ SAMENVATTING VERWACHTINGEN 5 Journalisten verwachten dat de journalistiek meer ge- dreven zal worden door clicks en views in plaats van de inhoud. 54 PR professionals verwachten dat het contact met de consument sterker wordt en dat de tussenkomst van journalisten steeds minder zal worden, doordat zij de mogelijkheid hebben om de doelgroep direct te benade- ren en met hen in gesprek te gaan.
 5. 5. 5 Berichtgeving via social media is een betrouwbare bron van informatie Journalistiek Percentage van de respondenten dat aangeeft het eens te zijn met deze stelling. PR 53% 40% PR professionals 40% van de journalisten vindt berichtgeving via social media betrouwbaar. PR professionals achten berichtge- ving via social media iets betrouwbaarder; 53% is het eens met deze stelling. Opvallend is dat berichten op social media, ondanks de relatief lage mate van betrouwbaarheid, voor 50% van de journalisten wel de belangrijkste bron van informatie zijn. Bovendien geeft 59% van de journalisten aan dat de publieke opinie op social media een belangrijke rol speelt in publicaties. 51% van de PR professionals geeft aan dat de betrouw- baarheid van nieuws afneemt, doordat fact checking door social media minder gedaan wordt. BETROUWBAARHEID VAN SOCIAL MEDIA BERICHTGEVING SOCIAL MEDIA WORDEN VEELVULDIG GEBRUIKT BIJ PUBLICATIES, ONDANKS LAGE MATE VAN BETROUWBAARHEID HOOFDSTUK 1 51% 16% 23% Eens Oneens Neutraal Door social media neemt de betrouwbaarheid van nieuws af, doordat factchecking door journalisten minder/niet gedaan wordt.
 6. 6. 6 Opvallend is dat 50% van de journalisten de mening van de consument betrouwbaarder acht dan een statement van een organisatie. 19% van de journalisten vindt de mening van de consument niet betrouwbaarder. 68% van de journalisten gebruikt social media om te ach- terhalen wat er leeft bij het publiek. Bijna drie kwart van de journalisten geeft aan dat de impact van de publieke opinie op publicaties groter is geworden door de komst van social media. Ik acht de mening van de consument op social media betrouwbaarder dan een statement van een organisatie 50% 31% 19% De impact van de publieke opinie op publicaties is door social media groter geworden Journalisten Journalisten Eens Oneens Neutraal Eens Oneens Neutraal BETROUWBAARHEID VAN SOCIAL MEDIA BERICHTGEVING 50% VAN DE JOURNALISTEN VINDT MENING CONSUMENT BETROUWBAARDER DAN STATEMENT ORGANISATIE HOOFDSTUK 1 73% 19% 8%
 7. 7. 7 45% van journalisten publiceert bij 60 tot 100% van de publicaties zo snel mogelijk, zonder fact checking en cor- rigeert indien nodig later. Slechts 20% controleert altijd eerst de feiten alvorens te publiceren. 52% van de PR professionals geeft aan dat zij merkt dat journalisten minder vaak contact opnemen om feiten te checken sinds de komst van social media. FACT- CROWD CHECKING ‘PUBLISH FIRST, CORRECT IF NECESSARY’AAN DE ORDE VAN DE DAG Ik publiceer zo snel mogelijk en corrigeer later Bij de minderheid van de publicaties (1 - 39%) Nooit (0%) Bij ongeveer de helft van de publicatie s (40 - 59%) Bij de meeste publicaties (60 - 100%) 45% 14% 21% 20% Journalisten Journalisten geven aan dat gecontroleerd wordt of de publieke opinie klopt; 53% van de journalisten doet dit bij 60 – 100% van de publicaties. 17% van de journalisten geeft aan nooit te controleren of de publieke opinie waar is. HELFT VAN DE JOURNALISTEN CONTROLEERT OF PUBLIEKE OPINIE OP SOCIAL MEDIA OP WAARHEID BERUST IS Ik controleer of de publieke opinie waar is Bij de minderheid van de publicaties (1 - 39%) Nooit (0%) Bij ongeveer de helft van de publicatie s (40 - 59%) Bij de meeste publicaties (60 - 100%) 53% 16% 15% 17% Journalisten HOOFDSTUK 2
