Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Logos peri metanoias
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

1

Share

Σημεία των Καιρών - Γέροντας Παΐσιος

Download to read offline

Συμβουλές , προβλέψεις και προειδοποιήσεις του Γέροντα.

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Σημεία των Καιρών - Γέροντας Παΐσιος

 1. 1. T1o Kελλi <Παναγoιiδα>, απ6 δπιlυ ιl lEμιlνταg <oτliριξε την oικoυμθνη με τιξ ειl1θq τ(tι,b. TAYTOTHTEΣ _ ΣΦPAΓΙΣMA - ΔlANEMETAI AΩPEAN AΙ{TΙxPΙΣToΣ
 2. 2. ΣHMEΙATΩN ΚAΙPΩN t ΓEPONTAΣ ΠAΙΣΙoΣ (L924 _ 1994) TAYTOTHTEΣ _ ΣΦPAΓΙΣMA _ ANTΙXΡΙΣToΣ **}r{<*)i.,i.>:<dζ*:k>F**,i***:lii.*}E)h*:F,k****i!**}rrr**>i*,k:a*)N*9r*,Fr.,:l:&
 3. 3. EΥPE'THPIo Ε'iq μνημην τdlν πoλυαyαπημtνα)ν καi oεβαστα)ν yoνεων μoυ Συμεcbν καi E0αyyελiαg AφιεριΙιvεται oε 6λoυ9 τoυg εv xριστιΙι Aδeλφo0g ιιoυ CιΥωviζowαι φιλ6τιμα 'Επιμθλεια κειμθνων: Mαυρoκ6φαλogΑνθατηc Tηλ.: 6955319555 ΦραγγελιiπηgΠαvαγιιiτηg Tηλ.: 6973740058
 4. 4. ΣHME|A ΤΩN KA|PΩΝ ΣHME|A TΩΝ KAIPΩN To 1954 γtνεται μoνα76E με τo 6νoμαAβ6ρKιoζ Και 6πειτα Πα- Toιo5, 6πoυ και μ6ναoε oτηv Ιερd, Moνη Εoφιγμ6νoυ Kαι κατ6- πιν στην Ιερd, Moνη Φλo0toυ. Ωq μoναy6E εixε υπoδειγματι- ΛΙΓAΛoΓΙΑ ΓΙΑ ToN ΓEPONTA κη υπακoη ενcb πρooπαθoδoε να βoηθηoει τoυζ αδελφoδE τoυ o ytρoντα6 Ι7αtoιoE υπηρξε μια απ6 τιζ πιo φωτιoμ6νεE μoνα7o6E 6πoτε και 6πω9 1'ιπoρo6oε. Aπ6 τo 6τoE 1958 6ωE τo 1964 o ΠαtoιoE βρioκεται εκτ66 τoυ ξioυ'0ρoυ6, στην περιo- αytεE μ0ρφ6ζ τηE Εκκληo[α6 μα6, των τελευταiων δεκαετιcbν. Γεwηθηκε oτα Φd,ρασα τηζ Καππαδoκiα5, πoυ βρ[oκεται oτη xη τηE Κ6νιτoαE αρyικd yια να oτηρtξει 1λιd'δεE Ψυχ66 Kαινα τιE βoηθηoει να ξεφδyoυν απ6 την πλdνη των αιρετικcbν, ενcb Mικρα Ao[α' oτιE 25 loυλtoυ τoυ 1924 Και πρoτoι5 y[νει μo- αργ6τερα πηyαfνει oτo ερημικ6 και δδoβατo Σινd, oτo κελi των να76E oνo1'ιαζ6ταv Aρo6νιoζ. oι yoνε[E τoυ, Πρ6δρ0μ05 Και Ε,υλαμπ[α Ε,νζι;π[δι1, ηταν πofu6 ευoεβεiE, wω o AρoΕνιo6 εixε 'iων Γαλακτiωνoζ Kαι Eπιoτημηq. To 1964 επιoτρ6φει στo iγιo oρoE. Eκεi μ6ναoε δiπλα σε χαρισματoδyoυ6 γΕρoντεE dλλα 9 αδtλιρια' O AρoiνιoE απ6 τη βρεφικη κι6λα6 ηλικtα, δ6- 6πω6 o παπd'-Tδxωναζ o oπo[oq πoλλ6E φoρeζ 6βλεπε την cbρα χτηΚε την ε'υλοy[α απ6 τo Θε6 να βαπτιoθεi απ6 wαν iγιo πoυ τηE Θεiα6 Λειτoυρy[αE, 6πωE o iδιoE oμoλoγoι5σε' τα Χερoυ- ζoiloε στηv πι;ρι(lμj τoυ, τoν Aγιo Aρo6νιo τoν Καππαδ6κη. o Iyιoζ Aρoi;νιιlE π1loβλ6πoνταζ τoν μελλoντικ6 αyιαoμΕνo βto βεiμ και τα Σεραφεiμ να δoξoλoγoδν τo Θε6. O γ{ρoνταζ 7ιια Παtoιo6 τo 1979 μ6ναoε oε 6,να κελdκι μ6νo6 τoυ στην περιoγη τoυ παιδιoδ, ζjτηoι; απ6 την νoνd, τoυ να τo βαφτ[oει Aρoενιo <<Παναγo6δα>. Σιγd, - oιγα αρxtζει να γiνεται ψωoτη η αγiα λ6yoνταE χαραKτηριoτικd' 6τι ηθελε να αφηoει και αυτ6ζ Κα- λ6yερo oτo πoδι τoυ, δηλαδη πoυ να 67ει τo 6νoμd' τoυ.'Εναν μoρφη τoυ σε 6λo και περιoo6τερ0υζ 7τρoσKυνητ66.'oλη την ημ6ρα, απ6 την ανατoλη μΕχρι ττ1ν δ6oη, oυμβoυλει5ει, παρη- μηνα oxεδoν μετd, τη βdπτιoη τoυ Aρoενtoυ η oικoy6νεια τoυ ακoλoilθησε τo δρ6μo τ11ζ πρoσφυyιdE lια την Ελλd,δα, 6πoυ γoρεi, δι67νει κd,θε oτενoxcbρια, yεμiζει τιE ψυx6,6 με πioτη, ελ- πiδα και αγdπη yια τoν Θε6' ενω τιEν6xτεE διαβd'ζει επιoτoλ6q και τελικd' εγκαταoτd,θηκε oτη Κ6νιτoα. o μικρ6E AρoεvιoE πoυ κατd' δεκdδεE τoυ 6oτελναν καθημερινd, και πρooε67εται ζo6oε 6yoνταE μεγd,λη αγαπη oτo Χριoτ6 και την Παναyiα μαE oτoν Θε6 επt cbρεE για τoυζ ανθρωπoυζ 7τoυ τoυ ζ1τo6ν βoη- και εixε πoΜ μεγαλo π6θo να γiνει μoναx66. Πofuδ τoυ d,ρεoε θεια. να πηγαtνει oτo δd,oo6 6πoυ, κρατrbνταq εναν ξ6λινo oταυρ6, πoυ εtψε φτιd,ξει μ6νoE τoυ' 1τρoσευy6ταν. Σε ηλικtα 21 ετcbν κατατd'ooεται στo oτρατ6, 6πoυ διακρiνεται Tια τo ηθoE και Ακoυoα 6τι o Γ6ρoντα9 Πoρφ6ριo9 (Mαλακdoα), μ6oα τη yεwαι6τητα τoυ. Πdντα ζτ1τo6oε να πηγαiνει στην πρcilτη oτην μεγd τoυ ταπεiνωoη εi^1ε πει" τα εξcr, για τo Γ6ρoντα yραμμη Και στιζ πιo επικtνδυνε5 θΕoειE, πρoτiμcΙlνταE iτoι να Πα1bιo: H X&ρη πoυ 61ει o Π. ΠαToιoq 61ει πιo μεγdλη αξiα, βρioκεται εκε{νoE oε κiνδυνo και 6xι κd,πoιoE dλλo6. Πdρα γιατi τηv απ6κτηoε με τoυζ αγrbνεg τoυ , ενιil εμεvα μoυ την πoλλ6,5 φ0ρ6ζ κινδ6νευoε να oκoτωθεi o tδιo5, να yλυτωoει κd,- 1dριoε o Θε69 απ6 μικρ6, για να βoηθcb τoυq ανθρcbπoυg... πoιoζ dλλo6 oυoτρατιrbτηζ τoυ. Aφo(l τελεiωoε τo oτρατ6 πηγε T6τoιoυq αγioυg (oαν τoν Π. Πα1bιo) oτ6λνει o θε69 στην γη oτo Aγιo oρoζ γιατi ε[yε απoφαoioει να μoνd,oει εκε{. κ&Θε 400 xρ6νια!!!... I
 5. 5. ΣΗMElΑ TΩN KΑlPΩN ΣΗME|A TΩN KA|PΩN o θε69, ατελειiτητα κα1 απερι6ριο'τα. Στo ξιov'oροζ αoκητεψε και π6ραoε τα περισo6τερα 1ρ6νια τηζ ζωηζ τoυ. Tα 1αρioματα με τα oπoiα τoν εi1ε oτo- Απ6 6λα ταγαρioματα τoυ Γ6ρoντα, αυτ6 πoυ oε εμ6να λioει o iδιog o Θε6q εivαι πoλλα.