Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ТАХ-ЫН ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ ТОГТОЛЦОО, ШАГНАЛ
УРАМШУУЛАЛ
Хууль, эрхзүй
Төрийн албаны тухай хуулийн 28 дугаар
зүйлийн 28.6-д зааснаар сум, дүүрэг, баг, хорооны
Засаг дарга, төрийн ...
Төрийн албаныТөрийн албаны
тухай хуулийнтухай хуулийн
дээрх заалтыгдээрх заалтыг
үндэслэн Засгийнүндэслэн Засгийн
газрын 2...
Цалингийн сүлжээний загвар
Төсвийн тухай хуулийн 16
дугаар зүйлийн 16.5.3-т
заасан бүрэн эрхийн
хүрээнд Засгийн газраас
баталсан дээрх цалингийн
сүлж...
Төрийн албан хаагчдын цалингийн нэмэгдэл,
нэмэгдэл хөлс
Төрийн албаны тухай хуулийн 28
дугаар зүйлийн 28.2.2, 28.2.4-т
заа...
Цалингийн нэмэгдлүүдЦалингийн нэмэгдлүүд
• ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АЛБАН
ХААГЧИД УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ
НИЙТЛЭГ ЖУР...
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИД УР ЧАДВАРЫНТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИД УР ЧАДВАРЫН
НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ НИ...
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИД МЭРГЭШЛИЙНТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИД МЭРГЭШЛИЙН
ЗЭРГИЙН НЭМЭГДЭЛ ОЛ...
ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИД ТӨРИЙН АЛБА ХААСАНТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИД ТӨРИЙН АЛБА ХААСАН
ХУГАЦААНЫ НЭМЭГДЭЛ ОЛ...
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ, ЦОЛНЫ НЭМЭГДЭЛТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ, ЦОЛНЫ НЭМЭГДЭЛ
ОЛГОХ ЖУРАМОЛГОХ ЖУРА...
ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ШАГНАЛ, УРАМШИЛ ОЛГОХ ЖУРАМТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ШАГНАЛ, УРАМШИЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
• Албан тушаалын үүргээ б...
Сум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засгийн газрынСум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засгийн газрын
үндсэ...
• Төрийн байгууллагын захиргаа нь мэргэжлийн өндөр ур чадвар,
идэвх санаачилга гарган албан үүргээ тогтмол чанартай сайн
б...
"Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох
тухай" Засгийн газрын 1995 оны 96
дугаар тогтоол Төрийн албан хаагчид
нэмэгдэл олгох ...
Харин төрийн
үйлчилгээний албан
хаагчид нь
хөдөлмөрийн гэрээгээр
ажилладаг тул
Хөдөлмөрийн тухай
хуулийн 50 дугаар зүйл
бо...
Цалин хөлсний талаарх онол, аргазүйЦалин хөлсний талаарх онол, аргазүй
Цалин хөлс гэдэг нь
хөдөлмөрийн үнэлгээ
өөрөөр хэлб...
Ажлын үнэлгээ, урамшуулалАжлын үнэлгээ, урамшуулал
• Байгууллагын зүгээс ажилтан бүр ноогдсон үүрэг
даалгавараа хэрхэн бие...
Цалин хөлс нь:Цалин хөлс нь:
• Үндсэн
• Хувьсах
• Нэмэгдэл хөлс
• Тэтгэмж гэсэн 4 хэсгээс бүрддэг
• Цэрэнжаргал. П, “Байгу...
Үндсэн цалинҮндсэн цалин
• Үндсэн цалин гэдэг нь тухайн ажилтны албан тушаал,
хариулагын түвшин, ур чадвар, туршлагаас хам...
Хувьсах цалинХувьсах цалин
• Хувьсах цалин нь хувь хүний ажлын
гүйцэтгэлийн гол хэмжээ, ур чадвар
туршлагаас ихээхэн шалтг...
Нэмэгдэл цалинНэмэгдэл цалин
• Өөрийн ажлын чиг үүргээ давуулан биелүүлэх,
давхар ажил эрхлэх зэргээс үүдэн авч буй
нэмэгд...
ТэтгэмжТэтгэмж
• Мэргэжлийн зэргийн болон хөдөлмөрийн нөхцөл,
амжиргааны тэтгэмж, гэр бүлд үзүүлэх тэтгэмж, орон
байрны тэ...
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдын ХурлынНийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдын Хурлын
ажлын албаны цалингийн сүлжээажлын албаны ц...
Цалин хөлсний тогтолцоог ашиглахад гарч буйЦалин хөлсний тогтолцоог ашиглахад гарч буй
зөрчилзөрчил
• Өрсөлдөх чадвартай, ...
Залруулах арга замЗалруулах арга зам
• Цаашид төрийн албан хаагчдын цалинг үр дүнд
суурилуулан олгох, онцгой идэвхи санаач...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
Төсвийн байгууллагуудад мөрдөгдөх ЗГ-ын тогтоол, заавар журмын эмэхтгэл
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