 8. 8. 8 HOOFDSTUK 3 Journalisten Journalisten HET GEDRAG VAN JOURNALISTEN OP SOCIAL MEDIA JOURNALISTEN VOELEN ZICH OP SOCIAL MEDIA MINDER GEBONDEN AAN JOURNALISTIEKE REGELS Maar liefst 60% van de journalisten is het eens met de stelling “Op social media ben ik minder aan journalistieke regels gebonden dan bij traditionele media”. Journalisten gedragen zich op social media anders dan wanneer zij verslag doen via traditionele nieuwskanalen. 67% van de journalisten geeft aan zich op social media anders te uiten. De persoonlijke mening wordt door 59% van de journalis- ten via social media openlijker gedeeld. Op social media ben ik minder aan journalistieke regels verbonden dan bij traditionele media Eens Oneens Neutraal 22% 18%60% Ik uit mij op social media anders dan in traditionele media Eens Oneens Neutraal 17% 66%17% Journalisten
 9. 9. 9 HOOFDSTUK 4 Nederlandse PR professionals hechten significant meer waarde aan social media voor PR dan internationale PR professionals. 86% van de Nederlandse respondenten geeft aan dat PR niet meer zonder social media kan, vergeleken met 71% in de Verenigde Staten en 79% in Groot Brittannië. Echter, in Nederland krijgen social media binnen de PR middelen mix minder aandacht dan in andere landen. 19% van de Nederlandse PR professionals besteedt meer aandacht aan social media dan aan andere middelen. In Groot Brittannië en de Verenigde Staten krijgen social media respectievelijk bij 65% en 45% van de PR profes- sionals meer aandacht. NEDERLANDSE PR PROFESSIONALS LOPEN ACHTER OP VERENIGDE STATEN EN GROOT-BRITTANNIË DE NEDERLANDSE VS. DE INTERNATIONALE PR PROFESSIONAL Wat is het aandeel van social media binnen de PR mix in verhouding tot traditionele middelen? Meer MinderEvenveel 45% 48% 65% 28% 7% 7% 11% 18%19% 63% 51% 38% VS GB NL INT Percentage van de respondenten dat aangeeft het eens te zijn met deze stelling. PR kan niet meer zonder social media 76% 86% 71% 79% VS GB NL INT PR professionals
 10. 10. 10 HOOFDSTUK 4 NEDERLANDSE PR PROFESSIONALS GAAN MINDER IN GESPREK MET JOURNALISTEN EN CONSUMENTEN DE NEDERLANDSE VS. DE INTERNATIONALE PR PROFESSIONAL PR professionals In Nederland gaat 24% van PR professionals dagelijks in gesprek met journalisten, terwijl 63% van de PR profes- sionals in de Verenigde Staten dagelijks in gesprek met journalisten. In Groot Brittannië gaat zelfs bijna drie kwart (72%) dagelijks in gesprek. Opvallend is dat PR professionals in alle landen vaker in gesprek gaan met consumenten dan met journalisten. Nederlandse PR professionals gaan vergeleken met an- dere landen minder vaak in gesprek met de consument. 45% van de Nederlandse PR professionals gaat dagelijks in gesprek met de consument, vergeleken met 73% en 81% in de Verenigde Staten en Groot Brittannië. PR professionals Ik heb via social media direct contact met de consument Wekelijks Dagelijks 45% 80% 78% 91% 73% 87% 81% 93% VS GBNL INT PR professionals Ik heb via social media contact met journalisten 24% 85% 65% 92% 63% 87% 72% 96% Wekelijks Dagelijks GBNL INT VS
 11. 11. 11 HOOFDSTUK 4 DIALOOG VIA SOCIAL MEDIA VERSTERKT DE RELATIE MET JOURNALISTEN DE NEDERLANDSE VS. DE INTERNATIONALE PR PROFESSIONAL PR professionals De frequentie waarmee PR professio-nals in gesprek gaan met mediarelaties lijkt bepalend voor de mate waarin de banden met journalisten sterker zijn geworden. PR professionals in de Verenigde Staten en Groot Brittan- nië gaan vaker in gesprek met journalisten en ervaren in sterkere mate een verbeterde relatie met deze doelgroep (respectievelijk 65% en 72%) dan Nederlandse PR profes- sionals (49%). PR professionals Percentage van de respondenten dat aangeeft het eens te zijn met deze stelling. Door social media is mijn relatie met journalisten sterker geworden 65% 72% 49% 66% VS GB NL INT
 12. 12. 12 Zowel journalisten als PR professionals zijn ervan over- tuigd dat de rol van social media binnen hun vakgebied zal blijven toenemen; 85% van de PR professionals en 80% van de journalisten is het eens met deze stelling. De rol van social media binnen journalistiek, PR, woordvoering en crisismanagement zal alleen maar groter worden. Journalistiek PR 80% 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 85% Percentage van de respondenten dat aangeeft het eens te zijn met deze stelling. ROL VAN SOCIAL MEDIA BLIJFT GROEIEN PR professionals Journalisten VERWACHTINGEN HOOFDSTUK 5