Βιxε 1&ριoμα ιαμ&των (γι&- 6κανε μεγαλ6τερη εντ6πωoη ηταν η αγd,πη τoυ. Mια αγ&πη 1ω- τρεΨε πoλλo69 απ6 πoικtλεq αρρcboτιεg, καρκtνoυζ, εκ γεvετηg ρig 6ριo, χωρiζ διoταγμ6, με απ6λυτη αυτoθυoiα. Mια αyaπη παραλfτoυζ, κ.0.), εi1ε 1&ριoμα κατd, των δαιμoνiων (fβγαλε φωτιd,, γλυκιd,, παντoδ6ναμη, ΘεTκη. Mια αγd,πη πoυ ξε1υν6ταν δαιμ6νια απ6 πoλλoιiq, 6oo ζοrioε ακ6μα), εi1ε πρooρατικ6 γ&- απ6 μ6oα τoυ, 1ωρig διακρiαειq, πoυ αγκ6λιαζε τo tδιo ζεoτα ρισμα (oε πoλλoιiq εiπε γεγoν6τα πoυ θα τoυq oυμβoriν oτo τoυg καλor5q και τoυq κακor5q, τoυg φiλoυg και τoυζ ηθρο6q μ6λλoν σε πρoσωπικ6 επfπεδo αλλ& πρoφητευoε και μελλoντι- τoυ, αλλd, Kαt τoυζ ανdξιoυg, τoυq oρθ6δoξoυq αλλd και τoυζ κ6q εξελiξειζ στηv ιoτoρtα τηq πατρfδαg μαg), εi1ε διoρατικ6 αλλ6δoξoυζ τoυζ ανθριilπoυq αλλd και τα ζcbα και τα φυτd, π&νω xd,ριoμα (γvιilριζε τηv καρδι& κdθε ανθρc[lπoυ πιo βαθει& και απ6 6λoυ9 To Θε6. Aυτη δεν ηταν αyαπηαvΘριbπινη καρδι&. oι πιo καθαρα ατιo 6,τι o iδιog o &νθρωπog γvrbριζε τoν εαυτ6 τoυ, ανθρcilπwεc, <<αγαπεq>> εiναι τ6o'o μικρι1g και συμφερoντoλ6γε9, γι'αυτ6 και oυμβoιiλευε ο'ωoτd, και με ακρiβεια κα1o καθ6να9 τ6oο πρooωριν6q και d,oτατεg, τ6oo εγωιoτικ6ζ και κατατΕLεστL- d,κoυγε τoν λ6γo πoυ χρειαζ6ταv να ακoιioει), εi1ε 1d,ριoμα δι- κfq, μετατρ6πoνται τ6ο'o ε6κoλα oε αντιπd,θεια και μiooq, πoυ ακρioεωq πvευμιιl,ταlv (γvιbριζε με ακρiβεια αν 6να πvευματικ6 εiναι ντρoπη και αδικiα να τιζ oυγκρfνoυμε με την αγdπη τoυ oυμβαν ηταv εκ Θεoιi fi απ6 τoν πoνηρ6 πoυ πρooπαθofoε vα γ6ρoντα. εξαπατηoει και να παραoriρει), εt1ε δι6κριoη (γvcilριζε oε κd,θε περiπτωoη πoιo ηταv τo Θ6λημα τoυ Θεoιi κα1 αν 6πpεπε να Aυτd, τα 1αρioματα, αυτη η αγ0πη τoυ γ6ρoντα εiναι τo φανεριiloει η 61ι. t"vιbριζε πoιo ηταν τo καλ6, τo oωoτ6 oε πoυ μdζευε τoυζ ανθριbπoυq κoντd, τoυ. Eκατoντ6δεq ανθρω_ κd,θε περtπτωση. Ακ6μα και για μη ?tvευματικ6 θ6ματα). πoι τoν επιo'κ6πτoνταν καθημεριν6 oτo κελi τoυ.'Eνα ατελεiω- Ei1ε θεoλoγικ6 1&ριo'μα. Aπ6 τιg πoλλ69 πvευματικ6g τo π&νε-6λα. o Γ6ρoντα9 μd,ζευε τoν π6νo, την αγωνtα και τα εμπειρtεg πoυ εiμ με Αγioυg, με ξγ6λoυq, με την Παναγiα, πρoβξματα τoυ κ6oμoυ και 6δινε πioω λfoη,χαρσ"και ειρfνη. αλλ& καt με oρd,oειq τoυ Ακτιoτου φωτ69, 61ι 1ιiα αλλ& πoλλ69 'oταν και 6πoυ γρειαξ6ταν, 6πoυ 6πρεπε' ηξερε αυτ69 και o φoρ6q, εiγεγiνει 6ντω9 Θεoλ6γo9 και γvrbριζε βαΘει& τα μυoτη- Θε69 πoυ πρtπει να επεμβαiνει Θαυματoυργικd, με εξoυoiα θε- ρια τoυ Θεoιi. Tκη και 6λυνε τα d,λυτα. Δε θα βρo6με τ6λoq, αν πρoσπαΘηooυμε να καταμετρη- Eκατoντd,δεq εiναι oι &νΘρωπoι πoυ,61oυν καταθ6o'ει σoυμε τα 1αρioματα και τιq δυν&μεtζ τoυ Γ6ρoντα. Αq μη νoμi- γραlττα και επcbνυμα τιζ θαυμαoτ66 ιoτoρtεζ τoυζ o1ετικd, με oετε 6τι αυτ6 εiναι υπερβoξ.'.'Oxr, εiναι πραγματικ6ητα. o τον Π. Πα1'oιo.'E1ουν τυπωθεi τα o1ετικd, βιβλiα.'oμωξ αυτoi Θε6q πoυ εi1ε oτoλioει και εi1ε τιμηoει με τ6oα 1αρio'ματα τoν πoυ δεv μiοαν, τα περιστατικd, πoυ o Γ6ρoντα6 με πoλξ τ6- Γ6ρoντα. Και τα δcbρα τoυ Θεo6 μπoρεi να εiναι, 6πω9 o iδιo6 pη 6κρυβε εiναι πoλ6 περιoo6τερα. o Γ6ρoντα9 Πα1bιoq ηταν
 6. 6. 8 ΣΗMΕlA TΩN KA|PΩN ΣHMEΙATΩΝ KA|PΩΝ 9 εvα δcbρo τoυ θεori στoυ6 ανΘρrbπoυq. 1oληικ6 πρoβληματα η καρκiνoq { 1ωριoμεvη oικoγ6νεια... 6γα απ6 αυτd τα τρiα θα εiναι τα πρoβληματα.., αυτd, παιδε6- Η Φiμη τoυ εt1ε ξεπερ6oει την Eλλ&δα. Eρ16ντoυσαν oυν oημερα τoυζ ανΘρcilπoυg... αυτ6 μoυ γρ&φoυν>. o π6νoq να τoν δoυν και να τoν o'υμβoυλευτo6ν 6νθρωπoι απ6 την Aυ- oυνι1ρρεε oτo Γθρoντα ειτε αυτoπρoσιbπωg εiτε μ6oω γραμμd- oτραλiα, απ6 τιc' Η.Π.A απ6 τoν Kαναδd,, απ6 την Γερμανiα, των. Και αυτ66 τoν o'ηκωνε με αυτoΘυoiα... πρ6Θυμα. 'Eκανε απ6 την Pωotα, Poυμανiα, Γαλλtα, Aφρικη και απ6 παντoιi. Η τoν π6νo τoυ &λλoυ δικ6 τoυ, επειδη αγαπor5oε τoν d,λλo. Δεν φημη του ηταν παγκ6oμια. Kαι 6λα αυτd χωρiq πoτ6 κ&πoιo ηθελε, δεv μπoρo6oε να μεiνει αμ6τo1o9, 6ταν oι d,λλoι υπ6φε- ραδι6φωνo, κ&πoια τηλε6ραoη, κd,ποια εφημερiδα, κd,πoιo ραν. Aν ηταν δυνατ6, φoρτων6ταν 6λo τo β6ρo6 τoυ oταυρo6 M.M.E. τ6)νoc, παντων να αναφ6ρει κ6τι για αυτ6ν 6oo ζor5oε. στoυq cbμoυq τoυ, για να γλυτcboει τoν d,λλo. Αυτoi πρoβιiλoυν και μεγεΘ6νoυν μ6νo τα d,oμμα τηq Eκκλη- otαg. τα καλd,, τα Θαυμαoτa, τα'Αyια, αν δεv μπoρo6ν να τα o Γ6ρoντα9, εvιil θερd,πευε τoυq 0λλoυg, δεv παρακα- συκoφαντηo'oυν, τα αγvoo6ν, τα καταδικdζoυν oτη φυλακη τηq λoιio'ε τo Θε6 να θεραπε6σει τov iδιo... ηΘελε να κ&νει υπo- oιωπηg. μονη o'τιg αρριboτιεg. (...να βγd,λoυμε καν6γα πvευματικ6 φριiγκo ... να 61oυμε γ1α τα γερd,ματα> 6λεγε 1αριτoλoγrilνταq. oμωζ ... 61oυν oι &νΘρωπoι τoυζ τρ6πoυq τoυq 61ει και Aπ6 oτρατιιbτηg ακ6μα εi1ε κρυoπαγηματα, γλ6τωoε παρ6.τρi- o Θε69 τoυg δικoιiζ τoυ.'o αυτη η φημη διαδ6θηκε απ6 oτ6- χα τoν ακρωτηριαoμ6 και oι πατo6oεζ τoυ τoν πoνo6oαν. <Ei- ναι σα να πατd,ω π&νω ο'ε καρφιd... γ1' αυτ6 και εγcb ρi1νω τo μα σε oτ6μα, απ6 ανθρrbπoυζ που 6μειναν 6κπληκτoι απ6 τιq ευεργεoiεq κα1 τα θαιiματd, τoυ... τo Γ6ρoντα Πα1bιo τoν πρ6- βd,ροq μ1α στιζ φτ6ρνε9, μια στιt μιiτεq, μια στo πλd,ι> μoυ εiπε βαλεoiδιoqoΘε6q. γελrbνταq με τo αoτεio τηg συμπεριφoρ&g... αλλd, δεv ιiλεγε να κ6τoει oτο oταoiδι... 6βγαζε τιg αγρυπviεg 6ρθιo6. Eτoι δiδα- σκε και στoυζ ν6oυq τo αγωνιστικ6 φρ6ημα. 'oταν 6βγαινε απ6 τo iιoν oρoζ, για να δει τιg γυναi- κεζ και τoυg ανημπoρoυ6 ανθρcbπoυζ πoυ δεν μπoρofoαν να 6ρθoυν να τoν βρoυν εκεi, μλιd,δεg &νθρωπoι περνo6oαν να Ειγεπo}λ69 αρριΙloτιεq o Γ6ρoνταq και 6λεq τιg υπ6μεvε πd,ρoυν την ευ1η τoυ. Tα παρκαρισμ6να αυτoκiνητα oτιg d,κρεg με γwvαι6τητα Kαι αγωνιoτικ6 φρ6νημα . περιφρoνo6oε τoν τoυ δρ6μoυ ξεπερνo6o'ε τo μλι6μετρo. Συνε1iοg 6ρ1oνταν και π6νo και τoν κoρ6ιδευε !!... 6φευγαν αυτoκiνητα στo γυναικεio ιερ6 ηoυ1αoτηριo τoυ Αγi- oυ Ιω6woυ τoυ Θεoλ6γoυ, σΤ1'l Σoυρωτη Θεooαλονtκηq.Xι- Σε 6λη αυτην την καθημερινη κoι5ραoη τoυ y6ρoντo6 λι&δεg oι &νΘρωπoι πoυ ευεργεηθηκαν. Παtaioυ 6,ρ7oνται να πρ0στεθo6ν και τα πρoβληματα υyεiα6 πoυ τoν ταλαιπωρo6oαν απ6 τo 1966. Tα τελευταiα 116νια ηE ζωηE τoυ oι π6νoι απ6 τι6 διdφoρε6 αρρ6oτιε6 και κυρtω9 απ6 Xιλιd,δεq και τα γρdμματα πoυ τoυ 6ο'τειλαv. <... η Ψυ- τoν καρκiνo πoυ τoυ ε{7ε διαψωoθεt λ{yα yl6νια πριν, ytνoνταν
