Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
 
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
Patrijiet	
  Karmelitani	
  
Kunven...
Il-­‐Labtu	
  tal-­‐Madonna	
  tal-­‐Karmnu	
  
ORIĠINI,	
  TIFSIRA	
  U	
  PUNTI	
  PRATTIĊI	
  
	
  
Il-­‐Labtu	
  tal-­...
Karmelitani	
   kollha,	
   li	
   min	
   imut	
   fih	
   ma	
   jintilifx”.	
   Il-­‐Labtu	
  
huwa	
  	
  dan	
  is-­‐...
twaqqaf	
  l-­‐Ordni	
  Karmelitan.	
  Hawn	
  ta'	
  min	
  izid	
  li	
  permezz	
  ta'	
  
din	
  l-­‐għazla	
  n-­‐nis...
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
L-Ordni Karmelitan Sekulari
Next
Upcoming SlideShare
L-Ordni Karmelitan Sekulari
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Il-Labtu tal-Madonna tal-Karmnu

Download to read offline

Wieħed mis-sinjali “sagramentali” li xterdu spontanjament fost il-poplu ta’ Alla huwa l-Labtu tal-Madonna tal-Karmnu, jew l-Iskapular li jsib l-għeruq tiegħu fl-Ordni Karmelitan bħala s-sinjal estern tal-Konsagrazzjoni tagħna lil Alla u lill-Imqaddsa Verġni Marija, kif ukoll is-sinjal tal-Patronat jew il-ħarsien tagħha fuqna. Din il-libsa reliġjuża ma jxidduhiex biss ir-reliġjużi rġiel u nisa Karmelitani, imma wkoll il-Karmelitani Sekulari (lajċi u kleru djoċesan) li jħossu s-sejħa biex jgħixu l-ħajja Karmelitana skont l-istat tagħhom. Il-Labtu jew l-Iskapular magħmul minn biċċjtejn drapp kannella marbutin flimkien b’żewġ żigarelli bojod u li jintlibes fuq l-ispallejn għal fuq is-sider u d-dahar, ma huwa xejn iktar ħlief il-libsa reliġjuża Karmelitana mqassra għal użu iktar prattiku.

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Il-Labtu tal-Madonna tal-Karmnu