 13. 13. 13 Wordt de ‘echte’ journalist gate keeper onderzoeks- journalist? Iedereen kan anno 2014 journalist zijn of zich voordoen als journalist. Door social media wordt nieuws bovendien veel sneller verspreid; of het nu waar is of niet. Hoewel deze discussie al veel langer gaande is, wordt verwacht dat de ‘echte’ (professionele) journalist nu écht steeds meer de rol op zich zal nemen van gatekeeper: iemand die de krenten uit de pap vist, die het nieuws dat er écht toe doet eruit weet te filteren, de feiten checkt en betrouwbaar nieuws deelt. Daarnaast wordt verwacht dat journalisten zich steeds meer richting de rol van onderzoeksjournalist ontwikkelen. Deze journalisten hebben minder focus op het verspreiden van scoops, maar focust meer op het bie- den van achtergrondinformatie. Wordt journalistiek meer gedreven door clicks en views? Worden clicks en views belangrijker dan kwaliteit en in- houd? Een van de journalisten noemt het ‘click bait journa- lism’ waarbij het aantal views op een artikel, al dan niet vanwege advertentie inkomsten, belangrijker is dan het bewerkstelligen van bijvoorbeeld kennis van ontwikkelingen of bewustzijn rondom een bepaald maatschappelijk issue. Met als mogelijk gevolg dat nieuws meer sensatie gedreven wordt en de focus minder ligt op kwaliteit en inhoud. Meer user generated content? Tweets worden nu al met grote regelmaat geciteerd in ar- tikelen of headlines en foto’s en video’s van omstanders worden gebruikt bij nieuwsitems. Verwacht wordt dat user generated content in de toekomst nog vaker gebruikt zal worden als input voor nieuws (73%). Ongeveer de helft van de respondenten denkt dat tools zoals Scoopshot een belangrijkere rol gaan spelen in de journalistiek, waarbij user generated content gekocht wordt om bijvoorbeeld te gebruiken bij nieuwsartikelen. Minder fact checking, meer crowd checking? In dit onderzoek werd reeds vastgesteld dat fact checking niet altijd meer gedaan wordt en dat door de snelheid van social media gekozen wordt voor publish first, correct if ne- cessary. 44% van de journalisten verwacht dat het chec- ken van feiten in de toekomst nog minder gedaan zal wor- den. Crowd checking, waarbij de mening van het publiek gebruikt en voor waar aangenomen wordt, zal daarentegen juist een belangrijkere rol gaan spelen (55%). VERWACHTINGEN WAT VERWACHTEN JOURNALISTEN? HOOFDSTUK 5PR professionals
 14. 14. 14 Worden steeds meer pr professionals actief op social media? PR professionals verwachten dat steeds meer vakgenoten actief zullen worden op social media, 90% van de respon- denten is het eens met deze stelling. Er ontstaat een grote- re behoefte aan mensen binnen het vakgebied met kennis van en ervaring met social media. Naast PR professionals en woordvoerders wordt ook verwacht dat de rol van me- dewerkers op het gebied van PR zal groeien. Niet iedereen ervaart dit als een positieve ontwikkeling. Je hebt als PR af- deling minder controle over je boodschap. Bovendien geven enkele journalisten aan dat het ook moeilijker wordt om de juiste persoon binnen de organisatie te vinden. Meer aandacht voor social media online middelen binnen de PR mix? 83% van de PR professionals verwacht dat organisaties meer gebruik zullen maken van online news en press rooms voor de verspreiding van nieuws. In deze online news rooms kan in principe alles gedeeld worden wat het voor een journalist makkelijker maakt om nieuwsartikelen te schrijven of ontwikkelen, denk hierbij bijvoorbeeld aan beeld, infographics, videomateriaal, etc. 79% van de res- pondenten verwacht daardoor meer budget nodig te heb- ben voor de ontwikkeling van PR middelen. Nauwer contact met de consument? Een van de conclusies van het onderzoek van vorig jaar was dat het PR model gewijzigd is. PR professionals ver- wachten dat de tussenkomst van journalisten steeds min- der zal worden, doordat zij de mogelijkheid hebben om de doelgroep direct te benaderen en met hen in gesprek te gaan. Deze beweging lijkt al in gang gezet, gezien het feit dat PR professionals vaker in gesprek gaan met consu- menten dan met journalisten. Minder zenden, meer dialoog? Veel PR professionals, met name in Nederland, leggen de focus op het vergroten van het bereik door middel van social media. Verwacht wordt dat de focus toch echt meer zal komen te liggen op het aangaan van de continue dia- loog en het opbouwen van relaties, in plaats van het puur zenden van boodschappen naar diverse doelgroepen. PR verwachtingen WAT VERWACHTEN PR PROFESSIONALS? HOOFDSTUK 5PR professionals VERWACHTINGEN