 7. 7. 10 ΣHME|A TΩN KAlPΩN ΣHME|A TΩN KA|PΩN 11 6λo και περιoo6τε'ρoι. Παρ' 6λ' αυτd, 6μωζ αυτ65 ηταν ηρεμoE και υπiμενε χω ρiζ να διαμαρτιi ρεται καθ6λ"oυ.'4ντιθ 6τωE oυν6- + ΓEPΩN ΠAiΣΙoΣ (Lg24 - l9g4) xιζε να πρooει5γεται yια 6λoυ6. oι τεkυταiε6 τoυ ημ6ρε6 ηταν cΗ ι,ΙeΙa TωN ΚλIPωN oδυηρ6E, yεμd,τε6 αφ6ρητoυ6 π6νoυ6, πoυ ξεπερνoδoε xdρη Tα τελευταiα 1ρ6νια και ιδιαiτερα μετd, τo πυρηνικ6 oην βαθιd πfoτη και αγd,πη τoυ στo Θε6. ΣτιE 12 Ιaυλ{oυ 1994 ατιi1ημα τoυ Toερνoμπiλ στην πρiοην Σοβιετικη'Eνωoη, o o γ6,ρoνταE ΠαtoιoE παρ6,δωoε την 6oια ψυχη τoυ ηρεμα και κoυραoμ6νo6 6νθρωπoζ τηq επo1ηq μα6, τηζ τε1νoλoγικ(g ταπεινd' oτoν Κ6ρι0' τoν oπoio τ6oo αγdπησε Και υπηρ6τηoε επαν6o'τασηζ και τoυ Διαoτηματog, αναζητηo'ε επιτακτι- απ6 η νεαρη τoυ ηλικ1:α. κ6 μ6oα απ6 τη θε6πνευoτη ξiα Γραφη, την επιoημανση <Επiλoyo6> και την ερμηνεiα των <<σημε[ων> εκεiνων, πoυ πρoλfγoυν τoν ερχoμ6 τη6 <<εoxατoλoyικηζ επoyηE>> και τoυ λεγ6με- νoυ Aντi1ριστου. Διαπio'τωσε, 6τσι, 6τι 6να9 παμπdλαιog Mερικ65 μ6ρεζ πριν πεθdνει, περd,oαμε 6λoι πηραμε την ευ7η τoυ "[ια τελευταtα φoρd.Π6θανε oτι6 12 Ιoυλioυ 1994 ψηφιακ69 oυνδυαoμ69, πor5 1ρoνoλoγεiται απ6 τo 95 μ.X., και θd'φτηΚε στην αυLη τoυ Hoυyαoτηρtoυ τoυ ξioυ Ιωdwoυ o αριθμ6q τoυ Aντi1ριστoυ - X, Ξ, ΣT, η 666 - dρ1ιoε να τoυ Θεoλ6γ0υ' στη Σoυρωτη τη6 ΘεooαλoνiηE. γiνεται oλo6να ενο1λητικη η παρoυoiα τoυ o'ε κ&θε αν- θρcΙlπινη δραoτηρι6τητα και ιδιαiτερα στιζ oικoνoμικ6g o TdφoE τoυ oημερα εtναι λαk6 πρooκ'ι5νημα. ooεE και εμπoρικ69 oυναλλαγ6q. o ενo1λητικ6q και δαιμoνικ69 φ0ρ6ζ Και αν π6,ραoα απ6 εκεi 6λα αυτd, τα 1ρ6νια, πdντoτε αυτ69 αριθμ66, κd,πoτε γtvεται αντιληπτ6t με τη φυoικη υπηρxε κ6oμoE πoυ πρoσKυνo6oε. τoυ μoρφΛ (666)' τιq περισσ6τερεq 6μωζ φoρ6ζ κυκλoφo- Και μετd, τo θdνατ6 τoυ' o ΓΕρoνταg ΠαtoιoE εξακoλoυ- θεiνα θαυματoυργεt τ6oo oτoν τd,φo τoυ, 6oo και αλλ'o6. Ε,}oci- ρεi ω6 κωδικ6q στη γραμμικη μoρφη (εμπερ'ι'iγεται στoν Γραμμωτ6 Kcilδικα). ζω oι5ντoμα να βγoυν τεKμηριωμ6να τα περιoτατικd, πoυ oυνξ,- oι ανηoυ1iεq των απλcbν ανθρcbπων για τη ξαφνικη βηoαν μετd, τo θdνατ6 τoυ, 6oo πρoE δ6ξα Θεoι5 και ωφΕλεια και απρ6oκλητη εμφ6νιoη τoυ αγιoγραφικo6 αριθμori τoυ των δι5oπιστων ανθρωπων η6 επo7ηζ μαζ, πoυ βρtoκoνται σε Aντi1ριoτoυ (666) και τoυ <<Χαρd'yματoE> (Γραμμωτo6 Krb- τ6oo μεydλη πνευματικη ανdγq και δεν τo ψωρtζoυν. δικα) π6νω σε καταναλωτικd, αγαθd,, ηλεκτρoνικ69 κ&ρτε6, θγγραφα κλπ., δεν ηταν δυνατ6 να μην αγγiξoυν την ευαi- Tην ευxιj τoυ να 6xoυμε, 6λoι μα5! oθητη και παιδικη μεγαλoκαρδι6 εv6g oυγ1ρoνoυ αγioυ, τoυ αγιoρεiτη Γ6ρoντα ΠαToioυ Eζνεπtδη.'Εγoνταc, βεβαiωg και o iδιοq γvιboη τoυ εσχατoλoγικoιi Θ6ματo9, απ6 τιq πρoφoρiεg πoυ υπ6ρ1oυν σηv ξtα Γραφη και τα ερμηνευτικ6 κεiμενα των ξiων Πατ6ρων και εκκληoιαoτικιbν oυγγραφ6ωv, αλλd, και απ'6oα δημooιειioνταν κατd καιρo6q oτιq εφημερiδεq, τα l
 8. 8. 12 ΣHME|AΤΩN KA|PΩN ΣΗME|A TΩN KA|PΩN 13 περtoδικd, Kαι σε βιβλ(α εo1ατoλoγικo6 περιε1oμ6νoυ, 6γραψε oθηκε τoν Md,ρτιo τoυ 1987 να εκθ6oει καt γραπτcbq τιq απ6- τo |987 με π6νo Ψυχηζ μiα επιo'τoξ, oτην oπoiα εξ6φραζε o Ψε1ζ τoυ -πρdyμα πoδ oπανιδτατα 6πραττε- με τo κεiμεv6 τoυ ' Γ6ροvταq τι6 ανησυ26iεq και τoυg προβληματιoμo6q τoυ, ανα- <δημε[α των καιρcbν-666>>' Σ' αυτ6 τo βαρυoημαντo κεiμενo φoρικ& πρoq τηv εμφ&νιoη τoυ αριθμo6 666 και τoυ διεθνoιiq με απλ6τητα, αλλd, oυνd,μα και θεoλoγικη βαΘιiτητ0"' μεταξ6 ηλεκτρoνικo6 φακελcbματo6 τωv Xριoτιανrbν. 6λλων: Eπειδη oι θ6oειq τoυ μακαριoτo6 πατρ6q Πα'toioυ για 1. Xαιρετiζει ηδη εξ αρxηq -yια να αρει καθε δειλΙα ιcαι αyω- πo}λ6" oιiγ1ρoνα θ6ματα 61oυν απ6 μερικoυq -oυνειδητα η αoυ_ ν[α-, την 6λευoη τηg <<θεifig λιακαδαE)), πoυ θα επικρατηoει νε{δητα- παραπoιηΘεt, Θα πρoo'παΘηoω, επικαλoΦμενοg την βo- μετ6 την o6ντoμη <<δαιμoνικη μπ6ρα>>. ηθεια τoυ Γ6ρoντοq, vα παραθ6o'ω Χιγα εξ 6oων o tδιoq εiμ 2. Ξεoκεπ6ζει την υπoκριτικd, κρυπτ6μεvη oκλαβι& τηg παγκ6- ακo6oει απ6 τo d,γιo ο'τ6μα τoυ f1 απ6 μαρτυρiεg αξι6πιoτων σμιαζ δικτατoρiα6 τoυ Aντqριoτoυ απ6 τα <<xρυoδxαρτα>> πατ6ρων και αδελφcbν, πo6 ειγαν oτεvη πvευματικη επικo1νω- τηc, <<ε λευ θ ε ρ i αφ, <<αo φ αλε i αE>>' <ε ξυ πη ρ ετη σ ε ω ζ>> . .. νiα μαζi τoυ. 3. Πρoφητικ& απoκαk6πτει μεΘoδεriο'ει6 πρoδρoμικcilν oργd,- νων τoυ Aντi1ριoτoυ για την επιβoξ τoυ 1αρ6γματoζ. 