  1. 1.                                     Patrijiet  Karmelitani   Kunvent  tal-­‐Karmnu   Triq  Villegaignon   Mdina.  MDN  1190     www.carmelitepriory.org   info@carmelitepriory.org   facebook:  Carmelite  Priory  Mdina                                                              
  2. 2. Il-­‐Labtu  tal-­‐Madonna  tal-­‐Karmnu   ORIĠINI,  TIFSIRA  U  PUNTI  PRATTIĊI     Il-­‐Labtu  tal-­‐Karmnu  huwa  wieħed  mis-­‐simboli  l-­‐kbar  ta'  l-­‐ ispiritwalità   Karmelitana.   Minn   fejn   ġie   u   x'tifsira   għandu   dan   is-­‐simbolu?   Biex   nifhmu   aħjar,   nagħtu   daqqa   t'għajn   lejn   in-­‐natura   proprja   tal-­‐Labtu   fl-­‐ambjent   storiku   u   teoloġiku  tiegħu.     1.  L-­‐Oriġini  tal-­‐Labtu   Sa   mis-­‐seklu   tlieta,   mal-­‐bidu   tal-­‐monastiċiżmu,   kienet   drawwa   komuni   li   dawk   li   jiddeċiedu   li   jagħtu   ħajjithom   għall-­‐imħabba   ta'   Kristu   jilbsu   lbies   speċjali   li   jfisser   id-­‐ dmirijiet  tal-­‐ħajja  li  għażlu.  Dan  l-­‐ilbies  kien  għalihom  sinjal   ħaj  li  huma  mhumiex  aktar  tad-­‐dinja  imma  ta'  Ġesù  Kristu.   Il-­‐Labtu   jfisser   proprju   dan   l-­‐ilbies   reliġjuż   li   juri   appartenenza  lil  Kristu.     Fiż-­‐Żminijiet   tan-­‐Nofs,   meta   l-­‐monastiċiżmu   u   l-­‐Ordnijiet   mendikanti   żviluppaw   ruħhom   aħjar,   minħabba   l-­‐influss   tas-­‐sistema   fewdali,   l-­‐għamla   tal-­‐libsa   kienet   tfisser   ukoll   rabta   bejn   is-­‐sid   u   l-­‐qaddej.   F'din   is-­‐sistema   l-­‐foqra   kienu   jintefgħu   b'ruħhom   u   ġisimhom   għall-­‐qadi   tas-­‐sidien   fewdali   filwaqt   li   dawn   min-­‐naħa   tagħhom   kienu   jaħsbulhom   għall-­‐għixien   u   jaqbżu   għalihom.   Imma   qabel   ma   wieħed   kien   jidħol   biex   jagħmel   parti   minn   din   is-­‐ sistema,  kienet  issir  bħal  speċi  ta'  ċerimonja,  il-­‐wegħda  min-­‐ naħa   l-­‐waħda   u   l-­‐għotja   ta'   libsa   min-­‐naħa   l-­‐oħra.   Lil   min   kien   iwiegħed   f'riġlejh   li   lest   li   jaqdih   f'kollox,   is-­‐sid   kien   jagħtih  libsa,  bħal  speċi  ta'  uniformi,  li  kienet  tagħżlu  u  turi   lil  liema  sid  jappartieni.  Dan  ir-­‐rit  insibuh  ukoll  fl-­‐Ordnijiet   religjużi   u   ħadet   il-­‐forma   tal-­‐voti   li   jagħmlu   n-­‐novizzi   f'riġlejn  is-­‐superjur  quddiem  l-­‐altar  u  l-­‐libsa  jew  it-­‐tonka  li   hu  jagħtihom.  Il-­‐libsa  sservi  biex  tagħżel  u  tipproteġi  lil  min   jissieħeb   f'dak   l-­‐Ordni   u   fl-­‐istess   ħin   tfakkar   u   turi   li   hu   mogħti   kollu   kemm   hu   lill-­‐Mulej.   Fl-­‐Ordni   Karmelitan   il-­‐ libsa   reliġjuża   mhijiex   bissa   sinjal   tal-­‐għotja   u   l-­‐ konsagrazzjoni  lil  Alla  imma  wkoll  lil  Marija.  Il-­‐Karmelitani   jingħataw  kollhom  kemm  huma  lilha  u  hi  min-­‐naħa  tagħha   tħarishom  u  tagħrafhom  li  huma  tagħha.     