тах ын цалин хөлсний тогтолцоо, шагнал урамшуулал

Download to read offline

Төрийн албаны тухай хуулийн дээрх заалтыг үндэслэн Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар тогтоолоор Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн баталж, мөрдүүлж байна

тах ын цалин хөлсний тогтолцоо, шагнал урамшуулал

 1. 1. ТАХ-ЫН ЦАЛИН ХӨЛСНИЙ ТОГТОЛЦОО, ШАГНАЛ УРАМШУУЛАЛ
 2. 2. Хууль, эрхзүй Төрийн албаны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.6-д зааснаар сум, дүүрэг, баг, хорооны Засаг дарга, төрийн захиргааны албан хаагч, зэвсэгт хүчин, хилийн ба дотоодын цэрэг, тагнуул, цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх, онцгой байдлын байгууллагын офицер ахлагч, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтан, төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, жишгийг хөдөлмөрийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон төрийн албаны төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар тогтоодог.
 3. 3. Төрийн албаныТөрийн албаны тухай хуулийнтухай хуулийн дээрх заалтыгдээрх заалтыг үндэслэн Засгийнүндэслэн Засгийн газрын 2012 оныгазрын 2012 оны 78 дугаар78 дугаар тогтоолоортогтоолоор Төрийн албанТөрийн албан хаагчийн албанхаагчийн албан тушаалынтушаалын цалингийнцалингийн сүлжээ, доодсүлжээ, доод жишгийгжишгийг шинэчлэншинэчлэн баталж,баталж, мөрдүүлж байна.мөрдүүлж байна.
 4. 4. Цалингийн сүлжээний загвар
 5. 5. Төсвийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.5.3-т заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Засгийн газраас баталсан дээрх цалингийн сүлжээ, жишгийг баримтлан төрийн байгууллагын төсвийн шууд захирагч нь төрийн албан хаагч бүрийн албан тушаал (үндсэн)-ын сарын цалинг тогтоох эрхтэй байдаг.
 6. 6. Төрийн албан хаагчдын цалингийн нэмэгдэл, нэмэгдэл хөлс Төрийн албаны тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2.2, 28.2.4-т заасан нэмэгдлийг "Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох тухай" Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоол, мөн "Төрийн үйлчилгээний зарим албан хаагчдын цалингийн нэмэгдлийн тухай" 2001 оны 90 дүгээр тогтоолоор тус тус баталсан журамд заасан болзол, нөхцөлийг хангасан төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагч авах боломжтой.
 7. 7. Цалингийн нэмэгдлүүдЦалингийн нэмэгдлүүд • ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИД УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ • ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИД МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРГИЙН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ • ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИД ТӨРИЙН АЛБА ХААСАН ХУГАЦААНЫ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ • ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ, ЦОЛНЫ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ • ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ШАГНАЛ, УРАМШИЛ ОЛГОХ ЖУРАМ