4. Eπιo'ημαiνει απερiφραoτα -ακoλoυθcbν τoν Ευαyyελιoτη Ιαl- t {< {ζ * {< {< {ζ * {ζ,ιζ,ι( * rF * rιζ * rt * rιζ rF * :lζ * {r :ι< *******x {ζ x******** *< * * * * * * dννη και τoδE αy[oυq Πατ6ρεq- 6τι o δε16μενoq τo 666 δ61ε- τα1την ciφραγiδα (1d,ραγμα) τoυ Aντt1ριστoυ και 6τι με την Αντi11ριoτo6 - 666 - TαυτδτητεE _ Xιiραyμα *{<******{<rζ**rζ)ι(***{<{ζ{<**{<*{<***{<:Ι<{ζ{ζ{ζ{ζ*****{ζ*{ζ****{<rF** πoυ τoυ δ6θηκε oτo <<Αyιo Bαπτιoμα>>,απoδιcilκει απ6 μθoα o μακαριoτ66 Γ6ρων Πα1oιog εi1ε αν6καθεv την αγι_ τoυ <<την ΘεiαΧαρη τoυ Χριoτoδ>>, {,oτω και αν αυταπατcbμε- oγραφιKη τoπoΘ6τηoη και ην πατερικη ευαιoΘηotα επi των νoζ μπoρεi να ιo1υρfζεται <<δτι 6yει μ6oα τoυ τoν Xριm6>> και ανωτ6ρω Θεμ6των. Bλ6πoντα9 δε την διαρκ( εξd,πλωoη τoυ απoτoιγiζετα'ι"αlτ6 <<την δδναμη τoυ Tιμ[oυ Σταυρoδ τoυ Αyioυ 666, α}λa και τιq λoιπθq πρoδρoμικ69 εv6ργειεq, πoυ πρoετoι- Συμβ6λoυ> καθιoτιbνταζ την ανενεργcbν δι' εαυτ6ν. 5. Mε επι1ειρηματα απ6 την ξiα Γραφη, απ6 λ6γoυ9 ξiων μ&ζoυν την ι4λευoη και τo 6ργoν τoυ Αντi1ριστoυ, d,ρμoε να oμιλεi, ειτε απαντιbντα6 oτιq ερωτησειt των πιoτcilν, ειτε -ιδ[cοE και απ6 την ιoτoρiα τηζ Eκκλτloiαζ μαζ αναιρεi τLq <<yνωστι- oε αρμoδioυs- και εκ δικηq τoυ πρωτoβoυλiαq, αφυπviζoντα6 κiζ>> - ooφιoτικ6ζ παρερμηνεiεg κα1τ1ζ <<Ιηooυ{τικερ μεθ6- τιg oυνειδηoειg για επαγριiπvηoη και αγωνιoτικ6τητα, αλλd, δoυg τoυ τ6πoυ: <ο4υτ6 (:τδ εζωτερικδ yαραyμα) δεν ε[ναι και μεταγγtζoντα6 πioτη και ελπiδα ειζ ην τελικη νiκη τoυ Aρ- τ[πoτα, αρκεi εoωτερικα να πιmεδετε!>>, <<εycb θα δεψθcb την νioυ και των αφoσιωμ6νων ειgΑυτ6. Σην o'υv61εια, πoνcbνταg ταυτδτητα με τo 666, θα βoλ' και 6να Σταυρ6>>, <<εycb θα δε- yθcb τo oφραyιoμα oτo κεφαλι και θα κανω κι 6να Σταυρ6 oτo για τιζ παρερμηνεtεg, πoυ 6διναν μερικoi -ελαxιoτoι Kαι εK των κ6λπων τηE ΕκκληoiαE- oδηγιbνταg με την τακτΦ τoυg αυτη κεφαλι>>... oτην o6γ1υση και πλdη και πιεζ6μεvog εξ αγατηq αναγκd,- 6. Διακηρfooει με τρ6πo αναντfρρητo, ωζ εξoυoiα iγων, αντλcilνταg την βεβαι6τητα απ6 τιq'Μγιoπvευ ματικ6q εμπειρi-
 9. 9. 14 ΣHMΕ|A ΤΩN KAιPΩN ΣHME|A TΩN KA|PΩN 15 εζ τoυ, 6τt: <<M6νoν αυτα πoυ δ6yoνται αyιασμ6, αυτα μδνoν νεργd,τη τoυ, πρoειδoπoιcbνταq μ&λιoτα <<δη μoκρ ατικ6τατα>> 6τι' αyιαζoνται>. Αυτη, κατ6 ην ταπειvη μαξ γv6μη, εiναι και η δεv θα ξαναδημooιε6oει τiπoτε επt τoυ Θ6ματo6. oημαντικ6τερη πρoσωπικη Θεoλογιη πρoοφoρd, τoυ κειμ6- Στη oυνθ26εια παρατiΘεVται: α) τo κεiμενo τoυ Γtρoντα. νoυ τoυ. β) απooπαoματα απoμαyνητoφωνημ6να τηζ oυνoμιλ[αc τoυ. o Γ6ρovτα€ 6δωoε ευλoγtα vα δημoο'ιευΘη τo κεtμεvo τoυ και πooBλιξπoνταc τιc διαθ6oειc uεoικcbν. πooθτρειuε oε φωτoτυπικη εκτυπωoη τoυ. ιboτε o γραφικ6€ τoυ χαρακτηραζ να διαoφαλiζει τηv αυΘεντικ6τητα τoυ oτo μ6λλoν. Παρ& ταιi- τα, μετd την κoiμηαti τoυ, βρ6Θηκαν dνθρωπoι vα λαξooυν και να γρd,ψoυν <<διεατραμμtνα>>.Ενιαν, μεταξιi &λλων, 6τι δη- Θεν παραoιiρΘηκε απ6 dλλoυ6 o'αυτ6q τιq απ6ψειζ και 6τι δη- Θw αργ6τερα &λλαξε και δεv υπooτηριζε τι6 Θ6oειζ τoυ. Aκ6μη αμφιoβητησαν και τοv χαρακτηριoτικ6τατo γραφικ6 τoυ χαρα- κτηρα. o Ιερoμ6να1oq Ιoα&κ, απαντcilνταq εμμ€oωq, εξ6δωoε φυλλd,διο, τo 6πoιo πεpιειγε απooπd,oματα απoμαγvητoφω- νημεvηζ oυνoμιλtα6 τoυ μακαριστo6 πατρ6q, γwoμaηg πoλιi μεταγεvεστ6'ρωgτoυ κειμ6νoυ τoυ, κατ6 την oπoiα ο Γ6ρoνταq υπooτηριζε εvτoν6τατ(ι τιζ απ6ψειq τoυ. Πρo των απoσπαoμ&- των μ6λιoτα πρo6ταξε α6ντoμη ειoαγωγη, 6πoυ και υπoγρ6μ- μιζε την αταλ&ντευτη oτ6oη τoυ Πατρ6q επt τoυ Θ6ματo6 ψ6xpι και ηζ κoιμηoειilq τoυ. Eπioη6 oι πατ6ρεq, πoυ 6ζηoαν κovτ6 τoυ, μετ6 ηζ Ι.M. Koυτλoυμoυotoυ oτην oπoiα υπ6γεται τo κελi τoυ απ6oτειλαν oιiντoμη απ&ντηoη πρoζ απoκατ6oταoη τηq αληΘειαq σε εκκλη- oιαoτικη εφημερiδα, πoυ εi1ε δημooιε6oει oε oυν61ειεζ Ψευ- δη και παραπλανητικd 6ρθρα, o1ετικd, με την τoπoΘ6τηoη τoυ Γ6ρoντo9 στo εν λ6γω θ6μα, επιφυλαoo'6μεvoι να απαντηooυν εκτεv6ο'τερα μετ0 την oλoκξρωση των d,ρΘρων. Η εφημερtδα 6μrξ, αφo6 καΘυoτ6ρησε τη δημootευoη τηq απ&νηoηζ, τξν παρoυotαoε μαζi με εκτεvη ooφιoτικη ανταπ&ντηση τoυ συ- *
 10. 10. 16 ΣΗMΕlA ΤΩN KAlPΩN ΣHME|A TΩN KAlPΩN 17 ΓePoNToc πλlcloY ιζ lxc rι jκn L τoδ' λγιoρε[τoυ (lgz+-ln[) ?n6.io 2; ι.α'rρiv... J}ελ &d z",γ ιΡΔeo zηr E*ψo*uni, θi ξυn n' 2iαuilα ; Oiι'ni. ΣHrνΙEΙA fllii' μψιrδs }Δ; ''fuε.''θεgr|α,, i *'φ'.u1, οniμα- λ fiaψπ il: 6η- eεΩαομoi 67iy TΩN ' (φτεξ !ο! Χoι ezoi, r)o), ff/qlγ:,|ργ',y1- uil d,Eo.ru|isoυs ' ι$οJ,'fiou, "is'' 'lo' ιρ'}€ η Θνulρι-αuuτ eutrαιi',i, i Ρ0,60 ,V,pclυ, &ssγ' Ι(AΙΡΩN λ; ; a; , δ,6ι7oγι τιv &νη7|α εziι ud1μ.o -:y kαzαszfo'η' r 'JΠ'r" .ψυ7t'rn .uγ 'y('quu'1 so'aiι uαi ιiao ->o z'luo 6υG?''7μα 'i['l'1oδo' &εyg1u'αs νoμ&ιoυψ -Y.- ,, uΙorj,o, /Jυι>τρε,τli6Σι''': ;;5;; i o"f"o,,γ11 δuια'zορ,ι'α' e ψα|ια' δ ιc]xe =τf -NII ;; λyρirlλu' :;*#:;;i;x i {#Ψ -hΦou''/-d-"ou uψ c7'ιι ι ζι i:i;::;:; diyηzaι α;o27εαι η - τs Ψ- <'.. "ΕξfiλΘεν νιxdlν xαi fuα **#λ"rn Ψ ^) 'uo '{nnn"' δ-/sλ, ?"riρo4r1 :- ' i u', :'{i#: ^λ' #rj''υ " δni μmoι α 3''i,{':!'i * ;;', T6 xε[μενο πo6 &xολoυ0εi εIvαι y^'*y ?''.' u'J*"i Ιr.:" ,uoiy , ψ? 1gειρ6γραφο ., Ξρ,λi;' τoδ Γ€,ρoντo6 ΠαΤofoυ. " oρloμ! yαP λ"ΦΥ?.u ε6u " iizou Χ?S,,. = 666. 1 'c t ''Β },o' ",9'S?j", d Κα'ιοαρu,αs rΡ*!Υ 'zoi 'q;'! " TΓε.ρi γιαoo6 bvογqb' 751) =J 1$