Id-­‐devozzjoni  lejn  il-­‐Labtu  tal-­‐Madonna  tal-­‐Karmnu  bdiet  fl-­‐ Ingilterra   fi   tmiem   is-­‐seklu   tlettax   meta   l-­‐Ordni   kien   għaddej  minn  persekuzzjoni  qalila.  Imma  Marija,  il-­‐Patruna,   dejjem   daħlet   għall-­‐għeżież   tagħha,   u   lill-­‐Karmelitani   għenithom  joħorġu  rebbieħa  fuq  dawk  li  riedu  jagħmlulhom   il-­‐ħsara.  Meta  l-­‐Ordni,  imdawwar  kif  kien  minn  tant  tfixkil  u   theddid   kien   wasal   f'xifer   il-­‐qerda   tiegħu,   it-­‐Tradizzjoni   twasslilna   l-­‐ġrajja   li   San   Xmun   Stock,   Ġeneral   tal-­‐Ordni   Karmelitan,   waqt   li   b'qalbu   magħfusa   u   kollu   ħeġġa   kien   qiegħed  jitlob  l-­‐għajnuna  lill-­‐Madonna  għall-­‐Ordni  bit-­‐talba   tal-­‐Flos  Carmeli  (Fjur  tal-­‐Karmelu),  huwa  f’telfa  mistika  jara   lill-­‐Verġni  Mbierka  Marija  li  hija  u  turih  il-­‐libsa  Karmelitana   –jew   il-­‐Labtu-­‐   qaltlu:   “dan   ikun   is-­‐sinjal   għalik   u   għall-­‐
  3. 3. Karmelitani   kollha,   li   min   imut   fih   ma   jintilifx”.   Il-­‐Labtu   huwa    dan  is-­‐sinjal  tal-­‐ħelsien  mill-­‐qerda,  li  tmut  fih  ifisser  li   tippersevera   minkejja   t-­‐tiġrib   fil-­‐mixja   tal-­‐fidi,   tama   u   mħabba   wara   Ġesù   Kristu   taħt   il-­‐ħarsien   ta’   Marija   l-­‐ Patruna  tagħhom,  li  lilha  kienu  ddedikaw  l-­‐Ordni  u  lilhom   infushom.  U  ladarba  l-­‐libsa  kienet  ir-­‐rahan  ta'  l-­‐għixien  u  l-­‐ protezzjoni   li   s-­‐sid   jew   il-­‐patrun   kien   jagħti   lill-­‐qaddejja   tiegħu,   hekk   huma   emmnu   li   permezz   tal-­‐libsa   mqaddsa   tagħhom,  il-­‐Labtu,  Marija  toħroġhom  rebbieħa.       Għaldaqstant  il-­‐Labtu  tal-­‐Madonna  tal-­‐Karmnu  huwa  l-­‐libsa   mqaddsa  tal-­‐Ordni  Karmelitan,  li  juri  r-­‐rabta  li  tgħaddi  bejn   Marija  u  dawk  li  jxidduh  fuqhom.     2.  Il-­‐konsagrazzjoni  tagħna  lill-­‐Madonna   Biż-­‐żmien   id-­‐devozzjoni   lejn   il-­‐Labtu   tal-­‐Karmnu   xterdet   minn  fost  il-­‐patrijiet  Karmelitani  għall-­‐Knisja  kollha,  hekk  li   twaqqfu  bosta  Konfraternitajiet  tal-­‐Karmnu  u  ħafna  knejjes   ġew  iddedikati  lill-­‐Madonna  tal-­‐Karmnu.  Il-­‐Papiet  ,  fosthom   Ljun  XIII,  Piju  XII,  Pawlu  VI,  Ġwanni  Pawlu  II,  Benedittu  XVI     għarfu   fih   mezz   effikaċi   ta’   evanġelizzazjoni   u   għajnuna   qawwija  fil-­‐mixja  tagħna  wara  Kristu  fl-­‐ispirtu  ta’  Marija.     Kull   nisrani   huwa   msejjaħ   biex   ikun   qaddis.   Kulħadd   hu   mitlub   minn   Ġesù   Kristu   biex   ikun   perfett:   "Kunu  perfetti,   bħalma  hu  perfett  Missierkom  li  hu  fis-­‐smewwiet."  Niksbu  l-­‐ perfezzjoni   jekk   kemm-­‐il   darba   aħna   ngħixu   bir-­‐reqqa   kollha   fl-­‐imħabba   ta'   Alla,   billi   nimitaw   bil-­‐fedeltà   u   l-­‐ ġenerozità  kollha  lil  Ġesù  Kristu.  Hu  t-­‐triq,  il-­‐verità  u  l-­‐ħajja,   u  ħadd  ma  jista'  jmur  għand  il-­‐Missier  jekk  mhux  permezz   tiegħu  (Ġw  14,6).  