 15. 15. 15 85% van de PR professionals maakt dagelijks gebruik van social media. Nederlanders zijn het meest actief, met 90% van de respondenten die dagelijks gebruik maakt van so- cial media. PR professionals zijn net als journalisten gedurende de hele dag actief op social media, met name tussen 8:30u en 20:00u. Later op de avond en vroeg op de ochtend is er minder activiteit. 78% van de PR professionals vindt social media belangrijk voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. 55% van de PR professionals kan zijn werkzaamheden zon- der social media niet meer uitvoeren. Een kwart van de res- pondenten kan het werk wel uitvoeren zonder social media. 81% van de PR professionals vindt dat PR niet meer zon- der social media kan. 64% van de PR professionals vindt social media meer op- pervlakkig, waar traditionele media meer ruimte bieden voor diepgang. 81% van de PR professionals vindt dat social media snel- ler impact hebben dat traditionele media. 56% van de PR professionals vindt traditionele media door social media minder belangrijk geworden. 56% 0 uur 2 uur 6 uur 10 uur 14 uur 18 uur 22 uur 4 uur 8 uur 12 uur 16 uur 20 uur 0 uur veel activiteit weinig activiteit vindt traditionele media minder belangrijk geworden PR professionals zijn met name overdag actief op social media OVERIGE FACTS FIGURES PR PROFESSIONALS SOCIAL MEDIA HOOFDSTUK 6PR professionals
 16. 16. 16 Social media hebben een positieve impact op het bereik; 83% van de PR professionals vindt dat het bereik door de inzet van social media voor PR doeleinden sterk is toege- nomen. Ongeveer de helft (49%) vindt dat de kwaliteit van het bereik toegenomen is. Twitter (79%) en Facebook (71%) worden het meest inge- zet voor het verspreiden van nieuws. 51% gebruikt daarbij een social media release, 36% maakt gebruik van een on- line newsroom. 66% van de PR professionals vindt dat social media de ide- ale manier zijn om in contact te komen met journalisten. 58% van de PR professionals gebruikt social media wekelijks om relaties met relevante stakeholders te onderhouden. 72% van de PR professionals meet de impact van de so- cial media activiteiten wekelijks (zoals buzzvolume, traffic, etc.), 12% meet de impact nooit. Bij 35% van de organisaties wordt 24/7 actief gemonitord wat er over een merk gezegd wordt om hierop te kunnen anticiperen. Bij 34% wordt dit gedaan tijdens kantooruren, 19% en 2% van de organisaties doet dit respectievelijk af en toe of alleen tijdens crisissituaties. Het monitoren van de buzz omtrent een merk is voorna- melijk belegd bij de afdeling Communicatie (58%), gevolgd door Marketing (30%) en Webcare (24%). 58%COMMUNICATIE 30%MARKETING 24%WEBCARE 83%bereik toegenomen 49%kwaliteit to egenomen Verschillende afdelingen monitoren de buzz van een merk Kwaliteit en bereik zijn toegenomen door social media PR PROFESSIONALS SOCIAL MEDIA HOOFDSTUK 6PR professionals OVERIGE FACTS FIGURES