 11. 11. 8 ΣHME|A TΩN KΑ|PΩN ΣΗMEιΑ TΩN KAlPΩN τ τ ' &νulρieυu . κi z"y μi, &u'*aαν π)s κi }nλ "; ''μio yαi"υvza 1ε'"ιiao- n φmiγoυ, δι nd, η rι;4 ; P?i α;'b; l.'llα(F'"o' ! )ff!νos αιEoιβ'λυΨtl .ur .' ^νι' lo?Pα ωc' ν'ιιfΘo6ιν'11Ο ...-αλJ'oυu '';;' #, r?r;;, ξ:' #',l,b'''!:;'. η{f', τι lsl1n2t'?2' ει- 4ιμιbιaazεP. 'Ι{ uαρτa' ιf u3Eii'eε' δ θaα )r'ΙPs 'ε" θn;- ζr'tμ ;;;;;; λ; 'ρosΙrηiυl ', ?' f ανε7iroυv; ι' z; zιi sυ1.tiyω '7ioμα rP3f n:- ι ?' n ri!': 'ο lrLsδ' rαραιι97αιΘo-o- 'ι bv y μiαeιT*'Li:{ru"r,4;;;?; Υ,"";,'' υ 'β'o f'r,,n uff{I",{f ; Κii|,;,, y*uP,t' ! "'"λ!;!:: 17ι2ou.' 6εs'3{1 92' aεf /JH._ s ?) μiγ a7ιiιυ2' υu^ουrτoυ /'Υ'uur' Ii!^'#: ffi γ#'{;; δ{ enηuα 7e''f aυ '*'/: Τi *?'trf ",?Ψ; ; ιι [ro''η'"uu' - ν'^λ, γodrυr, ,rai ";γι - 4 '''toΨ r- ζi"r' ; ; :,'';r, !)' ;, η 2aι' - θ: -ψ ηo'.'s1!Ψ', 'jo 6υ7oδν oνιιιμαtιι2ar' ιιe?' ;y,2:;;o,;;:- , t '*,'; ziznιa, ;'7; fζui41o7α' vi v; -ρι'ζoυγ zιιjl χριευαvobι μi >tι/ 41τ 1-6u,r'1, ' ooniρci yρivιηα, Θa sεvε 6Ιλ' '.^ar%F. 6 ; ;; ι'js ?ιγivoυv e ιi" ι't'ιττz, να ι6υw74ια , "i" ?gεγ1eγ' o.'--,dof-' o1 rti{h* Θiui 6αρnsoPr;- fuαot ?ηY aφ?4 -u .,2η"?l .Υ ,=u-. οψi / [λ' zi''"ι"{ψH;; "n ,, ff i; Tr'nξΙff'rff # ff{;i',' ff ;rT.Ι{i,'f 'y!"#' ?ρρn{i''sΔ'Ψ ,a {;'1 *ξ'", o,/f ";;.;{;;",;; Κ/ &" - Τη'Blla";u ;r,,' l' {,'*? oi "dfto1"!,!,/φ.,, 2"7iμ'λ sii, ( _(ια'i ερ1'is'1f'o,?ξ r- ιaου diγ η,!tαuριr-ιΥ''{'z'P:uo, ft il 6ζζ ; δv.oμα,'ui.ανυsρι'ζbυ- μ'c'tρoυν a)Jw ψ''Ιu Φq9!; 'n! dwαzin' l 'Αi?; }'"oi' #" Ψ,:μ;::r;' iii,: "...7Δ',dooεsα'λ'' ti ,' ιιo,l uis 'busuιηJs.'. 1ry1.r[ '. Θα. ,PloΥ'δoi", δin Φa zιi ?ρμn'u'ou" ' 2{i'-';:'d u; ξ2ξo, - r'Ρ'n r1.i' t' Ζtuνα 6dv /3;: (r.' Fε ?2 μurιo' 6'?ενo/ιμγoinλ'''εh 'γ#;
 12. 12. ΣHME|A ΤΩN KAIPΩN ΣHME|Α ΤΩN KA|PΩN 2 Ε ξr- i,Eorr,, ρni iι'zrρ,ui^i. aιozi- ' {,ti nn,,n,ι,' 2#i ",lrξ!,!:*# {;e;# ε?ε .ζ,. Κl ?"fr' qi^rι, il" ?d:-{Φ '#"q;;'ft,''t;;':";i -* #' #:{ Doi. 'g/ωιερψd ' dρ'iifn,f e i,' Ρn .,Χρι ; ψ vli,ιναn h' /Ιlαρulyο ' -''Lil γi'oν Φψ; #:' fr'ρ*'iι -!,.(ξ:o',*o r,fi*;!{ry' ' F;{r'!ruft*ff!:ri, ;i 3;''tffi ';!:a' ;:ψ; fr; χι i'ni, ^'iιΙnno" , xΡ"J'|Τ--. -tι'lι'')νι6ι- ';i'";;Χ'#ii,;i'Tr,"Ιiκ';:;r:;:#;:i ^y*' ' *r| ,. λιei|1'r, ?6?o,' u uT Ti zoto' dueυtrδ' r],or''^,, a.^?r:'' αιrα' Φ!' }'';ρ"' &οοα'izoι-' 1,iuo' i r" "z, 1o/ ^ ^|T-{!r',|JΙ -^ # ;{L- 'κ;-'ini,1''r εJ"}ηu μ''^'::^' r#: *- 'u'':,:or*'' r'':'is{drj-'ms*''μ; zr;'!π-εzap' '/ Tτμιαriι, δα- 5λ;.l* gitτ1' ytvυ6 ιtιιlΥ . o* ou ol ξ ρft uαr'o'' ιιa'bo! - ,r";;;"'otλoi^ nI; νnczilis τn!γ Pri- , ool "'}grΙo μif,α τι' ' 'αilo: 2ε66αPαιfrt7n-1' _nτ -'λ*ρi" {taμi- "'i)Ι' ιιι!1οnμγ' *.b;', ln n ,[- Ρ2| lra - +*iut lri . rt''u οoρoιo2γi ,,';, n,: "o =fl, '?" ιι f,o ji ιo v i i"" 6,ουsyl dιi ιrd ',-ifi u,n{, ii'Ψ,''-'Ψi:;:r, ;#: :!i"iιiχ o ijr7'frt'fL α)zbυ's' ;; γ;i;', b#,fr; ι'ρbιizq- ' uorDisi ιDαριiΔρlcωo rtl- ': v Lιαchενα ; "ii: tιι zlιl ' αrμαιιΨ zJιrι' εidhr|ι ιιιι'ι : i"#; ." ?/ "' " ;;'d,;i_ti'/',γ ρα"i? ιιal ,ou ;f:" " "εfr !n#:rr";*ff nl,;*. ιι.Qιlνdv o,l i 'εT Kni'#/iTo' 'i'tl"5:'#iλ,-iiδι -ρs;r- }aιa.Διλα/ει".- ;;ψ-7,n i, uΙi * 1o /, &γγι ε lι 6,, J'frou Κ */ri*r''#h,:;'
 13. 13. ΣHME|A TΩN KAιPΩN ΣHME|A TΩN KAlPΩN τ νιt yl'. αe(ir. ιf 3'" t"Ιιξ)'::''''3'' !'m, "#,yt:λh, ,Ι{γrι* : αrιl?bt (vd lulιlEιcν, uι') 'rrooξ|, γ'f oiiρo ,Ji" . Σεηoyzo, 77,'αeμi, ιι λ ,on, nζ 2 ιιuρα> uβ; ^rμοocΙ"cν 4,. n ii:' zr; θρil'iι"l }ui*" τ# ηρQaν. !,iffi ;:' o'' ffi "' " liψ " 7; ;fr,, ro: ":, 3;"rY;'' ::, ::i##f:' 'ξΡotriΨ, δ J,o'θ91oι, δ, &'i7ρ)εω,, fr'' 0av ο/rαι ζz'r Zα'υτρ>τιki κ cf'. i e i :';; λλa;λ" ;{μoγ*i^' [i iαti' Ι'i!-!,' 'o! ,ξ;'o7'i{:'' r,i 1'# .aao"' o' ) ioi', lιa yμsΘas, 'ti r'or{;' u; 2γι!'1υνω' ι4' " ' 19 ζ'" _ 6αs0υμ ε lιΦl 'εvα Σza,uvο. ',tr Ιεvλuμ' mv {i"ρμn z',oi Θμλυ Ξ n'uρo7 zοi }1von εψ8os9+ vι rt,"*ilfl$!fi#ff1 Q'io'x'iP" -i ξeιιbD, t(o'ι/oν bzαγ ,, 7#{ z:;' ;i;:r :#, k:: Ξ#y:''{ :o' #tj.'H#r{:: r; ;:, 1ΓdP' 9]α ilu' oαzαrλ, ua; 6υγιa i ε''μ2ιb " 9υ",χ ρι εzι, ιι2; lεsιivεal 7) #d'{'{ :"; .γ;o,{::r* ;): !Ι Ya λ'Ιo"jξ '2# i'/"%' ofir, /'ρ i ι f"rz' ε ιr Z ιloJ).,' ΓvΨ c !:Ι r'' .oΞP e ?χs , ud' 2 rrds cfivn eλ -mn 'ι t,Ψf :'/:;,'{ii!ζ;;:#':i,H! ^f,,Φi;offiι;#'fr*' οzυι'l /9 -/n ; "g βf w;{{#{Ti;##:f"';ξ λ:*'Φ'F. ">η ι e ιoi, byld1tovzαr: UEul'- 7o γ6vov '?o'
 14. 14. 24 ΣHME|ATΩN KA|PΩN ΣHME|ATΩN KA|PΩN 25 Πoι&, 6μω6 ε{ναι η oπoυδαι6τητα τηζ εγκυκλioυ επιστo- <<διαμαyη>> τoυ με τo6q <<yν(ι)στιιcoιig>, 6κανε γvωoτη την απo- ξg τoυ Γ6ρoντα ΠαΙoioυ; oτoμωτικη απ6ντηoη πoυ τoυζ ιξδωoε: Kατ6 τη γv6μη βα6, μεγ6λη oημαoiα και oπoυδαι6- Tl <Tcbρα' πoυ 6κανε την εμφανιoi τoυ o αριθμ6ζ 666 oτη ζωi ητα τηg επιoτoξq 6γκειται, 6μ τ6ο'o στην ερμηνευτικη τoπo- μαζ - απdντηoε o αyιoρεiτηc αoκητic και κυκλoφoρε[ παwoδ. Θ6τηoη τoυ Γ6ρoντα 6ναντι κ&πoιων εo1ατoλoγικcbν αγιoγρα- 6χoυμε χρ6oc να ενημερcbαoυμε τoυζ πιoτo{lζ yια τα τεκταιν6με- φικcbν εwoιcbv, η oπoiα απλcbg επιβεβαιiονει τα κεtμεvα d,λλων να. Πρoηyoυμ6νωζ. καν6ναζ δεν 6κανε χlοioη τoν αριθμ6ν 666. oυγγραφ6ων πoυ αo1oλ{Θηκαν με τo iδιo Θ6μα, 6o'o oτην επι- TΙ. μ4πωc. πρ6πει ν'αφ4ooυμε τoν κ6oμo απληροφ6ρητo και oε oη μανoη και 6νταξη oριoμ6νων oη μερινιilν Kowωνικooικoνo- αyνoια>: μικcilν φαινoμ6νων στα εo'1ατoλoγικα <<oημε[α των καιρcbν>>, Η μεγd 6γvoια τoυ Γ6ρoνταyLα τo ooβαρ6τατo εσχα- πoυ d,πτoνται και ι11oυν 6μεoη o16oη και εξd,ρτηση πρoζ την τoλoγικ6 Φ-l.ημα και την oρθη αντιμετcbπιoη τoυ απ6 τoυg Χρι- αναμεv6μεvη εμφ&νιση τoυ λεγoμεvoυ Aντiγριoτoυ. Mε τoν o'τιανofg, εiναι oλoφανερη.