 8. 8. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИД УР ЧАДВАРЫНТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИД УР ЧАДВАРЫН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМНЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ 2. Эрхэлсэн ажлаа мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэдэг буюу бусдаас илүү дэвшилтэт арга барилаар ажиллаж өндөр амжилт гаргасан, эсвэл гоцавьяастай ажилтанд ур чадварын нэмэгдэл олгоно. З. Ур чадварын нэмэгдлийн доод хэмжээ нь тухайн албан хаагчийн албан тушаалын сарын цалингийн 10 хувь байна. 4. Ур чадварын нэмэгдлийг олгох, олгож байгаа нэмэгдлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, бууруулах, хасах асуудлыг энэ журмын 2; 8-д заасан шалгуурыг үндэслэн тухайн байгууллагын эрх баригчийн тушаалаар шийдвэрлэнэ. 5. Ур чадварын нэмэгдлийг зөвхөн тухайн албан тушаалыг эрхэлж буй хугацаанд,жинхэнэ ажилласан цагт ноогдох албан тушаалын цалингаас тооцож сар тутам олгоно. Ажлын үр дүн буурсан нөхцөлд ур чадварын нэмэгдлийг олгохгүй. 6. Ур чадварын нэмэгдлийг тухайн салбар, байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааг эрхлэн явуулдаг мэргэжлийн албан хаагчид олгоно.
 9. 9. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИД МЭРГЭШЛИЙНТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАНЫ АЛБАН ХААГЧИД МЭРГЭШЛИЙН ЗЭРГИЙН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМЗЭРГИЙН НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ НИЙТЛЭГ ЖУРАМ Мэргэшлийн зэрэг Мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийн хэмжээ /хувиар/ I 15 П 10 Ш 5      З.Мэргэшлийн зэргийн сарын нэмэгдлийн доод хэмжээг төрийн албан хаагчийн албан тушаалын сарын цалингийн хэмжээнээс дор дурдсан хувиар тогтооно: 4.Төрийн үйлчилгээний албаны албан хаагчийн мэргэшлийн зэргийг 5 жил тутам шинэчлэн тогтоож байна. 5.Төрийн үйлчилгээний албаны албан хаагчид мэргэшлийн зэргийн нэмэгдлийг зөвхөн тухайн мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа хугацаанд нь олгоно.
 10. 10. ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИД ТӨРИЙН АЛБА ХААСАНТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ АЛБАН ХААГЧИД ТӨРИЙН АЛБА ХААСАН ХУГАЦААНЫ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМХУГАЦААНЫ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМ Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг тухайн ажилтны төрийн байгууллагад ажилласан хугацааг харгалзан түүний албан тушаалын сарын үндсэн цалингаас дор дурдсан хувиар бодож олгоно: Төрийн алба хаасан хугацаа (жилээр) Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийн хэмжээ (хувиар) 5-10 5 11-15 10 16-20 15 21-25 20 26 ба түүнээс дээш 25
 11. 11. ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ, ЦОЛНЫ НЭМЭГДЭЛТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ЭРДМИЙН ЗЭРЭГ, ЦОЛНЫ НЭМЭГДЭЛ ОЛГОХ ЖУРАМОЛГОХ ЖУРАМ Их,дээд сургууль,коллеж,тусгай мэргэжлийн дунд сургууль, мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төвд сургалт, эрдэм шинжилгээ, туршилтын ажил эрхэлдэг, эрдэм шинжилгээний байгууллагад болон судалгаа шинжилгээ, туршилтын үндсэн үйлдвэрлэл дээр ажиллаж байгаа эрдмийн зэрэг, цолтой төрийн албан хаагчид албан тушаалын сарын цалингаас дор дурдсан хувиар бодож сар бүр нэмэгдэл олгож байна: Эрдмийн зэрэг, цол Албан тушаалын сарын цалингаас бодох хувь Доктор зэрэгтэй бол 20 Профессор цолтой бол 10 Дэд доктор зэрэгтэй бол 15 Дэд профессор цолтой бол 5