 17. 17. 17 78% van de journalisten maakt dagelijks gebruik van social media. Nederlanders zijn het meest actief, met 87% van de respondenten die dagelijks gebruik maakt van social media. Twitter (90%), Facebook (81%) en LinkedIn (64%) worden het meest zakelijk gebruikt. Journalisten zijn net als PR professionals gedurende de hele dag actief op social media, met name tussen 8:30u en 20:00u. Later op de avond en vroeg op de ochtend is er minder activiteit. 72% van de journalisten vindt social media belangrijk voor het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden. 56% van de journalisten kan zijn werkzaamheden zonder social media niet meer uitvoeren. Een kwart van de jour- nalisten kan ook zonder social media zijn werkzaamheden uitvoeren. 68% van de journalisten vindt dat journalistiek niet meer zonder social media kan. 64% van de journalisten vindt social media meer opper- vlakkig, waar traditionele media meer ruimte bieden voor diepgang. 74% van de journalisten vindt dat social media sneller impact hebben dat traditionele media. Journalisten zetten social media actiever in om druk uit te oefenen op organisaties om onderwerpen of issues aan te kaarten. In 2013 gebruikte 43% social media met dit doel, dit jaar is dat 57%. 64% 56% kan zijn werk niet meer doen zonder social media vindt social media meer oppervlakkig en traditionele media meer diepgaand JOURNALISTEN SOCIAL MEDIA HOOFDSTUK 6Journalisten OVERIGE FACTS FIGURES
 18. 18. 18 51% van de journalisten vindt traditionele media door social media minder belangrijk is geworden. 64% van de journalisten heeft het idee dat zijn of haar invloed door social media toegenomen is. 62% van de journalisten vindt dat de kwaliteit van het bereik toegenomen is. 73% van de journalisten benadert de doelgroep wekelijks direct met publicaties. 48% brengt 60 tot 100% van de publicaties via social me- dia gedurende langere periodes onder de aandacht. 57% van de journalisten vindt dat social media de ideale manier zijn om in contact te komen met PR professionals. 63% van de journalisten gebruikt social media wekelijks om relaties met relevante stakeholders te onderhouden. 59% van de journalisten heeft wekelijks contact met medewerkers en/of directieleden van organisaties. 65% 16% 65% van de journalisten meet de impact van de social me- dia activiteiten wekelijks (zoals buzzvolume, traffic, etc.), 16% meet de impact nooit. 51%vindt traditionele media minder belangrijk geworden meet de impact wekelijks meet de impact nooit JOURNALISTEN SOCIAL MEDIA HOOFDSTUK 6Journalisten OVERIGE FACTS FIGURES
 19. 19. 19 BIJLAGE +
 20. 20. 20 Over dit onderzoek Dit onderzoek is in maart en april 2014 uitgevoerd door Soci- al Embassy in opdracht van ING Nederland. Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de impact van social media op de werkzaamheden van PR professionals journa- listen en de wijze waarop het nieuws en nieuwsverspreiding beïnvloed wordt. Survey Door middel van een online survey zijn zowel PR professionals, woordvoerders en corporate communicatie professionals als journalisten, redacteuren en bloggers wereldwijd ondervraagd. Zij kregen diverse gesloten vragen en stellingen voorgelegd. Vragen gingen bij-voorbeeld over de rol van social media bin- nen hun werkzaamheden, de manier waarop zij social media inzetten en hun houding ten aanzien van bepaalde ontwik- kelingen in het vakgebied. Deelnemers aan het onderzoek hadden daarnaast de mogelijkheid om hun visie met betrek- king tot trends en ontwikkelingen voor de toekomst toe te lichten. VERANTWOORDING HOE IS HET ONDERZOEK UITGEVOERD? + Panel In totaal hebben 186 PR professionals deelgenomen aan het onderzoek, waarvan 100 uit Nederland en 86 internati- onaal. Dertig van de internationale PR professionals komt uit de Verenigde Staten (VS) en 42 uit Groot Brittannië (GB). De overige internationale respondenten komen uit diverse andere Europese landen. Daarnaast hebben 165 journalisten deelgenomen aan het onderzoek. Deze groep bestond uit 66 Nederlandse en 99 inter­nationale journalisten. Van de internationale jour- nalisten waren er 42 afkomstig uit de Verenigde Staten en 37 uit Groot Brittannië. De overige inter-nationale respon- denten komen uit diverse andere Europese landen.
 21. 21. 21 MARTIN KLOOS martin@socialembassy.nl @martinkloos +31 (0) 6 549 844 13 HAROLD REUSKEN harold.reusken@ing.nl @haroldreusken +31 (0) 6 549 844 13 CONTACT INFORMATIE WILT U MEER INFORMATIE? NEEM DAN CONTACT OP MET: +
 • martijnhulst