Αλλα και δεν 6πpεπε να εκπληττει τρ6πo αυτ6, oυσιαστικα' 6γει πρooδιoρiσει o Γ6ρoνταq κα1 τα υoτερ6βoυλα καν6να η oτ6oη τoυ αυτη, δι6τι o Γθρoντα6 ηταν γεvικ& χαρ ακτη ριoτικd γvω ρioματα τη ζ εo1ατoλoγικη q επoμ g, τ6oα 1ρ6νια o πνευματικ69 καΘoδηγητηq και πατ6ρα9 πoλλιbν oην oπotα Θα λdβoυν γ'ωpατα τελευταiα γεγoν6τα τηζ ανθρio- Xριoτιανιirν και ανd,λωoε oλ6κλr]ρη τη ζωη τoυ στην προσευ- πwηζ ιo'τoρiαg και τα γραφ6μwα τoυ Γ6ρoντα απoκτoliν πε- γi1<<υπ6ρ τηζ σωηρ{αE 6λoυ τoυ κ6oμoι.l>>. Γι' αυτ6 η επiΘεoη ριoo6τερη oπoυδαι6τητα, αν λd,βoυμε υπ6ψη, 6τι πρo6ρ1oνται πoυ 6γινε εναντioν τoυ ηταν αψυ1oλ6γητη, αδικαιoλ6γητη και απ6 μια φωτιoμwη και αγιασμεvη πρoο'ωπικ6τητα, η oπotα για &δικη.'Eναq 6γιoq, 6πω9 ηταν o Γ6ρoντα9 Παi'oιog, εi1ε κ&Θε 6να τ6oo ooβαρ6 και απoκαλυπτικ6 θ6μα, θα εi1ε βεβαiωg και δικαtωμα να δημooιoπoηoει τιq απ6ψειζ τoυ, 6ταν μ6λιστα oι κd,πoιεg <<dν ωθ εν>> πλη ρoφoρiεg. πιoτoi επανειμμεvωζ τoυ ζητor5σαν να τoπoθετηθεt επi o'o- K&πoιoι Θρηoκευτικoi κ6κλoι τ6λμηoαν να κατηγoρη- βαρcbν πvευ ματικrbν και κoινωνικcbν πρoβλη μd,των (ηλεκτρo- σoυv τoν Γ6ρovτα Παibιo, αναφoρικαπρogτo πεpιεγ6μεvo τηζ νικ69 ταυτ6τητεq, φακ6λωμα τC0ν πoλιτcbν, περi <ΧαραyματoE>> πιo π&νω εγκυκλioυ επιoτoξg, πo6 6γραψε τo 1987 με τiτλo και Aντi1ρlστoυ κ.d.). <Σημεiα ταlν καιρrbv>. oι <<δψιμoι>> καλoθετ6q αμφιoβητη- Δι&φoρoι θρηoκευτικoi 1αλκε6oνταq κ&πoια λ6για τoυ σαν τo πvευματικ6 δικαiωμα και τo ενδιαφ6ρoν τoυ να ενη- ξioυ Eιρηναioυ, Eπιoκ6πoυ Λoυγδo6νων (144-202 μ.X.) και μερcboει τoυζ πιστorig, γriρω απ6 τo ηλεκτρoνικ6 φακ6λωμα γwικε6oνταζ ην ερμηνευτικη τoυζ σημαoiα, υπooτηριξαν την των πoλιτcbν, τoν αριθμ6 666 και γεvικ&, περi τoυ Aντi1ριστoυ, d,πoψη, 6τι, αναφoρικ6 και πρoq τo <<Χαραyμα> πo6 κ6νει λ6γo ψετα απ6 επαvειμμεvo αiτημα αρκετιbν Xριoτιανcilν. η <,Απoκd.λυΨ?l>, πp6πεινα περιμ6νoυν oι Xριoτιανoi την πραγ- Nα, τι εtπαν oτo Γ6ρoντσ" oL <<yνωατικoE καλoθελητ6E>>: ματoπoiηoη πpωτατηq πρoφητεiαg, <<η τo καταoτoyαζεoθαι και <Gρε, Παtoιε Kαι συ τδρα αoxoλεEoαι με τo 666; T6oα yρδνια, απoμαντεδεoθαι>>. yιατΙ δεν 6λεyεE τ[πoτε;>> Aφoιi υπooτηρiζoυν, 6τι πp6πετ να περιμ6νoυμε την o Γ6ρoνταq, αυνε1iζoνταξ τη δΦγηoη, o1ετικd, πρo6 τη πραγματoπoiηoη των εσχατoλoγικcbν πρoφητειιbν, πpιbτα, τι
 15. 15. ΣHMEIA TΩN KA|PΩN ΣHME|A τΩN KA|PΩN πρoτεiνoυν να κ6voυv oι &νΘρωπoι, μετ6 την <<6κβασητηζ πρo- των Σιαlνιaτrbν>. φητε[αE>> για τo <<yαραyμα>>; Δι6τι, με τo <<oκεπτικ6>> τoυq, πρ6- Η πoλ6 oημαvτικη δ(λωoη τoυ Γ6ρoντα Πα1otoυ φανε- πει 6λoι oι &νΘρωπoι να δε1Θo6ν τo <<1αραyμα>> - yια να πραy- ριbνει πεpιτpανα' 6τι: o Σιωνιo'μ6q, πoυ δρα o'τo διεθv6ζ παρα- ματoπoιηθεΙ πρcbτα η πρoφητεiα και 6τoι, να επιβεβαιαlθεi εκ oκηνιo, πρoωΘεi τη θεoμoπoiηoη w66 μεταβατικoιi πoλιτεια- τcον υoτ6ρων - ΚαL μετd.... Mετ& πoιd hioη πρoτεiνoυν στoυζ κo6 καΘεoτcbτog oτην Eυρcbπη - την Ευροlπαikη oμooπoνδiα f1δη<<xαραyμ6νoυφ> ανΘριilπoυζi Nα κ6ψoυν ταγ6ριατoυ9 η τιg - αττ6 τo oπoio θα oδηγηθεt αναγκαoτικd, oλ6κληρη η ανθρω- κεφαλ69 τoυζ. π6τητα να αναγvωρioει μια Παγκ6oμια Aρμ (Kυβ6ρνηoη). Η 'oπωq Θα' λ6γε και 6να6 6μπειρo9 oπoiα, δεv Θα εiναι 6λξ απ6 τη <<διιcτατoρEα ταlν Σιαlνιoτcbν>>' γιατρ6q, εivαι πρoτι- μ6τερo η πρ6ηΨη τηg αoΘ6νειαq, παpa η εκ των υoτ6ρων τη βαolλεiα δηλαδ( τoυ Aντi1ριστoυ, 6πω9 πoλf oρΘ6 61ει αvτιμετιilπιo( τηq.'Eτσι, για την επιτυ1η πρ6iηvη oπoιαoδ(- πρooδιoριoτεi ερμηνευτικ& απ6 τoυq ξioυg Πατ6ρε6 τηg Eκ- πoτε αoΘ6vειαq, εiναι απαραiτητη η εκ των πρoτ6ρων 6γκαιρη κληoiαq μαq. και oρΘ( εvημ6ρωo'η τoυ κoινo6 και oμoλογoυμενωg, o Γ6- ρoνταζ Παi'oιo6 ηταν ενα6 6μπειρoq και d,ριoτoq πvευματικ6g <<yιατρ6E>>. Πoιoq μπoρεi να τo αμφιoβητηoει; *{<***{ζ{<**r(*{ξx{ξ{<{<{ζ*****{<{<*********{<lr**{ζ{<r,<*{<{ζ*{ζrn{ζ*** κΑπo μαyνη τo φ cυνη μiν α απo oπιio ματα {ζ****{<**{<{ζ**:lζ'ι<**{ζ{ζ*<*{<rr*ζ****nξ**{<***r<rk{<{ζ**{<{ζ*{ξ**9r*{<* oυνoμιλiαq Γ6ρ oντoE Παto{oυ > t Ιερομoνιi1ου Ιoαι1ικ απ6 την Ευροlπαikιi Κoινδτητα <<ΙΙioαl ***rζ*rζ ** * {< {ζ {<*** *** ** * * r<{<r< {ζ* *{< {ζr.***:i*{<* * * * r<** *{<** {ζ {< βρΙoκεται η διδακτορΙα τcυν Σιωνιoτcbν>> **** *,t * {ζ * * iι * * {ζ rζ **** rζ * {ζ ***** {< {ζ {< {< **** {ζ ** {< )& ****** r< ** * [Επειδη η ζηρα απoμαyνητoφcbνηoη απoσπασματων δεν μπo- ρoδoε να απoδcboει πληρωζ τoν πρoφoρικ6 λ6yo τoυ Γ6ρoντoE, o Γ6ρoντα9 ΠαToιog απ6 τo τ6λoq τηg δεκαετtα6 τoυ '80, πρooπαθησαμε να απoδcbooυμε τo ν6ημα πληρ6oτερα πρooθbτo- εiγε κατ' επαν6ληψη εκφρ&oει δημooiωg, αλλd, και σε ιδιωτι- νταq εντ69 αyκυλcbν [6νν:..J και εντ6E παρενθ6oεων (..') λ6ξειq κ69 oυζητηoειq, τιq απ6ψεξ τoυ επi βαο'ικcbν <<εoxατολoyικων μη ευKρινcbE ακoυoμ6νεE η φραoειE ευκ6λωE εννooυμ6νων απ6 θεματων>> πoυ απασ1oλo6ν τoν o6γ1ρoνo 0ρθ6δoξo πιoτ6, τα συμφραζ6μενα η απ6 τoν τ6νo τηg φωνηE τoυ, ωζ Kαι ερμη- 6πω9 1τ.χ. ^{Lα τoν Aντiγlιστo, τoν αριθ μ6 666, τιg ηλεκτρoνικ6q νεiεg λει<τικcbν ιδιωματιoμcbν του Γ6ρowoE. Φυoικα, ευν6ητo ε{- ταυτ6τητε g' τo <<Xαραy μα>> κ.6... ναι, 6τι τo κεfμενo (εκτ6E των παρενθ6oεων και αyκυλcbν) 6μεινε Σε μια απ6 τιg διαλoγικ66 oυνoμιλiεζ πoυ εi1ε oτo Kελi αναλλo{ωτo.J τoυ <<ΙΙαναyoδδα>>, τo 1992, o αγιoρεiηq μoνα169 6κανε 6να ΓEPΩN ΠAΙΣΙoΣ: (ατo εξ4E ΓΠ..:)...M&λλoν δiνoμε εξετ6.- βημα πιo μπρoστa.Υπooτηριξε, με ξεκd,θαρo τρ6πo, 6τι: oειq εμεig οι &νθρωπoι τcbρα o' αυτd, τα δ6oκoλα χρ6νια, τι <<ΙΙ[oω απ6 την Ευρωπαikη Κoινδτητα κρδβεται η διι<τατoρΙα κ&νομε o καθεvαq. Kαι βλ6πω αδιαφoρiα, πρoπαντ69 να μη t