 12. 12. ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ШАГНАЛ, УРАМШИЛ ОЛГОХ ЖУРАМТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД ШАГНАЛ, УРАМШИЛ ОЛГОХ ЖУРАМ • Албан тушаалын үүргээ бүрэн биелүүлж, өндөр амжилт гаргасан төрийн албан хаагчид ажлын үр дүнг нь үнэлж төрийн байгууллагын захиргаа, эрх бүхий албан тушаалтан дараахь шагналаар шагнаж урамшуулна: • а)мөнгөн шагналаар шагнах; • б)эд зүйл болон үнэ бүхий зүйл дурсгах; • в)улирлын ажлын дүнгээр болон онцгой чухал буюу онц түвэгтэй албан даалгавар биелүүлсний төлөө мөнгөн урамшил олгох; • г)ажлын үр дүн, гаргасан амжилтыг нь нийтэд мэдээлж алдаршуулах, хүндэт дэвтэрт бичих, жуух, баярын бичгээр шагнах, тэргүүний ажилтан цол олгох; • д)дээд шатны байгууллагын шагналд тодорхойлох.
 13. 13. Сум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засгийн газрынСум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга, Засгийн газрын үндсэн болон дэд бүтцэд ордог тусгай газрын дарга, сайд нарүндсэн болон дэд бүтцэд ордог тусгай газрын дарга, сайд нар эрхэлсэн ажилдаа онцгой идэвх, санаачилга гаргаж бусдаас илүүэрхэлсэн ажилдаа онцгой идэвх, санаачилга гаргаж бусдаас илүү үр бүтээлтэй ажиллаж, хөдөлмөрийн өндөр амжилт гаргасанүр бүтээлтэй ажиллаж, хөдөлмөрийн өндөр амжилт гаргасан төрийн албан хаагчийг мөнгөн шагналаар шагнаж болно.төрийн албан хаагчийг мөнгөн шагналаар шагнаж болно. • 4.Энэ журмын З дугаар зүйлд заасан албан тушаалтны олгох мөнгөн шагнал дор дурдсан хэмжээтэй байна: • а)сум, дүүргийн Засаг дарга 15 хүртэл албан хаагчийг тус бүр 25000 хүртэл төгрөгөөр; • б)аймгийн Засаг дарга 12 хүртэл албан хаагчийг тус бүр 50000 хүртэл төгрөгөөр; • в) нийслэлийн Засаг дарга 20 хүртэл албан хаагчийг тус бүр 100000 хүртэл төгрөгөөр; • г)Засгийн газрын үндсэн болон дэд бүтцэд ордог тусгай газрын дарга нар 10 хүртэл албан хаагчийг 100000 хүртэл төгрөгөөр; • д)Монгол Улсын сайд 10 хүртэл албан хаагчийг тус бүр 150000 хүртэл төгрөгөөр.
 14. 14. • Төрийн байгууллагын захиргаа нь мэргэжлийн өндөр ур чадвар, идэвх санаачилга гарган албан үүргээ тогтмол чанартай сайн биелүүлж, ажлын өндөр амжилт гаргасан, албаны болон төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээ, төрийн байгууллагын соёл, дэг журмыг сахиж, төрийн байгууллага, албан хаагчийн нэр хүндийг эрхэмлэн дээдэлж, мэдлэг мэргэжлээ байнга дээшлүүлж байгаа төрийн албан хаагчид улирлын ажлын нь үр дүнгээр албан тушаалын сарын цалингийн 40 хүртэл хувьтай тэнцэх хэмжээний мөнгөн шагнал олгож болно.Албан хаагчийг тийнхүү шагнаж урамшуулах үзүүлэлт, журмыг төрийн тухайн байгууллага боловсруулж хэрэгжүүлнэ. • 6.Төрийн байгууллагад тогтвор суурьшил, үр бүтээлтэй, олон жил (10-аас доошгүй жил) ажилласан төрийн албан хаагчид насны ой,тэмдэглэлт үйл явдлыг тохиолдуулан болон гэр бүл болоход нь байгууллагын захиргаанаас 50000 хүртэл төгрөгийн үнэ бүхий эд зүйлийг дурсгаж болно.