  Jun. 26, 2014
 • patrickrancuret

  Jun. 23, 2014
 • CarolinevanZomerenBo

  Jun. 19, 2014
 • LeadersOnline

  Jun. 19, 2014

De impact van social media op het nieuws. Een internationaal onderzoek door ING naar de impact van social media op de werkzaamheden van PR professionals & journalisten, nieuws en nieuwsverspreiding. Journalisten twijfelen aan de betrouwbaarheid van berichtgeving op social media. Toch maken ze er veelvuldig gebruik van. Dat blijkt uit het Social Media Impact (#sming14) onderzoek dat ING heeft gehouden onder een internationale groep journalisten en PR professionals. PR professionals denken dat het baseren van nieuws op social media posts de betrouwbaarheid van het nieuws niet ten goede komt. Feiten worden namelijk steeds minder vaak gecheckt. Ook blijkt dat een meerderheid van de journalisten zich op social media minder gebonden voelt aan journalistieke regels. Opvallend is dat de Nederlandse PR professionals social media steeds meer gebruiken om de dialoog aan te gaan. Nederlandse PR professionals lopen hierin wel achter op hun internationale vakgenoten, maar zijn inmiddels aan een inhaalslag begonnen. Dit en meer staat in het gepubliceerde rapport.

Views

Total views

25,919

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

6,782

Actions

Downloads

52

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×