Ġesù  mexa  fit-­‐triq  tar-­‐rabta  tiegħu  mar-­‐ rieda  ta'  Alla  l-­‐Missier:  "Jien  dejjem  nagħmel  dak  li  jogħġob   lilu",  "Tkun  magħmula  r-­‐rieda  tiegħek,  u  mhux  tiegħi."  Aħna   msejħin  għal  dan  l-­‐ideal.     Fil-­‐mixja   wara   Kristu,   Marija   hi   l-­‐aqwa   mudell   tal-­‐qdusija.   Hi  l-­‐ewwel  dixxiplu  li  għamel  il-­‐mixja  tal-­‐fidi  u  allura  ħadd   daqsha   ma   jista’   jħeġġiġna   biex   nagħmlu   dak   li   ordnalna   Binha.  Il-­‐Labtu  tal-­‐Madonna  tal-­‐Karmnu  huwa  wieħed  mis-­‐ sagramentali   tal-­‐Knisja   li   jgħin   lin-­‐nisrani   jilbes   lil   Kristu.   Permezz  tal-­‐Labtu  n-­‐nisrani  jidħol  f'relazzjoni  speċjali  ma'   Marija.   Hija   relazzjoni   li   għandha   l-­‐karattru   ta'   konsagrazzjoni,   għax   permezz   tal-­‐Labtu   n-­‐nisrani   jibda   jagħmel   parti   minn   Ordni   religjuż   "dedikat",   jiġifieri   "ikkonsagrat"   lilha   sa   mit-­‐twaqqif   tiegħu.   Għaldaqstant   il-­‐ konsagrazzjoni   lil   Marija   tfisser   li   wieħed   iwiegħed   li   jagħmel   ħiltu   biex   jimxi   fuq   l-­‐eżempju   tagħha,   mera   tal-­‐ qdusija   ta'   Alla,   speċjalment   fl-­‐imħabba   tagħha   lejn   il-­‐ proxxmu,  fit-­‐talb  bla  heda  u  fir-­‐rabta  qawwija  tagħha  mar-­‐ rieda  ta'  Alla.     Meta   wieħed   jilbes   il-­‐Labtu   jew   il-­‐libsa   ta'   Ordni   reliġjuż   ifisser  li  jrid  jimxi  fuq  l-­‐eżempju  u  jilħaq  l-­‐għan  ta'  l-­‐istess   Ordni.   Għaldaqstant   min   jidħol   jagħmel   parti   mill-­‐Familja   Karmelitana   permezz   tal-­‐Labtu   mqaddes   ifisser   li   jrid   jaqbad   triq   speċjali   li   twasslu   biex   jilħaq   l-­‐għan   li   għalih  
  4. 4. twaqqaf  l-­‐Ordni  Karmelitan.  Hawn  ta'  min  izid  li  permezz  ta'   din  l-­‐għazla  n-­‐nisrani  jidħol  għall-­‐ispiritwalità  kollha  kemm   hi  ta'  l-­‐Ordni.  L-­‐att  ta'  konsagrazzjoni  huwa  l-­‐impenn  l-­‐aktar   għoli   ta'   fedeltà   li   jsir   lil   Alla,   u   li   wieħed   jidħol   għalih   permezz  ta'  Marija  għandu  garanzija  kbira  li  ser  jirnexxielu.     L-­‐att   tal-­‐konsagrazzjoni   jsir   fil-­‐vestizzjoni,   jiġifieri   f'dak   il-­‐ waqt   li   n-­‐nisrani   jirċievi   għall-­‐ewwel   darba   l-­‐Labtu   tal-­‐ Madonna   tal-­‐Karmelu.   Meta   mbagħad   iġibu   fuqu,   kif   suppost   jagħmel,   huwa   juri   quddiem   kulħadd   li   għandu   rabta   specjali   ma'   Marija.   Fl-­‐istess   waqt   ifakkru   li   huwa   mogħti   lill-­‐Madonna   u   jappartieni   lilha   fi   ħdan   il-­‐Familja   Karmelitana.     3.  Punti  prattiċi  dwar  il-­‐Labtu   •   Id-­‐devozzjoni   lejn   il-­‐Labtu   tal-­‐Madonna   tal-­‐Karmnu   hija   devozzjoni  approvata  mill-­‐Knisja  għal  aktar  minn  seba'  mitt   sena.     •  Min  jinkiteb  fil-­‐Labtu,  jinkiteb  darba  biss  minn  saċerdot,   preferibbilment  Karmelitan  li  jilqgħu  u  jsieħbu  fl-­‐Ordni.     •  Wara  l-­‐kitba  fil-­‐Labtu,  fejn  hemm  diffikultà  li  jintlibes  il-­‐ Labtu   tad-­‐drapp,   il-­‐Papa   Piju   XII   kien   ta   permess   li   tista'   tintlbes  domna  li  fuq  naħa  waħda  jkollha  x-­‐xbieha  tal-­‐Qalb   ta'   Ġesu'   u   fuq   in-­‐naħa   l-­‐oħra   x-­‐xbieha   tal-­‐Madonna   tal-­‐ Karmnu.     •   Il-­‐Labtu   jistedinna   biex   ngħixu   ta'   veri   nsara   skond   ma   jitlob   minna   l-­‐Evanġelju,   biex   nircievu   s-­‐sagramenti   u   nistqarru   d-­‐devozzjoni   speċjali   tagħna   lejn   il-­‐Verġni   Mbierka  billi:     -­‐   bħalha   ngħixu   b'qalbna   miftuħa   għal   Alla   u   għar-­‐rieda   tiegħu  murija  fil-­‐ġrajjiet  tal-­‐ħajja,     -­‐  bħalha  nisimgħu  l-­‐Kelma  ta'  Alla  fil-­‐Kotba  Mqaddsa  u  fil-­‐ ħajja   ta'   kuljum,   nemmnuha,   ngħożżuha   u   nagħmlu   dak   li   titlobna,     -­‐  nishru  bla  waqfien  fit-­‐talb  biex  insibu  'l  Alla  preżenti  fil-­‐ ġrajjiet  kollha,     -­‐  ngħixu  qrib  ħutna  fil-­‐bżonn  u  ngħinuhom  fi  ħtiġijiethom     4.  Prattika  ta’  devozzjoni     • Ilbes  il-­‐labtu  b’devozzjoni  u  kull  filgħodu  malli  tqum   u   filgħaxija   qabel   torqod,   bus   il-­‐Labtu   u   ġedded   il-­‐ konsagrazzjoni  tiegħek  lil  Marija  u  itlobha  tagħtik  il-­‐ perseveranza  fil-­‐qadi  ta’  Alla.   • Għix  il-­‐virtù  tas-­‐safa  skont  l-­‐istat  tiegħek   • Itlob   it-­‐talba   tar-­‐Rużarju   u   l-­‐Kurunella   tal-­‐Madonna   tal-­‐Karmnu   • Sum   u   astjeni   mil-­‐laħam   nhar   ta’   Erbgħa,   nhar   ta’   Ġimgħa  u  nhar  ta’  Sibt.   • Iċċelebra  l-­‐festi  ta’  Marija,  kif  ukoll  il-­‐jiem  tal-­‐Erbgħa   u   s-­‐Sibt   dedikati   lit-­‐tifkira   tagħha   b’devozzjoni   u   qima  speċjali  l-­‐aktar  permezz  ta’  qrara  u  tqarbina.   • Kull   sena   żomm   it-­‐tifkira   tal-­‐konsagrazzjoni   tiegħek   lil   Marija   fil-­‐Labtu   tal-­‐Karmnu   u   ġedded   din   il-­‐ konsagrazzjoni  tiegħek  lilha.  
  • IsabellePortelli

    May. 27, 2015

Wieħed mis-sinjali “sagramentali” li xterdu spontanjament fost il-poplu ta’ Alla huwa l-Labtu tal-Madonna tal-Karmnu, jew l-Iskapular li jsib l-għeruq tiegħu fl-Ordni Karmelitan bħala s-sinjal estern tal-Konsagrazzjoni tagħna lil Alla u lill-Imqaddsa Verġni Marija, kif ukoll is-sinjal tal-Patronat jew il-ħarsien tagħha fuqna. Din il-libsa reliġjuża ma jxidduhiex biss ir-reliġjużi rġiel u nisa Karmelitani, imma wkoll il-Karmelitani Sekulari (lajċi u kleru djoċesan) li jħossu s-sejħa biex jgħixu l-ħajja Karmelitana skont l-istat tagħhom. Il-Labtu jew l-Iskapular magħmul minn biċċjtejn drapp kannella marbutin flimkien b’żewġ żigarelli bojod u li jintlibes fuq l-ispallejn għal fuq is-sider u d-dahar, ma huwa xejn iktar ħlief il-libsa reliġjuża Karmelitana mqassra għal użu iktar prattiku.

Views

Total views

1,312

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

808

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×