 16. 16. 28 ΣHME|ATΩN KAιPΩN ΣHME|Α τΩN KA|PΩN 29 (θ6λoυν vαl μ&Θoυν oι 6νΘρωπoι 6τι Θα γiνει η Δευτθρα Παρoυ- φ6ρει εtτε δεv oε oυμφ6ρει, πoιoq o'ακo6ει; oiα, γιατi στεvoχωρo6νται (κα) δw μπoρo6ν vα γλεντησoυν. AΛΛoΣ: Αv εiμαo'τε πιoτοi στιg παραδ6oει9 μαg, σην oρθo_ Kατ6λαβεg τι γtνεται; EδιΙl εwαι.'.[6νν: αυτδq ε{ναι 6 λδyogJ' δoξtα, μπoρεi να τoυg ωφεληooυμε. Nα μηv ακo6ooυν κ&τι... ΓΠ.: Koiταξε. Ξ6ρει9 τι' γiνεται; To κακ6 εiναι τo εξηq: Δεv Παλαι0, να πor5με, d,κoυγαν (o.i: <<Θα περαoει 6ναq εiναι 6τι θα o' αφ{ooυν εκεi πιθρα... (ελεδθερo να κανηE 6,τι κoμητηE>>.'Eνα κι 6να [6νν: αμ6ocο9] oι &νΘρωπoι o'υγκλoνiζo- θ6λει9). Θα τα oτριμcbξoυν τα πρdγματα. νταν. Σoυ λ6γει: <,Ι'ια να δo{lμε μπoρεl να πεθdνoυμε. (Λoιπ6ν) Λoιπ6ν... Θα ooυ πoυν: <<ΙΙioτευε δ,τι θ6λειφ>, αλλ& oε β&ζουν να ξroιμαστoδμε, να εξoμoλoyηθoδμε, να κανoυμε Kαι μια καλο- oτo καλd,Θι τo δικ6 τoυq (και) oε π&vε εκεt πoυ θ6λoυνε. E... εoli o6νη .. .>>. Apγιζαιl εκεt π6ρα, ετoιμ&ζoνταν... 'Η (ακoυyαν) : <Θα {'tlιτα oτo καλd,θι το δικ6 τoυζ και πioτευε 6,τι Θ6λειq . (Γελcb- ylνει πδ λεμog>. Eτoιμ&ζoνταν... νταQ. E..., τι...; Eγcil oε πd,ω εκεi πoυ θιξλω και συ πtoτευε 6,τι Tcbρα να μην ακo6ooυν (yια) Δεντ6ρα Παρoυoiα, να θ6λειq! Nαι! Nαι! Γιατi [6νν: Δι6τιJ, βλι1πειg, αργ6τερα Θα τα μην ακο6ooυν 6τι Θα' ρθει καμι& φoρd, [6νν: καπoτεJ o ^ι''lτi- oτριμcilξoυν (τα πρdyματα)! Aυτ6 τo oατανικ6 oιioημα. Πioω χριστoζ... Λoιπ6ν; Για να γλwτ&νε. Kατ6λαβεg τι γiνεται; Γιατi απ6 κει κρ6βεται η δικτατoρiα των Σιωνιoτiον. oι Σιωνιo'ταi [6w: δι6τd δεv μπoρoιiν τoυq 1αλ&ει αυτ6... (τη διαθεoη). Δεν 1ρ6νια δo6λευαν εκεi π6ρα να κυβερνηooυν τoν κ6oμo 6λoν. τα αξιoπoιo6ν (τα διαφoρα yεyoν6τα) oι &νΘρωπoι για τη σωτη- 0π6τε... με τη Mαoωνiα κ.λ.π., αυτd,6λα... ρiα τoυg, βλ6πει9... Kαλ&... M61ρι τrilρα καλd,, αq υπoΘ6ooυμε... [6νν: oι EPΩTΗΣH: (ατo εξiE ΕP.:) Aυτη την αλλαγη εκεi oτην Eυρcb- ανθρωπoι δικαιoλoyoδνταν λ[yo πoυ δεν 6παιρναν yαμπd"ρι, yια- πη, Γ6ρoντα"' πωζτην βλθπετε εoεiq; τ[ oι Σιωνιoτα[ δo6λευαν κρυφd'J. Tcilρα (6μωE, με την φανερη Γ.Π.: Koiταξε...Αυτl] τιbρα η E.o.Κ. εtναι, αg υπoθ6ooυμε, εξαπλαloη τοδ 666 Kαι με δλα δoα απρoκαλυπτα y{νoνται) δal ...Πioω απ6 κει κρ6βεται η δικτατoρiα των αυτcbν... των Σι- πρoβματtζoνται λiγo; Γιατi, [iνν: δι6τιJ βλ6πει9, ω'lτα [6νν: ωνιoτcbν! Kατ&λαβεq τι γivεται; Αλλ& o Θε6q θα τo αξιoπoι- τα bαr-codeJ και τα εξ&ρια π61oυνε, δεv εiναι, αg υπoθ6ooυμε, ηoει oτo καλ6 (τo κακ6 πoυ oyεδιαζoυνε να κανoυν). Δηλαδη, (6πωE πρoφαo{ζoνται),6τι τoυg βoηθd,ει oτo κoμπιoιiτερ (6τι θα π&νε [tνν: θα διαλυθoδνεJ και αυτoi. Kαι oι κoμμoυνιoτ6g δηθεν) τo 6 γiνεται και 9. Eδ6 oι Ι&πωνεq βρηκαv εvα κδβo, [6νν: mην Σoβιετικην'ΕνωoινJ κρd,τηoαν, π6oα 1ρ6νια δηλα- (πoυ) 61lει πaπαπλd,oια απ6δooη στo κoμπιoιiτερ... (Παρ' δλα δη; Δo6λεψαν κoντ& 75 γp6ντα και δεv κρ&ηoαν o6τε 70-72 αυτd' κdνoυν 6τι) δεv τoυq oυμφ6ρει... xρ6νια... oι Σιωνιoταi δoυλειioυv τcbρα, ξ6ρει9 π6ο'α 1ρ6νια; Γιατi [6νν: ΔιδτιJ τ6lpα, τα εξdρια, τα τρiα εξd,ρια και Και 250! Αυτoi o"6τε7 1ρ6νια δεv Θα κρατηooυν!... να μην τo 6γραφε o Eυαγγελιo'τηg Ιω&wηg 6τι εiναι τoυ Αντi- EP.: Eμεiq, αν μπo6με (αην Ε.o.Κ.), γιατi π&ει κα1 η K6πρoq χρtστoυ κ.λ.π., 6ναq πιoτ6q, 61oνταq υπ' 6ψw τoυ και τη γεvικη να μπε1 μ6oα, μα6 oυμφθρει, Γ6ρoντα; Toυg'Eλληνεq και τoυζ κατ6oταoξ , Θα καταλd,βατνε [6νν: 6πρεπε να καταλαβειJ τιγi- oρθoδ6ξoυg; νεται... ΓΠ.: Πoιog o'ακo6ει εo6να και μfilα; (Γελcbντα) E{τε oε ο'υμ- Aυτoi [6νν.' oι Σιωνιmα{J τcbρα, π6νε να π&ρoυνε 6λη
 17. 17. ΣHME|A TΩN KA|PΩΝ ΣΗME|A TΩN KA|PΩN 3'! ην oικoνoμiα στo 16ρι τoυq. Mε τo μεv φακfλωμα στιζ Bρυ- (τo lδιo oδαcημα θα εφαρμ6ooυν). Kαι Θα ξ6ρουν o κd,Θε (oφρα- ξ6λλεg ι11oυν αυτ6 τo <<θηρio>>, πoυ τo oνoμ6ζoυν και oι iδιoι yιoμiνo) &νΘρωπoq πoυ βρioκεται, γιατi Θα' 1ει πoμπ6 η o'τo <<θηρΙo>> και 61oυν (δυνατ6ητα) για να φακελcbooυν 6ξι διoε- xξριηoτο μ6τωπo (πoυ θα oτξλνει Φμα): τoκ, τoκ, τoκ. 0π6τε κατoμμιiρια κ6oμo'T6ooερα - πiπτε, π6oα ειναl" (τcbρα) o κ6- τα oτoι1εiα τoυ (καθε ανθρδπoυ) oτo φd,κελo απ6 δω, πoμπ6 σμoξ; Aυτoi ι61oυν και περιθιbριo. Mε τo μεv φακΕΧωμα (λoι- απ6 κει... [iνν: θα yνcορiζoυν καθε εν6ρyεια τoυ και πoυ βρ{- π6ν), (θα) μαg 61oυν 6λoυq φακελωμεvoυg' (θα 6xoυν κα) 6}"η σKgtαι ανd' παoα στιyμηJ.T6τoια δικτατoρiα μ6νoν o διdβoλog την oικoνoμiα oτo 16ρι τoυg, με τo (δε) αφρd,γιoμα πoυ πdνε μπoρo6oε να την εi1ε oκεφθεi. να κ&νoυν oιγ6 - oιγd,, λoιπ6ν (θα) μαC' παρακoλoυΘo6ν. 30 Kαι πdγε μ'6λo αυτ6 τo oιioτημα, τo γραμμωτ6 (να oε π6ντoυ9 ψ6ρι τo παρακoλoυΘo6ν απ6 τo δoρυφ6ρo σε πoι6ν αναyκαooυν),}'nuτ6ν, να μην μπoρεtg ψετα (αν δεν oφραyιoτηq), ωκεαν6 βρio'κεται. M6pι (κα) 30 π6ντoυq Ψdρι. 0π6τε, τoν πoυ λ6ει και o Eυαγγελιoτfiq (Ιωαννηg), o6τε να πoυλ0q, o6τε κd,Θε dνΘρωπo (θα) τoν παρακoλoυθoιiν πoυ βρtoκεται, απ' να αγoρ&ζει6. 6χα τα oτotγεiα τoυ, (απ6) 6λη την oικoνoμiα τoυ. [ενν: απ6 (hην αρχη) θα καταργηooυν και τα χρΛttσ'τα. Δoυλειi- 6λε9 τιE δoooληψ[εE τoυJ. T6τoια δικτατoρtα πoυ oκ6φτoνται ειq; Tακ (θα πατα9) 6να κoυμπiναπ6.pειq λoγαριαο'μ6 και απ6 να κdνoυν, μ6νoν o δι&βoλog μπoρoιioε να την εi1ε oκεφθεi. κει στo λoγαριαoμ6... [6νν: θαy{νowαι αυτoματαlg oι μεταβoλ6E Kατdλαβεg τι γtνεται; oτoν λoyαριαoμ6 σoυ: ιcαταθtoειE μιoθων και αναληψειE εξδ- Tελικ& (o ΑvτΙxριαcos/ Θα φd,ει μια oφαλr&ρα (απ6 τoν δων,4ωρiEναπερνoδν yρηματα απ6 ταx6ρια ooυJ. Kαι μετd,, αg Xριoτ6 και) Θα π6ει ατην &κρη! (M6νoν) τρι&μιοι 1ρ6νια Θα υπoΘ6ooυμε, απ6 την κd,ρτα [6νν: 6τι θα 6xει καθιερωθεi η κd.