 15. 15. "Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох тухай" Засгийн газрын 1995 оны 96 дугаар тогтоол Төрийн албан хаагчид нэмэгдэл олгох бүх төрлийн нэмэгдлийн нийт хэмжээ нь төрийн захиргааны болон тусгай албаны албан хаагчийн хувьд түүний албан тушаалын сарын сарын цалин, бүх төрлийн нэмэгдэлийн дүнгийн, төрийн үйлчилгээний албаны албан хаагчийн хувьд түүний албан тушаалын сарын цалин, нэмэгдэл хөлсний дүнгийн тус тус 40 хувиас хэтрэхгүй байхаар хязгаарлалт тогтоосон.
 16. 16. Харин төрийн үйлчилгээний албан хаагчид нь хөдөлмөрийн гэрээгээр ажилладаг тул Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйл болон Боловсролын тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1.1- д заасан болзол, нөхцөлийг хангасан тохиолдолд нэмэгдэл хөлс авах эрхтэй.
 17. 17. Цалин хөлсний талаарх онол, аргазүйЦалин хөлсний талаарх онол, аргазүй Цалин хөлс гэдэг нь хөдөлмөрийн үнэлгээ өөрөөр хэлбэл хүний хөдөлмөрийг ашигласны төлөө олгож байгаа мөнгөн төлбөр юм. /Баттөгс. Б, “Хүний нөөцийн менежмент”, Улаанбаатар 2008, хуудас 26.
 18. 18. Ажлын үнэлгээ, урамшуулалАжлын үнэлгээ, урамшуулал • Байгууллагын зүгээс ажилтан бүр ноогдсон үүрэг даалгавараа хэрхэн биелүүлж байгаа, ямар үр дүнд хүрч байгаа, түүний ур чадвар мэргэжлийн бэлтгэл ажлын ачаалал ямар байгааг дүгнэсний үндсэн дээр ажилчдын ажлын гүйцэтгэлийн талаар бодитой мэдээлэлийг бүрдүүлэхийг ажлын үнэлгээ гэдэг. Ажлын үнэлгээнээс шалтгаалан ажилчдын цалинг нэмэх, урамшуулал, нэмэгдэл хөлс олгох, тэтгэмж өгөх асуудал яригддаг байна. • /Баттөгс. Б, “Хүний нөөцийн менежмент”, Улаанбаатар 2008, хуудас 27.
 19. 19. Цалин хөлс нь:Цалин хөлс нь: • Үндсэн • Хувьсах • Нэмэгдэл хөлс • Тэтгэмж гэсэн 4 хэсгээс бүрддэг • Цэрэнжаргал. П, “Байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн зарим асуудалд” Улаанбаатар 2007, Хуудас 129,
 20. 20. Үндсэн цалинҮндсэн цалин • Үндсэн цалин гэдэг нь тухайн ажилтны албан тушаал, хариулагын түвшин, ур чадвар, туршлагаас хамааран ажил олгогч ба ажилтан хоёрын хоорондын тохиролцоогоор тогтоосон хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээ юм. • Цэрэнжаргал. П, “Байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн зарим асуудалд” Улаанбаатар 2007, Хуудас 129,
 21. 21. Хувьсах цалинХувьсах цалин • Хувьсах цалин нь хувь хүний ажлын гүйцэтгэлийн гол хэмжээ, ур чадвар туршлагаас ихээхэн шалтгаалдаг. • Цэрэнжаргал. П, “Байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн зарим асуудалд” Улаанбаатар 2007, Хуудас 129,
 22. 22. Нэмэгдэл цалинНэмэгдэл цалин • Өөрийн ажлын чиг үүргээ давуулан биелүүлэх, давхар ажил эрхлэх зэргээс үүдэн авч буй нэмэгдлийг нэмэгдэл цалин гэдэг. • Шөнөөр ажиллах, илүү цагаар ажиллах, сар улирлын төлөвлөгөөгөөг давуулан биелүүлэх, албан тушаал хавсарсан зэргээс авч буй мөнгийг нэмэгдэл хөлс гэж ойлгож болно. • Цэрэнжаргал. П, “Байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн зарим асуудалд” Улаанбаатар 2007, Хуудас 129,
 23. 23. ТэтгэмжТэтгэмж • Мэргэжлийн зэргийн болон хөдөлмөрийн нөхцөл, амжиргааны тэтгэмж, гэр бүлд үзүүлэх тэтгэмж, орон байрны тэтгэмж, тээврийн зардлын болон хоол хүнсний тэтгэмжийг хэлнэ. • Түүнчлэн нийгмийн даатгалын шимтгэл, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл, ажилгүйдлийн болон хөдөлмөрийн чадвараа алдсаны тэтгэмжийг үүнд хамааруулан ойлгоно. • Цэрэнжаргал. П, “Байгууллагын хүний нөөцийн менежментийн зарим асуудалд” Улаанбаатар 2007, Хуудас 129,
 24. 24. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдын ХурлынНийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдын Хурлын ажлын албаны цалингийн сүлжээажлын албаны цалингийн сүлжээ • Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын ажлын алба нь төрийн захиргаа буюу ТЗ-ээр цалинждаг. • НИТХ-ын удирдах ажилтнуудын цалингийн шатлалыг төрийн захиргааны төв байгууллагаас тогтоох бөгөөд гүйцэтгэх албан тушаалтнуудын цалинг төсвийн шууд захирагч тушаалаар тогтооно. • Тухайлбал: намын бүлгийн ажлын албаны дарга ТЗ-6-2+30 хувийн нэмэгдэл, ажилчид ТЗ-6+30 хувийн нэмэгдэлтэй байдаг. Харин төрийн захиргааны ажилчид буюу хэлтсийн дарга нар ТЗ- 10-р шатлал+зэрэг дэвийн болон ажилсан жилийн нэмэгдэл, ажилчид ТЗ-6-р шатлалаар цалинжих бөгөөд зэрэг дэвийн болон ажилсан жилийн нэмэгдлийн авдаг байна.
 25. 25. Цалин хөлсний тогтолцоог ашиглахад гарч буйЦалин хөлсний тогтолцоог ашиглахад гарч буй зөрчилзөрчил • Өрсөлдөх чадвартай, шударга урамшууллын систем нь ажилтны сэтгэл ханамж, идэвхитэй үйл ажиллагаанд эерэгээр нөлөөлдөг байна. Нарантуяа. П, “Хүний нөөцийн менежмент”, Улаанбаатар 2009, хуудас 105 Хэмээн томьёолжээ. Гэтэл төрийн албаны цалин хөлс нь нэг хэвэнд цутгасан мэт ижил, үр дүнгээс хамаарсан шууд урамшуулал гэж байхгүй, жилийн эцэст нэг удаад олгодог 13 дахь сарын цалин нь үнэхээрийн сэтгэл зүтгэл гаргасан хүнд бус бүх хүмүүст адилхан олгогддог зэрэг нь цалин урамшууллын систем онолоосоо гажсаныг харуулж байна.
 26. 26. Залруулах арга замЗалруулах арга зам • Цаашид төрийн албан хаагчдын цалинг үр дүнд суурилуулан олгох, онцгой идэвхи санаачлагатай ажилласан хүмүүсийг жилийн эцэст бус гаргасан амжилт бүрт нь өндрөөр урамшуулах, ажилчдын дунд өрсөлдөөн бий болгох үүднээс сар бүрийн эцэст шилдэг ажилтнуудыг шалгаруулах, төлөвлөгөөт уралдаан зарлах зэргээр уян хатан нөхцөлтэй, уралдан ажилдах орчныг бүрдүүлвэл төрийн алба хүнд сурталтай гэдэг үг гарахгүй байх магадлалтай
 • tsendayushbaterdene

  Nov. 13, 2019
 • Togino94

  Mar. 11, 2019
 • Ganbatbyambasukh

  Dec. 4, 2017
 • ssuserfb7a6c

  Mar. 11, 2016
 • eegiibumaa

  Mar. 4, 2016
 • BatzayaDagiiraz

  Feb. 15, 2016
 • hairtatam

  Dec. 23, 2015
 • Ochirbat123456

  Dec. 11, 2015
 • otgoosodnompil

  Apr. 29, 2015
 • dawaasurenlove

  Mar. 24, 2015

Төрийн албаны тухай хуулийн дээрх заалтыг үндэслэн Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар тогтоолоор Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, доод жишгийг шинэчлэн баталж, мөрдүүлж байна

Views

Total views

26,536

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

119

Actions

Downloads

187

Shares

0

Comments

0

Likes

10

×