ρ- εiναι τα δrioκoλα. Tα (πρrbτα) τρι&μιoι 1ρ6νια (ηE εξoυoΙαE τα, πoυ θα 6xει αντικατααcησει τα xρηματαJ Θα λεvε: Η κd,ρτα τoυ) Θα εivαι τα ειiκoλα. (Tελικα, μετα τα επα xρ6νια) Θα πaει θα 1&νεται, την κλ6βoυν, κ&νoυν... oπ6τε πιo καλfτερα (εiναι περιπατol.... να βd'λcυ με τo oφραyιoμα με τoν rcωδικ6 αριθμ6) oτo κεφ&λι η EΡ.: Mετ6 τo '92 (θα αρxiooυν) τα (πρcbτα) τρι&μιoι γs6νια, oτo 1ι1ρι. (cboτε να μην μπoρεΙ oδτε να yαθε{ oδτε να κλαπεi)... Π&τερ; EP.: Δηλαδη, να τo πor5με απλoιioτερα, Πd,τερ μoυ, oι μη1αν69 ΓΠ.: Tioρα... Koiταξε... Π6τε Θα (yiνε) αυτ6... Tcbρα μη βο- γεvικd, εivαι η απ6δειξη τηζ παρoυoiαg τoυ Αvτi1ριoτoυ; ζειq 1ρονoλoγiε6. (Αυτ6 πoυ μπoρδ μδνo να σoυ πω ε{ναι 6τι) Γ.Π.: 'oμ. Κoiταξε... Eδcb, βλ6πει9, αυτoi χρησlμoπoiηoαν μη- τα τρι6μιoι (τελευταiα) γρoνια (ηE εξoυoiαg τoυ ΑντΙxριoτoυ) γαν6,qγια vα πviξoυν τoν κ6oμo! Eδd), βλ6πει6, π&γε να σφρα- Θα'ναι τα δ6oκoλα. γiooυν τov κ6oμo! Nα βdλoυν την oφραγiδα τoυ Aντi1ρlστoυ Nα, oτην Aμερικη τωρα, τα oκυλιd,,'πo}λα oκυλι6, τα' ! !! Kατ&λαβεζ; Nα τoν επιτd,ξoυν (moν Αντ{xριoτo) !! ! 'Oπωq, χoυν σφραγιoμ6να και τα παρακoλoυΘo6ν. Tcbρα, 6oα εiναι 6ταν γiνεται π6λεμoq, τα μoυλd,ρια, τα &λoγα τα επwαζoυν μ' σφραγισμ6να, 61oυν πoμπ6 (πoυ εκπ6μπει oημα).' τoκ, τoκ, 6γα καυτ6 oiδερo. Kατ&λαβεq; τoκ... (Ε-') ξ6ρoυν τo κd,θε oκυλi πoυ βρioκεται 6πoτε Θθ- EP.: Δηλαδη, ευκoλδνεταt τo 6ργo τoυg στo να επιoημ&νoυν τα λoυν, μπoρo6ν να τo oκoτιbooυν. Kαι στoυζ ανΘρcilπoυg!!!... l πp6oωπα, τα oπoiα αυτoi θ6λoυν;
 18. 18. 32 ΣHMEIA TΩN KA|PΩN ΣHME|A TΩN KAlPΩN 33 Γ.Π.: Αρvεiται (rcανε[) τcbρα! Mε τo oφρd,γιoμα αρνεiται κα- μoυ λι1ει [6w: μoυ yραφειJ -τcbρα πρ6oφατα, 6yει oιcτcb μiνεE- νεiq! Aκ6μα καt (με την) ταυτ6ητα! 'oταν, αg υπoΘι1ooυμε... Aν μου γρdφει wα γρd,μψα: <Επ6aτρεφα απ6 ενα oυν6δριo απ6 την δεv μoυ ζητoι)oαν υπoγραφη (*ην ταυτ6τητα), Θ6λω να πω και Eυρcbπη>>, }'6,ει, <<και μδλιE 6φθαoα αco Tbρ6ντo>, Μει, <θυμi- θηκα αυτd, πoυ μoδλεyεζ πριν απδ 2-3 xρ6νια>>,}ν6ει, <<Tcbρα μαζ μo6διναν frlαγαpτi..., oo6λεγαv:. <<Αυτη ε[ναι η ταυτ6τητα σoυ>>) λoιπ6ν, τ6λo9 π&ντων... δεv Θα πεiραζε. Aλλd,, 6ταν, να πo6- Qγτιiνε αντi yια κd'ρτα, μαE ζητανε απoτυπcbματα σco x6ρι η oτo με, 61oυν τo o6μβoλo τoυ διαβ6λoυ, εiναι, }νξεταη ταυτ6ητd, μhωπo>>,}"6ει,. μoυ, υπoγρ&φω; ... Kl onlτ6 [6w: η ταυτ6τητα τoιoυτoτρ6πωq To ξθρειg αυτ6 τo πραγιια; Eμ, 6μα εκεi π6ρα εori δεv τα λαμβανoμ6νηJ δειl εiναι μικρ6 πρ&γμα! Δηλαδη, aρα βεiyνω ξ6ρει9;... [6νν: yιατi δεν πεiθεoαι και αwιλ6yειζ;J Trbρα τα1ταν' δτι) τo απoδ61oμαι αυτ6 τo πρ&γμα [6νν: τo oδμβoλo τoυ δια- εκεi π6ρα. .. [6νν: τo ox6δι6 τoυE εiναιJ αυτ6 π6Lεγα (πρoηyoυ- βδλoυ: 666J' μ6νω)... θα δεiτε, Θα λεv oτην τηλε6ραoη; <<Tcbρα xαθηκε η T6τε, δηλαδη, τtχ6ει" o Eυαγγελιoτηg Ιω&wηg; oι tι καρτα τoυ ενδE... την 6κλεψε o αλλo,E... κ.λ.π.>> και oι &νΘρωπoι oι Πατ6ρε9τι"}τtνε; Διdβαoεg εκεi π6ρα καΘ6λoυ;... Ξεκ&θαρα (yια) να τo βρoυν σαν πιo αoφ6λεια, να τρ61oυν εκεi π6,ρανα πραγψατα! Etvαι 6ρνηoη, δηλαδη! τo δε1Θo6ντo oφρ&γιoμα δηλαδη, oαν εξυπηρ6τηoη !!! Κατ&- λαβεq τι γtνεται; EP.: Eεε... Mηπωg εvαg αριθμ69 εiναι δυνατ6ν να παtξει τ6αo Tα εiπε ξεκ&θαρα o Eυαγγελιoτηg Ιωdwηg! Πoυ να μη ρ6λo oτη oωτηρiα τoυ ανΘρrbπoυ; τα 6γραφε κι6λαq!l.l. [6w: π6oo περιooδτερη dyνoια και εφησυ- Γ .Π.(6ντoνα Kαι με πoλ6 π6νo): Bρε παιδ6κι μoυ!... Για δεg!... yαoμ6g θα υπηρxε oε πoλλoδElJ. (πoυ δεν καταλαβαiνει)"Oταν, αq υπoθ6ooυμε, αιlτ6 [6νν: 666J εivαι τo o'υμβoλo τoυ διαβ6λoυ, τo λ6ει o Eυαγγελιoτη6 Ιω&ν- Ω, βρε παιδd,κι μoυ! To oφρ&γιoμα τoυ διαβ6λoυ!... νηq (6τι ε{ναι) τo γαραγψα αυτ6, κι 6λα αυτ6... και 6ταν εo6 τo (θα παρειE) (Ξ6ρειq τι oημαiνει;) Apνεioαι, αζ υπoΘ6ooυμε, τo Αγιo Σφρ&γιoμα! Αυτ6 τo B&πτιoμα!!! Αg υπoΘ6o'oυμε, β&ζειg βdζειg εκεi π6ρα, μoυ λεg τcilρα!!... (6τι δηθεν δεν πα[ζει ρ6λo στη σωτηρiα ooυ)' 6λλη o'φραγtδα, βρε παιδdκι μoυ! Aρνεioαι τoυ Χριoτoιi και παiρνειg τoυ διαβ6λoυ, βρε παιδi!!! M61ρι τcbρα τo δiναμε oημαoiα αυτ6 τo πραγμα; [6νν.' αoxολoδμαmε καθ6λoυ με ην χρηoη τoυ 666 ωE αδξowoE αριθ- μoδ;J Aλλα τcbρα, 6ταν βλ6πoυμε (δτι) τo π6νε εκεi..., τα φ6ρ- {<*{<**{<{ζ!F{<{<*{ξ*i<rr{<*****{<*{<*****{<{ζ{<***{<****ζ{ζ{ζ****{<*rζ* νoυv τα πραγψατα (rb*') oδτε να μπoρεig να πoυλ66, oιiτε να αγoρ&ζειg..., θα καταργηooυν τα γρf1ψατα..., 6λα αυτd,... ετoι- <(UΣHMEIΑ TΩN ΚAΙPΩNΣ μdζoυν... (δεν θα δcboωμε και τcbρα !!!). *****{ζ:l<*'ζ{ζ{ζ*****rr>F{ζ{<{<*{ζ*******{ζ**{<{<*{ξ{ζ{ζ*rn'<*r.*:r**** Nα! πριν αιτ62-31ρ6νια 6λεγα oε κd,πoιoν απ6 τηνAμε- αo ΑντE26ριστoφ) ρικη, καθηγητη Πανεπιoτημioυ, κd,τι τ6λεγα κα1 μ6λιoτα 6γρα- - Γ6ρoντα, π6oτε μαq κd,τι για τον Aντi1ριoτo. ψα [6νν: εixαyρdφειJ καικ6τι... κανd,-δυo oελiδεg και τoυ δiνω κ&τι [6νν (μαλλoν): 6τι τoυ 6δωoε τo yνωατ6 κεEμενo τoυJ και - Ag πoriμε μ1α φoρd, για τoν Xριoτ6... 'oo'o μπoρor5με να εi-
 • xiliadis

  Jul. 20, 2010

Συμβουλές , προβλέψεις και προειδοποιήσεις του Γέροντα.

Views

Total views

6,611

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3,412

Actions

Downloads

94

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×